Ralph Denmead. COLLECTEN. A1YKMA AUSOHE COGRANT Onbestelbare brieven, SCHUTTER IJ. Stoomtram AlkmaarEgmondBergen. FEUILLETON. Nederland. No. 84. H o n d e i'd s t e J a a r g a n g. 1898. Zondag 17 Juli 1898. Tweede blad. verzonden gedurende de 2e helft der maand Juni van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Mej. J. Dekker, Kwadijk, J. Willigers, idem. Van K o e d ij k Scheepstimmerwerf, Haarlem. Van Znidscharwoude: J. KlosVechel. Buitenland: G. Leijen Pretoria. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat do com missie voor de schutterij, bedoeld bij art. 15 der wet, op Donderdag SI Juli a.s., 's namiddags te 1 ure precies ten raadhuize dezer gemeente zitting zal houden tot het beoordoelen der lichaamsgebreken en verdere bezwaarschriften tegen den dienst bij de schutterij, met inbegrip der krachtens art. 9 der wet ingeschrevenen, onder opmerking, dat alleen bij persoonlijke opkomst vrij stelling van den dienst kan verleend worden, terwijl, wanneer vrijstelling wegons broederdienst verlangd wordt, bovendien schriftelijke bewijzenvóór dien tijd ter gemeente-secretarie aan te vragen, gevorderd worden. Dienstdoende schutters kunnen hunne bezwaren tevens op die zitting doen onderzoeken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 12 Juli 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de aanvragen van 1°. het comité uit de vereeniging »Alemaria" voor de verwezenlijking van eene betere verkeersverbinding van Alkmaar met de Egmonden en Bergen en 2°. het consortium P. W. Schipper c.s. tot aanlog en exploitatie van een stoomtram Egmond aan ZeeAlkmaar, met de daarbij bohoorende bescheiden, ter gemeente secretarie ter inzage zijn nedergelegd tot en met 30 Juli e.k. Zijdie daartegen bezwaren mochten wenschen in te brengen gelieven dat schriftelijk te doen vóór of op 7 Augustus e.k. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 16 Juli 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR Overwegende dat bij hun college is ontvangen eene kennisgeving voor eene op 1819 en 20 Juli a.s. te houdon COI.Ï.ECTE in deze gemeente ten behoeve van de Vereeniging tot bevordering voor klee ding aan minvermogende kinderen van alle religies gevestigd te Amsterdam dat collecten voor buiten deze gemeente gevestigde instellingon van weldadigheid door hen tot heden steeds werden tegen gehouden; dat daarmede hunuorzijdsin verband met onlangs genomon Koninklijke besluiten niet kan worden voort gegaan dat met het oog op de talrijke behoeftenwaarin deze gemeente zelf nog kan voorzien, het niet wenscholijk is bovenstaande collecte, ter voorkoming van herhaling, succes te doen hebben door EDNA LYALL. 67) HOOFDSTUK XXXVI. Evereld vond het geheele plan verrukkelijk wanneer iets haar over de scheiding van Ralph had kunnen troos ten, dan was het wel het vooruitzicht, don tijd harer herstelling met Bride O'Ryan en Mevrouw Hereford door te brengen en te weten, dat Ivy niet aan haar lot werd overgelatenmaar van dezelfde gastvrijheid en zorg zou genieten, als zij. Den volgenden Zondag mocht zij voor de eerste maal Myra Brinton ontvangen. Misschien hadden de gebeurte nissen van deze week moer voor Myra gedaan, dan voor ieder ander zij was zoo geschrokken, toen zij bemerkte hoeveel kwaad haar sentimenteele liefde voor Ralph, haar jaloerschheid op Evereld en haar twist met Ivy had teweeg gebrachtdat zij zich eens goed onderhanden had genomen on een les had gekregen die zij nooit zou ver geten. Wat hot kindje betrof, het spoelde geen kleine rol in hare opvoeding Bridget was altijd blij als zij kwam en veel werk van hem maakte. »Ik weet niethoe ik je genoeg kan danken zoide Evereld haar dankbaar aanziende. Allen hebben mij verteld hoe goed en hulpvaardig je verleden Maandag geweest benttoen niemand tijd had om zich veel met den kleinen Dick te bemoeien.'' Zal hij Dick heeten zeido Myra, die het gesprok van zich zelvo af wilde wenden. >Ja naar mijn overleden broeder. Heb je Ivy al go- zien »0 verscheidene maleu zeide Myra. »Ik wilde je juist vertellendat alles woer in orde is tusschen ons. noodigen dc Ingezetenen dezer gemeente dringend uit gcene liefdegaven uit te reiken ten behoeve der bovenstaande licfdadighelds- vcreenlgingindien deze onverhoopt op dc aangegeven dagen mocht worden gehouden maar die af te zonderen ter leniging van behoeften in de gemeente zelve. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 15 Juli 1898. O. D. DONATH, Secr. Jaarwedden gemeente-ambtenaren. Ged. Staten van Noord-PIolland hebben, behoudens koninklijke goedkenring, de jaarwedden van onkele ge meente-ambtenaren verhoogd, en welvan den burge meester te Watergraafsmeer op f 600 van den sec retaris op f 500 van den secretaris te Hoogwoud op f 600van den burgemeester te Harenkarspel op f 600 den secretaris op f 500 den secretaris te Ransdorp op f 400 den burgemeester te Zwaag op f 400den secretaris op f 350den burgemeester te Sint Maarten op f 350de secretarissen van Twisk on Abbekerk op f 300 den ontvanger te Velsen op 750; en van ieder der wethouders in laatstgemelde gemeente op f 200. Paarden voor de slachtbank. De Engelsche minister van landbouw heeft over het vervoer van slachtpaarden van Engeland naar het vasteland een uitgebreid rapport laten opmaken. Van dat rapport heeft ook de afdeeling Rotterdam van deNeder- landscho Vereeniging tot Bescherming van Dieren een afdruk ontvangen, met het verzoek, daarop zoo vrij moge lijk aanmerkingen te maken. Het heeft daaraan voldaan. Na de zakelijke behandeling moest het bestuur met de opmerking eindigen, dat zijns inziens het rapport over het algemeen zeer rooskleurig en in het belang van de eigenaars der stoombooten, die do paarden vervoeren, was opgesteld, hoewel het bestuur natuurlijk niet durfde beweren, dat dit met opzet was geschied, daar het zeer goed aan andere oorzaken is toe te schrijven. Ten eerste had het onderzoek plaats bij het laden van de paarden op de in de havens, in kalm water, liggende booten, zoodat de los opgeslagen hokken, losse houten vloeren enz., er natuurlijk toen goed uitzagen. Misschien kon de schrijver van het rapport zich ook geen denkbeeld vormen van een boot, die paarden vervoert bij slecht weder. Het bestuur gat als zijne overtuiging te kennen, dat het rapport wel anders zou luiden, als het gedurende de reis bij eenigszins slecht weder werd opgemaakt of bij het landen der dieren in een haven van het vasteland na een storm- achtigen overtocht. De slotsom van het bestuur was, dat in Engeland het vervoer alleen moest worden toegestaan in schepen, bijzonder daarvoor gebouwd, met vaste stallen, waarin ieder paard geheel afgezonderd staat en voorzien van vaste houten bevloering. Daarenboven moest in Engeland ieder paard vóór het inschepen door oen rijksveearts gekeurd worden en het inladen belet worden van kreupele en gewonde dieren, of van dezulke, die blijkbaar te zwak zijn het vervoer te doorstaan. Over hetzelfde onderwerp heeft de afdeeling zich ook met een adres tot den minister van binnenlandsche zakon te 's-Gravonhage gewend. (Handelsblad.) De zaak Hogerhuis. Zonder opgewektheid zet ik mij aan de vervulling der mijzelf opgelegde taak, schrijft de hoogloeraar S i m o n s in hetP. v. J.: »Immers, na aandachtige en ernstige over weging van de te mijnor beschikking staande stukken het arrest van hot Hof, de verslagen van de behan deling in eerste instantie en hooger beroep, de beschik king van den officier van justitie en eindelijk de beschou wingen en mededeelingen van mr. Troelstra gevoel ik mij buiten staat eene welgevestigde overtuiging voor te dragen. Gaarne had ik het anders gewenscht. Ware het mijne overtuiging geworden, dat de veroordeelden onschuldig zijn gevonnisdik zou mij gelukkig hebben gerekend mijne stem ten hunnen gunste te kunnen ver heffen en hunne invrijheidstelling te helpen bevorderen ware elke twijfel aan hunne schuld bij mij verdwenen, Het was zeer verkeerd van mij Evereld om je dat in Mardeniown te vertellen. Het was eene vergissing. Ik vermoedde nietwaartoe het aanleiding zou geven. Als de arme Ivy zich niet gehaast had om weg te zijn voordat ik naar de kleedkamer kwam geloof ik dat het ongeluk nooit gebeurd was. Mijn afschuwelijk gepraat had u beider dood kunnen zijn. Dat zal ik nooit ver goten." »Laat ons er niet meer over spreken zeide Evereld. »Wij zullen alle drie voor do rest van ons leven nog inniger vriondinnen zijn nu dit gebeurd is. Dat is het eenige wat van belang is. En Myra ik wilde je vragen of je Dick's peettante wilde zijn. Je hebt in het begin al de last van hem gehad dus schijnt hij eigenlijk jou toe te behooren. Mijnheer Macneillio heeft beloofd een der peetooms te wezen." Dit maakte de verzoening volkomen en het was tevens eene uitstekende gedachte van de jonge moeder. Niets had Myra aangenamer kunnen zijnen zij verliet Bath als een veel gelukkiger en veel betere vrouw. Evereld maakte het zich zoo aangenaam mogelijk met haar kindje en de oude Bridget voor gezelschap maar haar herstelling duurde lang en zij was onuitsprekelijk gelukkig toen ten laatste de dag aanbrak, en zij naar het huis der Hereford'3 in Lansdowne Crescent vervoord kon worden. Het schoono uitzicht over de Somersetshire heuvelen en op de grijze stad benedon in de vallei, dat zij van uit haar venster had, het rustige gevoel weder in den huise lijken kring te zijn, het gezelschap van Bride O'Ryan, en de troost dat zij mevrouw Hereford steeds bij do hand hadom haar betreffende Dick raad te geven en al hare angsten en zorgen te deelen, scheen juist wat zij noodig had. Haro stem kreeg weder den ouden klank en hare wangen haar frissche, blozende kleur terug. Zij was weer het jonge meisjodat op haar eigen bedaarde manior van het leven genoot. »Ik zon mij haast kunnen verbooldon dat wij weer op school zjju." zeide Bride vroolijb. ik zou eene poging hebben kunnen beproeven om dien twijfel ook bij anderen weg te nemen en aldus eene beweging te doen ophouden die het rechtsgevoel van velen pijnlijk aandoet. Noch in de eene noch in de andere richting zie ik mij in staat eene besliste conclusie te verdedigen en ware het nietdat ik na het vroeger geschrevene spreken als mijn plicht beschouwde, ik zou hebben gezwegen, niet bij machte eenig licht te brengen in de nog heerschende duisternis. Doch nu ik eenmaal in dit blad verklaard heb mijne meening te zullen zeg gen, mag ik die niet terughouden. Anders handelen ware flauwhartigheid." De hoogleeraar geeft daarna een zeer uitvoerig over zicht van de behandeling der zaak en van hetgeen daarbij is aan het licht gekomen. Na eene uitvoerige conclusie besluit hij aldus »De onschuld der Hogerhuizen is niet geblekendie het anders beweertoverschat de feiten die ten lmnnou gunste spreken." »Twijfel bestaateen twijfel, die, voor zoover hij steunt op reeds voor het arrest bekende omstandighedengeen recht geeft dit, op wettig en naar het oordeel der rechters ook ovortuigend bewijs steunend dictum aan te tasten voor zoover hij in nieuwe feiten zijn grond vindt, een nieu»vo rechterlijke uitspraak zou kunnen rechtvaardigen thans en naar ons recht moet leiden tot eene beslissing van de Kroon gebaseerd op het advies van den rechter. Leidt die beslissing tot handhaving van het arrest ook in zijn gevolgen, voor hen, die aan de onschuld gelooven, blijft do hoop bestaan dat de toekomst het ontbrekende onschuldsbewijs zal brengen en voor hen die als ik twijfelen, de innige wensch, dat die toekomstin welke richting dan ook, het volle licht moge doen opgaan over deze nog niet geheel tot klaarheid gekomen zaak." Bloembollen. In Kennemerland valt de oogst der tulpen, zoowel als die der hyacinten tegen. Vooral is dit het geval bij de dubbele tulpenwelke daarenboven klein van stuk zijn. Op de eorste te Beverwijk gehouden bloembollen- beurs worden 56000 bollen verhandeld. Do prijzen waren iets hooger dan verleden jaar. Te Hilversum heeft 0. van Rhoenon, dezelfde die indertijd een man redde uit den ingestorte welput aan den Trompenberg in een vlaag van dronkenschap en woede zjjne vrouw mishandeld waarbij hjj haar met een mes eene wond langs den hals en over het gezicht toebracht. De vrouw vluchtte naar eene kennis, waar zij thans onder geneeskundige behandeling is. Haar toestand is gelukkig niet ernstig. Van Rheenon is geboeid naar Amsterdam vorvoerd en ter beschikking gesteld van den officier van justitie. Te Volcndam moest den 14 de godsdienstoefening in de R. O. kerk gestaakt worden, daar een krankzinnige die onmogtlijk maakte. Uit de kerk verwijderd, sprong hij daarna in de haven, doch werd gered. Hij was te Volendam op een doorreis van Kampen naar Amsterdam, waar een professor zou geraadpleegd worden. Hij is naar Kampen teruggebracht, met behulp van veldwachters uit Edam. 8tompctorcn. Op de vergadering der afdeeling Schermeer van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw den 13 gehouden is benoemd als voorzitter der afdeeling de heer J. Rolffals onder-voorzitter de heer P. Vader en als bestuurslid de heer G. de Boer Tz. Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering is gekozen de heer V. Schoen en als diens plaatsvervanger de heer D. de Boer Dz., en als afgevaardigde naar de najaarsver gadering van Hollandsch Noorderkwartier, de heer W. Hartog en als plaatsvervanger do heer C. de Boer Tz. In diezelfde vergadering is besloten eene bijdrage van vijftien guldon te verleenen aan de afdeeling Opmeer en omstreken en niet mede te gaan met de voorstellen der afdeelingen Hoorn en Beemstor tot wijziging van art. 5 der algemeene Wet. Porcosan. Ook bij de tweede proef met de inënting tegen besmettelijke vlekziekte der varkens met porcosan welke te Finsterwold op uitgebreide schaal wordt her haald is reeds een geval met doodeljjkon afloop ge constateerd. Het cadaver is onder politietoezicht verbrand. »Nu ik in de schemering zit met het licht achter mij,'' haalde Evereld lachende aan. »Mijn handen zijn er nu nog het ergste aan toe. Zij zijn zoo akelig witanders moet je toch bekonneu dat ik volkomen presentable ben. En toch, hoe vreemd is het, om aan het loven te South- bourne terug te donken. Het was zoo gelukkig, zoolang wij er waren, maar de gedachte er weder terug te gaan is vroeselijk." vDaarvoor breng je den halven dag met Dick spelende door," zeide Bride plagende. »Het is verbazend, hoeveel tijd je met dat bind zoek maakt." »Ik wil niet een van die moderne moeders worden, die nooit tijd hebben, om naar hun eigen kinderen te zien," zeide Everold. >Het zon zeor verkeerd wezen als ik hem gehad had, en niet van plan was vau hot begin tot aan het einde van zijn leven zijn beste vriendin te zijn." »Wil je hem acteur laten worden vroeg Bride, naar het grappige kleine gezichtje op Everold's schoot ziende en zich verwonderd afvragende hoe het zich ontwikkelen zou. »Ik zou het gaarne willen, als hij alles heeft wat er toe noodig is om er een te worden," zeide Everold, maar wie kan zeggen of hij eene bijzondere begaafdheid daartoe bezitof dat hij geduld zal hebben voor al den zwaren arbeid, die het met zich brengt »Zeg mij eens wat je werkolijk van het leven vindt, nu dat je er eenige ondervinding van hebt," zeide Bride. ^Openhartig gesproken, vindt je het niet zeer eentoonig »Neenik heb het zeer belangwekkend gevonden," zeide Evereld. »Toch kan ik mij begrijpen, dat het zeer vermoeiend is, niets anders dan één stuk eenige honder den avonden achter elkaar te spelen. In een gezelschap als het onze, zie je, hebben wij zeor voel verscheidenheid." »En geeft je er niet om, om weken achtereen rond te trokken »0, soms is het zeer vervolend, maar het hoeft zijn voordooien. Mijnheer Macneillie kent zeer veel interes sante lui in het geheele land, en zij zijn gewoonlijk zeer gastvrij voor onsdaarontegon begin ik er nu van te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5