TaöMMiT P. M. Duyvis Co., Lichaamsbouw Inwendige organen IJzeren eü Stalen SctapsDouw. Café Billard, beweegbare platen Kantongerecht te Alkmaar. Advertentie n. Jb. FORTUIN Bz., Alkmaar. KOOG A AN 1)E ZAAN, Boekli. Herms. Coster Zoon, verklarenden tekst. DAMES. Mient 3. J. LIND Hz. De Credietvereeniging de Twentsche Bank vereenig ing D- A. Wisse link HERSTELPLAATS Stoom- en andere Werktuigen. P. BRAN DS, ALKMAAR. aanschouwelijk voorgesteld door Koopt uw ZIJDEN, FLUWEEL en LINTEN bij Daar vindt ge de grootste keuze bij billijke prijzen. Naaisters korting. B. W. BLIJDENSTEIN Co., HAAGSCHE LEVERWORST O,OS KROAIAeSLEVERWORST 0,10 FIJNE ROOKWORST0,I0 Bovendien is oen geval van besmettelijke vlekziekte voorgekomen bij een varken, dat niot was ingeënt. Sneeuw. Te Groningen is de vorige week sneeuw gevallen. En dat in de hooimaand Ten noorden van het dorp Boertange woont in een oud en bouwvallig stulpje de 55-jarige Remke Ruiter geheel alleen. Reeds jaren woont hij er tevreden met zijn lot, vlijtig zijn stukje gronds bewerkende, zijn varkon verzorgende. En toch is de man stekeblind. Vanaf zijn 28ste levensjaar heeft hij het gezichtsvermogen reeds gemist. En trots deze omstandigheid redt de voor zijn tijd grijs geworden man zich alleen, spit hij zijnen akker, poot hij de aardappelen houdt ze schoon en rooit ze Alles gebeurt op den tast af. Persoonlijke dienstplicht. »De wet, welke als hoofdbeginsel bevat»Een ieder die tot den dionst bij do militie wordt verplicht, is, over eenkomstig de bepalingen dezer wet, gehouden zijn dienst in persoon waar te nemen" is in de »Staats-Courant" van den 14 afgekondigd. Zij is door H. M. de Koningin- Regentes den 2 Juli 1898 te Soestdijk onderteekend en staat in het Staatsblad no. 170. Zij treedt op 1 Septem ber 1898 in werking. Brand. Den 13 brak te Sliedrecht een felle brand uit ten huize van den heer K. Visser Gz. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat noch aan redden van den in boedel, noch aan blnssehen te denken viel. De vlammen, gedreven door den westelijken wind, tastten ook de be lendende perceelen aan den Dijk en de achtergelegen huisjes aan, die mede geheel afbrandden. In 't geheel liggen 10 woningen in de asch. Het station Rozendaal (N.-B.) verkeerde den 14 's avonds ten gevolge van een gebrek aan de machine der electrische verlichting in volslagen duisternis. Alle mogelijke hulpmiddelen werden aangewend. De wachtka mers waren o. a. verlicht door treinlantaarns. Een eigenaardig geval doet zich te Hoogeveen voor Aldaar is zonder stemming tot lid van den gemeen teraad gekozen de heer K. Visser Nz. Des avonds werd hem een serenade gebracht met muziek en fakkellicht. Daarvoor was door de deelnemers geen vergunning ge vraagd. Naar men zogtzal nu proces-verbaal worden opgemaakt. Het bijzondere van de zaak isdat zij bij het kantongerecht moet worden behandeld waarbij de gekozene, deurwaarder en de voorzitter der liberale kies- vereeniging die het intiiatief voor den optocht nam, kantonrechter is. A I J H. Het N. v. d. D. ontving de volgende telegrammen: Den Hen is de vijand na heftigen tegenstand te Boekit Ara uiteengedreven. Hij liet 80 dooden achter. Onzer zijds sneuvelden drie militairen beneden den officiers rang. Licht gewond werden de lste luitenant der infan terie L. E. F. Weijergang, de 2e luit. der inf. H. A. Gerth van Wijk en 18 militairen boneden den rang van officier. »To Edi is een adelborst met 8 matrozen in een hin derlaag gevallen zij werden niet gevaarlijk gewond. De vijand trok zich terug, 20 dooden medenemende. s Kolonel Van Heutsz trok door Perlak." Blijkens van den gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indië ontvangen tolegraphische berichten zijn bij de jongste in Atjeh (Pedir en Edi) geleverde gevechten gesneuveld de van het Nederlandsehe leger bij dat in Indië gedetachoerdo lste-luitonant der infanterie J. Gol- denberg, de ziekenoppasser C. J. Vanhese, en de fuseliers A. van Loon, en K. Stapelaan bekomen wonden over leden de korporaal H. J. Dirkson, en de fuselier P. C. F. Haibach, en gewond de lste-lnitenants der infanterie jhr. J. A. G. von Schmidt auf Altenstadt en L. E. F. Weijergang, en do 2de-luitenants der infanterie J. F. van Kroon en H. A. Gerth van Wijk. Londen 11 Juli. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was heden zeer flauw, met eene groote hoeveelheid onverk. Andere soorten flauw Laatste noteeringen Boter: Friesche le qual. 76- a 80/-, 2e id. 70/- a 78/- room- /- a /-visschig /- a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 94/- a /0 gew. 76/- a 86/-, Brittany le qual. 12/0, id 2e qual. 11/0 id. 3e qual. 10/0, 4e, qual. 8/6 per 12 Eng. ponden; Finsche 76/- a 82/-, Deensche prima /-, 0 Iersche 76/- a 86/- Italiaansche 76/0 82/0 /0Amerikaansche /0 a /- a /- Nieuw-Zeelandscho /- a /- Au stralische -/-/- a /-, Russische 70/- a 80/-. Kaas Canadeesche 34/- 38/- a /- nieuw a IGoudsche 30/a 38/nieuwmelkte a -/—Edammer 42/-, 48/-a /-, Australische /-a Eieren. Fransche 5.9 a 8.9, Italiaansche 5.6 a 7.6, Hongaarsche 5.0 a 6.0 de 120 stuks. Zitting van 15 Juli 1898. D. de W., Alkmaar, overtreding Arbeidswet, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. D. K. en J. S., Alkmaar, overtreding jachtwet, ieder f 2 boete of 1 dag hecht. A. B„ T. K, D. B., C. K., 0. Z., J. B., Alkmaar, T. v. A., Oudorp straatschenderij, 1 6 ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht., de 7e f 3 boete of 2 dagen hecht. N. D., A. S., Alkmaar, J. v. W., Bergen, M. M., zon der vaste woonplaats, dronkenschap, de le 3 dagen hecht., de 2e 7 dagen hecht en 1 jaar opzending, de 3e f 1 boete of 1 dag hecht., de 4e f 3 boete of 3 dagen hecht. Politie-over treding. P. D., St. Maarten R. V., Haringcarspel, P. B., Oud- carspel J. P., C. W., Heiloo, G. v. d. B., Bergen A. R., Egmond aan ZeeA. D., W. G., Limmon J. v. W., Castricnm, C. Gr., P. v. d. S., J. v. d. S., P. V., G. Str., W. H., A. B., W. S., W. v. A., H. G., J. M., Alkmaar, C. de M., Koedijk, M. K., Warmeuhnizen, de le, 3e, 7e en 21e iedor f 0,50 boete of 1 dag hecht., de 2e, 4e, 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 14e20e iedor 1 1 boete of 1 dag hecht., de 9e f 5 boete of 3 dagen hecht.12e en 13e ieder f 2 boete of 2 dagen hecht de 22e en 23e vrijgesprokon. G. K., Hoogwoud, G. B., Alkmaar, K. A. Sz., K. A. Kz., Wognnm overtreding Prov. reglement, ieder f 1 boete ol 1 dag hecht. De ondergeteekende bericht hiermee dat als ecnig AGENTT voor Alkmaar, voor den veikoop van zijn fabrikaat, werkzaam is de heer Bik ander waschmlddel Is namaak. "3H Londen 10 Juni 1898. THOMAS BIGG. lKOEUlfilIBI en fflACHUVUPABBlKAKTHK leveren goed geconstruëerde, zuiver loopende gewone on comische kamwielen met houten en ijzeren tanden, tegen eoncurreerende prijzen. f ÏOOO,- annex TAPPERIJ, SLIJTERIJ met vergunning, direct ter overname wegens ziekte goed bestaan verzekerd. Bewijzen voorhanden. Te be vragen »l'Europe", P. 0. Hooftstraat 136 Amsterdam. EN EN Dc Menscli f 15,- Be Vrouw 1,75 Het Paard 1,35 Dc Roe n 1,35 Be Hond i n 1,50 Het Varken 1,35 onder beheer van te AMSTERDAMverleent credletcn aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomen kooplieden, industriëlen enz., betzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid hetzij in blanco. Voor inlichtingen ver voege men zich bij den heer te ALKMAAR. van ALKMAAB. W. F. STOEL KOON. RITSEVOORT A 33. Steeds voorhanden Per ons. PRIMA GEROOKT VLEESCH f 0.3J SAUCISSE DE BOULOGNE ©,3Ö FIJNE GEKOOKTE HAM0,33 BOTERHAMMENWORST0,10 TONGENWORST0,10 Beleefd aanbevelend. houden om nieuwe steden te zien en gewoonlijk is de reis niet zeer lang en vermoeiend. Soms had ik wel een wei nig genoeg van dat onophoudelijke gepraat over dingen, die met het tooneel betrekking hebben. Maar dat zon bij elk ander beroep hetzelfde zijn. Herinnert ge je nog, hoe wij in het kasteel genoeg kregen van de gesprekken tnsschen Mijnheer Magnay en zijn twee vrienden de schilders P Dat is precies hetzelfde onder de schrijvers als er twee of drie te zamen zijn kunnen zij hot niet helpen zij moeten over hun werk spreken. En wat geestelijken betreft nn die zijn spreekwoordelijk geworden Ik geloof dat Kingsley de oenige was, die niet in den familiekring over godsdienst sprak." »Nu ik vindt dat gij zeer bewonderenswaardige men- schen zijtom zoolang samen te reizen, zonder je hnmenr er bij te verliezen of als Kilkenny-katten te vechten zeide Bride. »Er is nietswat iemands geduld zoo op de proef stelt als met menschen om te gaan. Ik geloof, dat het daarom is dat men altijd een ongelukkige huwe lijksreis maakt naar het vasteland. Zij leeren op die wijze, welk loven hen nog te wachten staat." Evereld lachte. »Wjj kibbelen nn en dan wel eens een weinig, maar gewoonlijk gaan wij zeer vriendschappelijk met elkaar om. Er is maar één ding dat ik niet nit kan staan en ik hoop, dat ons nooit meer zoo'n straf zal opgelegd worden." »Wat is dat zeide Bride over de heftigheid harer vriondin lachende. »Een rijke liefhebber, die denkt dat hij acteeren kan maar het niet kan," zeide Evereld. »0, als je oens wist wat wij het geheele najaar hebben moeten verdragen van een dommen jongen die zich zeiven een genie vond!" Wat heeft hij gedaan vroeg Bride. »Wat heeft hij niet gedaan Hij was onverdraaglijk lomp tegen mijnheer Macneilliehij haatte Ralph, omdat hij zelfs de minnaarsrollen wilde vervullen, hij behandelde al de andere mannen of zij verachtelijke wezens waren hij vervolgde de dames van het gezelschap met lastige oplettendheden en hij sleepte altijd do namen van ken nissen, die een titel droegen in het gesprek of liet toe vallig oeu enveloppe met een kroon vallen. Hij slaagde er in om alles bij ons in de war te sturen en het ge heele gezelschap was blijtoon hij eindelijk over iets boos werd en plotseling zijn engagement verbrak." Bride lachte hartelijk toen zij hoorde van welke list de directeur gebruik had gemaakt om deze lang ge- wenschte gebeurtenis te weeg te brengen. »Wie zon ooit gedacht hebben, dat mijnheer Macneillie zoo geestig kon zjjn zeide Bride. »Zjjn gelaat staat altijd zoo strak." Ja maar als het zich verheldertdan is hij niet meer dezelfde man. Ware hot niet door zijn sterken zin voor humor, dan'geloof ik niet, dat hij ooit de rampen en wederwaardigheden van zijn leven had doorstaan." En hierna begon zij na te denken over het zonderlinge feit dat do meeste menschen vroeg of laat ontdokken, dat het niet altijd de gelukkigen en voorspoedigen zijn die gewoonlijk met do voortreffelijke gavo de zin voor het humoristischegezegend zijn maar die menschen wier leven door zorgen en angsten verbitterd wordt, of de genen die met een snerpend leed dewereld door moeten trek ken, of de gevolgen van de zonde van een ander moeten dra gen. Aan dezulken wordt dikwijls genoeg door een geheim zinnige wet der vergeldingeen macht gegevenniet alleen om het pathos van het leven scherper te gevoelen, maar om in alles zelfs in zaken, die op hun eigen leed betrekking hebben, het fijne gevoel voor hnmor, hetwelk het leven gezond en rein houdt, op te merken. Dit zag zij ook bij Dermot O'Ryan, die, hoe jong hij ook was, reeds een harde leerschool had doorgemaakt van ziekte, tegenspoed, staatkundige gevangenschap en misverstand, dat voor iemand van zjjn geaardheid zeer hard te verduren is. Hij was de eenige van de O'Ryans, die letterkundige neigingen had. Daar hij nu door zijn ziekte van het actieve staatkundige leven was afgesneden, was hjj met de gedenkschriften van zjjn vader begonnen, die een welbekende figuur was in de Fenian-opstand van 65 en aan de gevolgen van zjjn latere gevangenschap stierf. Dermot was in den grond van zjjn hart een Celt, en Evereld vond, dat zijn zachtaardige, wjjsgeerige gelaten heid, hem tot een zeer aangenamen metgezel maakten. Zij hadden elkander in Southbourne reeds gaarne mogen ljjden en waren zeer goede vrienden geworden tijdens Evereld's verbljjf in Auvergne, zoodat zjj weldra op zeer intiemen voet met elkander omgingen. Zij zaten te zamen in het groote zonnige salon en Bride las eene bladzjjde uit de gedenkschriften voor, waarover Dermot haar oordeel wenschte te vernemen, toen mevrouw Here ford van het hospitaal terugkwam en Ivy medebracht. Dermot keek eenigszins nieuwsgierig op naar het meisje, waarvan hij zooveel gehoord had. In plaats van een schoon en opvallend gelaat, dat hjj had kunnen bewonderen of critiseeren, zag hjj een klein kinderljjk wezentje, met angstige blauwe oogen en een ernstig gezichtje, dat niet precies mooi was, maar veel bekoor- ljjkerdan wanneer het regelmatiger trekken had bezeten. Toen zjj Evereld zag, vergat Ivy alles om zich heen en vloog naar haar toe, om haar te begroetenzjj was zoo klein en licht en bevallig, dat het scheen, alsof zij, evenals de vogels, bjjzondere lnchtcellen in hare beenderen had, want hare bewegingen hadden iets geheol ongemeens, dat haar te zien, alleen reeds een genot was. Zjj had ook een levendige, snelle manier van spreken, en toen zij eindeljjk aan Dermot voorgesteld was, voelde hij, dat het kleine handje, dat een oogenblik in de zjjue gerust had, zjjn hart had gestolen. »Movrouw Denmead heeft rnjj van u verteld," zeide zij. Gij waart een van de gevangen patriotten." »0, de meesten van ons hebben dit lot ondergaan," zeide hjj met een glimlach. »Dat behoort tot de Iersche opvoeding." Bride maakte een aanmerking over het manuscript, en nn werd het gesprek algemeen, zelfs Ivy trad deze, voor haar zoo geheel nienwo wereld, met een gevoel van diepe belangstelling binnen, en was zeer geneigd om zich door Dermot Iersche geschiedenis te laten onderwjjzen. Wordt vervolgd. Drnkkerjj v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6