Ralph Denmead. :ffo. 86. Honderdste jaargang, 1898. VRIJDAG 22 JULI. Buitenland. FEUILLETON. ALKMAARSEHE COURANT. Deze Courant wordt Blnsda g~, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ots. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer EWttHIiAlVB. Een telegram, uit Waddesdon in Buckinghamshire meldt, dat de prins van Wales, die bij lord Rothschild op Waddesdon Manor logeerdeden 18 uitgleed toen hij de trap afging en zich licht aan de knie -kwetste. De heer Knollysparticulier secretaris van den prins van Wales, deelde aan een vertegenwoordiger van .Reuter' mede, dat de prins bij zijn val de banden aan het knie gewricht ernstig heeft gekwetst. De prins gevoelt zich echter wel en keerde naar Londen terug. Over de tweede Zola-procedure zegt de .Times": .Het proces is niet beslissend en al ware het zoo dan zou het nog niets bewijzenbehalve misschien de eigenaardige manier waarop men de eer van het Fransche leger meent te moeten wreken. De herziening van het vonnis van Dreyfus hangt der Regeering nog altijd boven het hoofd en Frankrijk wacht nog altijd om te zien of het een man bezit groot genoeg om zich niet te storen aan bet geschreeuw van een rumoermakende en niet altijd belangelooze fractieten einde de vlek van een klaarblijkelijk wangedrag van de justitie uittewisschen.' De .Standard" laat zich aldus ,uit .Niemand kan hem (Zola) laken, omdat hij de zitting verlaat en zich laat veroordeelen zoolang hem nog een kansje rest om te beproeven al zijn beschuldigingen te bewijzen en dus het proces van den man te herzien, tot wiens kampioen hij zich heeft gemaakt. De belangstelling wordt nu geconcentreerd op de cassatie. De toestand is zoo dramatisch en de openbare meening in Frankrijk is zoo opgewondendat niemand kan voorzien welken loop de gebeurtenissen zullen nemen." VRAiHRIJK. In een nieuwen brief, openbaar gemaakt door de .Aurore'zegt Zola, om te verklaren, waarom hjj verstek heeft laten gaan dat hij wil dat het Hof van Cassatie uitspraak zal doen over zijn recht om bewijs te leveren en om te wachten tot de behan deling der aanklacht van Picquart tegen Esterhazy me deplichtigheid aan den dag heeft gebracht, waarover hij nog niet het recht heeft in rechten te spreken. De taktiek van de regeering was mij te verplichten over 14 dagen weer naar Versailles te komen om weer tot de getuigen te kunnen zeggen.Die vraag zal niet gesteld worden." Om deze manoeuvre te beletten moest ik de beteeke- ning van het vonnis vermijden, maar er is geen quaestie van dat ik de gevangenis wil ontloopen daar de ver oordeeling bij verstek slechts provisoir is. In October zal ik voor de rechters verschijnen om de bewijzen te leveren en Frankrijk zal de grootspraak zien verdwijnen voor het licht." J Het tweegevecht tusscheu de hoeren Déroulède en Hubbard, wegens het bekende incident in de zittingzaal van het Hof van Assisen te Versailles heeft Maandag avond plaats gehad in den omtrek van Parijs. Het duel had plaats op den degen. Bij de eerste reprise greep de heer Hubbard den degen van zijn tegenstander met door EDNA LYALL. 69) Zij antwoordde niet, maar breide stilzwijgend verder aan eau van zijne kousen, bij zich zelve denkende, hoe geheel anders zijn leven zou geweest zijn, wanneer zij het had kunnen regelen. Hij zou door allen geëerd worden, zou een bekende prediker geworden zijn en eene hoogë positie m Edenburg bekleedenhij zou goed getrouwd zjjn, en in haar ouderdom zou zij eene schare van klein kinderen om zich heen hebben zien spelen. Zooals de zaken nu stonden, was zijn leven, dit gevoelde zij, ver woest door de ongelukkige neiging tot de dramatische kunst, die haar reeds van zijn kindsheid af zoo verwon derd had. Zij schreef al zijn ongeluk toe aan die vreemde en onverklaarbare hartstocht voor het tooneelspel. dien zij niet begrijpen kon. Het was dit, dat hem met Christine Greville in aanraking had gebracht, dit, wat hem van een huwelijk had afgehouden, 1 dit, dat hem jaren lang belette om zich te vestigen, en er hem toe dwong om een rondtrekkend leven te leiden. .Hugo," zeide zij, »is het nu reeds te laat? Zou je het tooneel niet vaarwel kunnen zeggen en iets anders doen, je krachten meer waardig Hij deinsde terug alsof iemand hem een slag had gegeven. .Mijn beroep opgeven vroeg hij verwonderd. .Wel neen, moeder, dat kan ik nooit doen. Ik ben doodmoe en een weinig brommig, maar gij moet niet te letterlijk opnemen wat ik zeg. Mijn roeping heeft mij herhaaldelijk van totalen ondergang gered. Gelooft u mij, geen ander werk is, zooals u zegt, mijner meer waardig." Zij drong er niet verder op aanmaar het oude de linkerhand waarop het gevecht werd gestaakt. De heer Hubbard drong aan op het voortzetten van den strijd maar Déroulède's getuigen de heeren Dumonteil en Marcel Hubertverklaarden dat zij niet langer als getuigen tegen den heer Hubbard konden optreden. ITAÜÖ3. Het decreet tot sluiting van de zitting van het Italiaansche parlement wordt te Rome druk be sproken. Men had niet zoo spoedig verwacht en neemt als reden voor deze haast aan, dat de regeering den mili tairen rechtbanken de vervolging der socialistische afge vaardigden gemakkelijk heeft willen maken. Inderdaad kunnen zoolang de zitting gesloten is, de afgevaardigden zich niet beroepen op hun parlementaire onschendbaarheid. SPASIJJB. Aguinaldo, het hoofd der opstandelingen, heeft twee parlemetairs gezonden aan den commandant der stad, generaal Augnsti, om hem te vragen zich over te geven, daar 50,000 opstandelingen om de stad staan, gereed haar stormender hand te nemen, en Spanje geen versterkingen kan zenden. Augnsti antwoordde, dat hij tot het einde zou strijden, zij het ook zonder hoop. Aguinaldo vindt het uiterst moeilijk zich van Manilla meester te maken, wegens de fortificatiën. De Ameri kanen wachten, totdat al hun versterkingen zijn aange komen en zullen waarschijnlijk de operation niet vóór September beginnen, na het regenseizoen en de groote hitte. Manilla heeft gebrek aan meel, maar is voor verschei den maanden voorzien van rijst en vleesch. VEREESflGDlü STATEUf. Ondanks de overgave van Santiago gelooft men te Washington dat het tot stand komen van den vrede verder verwijderd is dan ooit. Er is door geen enkelen vertegenwoordiger van een der mogendheden ook maar een stap gedaan op den weg weg der bemiddeling. Ook rechtstreeks heeft Spanje geen onderhandelingen geopend. De minister van koloniën moet onlangs aan maarschalk Blanco geseind hebben, dat de fortuin wel tegen Spanje was, maar ook de heldenmoed der Spaansche soldaten en de politiek van tijdwinnen een complicatie zouden kunnen veroorzaken, die Spanje ten goede zou komen. De Times vertelt, dat twee kolenschepen, die met het eskader van admiraal Watson naar Spanje zullen gaan nog deze week bewapend moeten worden met lichte ka nonnen. Eerst was gezegd dat dit wel veertien dagen zou^ duren, maar er is order gekomen, wanneer de bewa pening niet nog deze week kan geschieden de schepen dan maar ongewapend med te zenden. De hoeveelheden rookloos kruit, die dagelijks aan de intendance worden afgeleverd, nemen steeds toe. I ortorioo zal voornamelijk ter zee worden aangevallen. In een tweede landing in dit klimaat en in dit seizoen hebben de Amerikanen niet veel zin. Zij zijn dan ook voornemens het eiland streng te blokkeeren en dan San Juan hevig te bombardeeren. De invaart van de haven van San Juan moet veel gemakkelijker zijn dan die van «tBsgnsoee-g-csMi smartelijke gevoel, dat zijne moeder hem niet begreep, dat zij nog steeds wenschte, dat hij een werkkring zou zoeken, waarvoor hij geheel ongeschikt was, kwam terug om de rust van Macneillie's vacantie te verstoren. Up den Zaterdag voor de paaschweek kon hij het rustelooze verlangen naar eene verandering dat hem bezielde, nu zijne krachten langzamerhand terugkeerden, niet langer bed winger. En van zijne moeder afscheid nemend, verliet hij Callander en reisde naar Stratford, om daar de komst van zijn gezelschap later af té wachten. Het was een zachte, zonnige namiddag in het midden van April, toen hij het stille stadje bereikte. Het scheen gerust te slapen in den gouden zonnenschijn geen koeltje bewoog de bladeren der boomen, de prachtige torenspits van de statige oude kerk stak tegen den blauwen hemel af, en de groene velden met madeliefjes bezaaid schenen een gesehikten achtergrond te vormen voor dit vreedzame en lieflijk© tafereel. Het landelijke karakter van de om geving paste beter bij Macneillie's gemoedstemming, dan de rotsachtige bergen van zijn eigen land. In deze kalme eenzaamheid, rjjk aan gemeenschap met den grooten meester, zou hij zeker de rust en de kalmte vinden, die hij zoozeer noodig had 1 Hg zou zijn dagen op de rivier doorbrengenhij wilds niet dat zakelijke zorgen en schikkingen een week lang zijn rust verstoorden. Shakspere en Shakspere's geboorteplaats zouden hem moed geven voor de toekomst de stilte van de Paaschweek zou hem uit de neerslachtigheid opheffen, die zich van hem mees ter dreigde te maken. Zoo dacht hij bij zich zelf op den avond van zijn aan komst, vergetende dat, »door de schaduw van den dood strijd komt de verlossing"; nooit vermoedend, dat hij in deze stille plaats, de ergste beproeving van zijn geheele leven zou moeten doorstaan. HOOFDSTUK XXXVIII. Was het leven gedurende de laatste drie jaren moeielijk voor Macneillie geweest, het was tienmaal moeielijker Santiago, zoodat men hoopt, dat de beschieting spoedig effect zal hebben. Toch zal een groot expeditiekorps voor Portorico worden ingescheept. De Amerikaansche officieren en soldaten komen met den dag meer onder den indruk, dat de betrekkingen met de insurgenten voortdurend meer gespannen worden. De toestand is op 't oogenblik van dien aard, dat alle gemeenschap tusschen de beide legers feitelijk opgehou den heeft en zij meer als vijanden dan als bondgenooten tegenover elkander staan. Toen generaal Shafter zijn be sluit aankondigde, dat hij aan de junta der opstandelin gen niet zou toestaan de stad binnen te gaan, ontstond er gemor onder de mannen van Garcia, die gehoopt had den in Santiago te plunderen, zooals zij reeds Daiquiri en Siboney geplunderd hebben. Castillo, een broeder van den ^generaal" Demetrius Castillo, begaf zich V rijdag naar het hoofdkwartier van Shafter en vroeg Waarom moet Santiago in de handen van onze vijanden blijven? Shafter antwoordde: De Span jaarden zijn onze vijanden niet, wij vechten tegen de sol daten van Spanje, maar wij willen de Spaansche burgers niet bestelen. Geen enkel Cubaan krijgt verlof de stad binnen te gaan. Na het vertrek van het Amerikaansche leger zal de stad waarschijnlijk in uw handen worden overgegeven, maar niet eerder. Castillo ontveinsde zijne ontevredenheid niet, maar daarentegen verbergen de Amerikaansche soldaten even min hun toenemende minachting voor de Cubanen. Kortom, er zijn er die voorspellen dat het spoedig tot een botsing zal komen. Gaicia weigerde de uitnoodiging van Shafter om tegen woordig te zijn bij het ontplooien der Amerikaansche vlag. De insurgenten blijven sedert in eigen kamp, maar laten zich wel de Amerikaansche proviand goed smaken. A T J M H. Van Regeeringswege is het volgende bericht openbaar gemaakt. »Rust in Edi hersteld, nadat de talrijk teruggekomen vijand voor onze troepen 'snachts overijld naar de Noord kust gevlucht is." Het Houdland. Te Victoria (Britsch Columbia) is de eerste voor raad goad uit Klondyke van dit jaar aangebracht, ter waarde van bijna 2'/2 millioen gulden, omstreeks een vierde gedeelte in stofgoud. Aan de rivieren Artyek Niemnj en Lantar, zijn in de nabyheid van de Zee van Ochotsk naar aan de Kreuzzeitung gemeld wordt, niet minder dan 12 rijke goudmijnen ontdekt. Te Triestzoo wordt van daar gemeldis men nu bijna gereed met de toebereidselen voor het boven brengen van het Fransche Fregat D a n a dat daar honderd jaar geleden aan den ingang der haven is ge zonken. Men verwacht met ongeduld de resultaten van de pogingen. Want het schip had naar men gelooft de krijgskas een som van verscheidene millioenen aan boord. geweest voor Christine Greville. Zooals iedereen reeds vermoed had, eischte hare positie een vastheid van ka rakter, die zij niet bezat, een oneindig geduld, dat zij slechts langzamerhand verwierf en dat gezonde verstand en die vrouwelijke schranderheid, die nooit haar fort waren geweest. Zij had van al de zorgen en moeiten van het Directeur schap afstand gedaan, maar hierdoor was zij genoodzaakt, om tevreden te zijn met de schikkingen, die Barry Sterne' in den schouwburg wilde maken en ofschoon hij en zijn vrouw altijd zeer vriendelijk voor haar geweest waren, was het haar dikwijls onmogelijk om zich met zijn zienswijze te vereenigen. Zij waren bijna tot een ernstige oneenigheid gekomen, toen hij Dudley engageerde, ofschoon de tooneelspeler haar verzekerde, dat de man zijn verleden had uitgewischt. En ofschoon zij na verloop van tijd langzamerhand met deze gedachte vertrouwd werd, was zij nooit geheel zonder het instinct, dat reeds Myra Kay in Schotland van den man had doen terugdeinzen. Zij begon een weinig meer vertrouwen in hem te stellen, toen hij eens op een dag toevallig in haar bijzijn over Ralph Denmead sprak. Het was niet zoozeer hetgeen hij zeide, als de toon en de uitdrukking waarop. »Dus de jonge Denmead speelt de volgende maand voor Orlando in Stratford, zie ik," merkte hij eens op een morgen op, voor dat de repetitie begon. »Die jongen zal vooruit komen, wanneer ik mij niet. vergis. Hij had iets geniaals over zich, zelfs toen ik hem in Schotland kende, als een half-verhongerden beginnende.'' >Hebt gij hem toen gekend zeide Christine, voor de eerste maal vrijwillig het woord tot Dudley richtende. »Hij vertelde mij, toen wij te zamen in Edenburg acteerden, in welke bekrompen omstandigheden hij in het voorjaar verkeerd had." »Ja, wij hadden een moeielijken tijd door te maken, maar hij was altijd een moedige knaap, die steeds klaar stond ons met alles voor lief te nemen. Ik ben blij, dat hij goed terecht is gekomen. Door Macneillie is hij geworden wat hij is."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1