N e d e r 1 a n d. Ontploffing. Op de internationale tentoonstelling in Earl's Court te Londen heeft een ernstige ontploffing plaats gehad. Het ongeluk had plaats in een gedeeltelijk onder- grondsch magazijn waar de schietvoorraad voor een zeegevecht met kanonnen kleine torpedo's enzoovoort, dat geregeld in het »Empress Theatre'' werd vertoond, bewaard werd. In het magazijn was, hoe weet men niet, brand uitgebroken. De brandweer was dadelijk bij de hand en tastte de vlammen met water aan. Daar echter de ontplofbare stoffen meest water-explosives waren, die bij de aanraking met water ontbranden, volgde er al spoedig een ontploffing en nog één en nog vele, die minder hevig waren. Een man werd gedood de weg geslingerde stukken hout en ijzer bezorgden menig bezoeker van de tentoonstelling en velen der spuitgasten vrij ernstige verwondingen. Van de torpedo's vielen er een paar neder op de kantoren van de tentoonstelling, waar dientengevolge brand ontstond. Deze houten gebou wen, gevuld met boeken, papieren en andere brandbare voorwerpen, waren spoedig een prooi der vlammen. De archieven van de koloniale tentoonstelling die het volgend jaar plaats zou hebben, zijn mede verbrand. De hoofd gebouwen liepen een oogenblik gevaar maar bleven gespaard. De schouwburg zelf had niets te lijden des avonds werd er de gewone voorstelling gegeven. Diefstal aan de Engelsche Bank. Tusschen één en twee uur kwamen dezer dagen twee bedienden van de firma Couths aan de Engelsche Bank 3000 p. st. halen. Een hunner bleef in een vigelante buiten wachten, de ander nam het geld in ontvangst in drie linnen zakken met 1000 p. st. in goud elk. Naar het schijnt, werd 's mans aandacht een oogenblik afgeleid, en was dat oogenblik voor den dief genoeg om zich van één der zakken meester te maken. Ofschoon onmiddellijk alle maatregelen genomen werden is geen spoor van den dader gevonden. De Bourgogne. De geredden van het verongelukte Eransche stoom schip »la Bourgogne'' of althans een groot aantal daarvan zijn te Havre aangekomen aan boord van het stoomschip »la Touraine. De wachtkamer der stoombootmaatschappij was vol familiebetrekkingen en vrienden der aankomenden. Op de kade wemelde het van belangstellenden. Natuurlijk zag men bij het begroeten hartroerende tooneelen. Er is terstond een gerechtelijk onderzoek begonnen omtrent de scheepsramp. Met het oog daarop hebben al de geredden in lastniets mede te deelen aan de journalistendie er natuurlijk spoedig bij warenom bijzonderheden te vernemen. Men kwam echter enkele bijzonderheden te weten. De oppasser van kapitein DeloncleGossetdie in de boot zatwaarop de schoorsteen vielverklaart gezien te hebben dat de kapitein rustig op het dek bleef staan om met zijn schip te zinken. De machinist Leismey verklaartdat er terstond na de aanvaring een aantal booten werden uitgezet en dat andere niet gebruikt konden worden wegens het over hellen van het schip. De kajuitsbediende Angel verklaartdat hij een boot gezien heeft met vreemdelingendie door stokslagen andere schipbreukelingen van de boot afhielden. Die mannen werden gered maar zij bleven te Nieuw-York. Een kamermeisje, Jeannetto genaamd, moet zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt door het geven van red dingsgordels aan een groot aantal passagiers. Zij is terwijl zij nog daarmee bezig wasdoor het water overvallen en verdronken. Aan boord van »la Touraine" werd 1050 francs gecollecteerd voor de hulpbehoevende slachtoffers van de ramp. Snelschoenmakerij. Een eigenaardige legeroefening heeft in de vorige 4 weken plaats gehad. Uit alle 18 legerkorpsen van het Duitsche leger (behalve uit Beieren) waren 1200 dienstplichtigen, die van hun ambacht schoenmakers zijn, te Berlijn bijeengebracht om schoenen te vervaardigen. Dag en nacht werd doorgewerkttelkens door twee groepen van 2 uur 's namiddags tot 2 uur 's morgens en van 2 uur 's morgens tot 2 uur 's namiddagstel kens met tweemaal 1/2 uur rust. De maaltijden werden in de kazerne terstond vóór of na afloop van den diensttijd gebruikt. Het doel dezer oefening was na te gaan in hoeveel tijd zeker aantal schoenen konden wor den vervaardigdals oefening voor oorlogstijd. Elk kreeg met inbegrip van geld voor brood 6 mark elke 10 dagen. Eiken dag werden 2500 paar afgeleverd zoowel voor infanterie als cavalerie. Tevens waren 40 smids gedetacheerd voor herstellingen aan machines. Goed Hollandsch Een Parijsche firma tracht in ons land zaken te doen bij gelegenheid der a. s. feesten. Het volgende schrijven wordt door haar daartoe verzonden. ■Met de geleigenheidtder Kroon-Peestvan u Gra cieuss en Bespectuense Koningin Wilhelmina hebben wy twe nieuwe Orangnie garneeringe, voor Modes, ge- komponeerd. »Me neemen de Yryheidtu daar de stalen van te sturen, met hoop, en Verzekheidt, het artikel, voor deze geleenheidt met succes zal angenomen worden door de clientel. »Wy kunnen naar u vrag, per om gande, or retour, de goederen direct, af sturen, franco. »Na groete, endank, ontfangonshartelykesalntatie",enz. De atdeeling »Edam, Zeevangsdorpen en de Purmer", der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, heeft de vorige week in de Purmer een vergadering gehouden, onder voorzitterschap van den heer H. J. Galkoen, burge meester van Edam. De voorzitter deelde mede, dat de Minister van Binnen- landsche Zaken, ten behoeve van een op te richten vwinter- landbouwcursus", toekenning van een Rijks-subsidie van f 200 wilde bevorderen. Te Middelie is in den kring der afdeeling eeue »Vee- fokkerij-vereeniging" opgericht, een gevolg van de lezing in de vorige samenkomst gehouden door den heer P. Blokker, hoofd der school te Purmer. De voorzitter bracht hulde aan den heer J. Hooijberg, lid van het afdeelingsbestuur te Middelie, die ook nu weder een e nuttige onderneming krachtig gesteund heeft. Bij de bespreking van de punten van beschrijving voor de 66e algemeene vergadering, op 27 Juli e. k. te Span broek te honden, werd aan de te benoemen afgevaardig den opgedragen, in den geest van het prae-advies van het hoofdbestuur te stemmen tegen het voorstel der afdee ling Hoorn, en evenzeer tegen dat van de afdeeling Beemster, Purmerenden omstreken, welke beide beoogen een andere verdeeling van de contribntiën tusschen de afdeelingen en de algemeene kas der Maatschappij, met dien verstande dat deze voorgestelde verandering zou komen ten bate van de kassen der afdeelingen. Een voorstel der afdeeling Buiksloot, om bjj de regee ring aan te dringen op eene nieuwe schatting van de ongebouwde eigendommen, vond geen steun bij de ver gadering. Men twijfelde of de regeering daartoe nu wel zou overgaan. Veeleer wilde men, zoo mogelijk, een lager percentage van belastingheffing vastgesteld zien en daartoe stappen doen. Tot afgevaardigden voor de te Spanbroek te houden Algemeene vergadering werden benoemd de heeren M. de°Boer J.Wz., te Edam, en J. Uitentuis Jzn., te Kwadijk en tot hunne plaatsvervangers de heeren D. Uitentuis Jz., lid van den Raad te Purmerend en P. Bark, te Warder. De heer P. Blokker, hoofd der school te Purmer, die belast zal worden met het onderwijs aan den op te rich ten wiutercursus in landbouwkunde, deelde mede, dat het onderwijs kosteloos is en de leerlingen den leeftijd van 16 jaar moeten bereikt hebben. Voorts gaf hij een overzicht van het, te volgen leerplan. De voorzitter sprak den wensch uit, dat vele ouders hunne zoons zullen doen gebruik maken van den op te richten landbouw-cursus een nieuwe parel aan de kroon dezer afdeeling. Amsterdam. Dezer dagen is aan de school voor Kunstnaaldwerk alhier gereed gekomen de japon, welke de Koningin bij Hare inhuldiging zal dragen. Namens de Koninginnen werd deze japou bezichtigd door eene der dames van het Hof, die daarvan aan HH. MM. verslag moest doen. De beschrijving verwierf in alle opzichten de hooge goedkeuring der Koninginnen. In den nacht van den 19 is een poging tot inbraak gewaagd bij den juwelier Bernard Kulker in de Kalver- straat. De dader een Engelschman, heelt het oogenblik afgewacht van het blusschen der lantaarns. Toen hij de kans schoon zag, bracht hij een beitel tusschen de luiken, waarvan de winkelkast voorzien is, doch op hetzelfde oogenblik werd hij door een burger betrapt. Op diens geroep kwam een particuliere nachtwaker aanloopen, die onmiddellijk hulp kreeg van een paar politieagenten. De dader verzette zich hevig. Een gevolg was, dat hij eenige wonden opliep en er nogal bloeduitstorting plaats had. Vier politie-agenten waren noodig om den man achter slot te brengen. Automobielen. De vorige week zoo meldt men uit Staphorst aan het N. v. d. D. passeerde hier een automobiel, welke in een zeer snellen gang onze gemeente doorging. De weg was vol hooiwagenstoch werd de gang niet ver minderd. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Twee paarden, voor een hooiwagen gespannen, sloegen op hol; de vrouw, die de paarden bestuurde, viel er af en kreeg twee raderen over het hoofd. De verwonding, daardoor aangebracht, was zoo ernstig, dat zij aan de gevolgenis bezweken. De 19de jaarlijksche examens der jtfederlamlsciie Toonkunstenaars-Vereeniging zijn den 19 te 's-Gra- venhage in het lokaal vPulchri Studio" voortgezet. Van de 4 candidaten zijn geslaagd voor piano (lager onderwijs)mejuffr. S. O. Kijlstra te Harlingen. V oor piano (middelbaar onderwijs) de heer L. Doortmont Jr. te Amsterdam en voor viool (lager onderwijs) de heer E. H. Witt te 's Gravenhage. Den 20 zijn van de 5 candidaten geslaagd voor piano (m. o.) mej. 0. M. Roeters van Lennep te Deventer en voor viool (1. o.) mej. O. H. van Schermbeek te Tete- ringen bij Breda. Eén candidaat was door ziekte ver hinderd aan het examen deal te nemen en twee candi daten werden afgewezen. Heerhugowaard. De heer A. de Vries bode van den polder en het Onderling begrafenisfonds, is den 19 in den ouderdom van 53 jaren overleden. Om zijne on kreukbare trouw en eerlijkheid stond de man in hooge achting en wijdt men dan ook aan zijne nagedachtenis eer biedige hulde. Dikwerf wordt er gesproken over prijzen die men voor plaatsen op den Dam zou betalen. Uit de bsste bron wordt nu medegedeeld, dat de huizen van de firma's Hofhuis en van Kattenburg aan derden verhuurd zijn, die voor sommige ramen f 1000, f 500 en f 200 vragen Plaatsen boven op het dak zijn te verkrijgen voor f 15. Ook bij v. d. Molen zijn al 4 plaatsen f 100 per stuk verhuurd. Zeemanshoop en de Groote Club blijven uitsluitend ge reserveerd voor de leden. Het bestuur van zeemanshoop zal boven op het dak zetelen Volgens het »Nsbl. v. Ned." wordt de vEendracht op den Dam te Amsterdam weder verguld en met bloemen versierd uit vier leeuwenkoppen zal water in de kom neerpiassen, waarachter electrisch licht zal worden aan gebracht. Om het vrouwenbeeld heen zullen 6 standaards verrijzen, ieder met twee electrische booglampen, zoodat de Dam goed verlicht zal zijn. Ook het Kommandantshuis en de voorgevel van de Beurs worden verlicht. Hagelslag. Volgens officieele berichten zal de Keulsche Hagel- verzekering-Maatschappij aan de verzekerden in de ge meente Kessel hebben uit te keeren een bedrag van p.m. f 500.000, voor de schade, door den jongsteu hagelslag veroorzaakt. sMen zegt dat Macneillie's gezondheid geknakt is," zeide een ander acteur naderkomende. »Hij is voor herstel naar Schotland gegaan." Hij heeft te lang in de wereld rondgezworven," merkte een derde op. »Het verwondert mii, dat hij zijn rond reizend gezelschap niet opgeeft en zich in een stad vestigt. Het zou in alle opzichten beter voor hem zijn.'' »Wel, hij doet een zeer goed werk," zeide Dudley. Feitelijk zijn zijn gezelschap en dat van Lorimer de eenige tooueelscholen die wij hebben. Hoe kan het op komende geslacht anders leeren in dezen tijd van voor uitgang De komst van Barry Sterne maakte voor het oogenblik een einde aan het gesprek en Christine wendde zich be droefd af om haar werk zoo goed mogelijk te verrichten, terwijl de woorden»Zijn gezondheid is geknakt", haar steeds bijbleven Was het waar? Of had een of andere leugenachtige courant een valsch bericht de wereld ingezonden Haar geheele natuur scheen in opstand te komen, nu zij veroordeeld was in onkunde te leven van zijn hande lingen en zijn verblijfplaats. De gedachte kwelde haar, dat honderden menschen, die hem geheel onverschillig waren, alles wisten, terwijl zij door angst en zorgen over hem gekweld werd. Zij ging naar huis, zich onuitsprekelijk ellendig gevoe lend, zelfs Charlie's hartelijke begroeting kon geen glimlach op haar gelaat te voorschijn brengen of haar leed verzachten. Tante," riep hij uit, »er is een dame in het salon om u te spreken. Zij is er reeds lang en zij wilde op u wachten. Suzan zegt dat zij er uit ziet of zij zeer veel verdriet heeft." »Welken naam heeft zij gezegd vroeg Christine, ter wijl hare gedachten zich nog steeds met Macneillie's ziekte bezighielden en eene vreeselijke angst haar bekroop, dat men haar een slechte tijding kwam brengen. Dugald Linklater gaf haar een kaartje, waarop een voor haar onbekenden naam stond, mevrouw Bouvery, Zij stond met een zucht van vermoeienis op. »Wacht niet op mij, Charlie," zeide zij, »ik heb geen honger en wil deze dame eerst spreken.' Alles in Christine's salon getuigde van veel smaak er waren geen schitterende kleuren, geen ongelijke meu belen, de hoofdtint was effen, donker blauw: vogeltjes zongen voor de ramen en overal toonde zich hare liefde voor planten. Niets kon stiller en harmonieuser wezen dan het effect van het geheel en misschien zou niemand er zoo bedaard en kalm uitgezien hebben, als de bevallige blonde vrouw, die naar voren trad om hare bezoekster te begroeten, ofschoon onder dezen oiterlijken schijn, haar onrustig hart al dien tijd van droevige smart ineen kromp. »Het spijt mij, dat ik u zoolang heb laten wachten," zeide zij, terwijl hare heldere, zuivere stem een genot was om te hooren. Al sprekende keek zij verwonderd in het harde, van smart verteerde gelaat van de oudere dame, die opgestaan was toen zij binnenkwam en haar groet met een kouden hoofdknik beantwoordde. Er ont stond een pijnlijke stilte. »Kan ik iets voor u doen vroeg Christine, zich verwonderd afvragende of hare bezoekster gekomen was met een inteekenlijst, of misschien de moeder was van eene dochter, die naar het tooneel wilde gaan en haar om raad kwam vragen. »Ja," zeide mevrouw Bouvery, u kunt hooren naar hetgeen ik u te zeggen heb. Gij hebt het hart mijner dochter gebroken, mevrouw, gij hebt haar leven ver woest." Een zenuwachtige angst maakte zich van Christine meester. De dame moest krankzinnig wezen. Zij mat instinctmatig den afstand van de plaats, waar zij zat tot aan de deur. »Ik begrijp u niet," stamelde zij. >Er moet eene ver gissing plaats nebben. Ik heb zelfs uw naam nooit gehoord." »Uw naam is ons ongelukkigerwijze maar al te goed bekend", zeide hare bezoekster onmeedoogend. »Mijne dochter was verloofd met kapitein Karey en totdat hij het ongeluk hadu op het tooneel te zienwas zij volmaakt gelukkig. Van dien dag echter dagteekent al haar ongeluk. Hij was geheel door u betooverd en gij hebt hem in den dood gedreven." Mevrouw", zeide Christine, bleek van verontwaardiging, gij doet mij onrecht. Ik heb kapitein Karey nooit aangemoedigd. Integendeelzijn gedurige attenties ver veelden mij zeer." »0, dat zegt u dat zeggen zij allen zeide mevrouw Bouvery een snik onderdrukkend. vMaar ik geloof er geen woord van. Gij, tooneelspeelsters zijt allen het zelfde zoolang als uwe ijdelheid bevredigd is doet het er niet toe, hoeveel ellende gij aan anderen berokkent. »Is het mogelijk, dat gij werkelijk gelooft, dat ik een knaap zou aangemoedigd hebben die wel achttien jaar jonger dan ik moet geweest zijn vroeg Christine ongeloovig. »Toen ik zag dat het ernst werd heb ik niets meer mot hem te doen willen hebben. Al de geschenken die bij mjj trachtte te geven, werden dadelijk teruggezonden. Wat kon ik meer doen »U kon een beroep vaarwel zeggendat voor elke vrouw ongeschikt is u moest niet langer willen dat de mannen door uwe schoonheid in een valstrik gelokt en in gevaar gebracht worden." »Gij vergeet, geloof ik", zei Christine bedaard, maar met een van verontwaardiging trillende stem »dat eenige van de rechtschapenste vrouwen bij bet tooneel zijn geweest. Moet de kunst te niet gaan en moeten wij ons allen in een klooster begraven omdat sommige mannen zwakke dwazen en andere gemeene schurken zijn »Ik wil hierover niet met u redetwisten", zeide haar bezoekster koud. >Het feit bestaatdat gij mijn doch ters levens verwoest hebt." Werkelijk het spijt mij zeer voor haar'zeide Christine met een zucht. »Ik kan de blaam van het gebeurde niet op mij nemen, maar het smart mij zeer. »Of gjj al of niet de blaam op u neemt", zeide me vrouw Bouvery, toch zal men u eens voor den dood van kapitein Karey ter verantwoording roepen.' »Zijn dood?" riep Christine verschrikt uit. »\\at meent ge? Ik heb niets vernomen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2