Stadsberichten. Bpanj ie en de Vereenigde Staten. Spanbroek. Gedurende de tentoonstelling zal de Hollandsche Spoor de lijn Wognum Opmeer laten berijden iets wat natuurlijk zeer in 't belang der ten toonstelling zal zijn. ttarmenhulzen. Tot de geslaagden voor de kweekschool voor de zeevaart behoort ook de jongeling J. D. A. Koenen alhier. In de bestaande vacature van secretaris en penning meester der banne Warmenhuizen werd door het bestuur dier banne voorzien door benoeming van den heer G. J. ter Plegt tot Secretaris en den heer P. Frans Pz. tot pen- ^"^©udendijk. In de Beemster en omstreken doen zich ziektegevallen voor veroorzaakt door het eten van bedorven vleesch, hetgeen aikomstig scheen te zijn, uit een slagerij te Oudendijk. Als men nagaat in welke stink- holen in het boerenland, soms de vleeschpasteitjes tot stand oekomen moet men zich verwonderen dat zulks niet meer nog voorkomt. Kroningsfeesten. De vereeniging voor Landbouw, Handel Nijverheid te Amsterdam heeft drie zeer groote fraaie medailles verguld zilver, zilver en brons beschikbaar gesteld voor de wielerwedstrijdendie onder leiding van den Bond tijdens de kroningsfeesten te Schagen zullen gehou den worden. Schagen. Den 19 geraakte het 3-jarig dochtertje van E. op het Noord alhier nabij de woning te water. Een paar kinderen zagen het meisje drijven, riepen de moeder en waarschuwden een voorbijganger, die onver wijld te water sprong en het kind helaas levenloos in de woning moest dragen. Ook de geneeskundige ver mocht de levensgeesten niet meer op te wekken. Den 19 vergaderde de raad onzer gemeente. Afwezig waren de raadsleden Bijpost en Smit en de burgemeester, die verlof had ontvangen de gemeente gedurende 4 weken te verlaten. De ingekomen stukken behelsden goedkeu ring van Gedeputeerde Staten wat betreft het overschrij den der begrooting over 1897hoofdstuk onvoorziene uitgaven en een paar af- en overschrijvingen. Nog werd een schrijven vau den heer J. v. d. Maaten medegedeeldwaarin deze den Raad berichttedat hij ontslag had genomen als lid van de plaatselijke school commissie. De heer v. d. Maaten, als raadslid aanwezig, werd door den waarnemenden burgemeesterden heer P. Buis, in hartelijke woorden bedankt voor hetgeen hij in genoemde betrekking voor de gemeente gedaan had. Besloten werd der schoolcommissie eene voordracht van drie personen te vragen waaruit de Raad een nieuw commissielid kan kiezen. De gemeente-rekening over 1897 werd daarna aange boden en de heeren C. H. HoogschagenJ. Schenk en W. Roggeveen Cz. gekozen als leden van de commissie, belast met het onderzoeken en nazien dier rekening. Nu volgde eene bespreking over de verandering van den raadhuisgevel. De heer Vlaming had een paar teekenin- gen vervaardigd, waarvan de eerste, waarbij de trapgevel was bewaard gebleven, door de technische commissie het warmst werd aanbevolen. Met algemeene stemmen werd besloten den gevel aldus te restaureeren, wat der g meente f 1520 zal kosten. Het plan, tijdens de vorige raadszitting ter tafel gebracht, werd begroot op f 1360. Bij de rondvraag wees do heer van der Maaten op het telkens herstellen van het houten hek om de woning van den gemeente-geneesheer en vroeg of het niet beter zou wezen dit houten heb door een ijzeren te vervangen spreker achtte dit goedkooper en voordeeliger. Voorzitter beloofde bij het opmaken der raming van gemeentewerken voor het vogend jaar er om te denken. De heer Schenk achtte het billijk, wanneer bij het huisje aan het rietbosch een bak werd gebouwd; de be woners garen nu hun regenwater in tonnen, die bij droogte heel spoedig leeg zijn. Voorzitter deelde den heer Schenk mede, dat bedoelde bak al op de begrooting van het vorige jaar was geplaatst en zeker nu wel gemaakt zou wezen of spoedig gemaakt zou worden. Niets meer voor de openbare zitting aan de orde zijnde werd deze op gebruikelijke wijze gesloten. Uitgeest. In don nacht van Dinsdag op Woens dagontstond te 2 uur brand in de bollenschuur van den heer S. Kabel. Ofschoon de spuiten vrij spoedig aanwezig waren kon men niet beletten dat de schuur en de daarbij staande woning in vlammen opgingen, ter wijl ook de aangrenzende bollenschuur van den heer J. Kabel in den asch gelegd werd. Alles was verzekerd, behalve een partij bollen in de laatstgenoemde schuur. Het programma voor de Kroningsfeesten te Uit geest is thans voorloopig vastgesteld. Op 31 Augustus zalna de godsdienstoefeningconcert wezen in den muziektempel op het terrein van »de Ooievaar.'' Daarna groot schoolfeest, en des avonds vertooning van lichtbeelden en ter afwisseliug Bengaalsche verlicnting. Den eersten September volksspelen opgeluisterd door muziek. Des avonds concert van »Zang en Vriendschap", verlichting der vier verschillende feestterreinen en tot slot groot vuurwerk. Nationale tentoonstelling voor vrouwenarbeid. Wie in de Industrieschool binnentreedtstaat het eerste oogenblik beduusd van het loven, 't Is of men eene fabriek in volle werking in komt. Als onze oogen en ooren een beetje gewend zijn aan de drukte en bedrijvigheid »0, u hebt het dus niet in de couranten gelezen Ja, hij stierf drie dagen geleden ten gevolge van eene te groote dosis chloraal het werd aangegeven als »dood door onvoorzichtigheid." Ik benijd u uwe gevoelens niet op dit oogenblik. Het was een ongeluksdag voor hem toen hij n voor het eerst zag voor hem en voor mij arm kindA' Christine sprak nietzij was geheel verslagen door het nieuws, dat zij zoo plotseling vernomen had; het was nu het geschikte oogenblik om haar eigen onschuld staande te houden, neen zij kon het zelf de arme diep bedroefde moeder vergeven, dat zij haar zulke bittere verwijtingen deed, haar door zulke valsche beschuldigingen beleedigde. De bewonderaar, wiens liefdebrieven haar zoozeer verveeld hadden wiens dwaze ingenomenheid voor eenigen tijd zoo moeielijk was geweest om tegen te gaan, had zich door zijn ongelukkigen en overweldigenden hartstocht laten meesleepen en was gestorven, het meisje, dat hem lief had, aan hare troostelooze smart overlatend. Wordt ver. olgd. zoodat we de afzonderlijke groepen beginnen te onder scheiden merken we pas dat er misschien wel vijftig vrouwenberoepen in beeld of in daad zijn voorgesteld. Een typig boerenvrouwtje uit Warga zit van gedroogde biezen matten te vlechten. De geheele echt-oud-Friesche inboedel van haar kamertje is overgebracht, zoodat men haar in haar eigen omgeving kan zien arbeiden. Naast haar worden zittingen en zelfs heele stoelen gevlochten van gespleten rotting. Iets verder ziet men stroohulzen voor flesscken klaarmaken en aan balen pakken voor ver zending gereeddaarnaast ziet men meisjes bezig met het diamanten splijten en slijpen. In een soort van tentje zitten twee vrouwen netten te knoopen van het garen, dat men vlak achter haar kan zien spinnen. Op twee groote weeframen ziet men onder ke kunst vaardige handen van jonge meisjes prachtige Deventer tapijten groeien. De firma van Oerle uit Boxtel heelt een lintweverij in werking gesteld. In een van de hoeken is eene complete drukkerij, door dames bediend. Machineschrijven en horlogemaken, kappen-, goud- en zilversmeden, sigaren- en schoenmaken, alles geschiedt door vrouwen. Zooveel mogelijk zijn voor alle vakken vrouwen en meisjes aanwezig, die er in 't werkelijke leven hun brood mee moeten verdienen. Dat maakt de geheele tentoon stelling zoo waar. Ook het historische gedeelte is niet vergeten. Er zit een meisje te spinnen op een echt antiek sprookjes spinnewiel, er zit eene vrouw te weven op een handweef- toestel uit 1300. In eene groote vitrine zijn dameshoeden uit verschillende tijdperken ter bezichtiging gesteld, de verzameling wordt bekroond door een hoedje 1898, na tuurlijk met oranje opgemaakt. Eene andere glazenkast bevat poppen, gekleed in histo rische damescostumes; hoepelrok en toilet-empire ontbre ken niet. De uitstalling van Singer-naaimachines met borduur- aparaten neemt heel veel plaats in. evenals die van de firma mevrouw Molkenboer. Deze bestaat uit vier groote machines, die met elkaar een volledige weverij vormen. Uit de Industrie-hal rechts gaande, komen we eerst voorbij de zaal voor zuivelbereiding. Een complete boter en kaasfabriek is daar in werking. Met een gang tnsschenrnimte volgt nu een apotheek met een scheikundig laboratorium, daarop volgt een zaal voor ziekenverpleging, doctoressen, tandartsen enz. Hoel natuurlijk sluit zich hierbij de afdeeling »Hygiène" aan. Veel is hier uiterst nuttig en noodig te weten, en als men 't weet, is 't o, zoo eenvoudig toe te passen. Daarop volgt de inzending van de Kookschool met een model keuken er bij. De vegetarische restaurant ziet er met zijn witte te gel-tafeltjes smakelijk uit, en de consumptie is er uit stekend (altijd mot het oog van een vegetarier beschouwd. De afdeeling »West-Indië leek mij niet zoo belangrijk. Een groote inzending fraaie dameshandwerken kon even goed ergens anders uitgestald zijn. De zaal voor Maatschappelijk werk" bevat eene zeer belangrijke verzameling, 't is er echter zoo tjok-vol, dat men met dezelfde inhoud best drie zalen had kunnen vullen, en nog over had gehouden misschien. Dat er onder de dames ook zeer bekwame fotografen zijn, bewijst de leeszaal, waar vooral een flinke inzending van Charlotte Polkijn uit Bussum de aandacht trekt, als we nu nog even de groots restaurant in den hoek, en daarna 't Perslokaal bekeken hebben, zijn we de ge heele waranda rond geweest. Nu rest nog Insulinde. Op een afzonderlijk terrein naast de tentoonstelling ziet men eene verzameling van Indische huisje9. Er is een Gamelan of Indisch danshuis, waar men nationale dansen kan zien opvoeren, en samenspraken hooren als men 't Javaansch machtig is. Verder is er een Su- matraausch huisje, een woning op Borneo, een rijstschuur, een warong, een theebuisje en een restaurant, en een graftombe met aschhuisje en relieken. Dwars door het terrein loopt oen Kali, waar twee bruggen overheen lig gen, een gewone overdekte brug, en een andere geheel uit bamboe gemaakt, zonder één spijkertje. De eerste week zijn er geen avondvoorstellingen ge weest. De arme zwartjes hadden het te koud. Bij gun stig weor zullen ze deze week beginnen. In 't midden van 't terrein staat een standbeeld van Jan Pietersz. Koen met het gulden opschrift in de hand »Ende desespereert niet," zeer eigenaardig toepasselijk op de vrouwenbeweging. We sluiten met de mededoeling, dat deze tentoonstel ling eerst de tweede in Europa is, die gehéél door vrou wen is ontworpen en afgewerkt. Alleen Denemarken is ons voor geweest (1894). Waarlijk, Holland komt tegen woordig niet meer »overal achteraan." Honiggewin. In Drente is de toestand van het honiggewin in de laatste dagen zoo slechtdat de bijen aanhoudend moeten onderhouden worden om hen voor den honger dood te behoudenterwijl bijna geen voorhonig meer verkrijgbaar is. Wegens veelvuldige regen wordt ook van de heide, die binnenkort zal bloeien, geen ruime honig- voorraad verwacht, zoodat er dit jaar op geen ruime honig-opbrengst gerekend kan worden. Ken vreemde vondst. Uit den Haag schrijft men Bij de uitgravingen in het duin, parallel aan het ver- verschingskanaal, tor hoogte van de Laan van Meerder- voort, ten behoeve van de rioleering, is op 1.50 M. Delftsche peil gevonden het skelet van een groot deel van den kop van een walvisch. De afstand van de plek waar het gevonden is naar de strandlijn is 2300 meter. Aanbesteding. Aan het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijver heid werd dezer dagen o. m. aanbesteed 1°. De aanleg van eene rijkstelegraaflijn langs den spoorweg AlkmaarHoorn en het opruimen van de be staande lijn Laagste inschrijver was: H. F. van Essen te Halfweg (Amsterdam) voor f 1180. Ter hoogte van het Agnetapark by Dellt werd den 19 's avonds te 7 u. 30 een geweerschot gelost in oen coupé 2e kl. van trein 37. De reizigers werden door glasscherven licht geraakt. De politie te Delft heeft een onderzoek ingesteld. Schietoefeningen. Van het fort Pampus zijn den 20 de schietoefenin gen aangevangen met zwaar geschut. Er wordt gevuurd in oostelijke richting waardoor in die richting het gedeelte van de Zuiderzee tot 4000 M. van het fort onveilig is. Op de dagen dat geschoten wordtzal van het fort een roode vlag waaien. Bovenkarspel. Gedurende de vorige week zijn alhier aangevoerd 21391 manden en zakken aardappelen. De prijs liep terug tot f 0.95 a f 1 per 35 kilo. Voor de groenteboeren is de oogst van aardappelen als ge ëindigd te beschouwen. Akersloot. Aangenomen het beroep naar de Ned. herv. gemeente alhier door den heer F. S. Knipseheer, candidaat te Amsterdam zoodat, de vacature, die door het vertrek van ds. R. G. O. Oldeman naar Limmen waar hij den 18 zijn intrede deedontstondreeds nu weder is vervuld. Kaashandel. In de jongste bestuursvergadering der Nederland- sche Kamer van Koophandel te Londen kwam tet rap port ter sprake, dat door een commissie uit haar midden was uitgebracht omtrent den achteruitgang van den Nederlandschen kaashandel te Londen. De commissie was van oordeel dat die achteruitgang vn. te wijten was aan: 1°. concurrentie van Canada; 2°. de productie van minderwaardige kaas (d.w.z. frbriekskaas) in Nederland 3°. den smaak van het Engelsche publiek4°. den hoogeren prijsdie in andere landen voor onze be3te kaas wordt verkregen. Zij meende, dat 1". hot invoeren van een wettelijken standaard en het duidelijk onderscheiden tusschen kaas boven en beneden dien standaard door het aannemen van een verschillenden vorm voor de kaas van weinig of geen vetgehalte, 2°. een verbeterde bereidingswijze veel zouden bijdragen om het standpunt der beste Hollandsche kaas op de Londensche markt te verhoogen. Ook werd op eenige verbetering in de wijze van verzending aange drongen. (N. v. d. D.) Te Enkhnlien i3 de gemeente-veldwachter W. aldaar, terwijl hij dienst deed, op straat dood neergevallen. Kolden. Den 19 kwam bij het afbreken van een zeer oud huis aan de Heerengracht alhier de zolder naar beneden, met het gevolg dat de metselaar De Haan en de opperman van der Nat onder het puin bedolven zoo ernstig aan hoofd en rug verwond werden, dat het ergste te vreezen is; per brancard zijn zij naar hunne woningen overgebracht. Aan boord van den logger Voortzetting"te Maassluis, is een droevig ongeluk voorgevallen. Nadat do bemanning het kluifhout opgeheschen had, schoot het touw uit en kwam dit neer op een 13-jarigen jongen. De arme knaap werd er dood onder vandaan gehaald, terwijl nog een matroos licht gekwetst werd. Den 17 brak een hevige brand uit in het station te Wouw. Het geheele gebouw brandde uit. De tele graaftoestellen werden gered doch de gemeenschap was verbrokon. Met het oog op de veiligheid werd hiervan kennis gegeven per rijwiel aan de stations Bergen-op- Zoom en Rozendaal. Verleden week kwam te Poortvliet een elfjarige knaap op een treurige wijze om het leven. Hij had bij ongeluk een paardeboon ingeslikt die in de luchtpijp terecht kwam en bleef vastzitten. Geneeskundige hulp mocht niet baten. Don volgenden dag stierf de knaap aan verstikking. Van het werk van mevr. GoekoopDe Jong van Beek en Donk Hylda van Snylenbur". is een Fransche een Duitsche en een Engelsche vertaling in bewerkiug. Kaatste Berichten. MADRID, 20 Juli. Maarschalk Blanco seint, dat de capitulatie van Santiago buiten zijn weten en zonder zijn machtiging heeft plaats gehad. Gen ;raal Toral zal geoor deeld worden naar de wet in al haar strengheid. Een officieuse nota der Spaansche regeering zegt, dat generaal Toral zich overgaf zonder haar machtiging. De Regeering tracht aan te toonen dat zij grond heeft om den brief' van Toral aan generaal Shatter als onecht te beschouwen. Immers, zegt de nota, in zijn brief aan ge neraal Shatter zegt de bevelhebber van Santiago, dat de Regeering hem machtigde zich over te geven, terwijl de Regeering hem.,door maarschalk Blanco liet weten, dat zij hem geen andere gedragslijn kon aanwijzen dan die welke is vastgesteld bij het militaire wetboek. Generaal Linares is de linkerarm afgezet, zijn toestand is ernstig. Een officieel telegram uit Manilla van '14 Juli meldt dat de blokkade zeer gestreng is. De vijand heeft.belang- rijke verliezen geleden in verschillende aanvallen. De Spanjaarden vatten weer moed. NEW-YORK, 20 Juli. Het wordt bevestigd dat de Spanjaarden er in geslaagd zijn de lading aan wal te brengen van het stoomschip Antonio Lopez," dat bij San Juan de Portorico gestrand is terwijl het een pogiug deed om de blokkade te verbreken, met een lading am munitie en proviand aan boord. De Washington-correspondent van het N. Y. Journal seint, dat generaal Miles bij Mc. Kinley heeft aange drongen op de vergunning om na de verovering van Portorico, met het leger naar SpaDje te gaan, Volgens een telegram uit Kingston (op Jamaica) aan de Evening Post hebben Cubanen, die daar zijn aange komen uit Siboney, de tijding meegebracht dat Garcia dood is. MADRID, 20 Juli. Een telegram uit Havana meldt, dat 3500 granaten op Manzanillo zijn afgeschoten. De kanonneerbooten »Oentinala", sDelgado" en sParejo" werden vernield. Blanco weuschte den verdedigers van Manzanillo geluk. Men verzoekt ons mede te deelendat de gods dienstoefening in de doopsgezinde kerk op aanst. Zondag 24 dezer niet zal gehouden worden. De barometerstand alhier, was 's morgeus te 8 uur als volgt: den 22: 765.0 den 23: 768.1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3