Ta?H™t s «té'1-™op iufzzo,i7dr «rb" ïffhSSSör Sü'ffi"' d- '"™idd^9 SSSLÏF"-Bi™"1 SsS: a,« L'sfd? 'i,Tr£ JKZdeBrcrif' S3? ™t 1898. VRIJDAG 29 J U LI. Stedelijk Museum te Alkmaar. Rijks-telegraaflijn ALKMAAR—HOORN. Buitenland. No. 89. Honderdste jaargang, 'Ste-g.wrz11'26 °üit™ '®d Toot'SdeT L "Tgi° "UmW«»p g'tcbtapt nit de otd,l|j8t'.,a'tSt8iZ rfe* 'S Nederland. d.d 26 J°ulieirn™iS2762V;an IngenieQr der Telegraphi; AeSTTSK !n WETHÖÜDÈSs^^Te ERORDENlNGrEN op het heffen en invorderen van haven- en kaaigelden in de gemeente Alkmaar 27 jur,898 t" MACLAINE PONT, Voorz 27 Juli 1898. L. VAN DER VEGT, ,1°. Secretaris. tfrr- g0nChL !0t koloneI Pi0(laart. Dat is mo gelijk wij geven het zelfs toe. Maar waar liot h«t i '«f- ittVTdrrn ,°I 1104 heffen en invorderen van ZZT, k^,ge,dett ,n de gemeente Alk- maar in werking treden op I Augustus a s Zr SfZ '"S0i8^e,' d»8W»d-»™»P»d„t.„ Spanje en de Vereenigde Staten. Ia»d t. Het ,oL» Vt Wta fdiSLT ALKMAARSCIIE COURANT. Telefoonnummer3. B GKOBftAV OW DSCHOOIi. vJ^ÏÏÏP^ÏÏi? en WETHOUDERS van Alkmaar roepen ITANTEN op naar de vacante betrek- mwwrannT An de wlskun,,e aan de BURGER- AVONDSCHOOL, directeur H. J. GROOT, op eene jaar wedde van f 3AO. J Stukken adres op zegel in te zenden vóór of op 6 Au gustus a. s. r t0gen ÏO Cts. de persoon op ZON- »AG 31 JüM a.s., s namiddags van 1—3 uur De kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar gesteld ter beeretane der gemeente van 25 tot eu met 30 Juli s voormiddags van 9 tot 's namiddags 2 uur O» 'Ti<;1,Ue,n* voor «nvrcrmoSenden op ZON1SAG 7 AUCÜSTIJS, 's namiddags van 1 -i uur waarvoor toegangskaarten te verkrijgen zijn t r vergadering der commissie op Donderdag 4 A ugu s t n s s namiddags van 2-3 nur, ten Stadhuize. Tr kiaderen beneden 13 jaren worden geene toegangskaarten afgegeven. Het Museum is voorts te bezichtigen iederen Maandag van 's namiddags 1—3 uur, tegen betaling van 15 Cents de persoon De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR- Brengt ter kennis van belanghebbende besturen en perso nen dat eerstdaags zal worden aangevangen met den bouw van onrul«nln«f 'f ^J^ed is, overgegaan zal,worden tot opruiming der thans tusschen de genoemde plaatsen bestaande Rijks-telegraaflijn 27 TnK T«as De Bnr^omeoater van Alkmaar 27 Juli 1898. A. MACLATNE PONT. dat iii t^ 'v Tu 6Dnis van belanghebbenden dat in he. Gemeenteblad van Alkmaar No. 85 is op<»e- 6°April 1898 8™ •d"B diw ,°ld. Apnl 1098 waarbg zijn vastgesteld welke verordeningen heden afgekondigd gedurende dne maanden voor een ieder ter lezing zijn nedergalegd ter gemeente-secretarie, op alle werkdagen, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure, en aldaar tegen betaling van 15 cents m afdruk verkrijgbaar zijn gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd Met geschil tusschen de mijnwerkers van Wales en hun patroons is verder dan ooit van de oplossing verwijderd. Nu de patroons niet te bewegen zijn de bemiddeling van sir Edward Pry aan te nemen nebbon de werklieden hem doen weten, onder dankbe tuiging voor de verleende diensten, dat ook zij verder van zijn bemiddeling niet gediend zijn. Tevens hebben zij hnn eischen verhoogd. Naast de afschaffing van den veranderlijken loonstandaard vragen zij nu een minimumloon van 22% pCt. boven den stan- 'an |879, terwijl zij zich in den aanvang van den strijd tevreden stelden met tien pCt. De patroons hebben vijl put. loonsverhooging aangeboden. O0 Pr'Da van Wales gaat gestadig vooruit. De knie is reeds zoover genezen, dat hij vervoerd mag worden, zoodat hij Zaterdag naar Cowes zal worden overgebracht. De geneesheeren verwachten veel van de verandering van lucht en omgeving. Het is echter de vraag, of do prins ooit weer te paard zal mogen stijgen. FRANKRIJK. De klacht van kolonel Picquart nftrncH 3J0R A P"7 °lam is door den reohter instructie Bertulus naar don procureur der republiek mr. I euilleloy gebracht, die daarop mededeeling van het dossier-Esterhazy-Pays heeft gevraagd. Eerst na de geheele instructie bestudeerd te hebben, zal de procureur worden?' g6V°lg de aanklacht gegeven moet kobndSSphicnnr0trdt iU h6t Pal0iS Van Qstitie verteld, dat klachten t? 8-Van T" Z°U zlJn om nog een Hental heh?!L 1° Pö/S •der r0geer>ng en den antisemieten alles behalve gerust zijn over den gang van zaken, bewijst we de volgende uitlating van de »Jour": J heeV Dn 16patv 18 V?i °m- telegrammen te zenden. De neer Da Paty de Clam is misschien de maker van de om^zich majoor Esterhazy wapens heeft verschaft, en^evr^Pavfn1? *IaandaS toi balfvijf Esterhazy TVrZJ O- °Qdervraagd ln tegenwoordigheid van Mr Tézénas en diens secretaris, mr Jeanmaire. Beide ad-i vocaten werden bij het verlaten van het paleis door ver SHfoldbestormd, maar weigerden iets los te laten. De Raad van Orde van bet Legioen van Eer heeft slÏintaghPnt?a ?d °VeJ' het g°V;lbZo]a. De beraad- ro u uL f T\ ?g g0dnard> maar hnddo tot geen finTt eMs aUd °P h6t °°genblik nog niet de- dezen is door de gele koorts aangetast en deze gevallen zgn nog van weinig ernstigen aard. dflir0mantiaf°TS bericbt ontvangen van Cnbaansche zijde h T*- Stad Holguin' ten morden van oantiago, heeft ontruimd. Tusschen New-York en Santiago is een geregelde veer- tiendaagsehe stoombootdienst ingesteld door de Ward-liin De Spaansche krijgsgevangenen hebben hnn cavalerie- paarden aan de Amerikaansche overheid uitgeleverd. Er zijn er maar 143, de overigen waren geslacht om tot voedsel voor de soldaten te dfenen. Pa d® öttahringer kerk te is bij den in tocht der Mariazeller bedevaart-processie, een groote pa- im tak' g6drageu door een dei' bedevaart- nita ri fl V afn eeD kaars-Hij werd onmiddellijk uit edoofd, maar er had iemand »brand!" geroepen en dat veroorzaakte groote ontsteltenis in de volle kerk De menschen drongen angstig naar de uitsrsnwr, velen geraakten onder den voet, anderen vielen opTen m het gedrang, en toen het eindelijk met behulp van de politie gelukte de ontsteltenis wat te doen bedaren waren de uitgangen der kerk verstopt door hoopen mens™ die op en over elkander lagen. menscnen, Gelukkig bleek echter dat van die allen slechts één vronw ernstig was gewond. 1 T J E H. vangen^? V°lg0nde Rügoeringstelegram werd den 26 ont- SegU terug De tr°ePea ^donnaa!- De colonne van Overste Willems deed een vierdag Siblah I enr?n °V% Tj<>t Moer°™g, Glé- siblah Beurcnnoen en Reaeng-Reueng naar Giéieim va,n dlf 7'wat(; verliezen leed, heeft 33 dooden achtef ALK-.IA4B h .V'etHOODEES der generate 10 da+ 8 brengen ter kennis van belanghebbenden 2 .dat op vertoon van den meetbrief, ten kantore van' koon g0meeBhte;°°tvanger gelegenheid bestaat tot uit koop van hat haven- en kaaigeld eiken werkdag kaHLVrijdaf beStaat daartoe d0 gelegenheid ,aan het antooi op de^ graan- en zaadmarkttusschen 10 en 11 nre voormiadags. Burgemeester en Wethonders voornoemd 27 jïl??8r98 f MACLAIN* F°NT' Voorzitter: 27 Juli 1898. L. van der VEGT, 1°. Secretaris. SI ANJE. Nu Spanje eindelijk pogingen aanwendt om aan den hoopeloozen krijg een einde te maken, is de non 6,r °P n,1.t' van haie eigene vredelievende plan- nen zooveel mogelijk voordeel te trekken, en zoo m0ae- Iflk althans Portorico te behouden. De »Correo", het orgaan van het ministerie zegt dat Portorico nooit een factor van beteekenis was in' den oorlog. Toeh hebben de Vereenigde Staten, na het uit breken der vijandelijkheden, het verlangen getoond zich ei meester van te maken en eveneens van de Philippijnen De regeering te Washington moet toch weten, welke ■stappen Spanje reeds gedaan heeft om vrede te bekomen daden van later datum dan die stappen, kunnen dus' volgens de eerste beginselen van het volkenrecht niet meer in aanmerking komen bij het sluiten van den vrede M?!TAtHr<AXM De berichten gezondheidstoestand zijn weder minder goed. De prins is bedlegerig. Behalve prof. Schweninger zijn ook'deeZ„ pCTnef.eXL0d]-i0 -Za! bestaan in een Britsche en een Egpytische divisie, het geheel onder bevel van den Sirdar wnrT aj00r S'I Herbert Kitchener. De Britsche divisie' EavnLfhC7ma i°°r generaaEmajoor Gatacre, de a i generaal-majoor Hunter M,aaDdag vertrekken nit Kaïro onophoudelijk troepenafdeelmgen naar het kamp aan den mond van de naar daijWaar huoofdkwai'Her is gevestigd. Binnen een voor nee? r Z vooruitgeschoven depót mondkost bxjlgebmchL g6D V°°r g6heel9 l6g6rmacht z«n AERBBNieOK STATEN, Ren officieel comma- niqué uit Washington zegt dat de Pransche gezant nit naam van de Spaansche Regeering en op verzoek van den minuter van bmtenlandscbe zaken den 26 op het W ïtte Huis aan den president een boodschap der Spaansche regeermg heeft overhandigd, waarin tot het beëindigen wwdt gevraagd 6t Va8tStell6n Va° «edesvoorwaarlen Na het vertrek van den heer Cambon hebben de ministers Mf Kiïf '"S® W ».t president De mededeeling der Spaansche regeering is in algemeene iïZZTÏiï 0t geea bepaaIdo voorstellen betreflende Cuba of de Philippijnen, maar bepaalt zich tot het verzoek om vredesonderhandelingen te openen. President Mc. Kinlev gaf,g00" b0Paald. woord. Hij verklaarde dat hij d'e e? d«n h rmTt6ne ter bespreking zon voorleggen en den heer Cambon zou uitnoodigen tot een nieuwe bijeenkomst om hem het antwoord der Vereenigde Staten te openen r0pnbliek bereid is de onderhandelingen ,- 'rBra!il ?hafter he®ft de vrijlating gelast van veer tig Cubanen die hier onder beschuldigingen van staat kundigen aard in hechtenis zaten. »S?udovsrKarde" bebben de Spaansche kanonneerboot •Sandoval, die bij Camamera lag, doen zinken. Dit wordt beschouwd als een ernstige schending van de voorwaar- den waarop Santiago is overgegeven, en te meer omdat Amerikaansche vloot de inwoners en het garnizoen van Camamera van voedsel heeft voorzien S,r h0t Amerikaansche leger voor Santiago zijn vijftienhonderd koortslijders, maar slechts een tiende van t HEY-WEST, 27 Juli. Het stoomschip »Wanderer" trachtte een talrijke gewapende exnoHiHp t* gemoet hadden moeten gaan verjaagd waren dom de Spanjaarden, maar de Wanderer" hoo-m. l 0 Plotseling gaven een duizendtal Spaansche ruiters vunr die Tn V60rtlg Amerikaansche tirailleurs die den terugtocht van de expeditie dekten waren bid den terugkeer aan boord van hef «au waren dij WASHINGTON 97 lnl- f, Chlp Z0S gewond. Men verwacht hier dat in Snanin deze voorwaarden een tijdelijke reflexbeweging?en gënTte van het voortzetten van den oorlog zal waarschijnlijk zal aanhouden totdat San Jnal Tt, ingesloten is hetgeen volgens de militairp 1 l bi.» di„, gesebied zal doato-d.gen schatting worden seëischt o ,g oorlogs- De _St.-Ct._No 172 bevat de wee van 15 Juli il tot voorziening in de verdediging van de Noordzeekust in de provincie Noord-Holland, tusschen de Heldersche en Hondsbossehe zeeweringen. J-oiuerscne op ^angendijk heeft den 24 het be stuur aer Landbouw- en Handelsvereniging eene versa dering gehouden met de gezamenlijke groentenhandSrs an den Langendijk. In die bijeenkomst werd eenevrede Levende oplossing verkregen van de reeds zoolang han gende qnaestie Er is namelijk met bijna algemeene stem men toch besloten, met Nieuwjaar de toetallen in rlnn groentenhandel te Jateu vervallen eu dus per 100 stufa te koopen en te verkoopen. Het bestunr der bovengenoemde vereeniging heeft on zich genomen dit beslnit algemeen bekend te makën °n verschiliendo binnen- en buitenlandsehe bladen. Deze Courant wordt Dinsdag., Donderdag, en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar fO.SO; franco door het gebeele rijk t 1. 3 Nummers f O,«6. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f O,IA. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1