COLLECTEN. Beurs- en Marktberichten. Stadsberichten. 96+f Paarden gab. in 1895 of vroeger geboren. Ie px. H. Yijn Hz., 2e pr. J. M. M. Huygens, Sgbecarspel. Paarden, geb. in 1896. Ie pr. H. Waiboer,Winkel, 2e pr. J. L. T. Groneman, Wieringerwaard, 3e. pr. J. M. M. Éénjarige venlens. Ie pr. J. Groot, Sijbecarspel2e pr. P. C. Schuytemaker, Berkhout, 3e pr. J. Donker Gz., Twisk. Hoefijzers. Ie pr. Gebr. Groenewoudt, Beemster, 2e pi. ML. Koopman», Alkmaar, 3e pr. L. Groenewoudt, Winkel. De aangeboden Delftsche boter was geen prijs waard en aan d® Leidscbe kon slechts de 2e prijs worden toe- 0fiKflnd Hollandsche boter (buiten Delfland of zuidelijk Rijnland gemaakt). 2e pr. S. Pluister, Hoogwoud, 3e pr. K. Wee der, Oostwoud. Eervol werden vermeld die van J. Groot, SvbecarspelKaas- en boterfabriekNibbixwoud. Edammer kaas (Mei of Juni). 2e pr. P. C. Schuijte- maker, Berkhout en S. Laan, Ursem, 3e pr. K. Klaver, Wognum. Edammer uit fabrieken. Wijl de jury ze beoordeelde niet naar geschiktheid tot kegelballen maar voor de consumptie, werd de 3e prijs verkregen door de N. Niedorper kaasfabriek. Middelbare (Edammer). 2e pr. J. Wonder. Berkhout. Aan het schoonrijden namen 21 paren deel. Ie pr. Visser, Beemster, 2e pr. Koemeister, N. Niedorp, 3e pr. C. Broers, Benningbroek. D. Willig te Spanbroek ontving een le prijs voor het rijden met een boeren bakwagen met twee paarden be spannen. landbouwwerktuigen. Onder deze rubriek muntte door volledigheid uit die van onzen stadgenoot V. S. Ohmstede. Deze ver kreeg voor Dorschwerktuigen voor paardenkracht. Hooibouw- werktuigen. Werktuigen voor stalvoedering. Wan molens. Gereedschap voor land-, akker- en tuinbouw, alle eerste prijs, verguld zilveren medaljes. Ploegen, eggen, zaaiwerktuigen enz., tweede prijs, zilveren medalje. Gereedschap voor kaasbereiding, derde prijs, idem. E'. CaarlsSpanbroek, verkreeg le prijs voor luxe zadelwerk en 2e prijs voor dat voor landbouwers en vee houders. I en Tweewielige rijtuigen. 3e pr. J. Masclé, Heerhugowaard en Gierkarren 2e pr. Vierwielige rijtuigen, le pr. J. Asjes Ez., Alkmaar. Voor Boerenwagens. .1. Met, Heerhugowaard, 2e pr. W. F. Stoel en Zoon, Alkmaar, 3e pr. Visser le prijs voor verlosk. instrumenten, voor werk tuigen voor melkonderzoek, en voor boteronderzoek. De heeren Ohmstede en Visser verkregen bovendien eervolle vermeldingen. Algemeene Vergadering. Den 27 opende de voorzitter met een hartelijk woord van welkom de vergadering en doet eenige mededeelingen namens het hoofdbestuur. De heer Keestra doet mededeelingen van zijne be moeiingen in 't afgeloopen jaar. Spr. deelt mee dat hij meermalen is geroepen meer dan het vorige jaar. Rijzing van de kaas werd meermalen veroorzaakt door geverfd vaatwerkzelfs onder de kaas hier tentoonge steld werden er gevonden met dusdanige blauwe stippen. Voor de bestrijding van de rijzing hielp nu eens het melkonderzoehdat verkeerde melk constateerde, ander maal lange wei. Spr. beval bijzonder aan geprepareerde zoete wei. Ook gebeurde hetdat spr.'s hulp werd ingeroepen zonder dat hij iets omtront de gevolgen der proefnemingen hoorde. Dat was zeer verkeerd want de zaak lijdt schade door. Deze tentoonstelling lewijst, dat er beter kaas kan gemaakt worden en prettig is het niet, om telkens te moeten ervaren, dat kaas, die er van buiten aardig uit ziet, van binnen zoo tegenvalt. De andere jury-leden meenden dan ook, dat er op de markt in den regel betere kaas werd aangevoerd. De heer Bos, zuivelconsulent voor Zuidholland, deelt een resumé mede, van hetgeen door hem in het Land bouwweekblad is publiceerd. Spr. brengt zijn hulde aan de heeren prof. Beyerink, te Delft en dr. v. d. Zande, te Hoorn, voor de hulp hem in verscheidene gevallen verleend. Mr. H. onderlinge Voorstel Buiksloot. De afdeeling Buiksloot stelt voor om bij de regeering aan te dringen op de spoedige herziening der waarde van de ongebouwde eigendommen, ten einde die met het oog op de heffing der grondbelasting in overeenstemming te brengen met de tegenwoordige prijzen der landerijen. De voorzitter wil een verzoek richten tot de regeering, om, in afwachting van de daden van het landbouwcomité, voorloopig op eenige verlaging aan te dringen, 't Voor stel wordt aangenomen. Voorstel van de afdeeling Alfen etc. De algemeene vergadering noodige het hoofdbestuur uit, er bij de volks-vertegenwoordiging op aan te dringen, dat de in het vooruitzicht gestelde herziening der boterwet in geest en strekking zooveel mogelijk overeenstemme met de voorgedragen Belgische boterwet. De voorzitter wil wachten, of 't noodig is daar er misschien verandering in de boterwet is te wachten. Alfen heeft ook officieuse mededeelingen ontvangen en is bang voor de gevolgen. Spr. vreest, dat geen afdoende maatregelen zullen worden genomen. Na langdurige discussie wordt t voorstel van het hoofdbestuur om het aan het hoofdbestuur over te laten het tijdstip te kiezen, waarop men zich tot de volksver tegenwoordiging zal wenden. Het voorstel hoofdbestuur tot aanstelling van een twee den zuivel-consulent in Zuidholland werd aangenomen. Tot secretaris-penningmeester werd met algemeene stemmen benoemd de heer S. 0. Korteweg, die tevens werd verkozen tot lid van het hoofdbestuur voor Zuid holland. Tot lid van het hoofdbestuur voor Noordholiand werd gekozen de heer J. Breebaart Kz. Tot lid van de financieels commissie werd aangesteld de heer H. le Coultre, te Bodegraven, en tot commissaris der brandwaarborg-maatschappij, de heer A. J. 0. Daa- men, te Haarlem. De afdeeling Goeree werd aangewezen voor de vol gende algemeene vergadering. AIIIHB0AK 27 Juli. 28 Juli pCt. Cert. Nederland, N. W. Schuld2* ditodito3 dito, Oblig3 358ste Staatsloterij. 2 kl. 3e lijst, 27 Juli. Ns. 1381 en 8055 f 1000 nr. 1317 f 400 8530 f 200; ns. 357, 4447, 11875 en 18991 klasse 4e lijst 28 Juli. ns. 4339 f 100. 2e Nr. 20811 f 20.000 r. 9393 f 100. nr. 8371 f 1500; nr. 5269 f 1000; P. de Kanter brengt verslag uit omtrent de Brandverzekering-Maatschappij. De rekening van 't vorige jaar is bekend uit 't land bouw weekblad en behoeft dus niet te worden gegeven. Voorstel van de afdeeling Hoorn en omstreken om de quota der afdeeling aan 't hoofdbestuur te verminde ren. De voorzitter deelt mee dat er een briet van de af deeling is ontvangen met de mededeeling dat na 't prae- advies de afdeeling haar voorstel intrekt. Voorstel-Beemster van gelijke strekking. Op een desbetreffende vraag van den voorzitter ant woordt de afgevaardigde van de Beemster 't voorstel volstrekt niet te willen intrekken. De afdeelingen moeten voortdurend bedelen en hebben geen kracht in zich om iets tot stand te brengen. 't Hoofdbestuur geeft soms weinig subsidie. Aan Beem ster werd zelfs een subsidie van f 25 geweigerd. Ouder-Amstel ontraadt het voorstel-Beemster en wijst er op dat de Maatschappij meer kan doen met haar geld dan de afdeelingen met f 10 a f 20. Dordrecht wil een uitweg wijzen en stelt voor het weekblad in een maandblad te veranderen. De voorzitter deelt mededat het voorstel nie behandeling kan worden genomen (applaus). Na nog den afgevaardigde uit de Beemster te hebben geantwoord gaf de voorzitter nogmaals den voorsteller den raad, zijn voorstel intetrekken on mocht dit niet gaan, dan ontraadt spr. de aanneming. De afgevaardigde uit Haarlem wijst er op, dat Beemster zeker zelf wel de f 25 bij elkaar had kunnen krijgen. 't Hoofdbestuur is volgens sprekers meening zeer royaal en geeft subsidie voor dingen die noodig zijn. Haarlem doet één dingmaar dat goed. Putten ontraadt tevens het voorstel Beemster. Het voorstel wordt hierop met bijna algemeene stemmen verworpen. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 qui als volgt: den 27766.9 den 28 762.7. Zondagsrust. Woensdagavond werd in Central de reeds vroe ger aangekondigde vergadering gehouden van het bestuur der Kruideniers-vereeniging met die der verschillende andere corporaties, welke beloofden mede te werken tot zoo mogelijk algeheele sluiting op Zondag in verband met de loonsbetaling op Vrijdag. De president, de heer E. G. Wentink, opende de ver gadering met een woord van dank voor de tegenwoor digheid" van zoovelenen na lezing der notulen w< overgegaan tot punt 1 van de ageude n.l. het v t k i 0 z 0 11 van 0 g d c por m d 0 d 10 coin m 1 s s Daar evenwel niet alle vereenigmgen vertegenwoord: waren en een paar der aanwezigen zich niet verkiesbaar stelden, werd met algemeene stemmen het voorstel aan genomen dat elke vereeniging uit haar midden twee leden zal kiezen en dat deze 22 heeren de werkzaam heden zelf zullen regelen en zich zoo noodig splitsen in hoofd- en sub-commissiën. Punt 2, definantieelebezwaren, was evenmin spoedig geregeld. Sommigen hadden zich bereid ver klaard" een gedeelte te dragen terwijl anderen meenden, dit wel te mogen verzekeren voor de toekomst, maar niet van de reeds gemaakte onkosten. Na langdurige bespreking werd op voorstel van Ds. Reijnders besloten eene gespecifieerde rekening aan de verschillende veree- nigingen aan te bieden, met het bekende verzoek, en daar allen "met dit voorstel konden meegaan, koesterde men de hoop dat ook deze zaak wel in 't reine zal komen. Na enkele kleinere opmerkingen, ook omtrent de minder vertrouwbaarheid van wat men soms beloofde, werd de vergadering gesloten. Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4* Rusland, Binnenlandse! e 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito,1889 l®&2eser.l Jan.l Apr.l JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sell, aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3* N. W. Pae. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 ditodito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 85* 96* 96* 87 85* 96* 84i 85 84| 18* 26f 64* 97+ 98* 95+ 101* 81f 104 37* 89| 92+ 22* 107+ 33f 98 35* 991 63+ 45 41+ 77 424 110+3 109 34+ 90+ 100! 89* 55+ 5S! 149 99| 87| 76| 99+ 84f 84+ 84+ 84f 18 26f 64* 98+ 981 95+ 101* 81f I03i 38a 89| 22+ 33+i 35* 45 77 372 109+ 34 56+ 58* 148* 99 76* 99+ 98+3 13* 92| 15! 12+ S+è 105 52* 111 88+ 18 108+ 117* 139+ 118 161* 142 184* 1591 25* 168 99 134 92* 16 12+ Si 11+ 88+ 116* 118* 25* Per Telegraaf'. Hoorn, 28 Juli. Kleine kaas f 25,50, commissie f22,50, Middelbare f Aangevoerd 328 stapels, weg n,e 106086 Kg. Amsterdam, 27 Juli. Andijker muisjes f 2.30 a 3. blauw f 2.60 a 3.Wostlandsche Klei manden f 1.80 a 2.20 dito losse f 2.10 a 2.20, dito Kleimuisjes f 2. a 2.20, dito Zandmuisjes f 2.20 a 2.60, dito Zand f 2.80 a 3.40. Katwijker Zand f2.60 a 3.80, dito Muizonf3. 3.50, Rijnsburgers f0.— dito muizen f2.a 2.20, - Hillegommer Zand f 1.80 2.40. per H.L. Noordwijker Zand f 2.20 a 3.- a 2.Geld. Kralen f2.20 a Petroleum onveranderd. 27 Juli. Aangev. 160 vette kalveren, le qual. f 0,65, a 0.2e qual. f 0.55, 3e qual. f 0.50, 4e qual. 0.a K.G., 0 gras id. f 28 nucbt. kalveren f7— 2 schapen, 315 vette varkens f 0.36 a f 0.37, per BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR; Overwegende, dat bij bun college is ontvangen eene kennisgeving voor eene op 1 en 2 Augustus a.s. te hondeu Collecte in deze gemeente, ten behoeve van do Vereeniging tot bevordering voor kleeding aan minvermogende kinderen van alle religies, gevestigd te Amsterdam; dat collecten voor buiten deze gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid door hen tot heden steeds werden tegen gehouden dat daarmede hunnerzijdsin verband met onlangs genomen Koninklijke besluiten niet kan worden voort gegaan dat het met het oog op de talrijke behoeften waarin deze gemeente zelf nog kan voorzien niet wenschelijk is bovenstaande collecte, ter voorkoming van herhaling, succes te doen hebben Noodigcu de ingezetenen dezer gemeente dringend uit geene liefdegaven uit te reiken ten behoeve der bovenstaande liefdadigheids vereenigingindien deze onverhoopt op de aangegeven dagen mocht worden gehouden maar die af te zonderen ter leniging van behoeften in de gemeente zelve. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 28 Juli 1898. L. VAN DER VEGT, 1°. Secretaris. f 10.-, per P. Haarlem 27 Juli. Aangevoerd 0 koeien en osRen verk. 0, f120 a 170, 0 pinken, nuchtere kalveren f 8.— a 12.—, vette id. f a v. schapen a 13.a f 17, lammeren f 9 a 11. 0 paarden. Haarlem, 27 Juli. Kaas. Aangevoerd 66 stapels, te zamen 7329 stnks, weg. 17657 Kg. Prijs f 23.— Haarlem 26 Juli. Ter paardenmarkt werden 683 paarden aangevoerd. Prijzen i 75 a 800. Handel levendig. Sneek, 26 Juli. Boter le soort f 35,50 a Veree niging le soort f 35.a 36.2e soort f 34.a 35. 3e soort f 34.a 4e soort f 33.a Aangevoerd 404 vierde en 31 achtste vaten. Schiedam 25 Juli. Moutwijn 0.75 lager f 8.25, bij den Branders-bond f 7+a 7! per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 12,25, id. Amsterd. proef f 13,75, Spoeling-Commissie f 0.50. Londen, 25 Juli. Aangevoerd 1500 runderen 2/4 a 4/4 900 schapen en lammeren 2/8 a 5/2 kalveren a /a. varkens a Londen 25 Juli. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was heden zeer flauw, met eene groote hoeveelheid on verk. Andere soorten flauw Laatste noteeringen Boter Friesche le qual. 70 - a 78/-, 2e id. 74/- a 80/- room- /- a /-visschig /- a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 88/- a 92/0 gew. 66/- a 82/-, Brittany le qual. 12/0, id 2e qual. 11/0 id. 3e qual. 10/0, 4e, qual. 8/6 per 12 Eng. pondenFinsche 70/- a 78/-, Deensche prima 80/, 86/-, 10; Iersche 76/- a 84/- Italiaansche 0, /0 /0; Amerikaansche /0 a /- a /- Nieuw-Zeelandsche /- a /- Au stralische /-/- a /-, Russische 70/- a 76/-. Kaas Canadeesche 37/- 39/- a /- nieuw a i Goudsche 30/a 38/nieuwmelkte a -/—Edammer 42/-, 48/-a /-, Australische /-a Nieuw-Zeelandscbe /0 a jO. Eieren. Franscbe 5.6 a 8.6, Italiaansche 5.6 a 7.6 Hongaarsche 5.0 a 6.3 Deensche 6/9 a 0/0 de 120 stuks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3