vloeibaar Koolzuur, Crediet-V ereeniging, Loterij zonder nieten, (««seikiot een Prijs Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij PANORAMA Plantage, tegenover Artis. Een huwelijk in de Sahara. Boekwerken, Schrijf- en Teekenbehoeften. VEEMARKT te MIDDEN-BEEMSTER. Extra Stijfsel Eer e-Diplom a Oorlogstooneel. A Gr ENT Advertentièn. Prijs f 3,per cilinder. J. M, WITTE, KINDERMEID of KINDERJUFFROUW, Brood-, Beschuit- en Kleingoed-Bakkerij. Noord - Brabant - Deldersche Handelsonderneming. Verkrijgbaar a f 2,50 per Lot <Notaris te T*el- LOUIS APOL. Een Bakkersknecht of Wat een onheil Wat een verschil Zaandam. Paul Avis. Inrichting Hooger Onderwijs Bijks Hoogere Burgerschool. UITSTAPJES Per stuk: Prijs 5 cents. Fraaie en goedkoope KAART Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij op Dinsdag 2 Augustus 1898, Steeds in voorraad bij MAANDAG 1 Augustus en WOENSDAG 3 Augustus vertrekt de eerste trein uit ALKMAAR te 4.3O v.m., in plaats van 5.30. DOOR Men verznime niet bij een bezoek aan Amsterdam, dit buitengewoon belangrijke PANORAMA te gaan ziendat door onzen beroemden Winterlandschapschilder Lonis Apol, naar op de plaats zelve gemaakte schetsen, zoo treffend is weer gegeven. Voor ieder die belang stelt in de roemrijke tochten van de N oordpoolvaarders is dit een aangrijpend bezoek. In hetzelfde gebouw door AUG. LE GRAS. Boekh. HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. Vereenigde Staten en Cuba. Schagen, 28 Juli. Aangevoerd 2 paard f 125 a 140, 4 ossen f 100 a 140,22 stieren f 60 a 180, 20 G.koeien f 100, a 140. 25 vette koeien f 140 a 210, 20 kalfkoeien i 140 a 2206 Spinken f 40 a 80 8 nuchtere kalveren f6 a 18, 40 mager schapenef 10 a 14—, 220 vette scha pen f 18 a 22 100 lammeren f 6 a 12 32 magere varkens f 10 a 15, 17 vette varkens f 0,34 a 0,36 p. P., 50 biggen f 5.50 a 8,— 1000 kop boter, per P. 45 a 50 ct., 9000 kipeieren f2,50 a 3,—, 5000 eendenjdito f 2,90 p. 100, 1 Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner dochter, betuigen gaarne hunnen dank L. en H. VAN DER VEGT—Twisk. Alkmaar, 27 Juli 1898. Aan de leden van mijne tegenwoordige en vorige ge meenten en evenzeer aan mijn vrienden en bekenden van vroeger en later tijd, die mij op mijn 40jarig ambts- feest zoovele, en daaronder zulke treffende bewijzen van waardeeringtoegenegenheid en vriendschap gegeven hebbenbetuig ik, ook namens mijn echtgenoote mijn hartelijken dank. A. G. REEDfi, Predikant. Vlijmen, 27 Juli 1898. Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Alkmaar, d.d. 26 Mei 1898, is verklaard ontbonden door echtscheiding, het op 7 April 1892 te Helder gesloten huwelijk tusschen SCHELTE BUWALDA matroos le klasse bij de Ko ninklijke Nederlandsche Marine en AAGJE GROOT, zonder beroep, wonende te Hellevoetsluis en zulks ten verzoeke van den man. De Procureur des eischers K. A. COHEN STUART. L. 9. Bij akte den 20 Mei 1898 verleden voor den te Tzum gevestigden notaris DOMINICUS CANNEGIETER, heb ben de echtgenooten, de heer OERBEK VRIJBURG PIETERSZOON"vroeger zonder beroep, wonende Z ij p e, thans Directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek »de Volharding" te Mnnnikeburen, wonende aldaar en Mejuffrouw FEMMETJE WILHELMINA ZIJP, zonder beroep, thans mede wonende te Mnnni keburen, tusschen wie de scheiding van tafel en bed was uitgesproken bij vonnis der Arrondissements-Recht- bank te Alkmaar van den 1 Oktober 1896, verklaard dat, tengevolge van de tusschen hen plaats gehad hebbende verzoening, de scheiding van tafel en bed beeft opgehouden te bestaan en brengen zij mitsdien, ter voldoening aan de bepaling der wet, ter algemeene ken nis, dat de samenwoning tusschen hen in de echtelijke woning te Mnnnikeburen is hervat en de beperkte huwe lijksgemeenschap, waarin zij gehuwd zijn, is hersteld. Namens gemelde echtgenooten, Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advt.-Proc. CHEMISCH ZUIVER In ijzeren of stalen cilinders a ÏO kilo. ALKMAAR. Mevrouw DE BRUIJN KOPS te Nieuwediep, Binnen haven 48, vraagt tegen November of vroeger, eene bekwame die naaien en verstellen kan. Te ROTTERDAM ter overname aangeboden eene florissante, pnik beklante Flink HUIS en WONING. Overnemingssom en Hnnr zeer billijk. Brieven lett. B K IJ. Adv.-Bureau O. W. BETCKE Rotterdam. te Amsterdam. (opgericht 36 Maart 1853.) Maandelijksche staat op 30 Juni 1898. Verbonden kapitaalf 1961000, Gestort 1271450, Gereserveerde stortingen179310,-4- Reservefonds249598,08'^ Deposito's3726896,36 Cr edit-Saldo's van Rekening-Courant 878658,24 '/2 Loopende Credieten7229421,79 In herdisconto gegeven1399140, De Voorzitter van Commissarissen, De Directie H. O. VELTMAN Jr. BüCHLER. BERG. Voor Handclscredieten ver- voege men zich ten kantore van het Agentschap (firma DE LANGE DE MORAAZ), Breed- straat Alkmaar. Gevestigd te 's BOSCH. Waarvan de trekking binnenkort plaats beeft ten overstaan van den Heer F. J. W. VAN EVERDINGEN, bij de Boekhandelaren te Alkmaar VAN ELST, Sint Jacobstraat, en H. NEDERKOOBN, Langestraat. Waarvan de hoofdprijs bestaat uit twee Heerenhuizen, staande aan de Stationstraat 438 en 439, te Tlelen verhuurd a f 1200,'s jaars, benevens een groot aantal prijzen van groote waardewaar onder een aantal Dames- en HeerenfietsenLoten Paleis voor VolksvlijtStad Amsterdam, Rotterdam, Witte Kruis en Gemeentecredlet1 aandeel Panopticum a flOOO,—benevens diverse andere voorwerpen van nnt en smaak. SPST" Naar buiten franco per keerende posttegen toezending van postwissel of postzegels. 's BOSOH.Be Ondernemer, W. C. M. VAN DIJK. Voor VEE-VERVOER aangifte 8 dagen vooruit hij de Agenten. Tarief als op Dinsdag. NOVA ZEMBLA, Weekdagen50 Cent. Zon- en Feestdagen35 Cent. ENTREE Dagelijks 35 Cent. Voor bezoekers van het Panorama dagelijks 26 Cent. ENTREE gevorderd Leerling gevraagd. Fr. br. left. K. b/d Boekh. A. KNIJNENBERG te Krommenie. en wat een schade aan kleeden en tapij ten is er al veroorzaakt door die olie- en petroleumnachtlichten, die walmen, die knetteren, die uitgaan juist als men het licht soms het meest noodig heeft. met Verkade'8 Waxine Nachtkaarsjes die rustig, helder en renkeloos branden, waarvan men den volgenden dag niets overhoudt, dan het droge onbrandbare papieren omhulsel. Als men alle voor- deelen in aanmerking neemt, zijn Ver- kade's nachtkaarsjes goedkooper dan eenig ander nachtlicht. In doozen inhoudende 12 zes nurs- of 10 acht nurs-lichtjes, a 35 cent ver krijgbaar bij A. H. J. van DAALHOF. C. KEG. H. C. F. W. SPILLENAAR. (verbeterde patentstijfsel) werd heden te 's Gravenhage bekroond met (HOOGSTE ONDERSCHEIDING.) EN De ondergeteekenden hevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cnrsns be- noodigde Aikmüe. HERMs. COSTER ZOON. met de HOLE. IJZ. SPOORWEGMAATSCHAPPIJ 1°. Haarlem en omstreken. 2°. Apeldoorn en id. 3°. Alkmaar en id. Zaandam en de Zaanstreek. 4°. Purmerend Hoorn Enkhulzen, StavorenHlndeloopcn. 5°. Arnhem en omstreken. 6°. Nijmegen, Kleef en omstreken. Ieder met 6 illustratiën en wandelkaartje. der PRIJS f 0.65. Schaal 1 6.000.000. Oppervlakte der kaart 80 X 65 cM, Een net MEISJE van buitenleeftijd 24 jaarP. G., van zeer goede familie zoekt eene haar passende BETREKKING bijvoorbeeld ter assistentie in de huishouding. Franco brieven onder letter R. a/d boekh. M. L. O. POOL, Schontenstraat A 6. gevraagd voor Alkmaar en omstreken door D. A. VAN STEENESvoorheen H. VAN HOLK Wijnhandelaar te Delft. Zijdie particuliere relatiën hebben genieten de voorkenr. Van DEN HELDER, ANNA PAULOWNA, SCHA GEN, NOORDSOHARWOUDE, HEERHUGOWAARD en ALKMAAR naar AMSTERDAM en terug. Prijs voor heen en terug In de 2e klasse f 1,50, in de 3e klasse f 1, Vertrek van Den Helder voorm. 6.10. Alkmaar 7.26. Terng van Amsterdam 's avonds 9.30. De uitgifte begint Vrijdag 29 Juli. Zie verder de aanplakbiljetten. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. Druk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4