Buitenland. Spanje en de Yereenigde Staten. schillende manier, zender kwasten stijfsel, zonder trad tioneel kostuum en zonder de vaste hand der in plakken geoefende gemeentelijke autoriteit. Wat mij echter de pen doet opvatten, M. de Red., dat zijn de maatregelen, die het Dag. Bestuur wil vergezel len aan de afschaffing van twee doelloeze en overbodige baantjes de plaatsing van meerdere gruwelijke aan plakborden. Tot nogtoe had onze stad een zekere ver maardheid verkregen bjj vreemdeling en landgenoot wegens de geheel eigenaardige manier van plaatsing der aan plakborden en der urinoirs. Juist op de meest schilder achtige punten der stad, b.v. aan de Heilooëerpoort en aan de Bergerpoort, te midden van weelderig bloeiende rozelaars en geurende jasmijnen, tegen een achtergrond van frisch groen der boomen, die zich weerkaatsen in het water der Singelgracht vorderen beide reclame-mid dels van menschelijke behoeften op de meest schrille- en onaangename wijze uw aandacht. Maar nu wil het stadsbestuur 't nog wat erger maken en nota bene 1 ook het begin van de Harddraverslaan en de Zilverstraat ontsieren door die verschrikkelijke borden. Alsof 't nog niet genoeg ware dat wij op twee der voornaamste ingangen van de stad, te midden van de verlustiging in het fraaie geboomte en de ietwat kokette toegangsbruggen met hare helderwitte leuningen plotseling bij de ooren worden gepakt door de heks der moderne reclame die ons tegelijkertijd wijst op de wan staltige houten plakaten die op den voorgrond zijn geplaatst en op de vieze dingen daarnaast, aan den anderen kant der straat. Moge onze gemeenteraad begrijpen dat de plaats voor het doen van aanplakkingen niet is te zoeken te midden van fraaie wandelwegen maar daar waar de burgers het meeste komen de markt, het stadshuis, en enkele openbare gebouwen. Moge onze gemeenteraad waken, dat geen schennende hand worde geslagen aan onze Hout en aan de toegangen daarheen. Want eerst crime de lèse- beauté zou het zijn, aanplakborden te plaatsen in de Zilverstraatde toegang tot het Kennemerpark en de Emmastraat, en in de Harddraverslaan, die nu reeds zoo geschonden wordt door de doellooze steenen palen, te onzaliger uur en wellicht voor de eeuwigheid daar geplaatst. Ook, de uitbreiding der aanplakborden, die door niets wordt gevorderd, waarmede geen enkel belang gediend is is niets dan een vermonde belasting, gelijk aan die waarmede in den laatsten tijd onze goede gemeentenaren worden overstroomd 1 Wij hebben achtereenvolgens al onze haven-, kaai- en diepgelden, straatbelastingbe lasting op riolen, goten, uithangbordenvlaggestokken en wat niet meeren nu gaat men die aanplakborden verhuren en tegelijkertijd het aantal uitbreiden om wat meer huur op te steken. En in plaats van bij den stads omroeper moeten we nu terecht komen bij den huurder, die er een zaakje van maakt en die de heerlijkste gezichts punten onzer stad de meest bezochte en verrukkelijke wandelingen exploiteertom enkele guldens in de stads kas en zoo mogelijk nog meer in zijn eigen beurs te laten vloeien. Is het nu wel billijk en oorbaar dat zóó de natuur rondom de «parel van Kennemerland" wordt mis bruikt en nog wel door het stadsbestuur zelf Waar is «Alcmaria", om hare waarschuwende stem te verheffen Er moet hier zóóveel worden weggenomen en verbetert, wilde de liefelijke natuur rondom onze stad niet het levend verwijt zijn van de zorgelooze wansmaak der be heerders. In onzen raad heeft men eene «commissie voor de plantsoenen", waarvan men nooit iets hoort. Wel licht blijft haar arbeid steeds «commissoriaal." En onze raad zelf heeft nooit het bewijs gegeven dat hij iets aan aesthetiek deed of zich daarom bekommerde. En toch is de zorg voor onze Hout en onze Singels van zoo onberekenbaar veel belang voor de toekomst der stad. Juist daarom vestigden zich hier tal van mensehen en juist daarom munt de stad Alkmaar zooveel uit boven velen harer zusteren omdat zij het onvergelijkelijk voor recht bezit van een heerlijk bosch in hare onmiddellijke nabijheid ja binnen hare gemeente te hebben. "Wanneer op den ingeslagen weg wordt voortgegaan dan is in de toekomst het lot van dien «groenen gordel" beslist. W. 0. DlIISCHLAWD. Zeer onverwacht, na de meer gunstige berichten der laatste dagen, is Zatermiddag de toestand van Bismarck zeer verergerd en des avonds om elf uur is de grijze staatsman kalm en zonder lijden ge storven. Zijne kinderen, alsook zijn trouwe lijfarts, Dr. Schweniger, waren in allerijl op de eerste veront rustende berichten naar Friedrichsruh vertrokken en waren aan zijn sterfbed. Den 1 April 1815 te Sehön- hausen geboren, was Otto Eduard Leopold von Bismarck thans 83 jaar. De Keizer, die met zijn jacht in Noorwegen was, heeft bevel gegeven onverwijld naar Kiel terug te keeren. De Duitsche bladen zijn eenstemmig in hun lof over de groote verdiensten van den ijzeren kanselier, ook zij, die de wijze, waarop hij de eenheid van Duitschland tot stand bracht en later meende haar te moeten handhaven en bevestigen, vroeger vaak vinnig bestreden hebben en ook thans, hoezeer zachter oordeelende, geenszins kunnen billijken. RUSüABïD. In Oost- en Midden-Rusland heerscht een nood, grooter dan sedert het hongerjaar 1891/92 is beleefd. In het gouvernement Kasan is de zomeroogst slecht uitgevallen, dat het graan nog slechts voor veevoeder wordt gemaaidin het Noorden van het gou vernement Koluga is het zaad verdroogd. Uit Tschis topel wordt gemeld, dat het landbouw-bureau 500.000 pud (1 pud 16 K.G.) rogge om te zaaien en 700.000 pud om de hongerige bevolking te voeden, te leen heeft gevraagd. In de gouvernementen Woronesch, Rjasan, Tuca, Kostroma en Kwer is de oogst voor een vierde tot een derde door insecten vernield; in Moskauen Smo lensk heeft de graankever de tarwevelden verwoest. In Polen staat de graanhandel stil, daar zware regens de te veld staande gewassen hebben vernield. De uitvoer van graan bedroeg in de laatste week van Juni 51/3 millioen pud minder dan verleden jaar. §PA9fJE. Uit Santiago wordt gemeld, dat de be volking de toekomst zeer donker inzietmen vreest, dat de Amerikanen de stad zullen overgeven aan de Cubanen. Handelsorders die in de eerste dagen na de bezetting door de Amerikanen zijn gegeven, zijn per draad her roepen, zelfs Enropeesche waren op door-connossement over New-York verzonden, heeft men laten lossen te New-York en daar met verlies verkocht. Cubanen, Spanjaarden en vreemdelingen zijn allen even verlangend de politiek te kennen, die de Yereenigde Staten zullen voeren. TRAASVAAIj. De tweede aanklacht tegen von Yeldtheim, wegens afdreiging en poging tot geweldple ging, is door den Staat ingetrokken. Von Veldtheim zal over de grens gezet worden krachtens de wet op het uitzetten van ongewenschte personen. VEREEAKillE 9TATEK. Het kabinet, nam den 30 de volgende beslissingen De quaestie der Philippijnen zou open blijven en later geregeld worden door een Spaansch-Amerikaansche commissie. In afwachting daar van zullen de Vereenigde Staten jurisdictie uitoefenen op Manilla en het omringend gebied. Wat betreft de overige vraagstukken, die in de voor- loopige grondslagen voor vredesonderhandelingen genoemd zijn, werden de volgende voorwaarden definitief door het kabinet vastgesteld: 1". absolute afstand van alle Spaan- sche eilanden in West-Indië, met uitzondering van Cuba 2°. afstand van de Spaansche souvereiniteit over Cuba aan de Vereenigde Staten, die toezicht op het eiland zullen uitoefenen tot een vaste regeering is ingesteld 30. afstand van een der eilanden uit de Ladronengroep als kolenstation in de Carolinen4°. werpen de Ver eenigde Staten den schuldenlast van Cuba en Portorico van zich af; 5°. de Vereenigde Staten zullen op gener leiwijs schadevergoeding voor oorlogkosten vragen; 6°. Een Spaansch-Amerikaansche commissie zal belast worden met de geheele regeling in onderdeelen van de vredes voorwaarden, op voorwaarde echter, dat alle Spaansche troepen onmiddellijk Cuba en Portorico zullen ontruimen en de Vereenigde Staten later zullen aitkiezen, welke der Ladronen zij wenschen te annexeeren. Het antwoord op de nota van Spanje waarschuwt for meel de Spaansche regeering dat de voorwaarden betrek kelijk den afstand van alle souvereiniteit op de West- Indische eilanden en de keuze uit de Ladronen-eilanden buiten elke discussie blijven. Het antwoord vermijdt eenige garantie te geven met betrekking tot wat de Vereenigde Staten zullen doen ten aanzien van Cuba. Een telegram van admiraal Dewey, ontvangen tijdens de zitting van het kabinet, droeg zeer veel bij tot de beslissing aangaande de Philippijnen. In het telegram werd verklaard, dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de opstandelingen zullen bestreden moeten worden, en dat indien dit noodig is 150,000 man zullen dienen gezonden te worden om den opstandelingen op de verschillende eilanden verweer te bieden. Generaal Merritt telegrapheert uit Cavite onder dagteekening van 24 JuliIk ben heden aangekomen. De gezondheidstoestand der troepen is goed. De rest der transportschepen is ongeveer vier dagen ten achter. Ik zal waarschijnlijk alle troepen die tot mijn beschikking gesteld zijn, noodig hebben. Generaal Shafter zegt in een rapport van den 29, dat het aantal zieken in zijn leger is gestegen van 2377 tot 4279, waarvan 3406 gevallen van koorts, 687 nieuwe gevallen van koorts, 590 genezen gevallen van deze ziekte, een nieuw sterfgeval. Generaal Sternberg, chef van den geneeskundigen dienst, beschouwt den toestand als zeer ernstig en zendt in allerijl r geneesheeren en verplegers. Ook zijn er talrijke gevallen van typheuse koorts onder de troepen in Florida voorgekomen, met name te Miama, waar 7500 vrijwil ligers gekampeerd liggen. De toestand te Miama is zoo ernstig, dat de minister van oorlog last heeft gegeven dat de troepen naar Jacksonville moesten vervoerd worden. Wervelstorm. Een zeer hevige wervelstorm of cycloon heeft te Chateau Renault, in het Fransche departement Indre et Loire groote schade veroorzaakt. De wijngaarden zijn vernield, van den oogst komt niets terecht, vele boomen zijn tot den wortel geknakt en drie huizen zijn ingestort. Uit de Golf van Duuworley, aan de Iersche kust, bij Cork, heeft men twaalf Spaansche kanonnen opgehaald, welke daar ruim 300 jaren hebben gelegen. Daar zijn namelijk voor drie eeuwen twee rijk be laden Spaansche schepen gezonken. Twee inwoners van Cork wisten de juiste plaats te ontdekken waar dit geschiedde en zij vormden een syndicaat voor het zoeken naar de verzonken schatten. De nu bovengebrachte kanonnen zijn de eerste vondst; maar men hoopt nog heel wat kostbaardere te vinden in deze twee schepen der onderzeesche marine. Sussi, de bekende hongerlijder van beroep, is op de tentoonstelling te Turijn weder bezig met een vasten van dertig dagen. Hij zit ditmaal tot dat doel in letterlijken, niet maar in overdrachtelijken zin, «in een glazen huisje", en de eenige uitgang van zijn glazen hok is door een notaris verzegeld. De vaster heeft percenten van de ontvangen entrée- gelden bestemd voor de armen, die niet uit vrijen 1 en om den broode honger lijden. wil te zwemmen Zekere Holmes is Kanaal over te nog niets gemeld. De Deenache Deze telt Dover in zee gegaan om het Omtrent den afloop wordt de wijze waarop Orlando in de scene van het banket in het bosch, Adam geholpen had daarbij haar half ang stige blik naar zijn kantdie scheen te zeggen «ik weet dat je moe en neerslachtig bent maar je zult niet met vragen lastig gevallen worden je zult gevoed worden." Zij deed hen lachen onder het souper over Barry Sterne's reismakker, die er van overtuigd was geweest, dat Shak- spere een zeer immoreele schrijver was, maar zij kon zien dat er iets was dat Ralph hinderde, want inplaats van de ziel van het gezelschap te zijn, was hij stil en afge trokken. Macneillie loste spoedig bet geheim opzich met een vriendelijken glimlach tot haar wendend zeide liij«ik weet zeker dat je naar zijn uiterlijk te oordeelen zult denken, dat hij slecht gespeeld heeft, of door de kritieken naar beneden gehaald is. Ik verzeker je lieve, dat dat volstrekt niet het geval is. Men heeft hem juist een zeer goed engamement in Londen aangeboden. «Wat, van mijnheer Sterne?" vroeg Evereld verbaasd «Ja, zij hebben op Paasch-maandag een nieuw stuk opgevoerd en het schijnt, dat Jack Carrington weer Ralph's goeden genius blijkt te zijn daar hij er niet in slaagde om de rol, die hij vervullen moet, te vatten. Het is een feit, dat Carrington uitstekend is zoover als hij gaan kan, maar zijn kennis is beperkt, hij gevoelt, dat hg nooit in dit stuk zal slagen en Sterne ziet dit ook in. Zij scheiden zeer vriendschappelijk en hij wil nu, dat Ralph voor hem in de plaats komt." «Ik kan u niet verlaten, gouverneur. U hebt alles voor mij gedaan," zeide Ralph met een trillende stem, die bij Evereld de tranen in de oogen deed komen. «O neen," zeide zij haastig. «Laat ons niet gaan wij behooren u toch toe." «Mijn beste kind," zeide Macneillie, «ga jij hem niet aanmoedigen om een aanbod af te slaan, wat hij met beide handen moest vastgrijpen. Wij hebben de quaestie besproken sinds wij van Barry Sterne aan het station afscheid namen en ik kan niets anders uit Ralph krijgen als tegenwerpingen, die mij aan mevrouw Micawber doen terugdenken. Gij beiden leest zooveel van Dickens, dat van hebt. Dit is een voortreffe- gij er meer dan genoeg lijk aanbod en moet aangenomen worden." Maar ik wil niet, neen ik wil mijnheer Macneillie nooit verlaten," zeide Evereld vroolijk. «Waarom wilt u ons zoo gaarne kwijt zijn U pretendeert altijd, dat u ons mist als wij weg zijn •Dat doe ik ook, beste meid, dat behoef ik niet voor te wenden," zeide Macneillie. «Maar alle gekheid op een stokje, het zou werkelijk dwaasheid zijn zulk een kans te weigeren en dat alleen, omdat wij zeer goede vrien den en zeer gelukkig te zamen zijn. Daarenboven zijn twee bijzondere redenen, waarom ik wil dat je het aanneemt. De eerste zal ik je nu vertellen en de tweede zal ik straks aan Ralph mededeelen. Ik ontken niet, dat ik je vreeselijk zal missen, maar ik zal metdertijd ge lukkiger zijn te weten, dat je een eigen tehuis hebt en ik zon het mij altijd verwijten, als Ralph een kans voorbij liet gaan, die waarschijnlijk tot de fortuin lijdt. Jij en ik moeten overwegen, wat het beste is voor zijn loop baan. Als hij mijn eigen kind was, zou ik er op aan dringen, dat hij ging, zooals het nu is, kan ik het slechts ten sterkste aanraden." Zij spraken DOg eenigen tijd over het gedane voorstel en toen ging Evereld naar hare kamer, de heeren achter latende, om de zaak over hunne pijpen nog langer te bepraten. Zij zelf begon een vaag vermoeden te koes teren van de reden, waarom hij zoo gaarne wilde, dat zij het aanbod aannamen, en later bevestigde Ralph deze gedachte. Zij was nog bezig haar goudbruin haar uit te borstelen, toen Ralph binnentrad. «Wel, lieveling, ik geloof, dat wij zullen moeten gaan," zeide hij. «Zoo hatelijk het ook is om Macneillie te ver laten, is het toch een schrede tot vooruitgang en hij schijnt werkelijk verlangend, dat wij zulk een kans niet voorbij laten gaan. Daarenboven is het niet aan ons alleen dat hij denkt. Het is aan juffrouw Greville." «Ik dacht wel, dat het zoo was; en toch, welk ver schil maakt het voor haar?" zeide Evereld verwonderd «Ik bewonder haar meer dan ik je zeggen kan, maar I men hoe kunnen wij haar helpen Wordt vervolgd. eskader. veestapel. blijkens een geschrift van den directeur der landbouwschool te Dalcum, een millioen stuks melk koeien. Deze zijn aldus verdeeld130.000 boerderijen bezitten 1 tot 9 koeien 50.000 van 10 tot 99 komen terwijl 650 boerderijen meer dan 100 melkkoeien bezitten. Dit millioen koeien levert per jaar 4000 millioen liter melk en 200.000 personen zijn uitsluitend of gedeeltelijk met het melken belast. Laatste Berichten. WASHINGTON, 1 Aug. De staatssecretarissen Alger en Long hielden hedenmiddag besprekingen met president Mc. Kinley over den toestand op de Philippijnen. De Regeering heeft belangrijke telegrammen ontvangen, maar weigert den juisten aard daarvan op te geven. Men weet echter, dat generaal Merritt geseind heeft, dat de houding der opstandelingen dreigt aanleiding te geven tot een openlijke breuk met de Amerikanen. Merritt zal zijn best doen de burgers te beschermen tegen de losbandigheden der opstandelingen. Hij zal met dit doel te zamen met admiraal Dewey een aanvraag zenden tot capitulatie van Manilla. NEW-YORK, 1 Aug. Een telegram meldt, dat gene raal Merritt gevraagd heeft om aanvulling van zijn strijd kracht tot tenminste 50.000 man, voornamelijk wegens de houding der opstandelingen. Blsmarks dood. BERLIJN, 1 Aug. De Reicbsanzeiger, die in een rouw rand verschijnt, deelt het telegram van keizer Wilhelm aan prins Herbert Bismarck mede. Het luidt aldus «In diepe droefheid deelend in de smart die u allen heeft aangegrepen om den dierbaren grooten doode, be treur ik het verlies van Duitschland's grooten zoon, wiens trouwe medewerking aan het werk der hereeniging van het vaderland hem voor het leven de vriendschap had verworven van mijn in Gode rustenden grootvader, van den grooten Keizer en voor eeuwig den onuitwisbaren dank van het geheele Duitsche volk. «Ik zal zijn stoffelijk omhulsel een laatste rustplaats bereiden te Berlijn in den Dom naast mijn voorvaderen." (Gravin von Rantzou heeft den Keizer voor dat aan bod moeten bedanken, omdat de overledene zelf de plaats van begraven heeft aangewezen.) De Keizer gelastte een hofrouw van tien dagen en acht dagen rouw voor het leger. Van alle rijks-en staats gebouwen zullen de vlaggen halfstok waaien tot na de bijzetting. De „Reichsanzeiger" roemt in een lang artikel de on sterfelijke verdiensten van Bismarck in wien het vader- iand zijn grootsten zoon heeft verloren. KIEL, 1 Augustus. De Keizer is aan boord van de «Hohenzollern" om half tien des avonds hier aangeko- begroet door saluutschoten van het vereenigd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2