framzM Spaanscheen aGmtmi Portugeesche Wijnen Schitterende Illuminatie Waxine Imerbljes, Boekwerken, Schrijf- en Teekenbehoeften. Haarlem—Al km aar. Gas or na men ten Specialiteit in VERKADE's E. 0. VERKADE Zn., De nieuwste modellen Fnidsen C 60. M. A. ERKAMP. BRWIIYG MUHREJV, Stalen-Dépöts Bestelkantoren Inrichting Hooger Onderwijs Rijks Hoogere Burgerschool. Hollandsche IJzeren Spoor weg-Maatschappij speciale goedkoope uitstap-biljetten, zéér verlaagd tarief, geldig één maand. Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij. Stoomtram Kermis HAARLEM, Pianino's f 265 en f 365, Beurs- en Marktberichten. aGd ALLEENVERKOOPER. „Czaar Peter E E IV Wederverkoopers aanzienlijk rabat. Groote sorteering. Ruime kenze. I GrERSTE BIER c SUIDBMA. Inlichtingen verkrijgbaar aan de Stations en Bestelkantoren. Speciaal Tarief van Retourkaarten voor de Markttreinen. op ZONDAG 7 AUGUSTUS. vraagt voor I liKJIVA It een Brieven met opgaaf van positie en referentiën adres Lange Poten 40 's-Gravenhage. vraagt voor ALKMAAR een RIJST de beste «Ier Wereltl is Java-BHgt, sterk aanbevolen ter vervanging van aardappelen: wegens haar groot uitzettingsvermogen goed- kooper in het gebruik dan alle andere Java-soorten. Verkrijgbaar in alle comestibles- en kruideniers winkels uitsluitend in origineele, fraaie bussen van 21/2 K.G. a f 1.50 en 5 K.G. a f 2.75, proef kartons f 0.30 waarop de afbeelding van Czaar Peter de Groote. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede dualiteit Prima Java-Rijst, merk „De Phénix", a t O.ZO het 1/2 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van 2i/2 kilo, franco thuis, tegen postw. af 1.50 aan het adres voor engros Stoomrijstpellerij „De Phénix", C. KAMPHUIJS, ZAANDAM. Uit dt, officieele trekkingljst van de ver- loting der Xationale Landbouw-Ten- toonstelling te Spanbroek, blijkt, dat de hooge prijzen gevallen zjn op de volgende Nos. Óp No. 4123 Een 21/,jarig paard, tilbury, 950 3071 2521 566 3099 1216 216 3742 3876 1 '4jarig paard, 1 Va jarige stier, bak wagen hooihark damesfiets, heerenfiets, stierkalf gierkar. De volledige Ijst ligt ter inzage van ieder aan het bureau dezer Courant, en is tegen betaling van 10 ets. verkrijgbaar bj den Heer M. TACONIS, Spanbroek. Zjdie iets verschuldigd zjn aan te vor- deren hebben van of in het bezit zjn van borgtochtengeteekend door Mevrouw G. P. A. SCHIEKE, wednwe van den WelEdelgeboren Heer H. HOLTZ, over leden te Alkmaar, 25 Juli 1898, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 20 Augustus e.k., ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZ. wordt verkregen met die pl.m. 5 nnr walmvrj en renkeloos in alle illu mineerglazen en lampjes branden. Prjs f SO,per 1000 stuks franco huis. Monsters fr. 10 stuks tegen f 0,30 postwissel. AMSTERDAM. vindt men bij AMSTERDAM. Door bemiddeling van onderstaande EN alwaar de complete collecties STALEN ter inzage liggen en te ontbieden zjn kannen al onze goederenzonder verbooging van prjs verkregen worden. Alkmaar: Mej. G. M. Schouten, Laat 153. Dames Schouten, Mient. Mej. Schon wenbnrg, Boterstraat. Mej. W. Wils, Payglop. Edam: Mej. Wed. R. Kuiper. S ch a g e n: Mej. F. Koot, Hoogzjde 21. Wltte's eerste soort zulver ■op speciaal daarvoor gefabriceerde ■kruiken gebotteld, Is alleen verkrijg- Ibaar bij I Café „de Amstcl" ALKMAAR. ■(Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.) EX De ondergeteekenden bevelen zich beleefdeljk aan tot de levering van de voor den nieuwen cnrsus be- noodigde Alkmaar. HERMs. COSTER ZOON. Gedurende de maanden Juli, Augustus en Sep tember 18 9 8 worden DAGELIJKS uitge geven tegen Op de dagen waarop markttreinen naar ALKMAAR, HOORN PURMEREND en S0HAGEN loopen, worden speciale retourkaartcn 3e KLASSE tegen zeer verlaagde prijzen naar die plaatsen afgegeven door alle stations en halten waar die treinen tot opname van reizigers stoppen. Deze retonrkaarten zjn slechts geldig op den dag van uitgifte heenmet de markttreinen en terug met alle treinen. Oponthoud onderweg is den reiziger zoowel op de heen- als op de trengreis verboden. Tarieven zijn gratis aan de betrokken Stations en hal ten verkrjgbaar. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. EXTRA-TRAM Vertrek:HAARLEM NOORDORP CASTRICUM LIMMEN HEILOO Aankomst ALKMAAR 10.30 's avonds. 11.55 12.10 12.30 12.45 1.n. De Directeur, A. D H O O G E. 3 beroemdenieuwe krnissn. gegarandeerde Salon- GEB-ALS-BECHSTEIN, van Exp. TE KOOP, dubbele waarde, op proef verkrjgbaar. Adres letter N. bureau dezer Courant. PURMEREND 2 Augustus. Aangevoerd 475 vette runderen f 0.48 a 0,60 p. p., 23 stieren pr jshoudend, handel matig, 321 vette kalveren f 0.50 a 0.70 p. p., 204 nncht. idem f 8 a 18, beide handel ving, 1740 schapen en lammeren, lager in prjs handel stng167 vette var kens 34 a 41 ct. p. p., handel vlug, 54 magere id. f 13 a 17, 236 biggen, t 6 a 9, beide handel stng. Kleine kaas f 25,middelbare f 22.commissie f Aangevoerd 304 stapels, weg.kg., 2450 kg. boter f 0.85 a 0,95, Kipeieren f 2.75 a 3,25, Eend eieren f 2,90 a. 0, 77 stapels, weg. Handel tameljk. qnal. f 40.— a f 32.— a 38.—, Alkmaar 1 Aug. Aangevoerd 0 Paarden fa 0 010 koeien en ossen f 160 a 185, 201 vttte kalveren f 30 a 72.per pond 50 a 70 ct., 47 nuchtere kalveren f 8 a 20, 596 vette schapen f 16,— a 23,0 magere id. f a 188 vette varkens per P. f 0.34 a 0.40, 40 magere, id. f 15 a 17. Amsterdam, 1 Aug. Andjker muisjes f 2.20 a 2.60, blauwe f 2.20 a 2.60 Westlandscbe Klei manden f0.a 0.dito losse f 2.a 2.10, dito Kleimuisjes f 0. a 0.—, dito Zandmuisjes f2.40 a 3.—, dito Zand f3.50 a 4.Katwjker Zand f3.50 a 3.—, dito Muizen f2.60 a 3.60, Rjnsburgers f 0.— dito muizen f2.20 a 2.19, Noordwjker Zand f0.— a 0.— Hillegommer Zand f 3.— a 3.50IJpolder blauwpitten f 2.a 2.10, Friescbe blauwe f2.10 a 2.20 dito muizen f2.25 a 0. Geld. blauwe f 1.80 a 2.40, Geld. Kralen f2.10 a 2.20 per H.L. Petroleum onveranderd. Amsterdam 1 Ang. Aangevoerd 220 runderenvette le qnal. f 0.60 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 140 melk- en kalfkoeien f 100 a 210, 0 vette kalveren 0.— a 0 a 0.— per P., 0 Gras id., f a per stuk, 37 nuchtere kalveren f 7 a 10 5 scha pen f af501 vette varkens f 0.36 a 0.38 per P., lammeren f a Edam 30 Jnli. Kaas Aangevoerd 17729 Kg. Hoogste prjs f 23.50 a Leiden 30 Jnli. Boter. Prjs le 48.per Kg. f 1.— a 1.20, 2e qnal. per Kg. f 0.80 a 0.95. De handel was ving. Delft, 30 Jnli. Ter kaasmarkt aangevoerd 78 stapels, wegende 20637 Kg. Prjs f 20.a 25.—. Haarlem, 1 Aug. karweizaad f 10.35 a 10.50. Haarlem, 1 Aug. Boter, aangevoerd 164 KG., f 1. a 1.10 91 biggen, verk. 91, f 5 a 9, 51 schrammen, verk. 51, f 10. a 14. Aangevoerd mud 420 Aardappelen f 1.70 a 3.— 11 mud peren f 12. Kampen 1 Ang. Boter Per vat f 17.50 a 20.50, per 1/ie vat f 8.75 a 10.25, per K.G. 40 a 45 ct. Aangevoerd 450 achtste, 150 zestiende v. en 500 stukken, Schiedam 1 Ang. Montwjn 0.75 lager f9.bj den Branders-bond f 8* a 9 per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever t 13,id. Amsterd. proef f 14,50, Spoeling-Commissie f 0.70. Londen 29 Jnli. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was heden zeer flauw, met eene groote hoeveelheid onverk. Andere soorten flauw Laatste noteeringen Boter: Friescbe le qnal. 76 - a82/-, 2e id. 80/- a 84/- room- /- a /-visschig /- a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 92/- a 94/0 gew. 74/- a 88/-, Brittany le qnal. 12/0, id 2e qnal. 11/0 id. 3e qual. 10/0, 4e, qual. 8/6 per 12 Eng. pondenFinscbe 74/- a 78/-, Deensche prima 80/, 86/-, /0 Ierscbe 76/- a 84/- Italiaansche 0, 0 /OAmerikaansche /0 a /- a /- Nieuw-Zeelandsche /- a /- Au stralische /-/- a /-, Russische 70/- a 76/-. Kaas: Canadeesche 37/-39/- a /-, nieuw ja IGoud8cbe 30/a 38/nieuwmelkte a -/—Edammer 42/-, 48/-a /-, Australische /-a Nieuw-Zeelandsche /0 a /0. AMITERDAM Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Hei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. dito, dito April-Oct.. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandscbe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 J0 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pao. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsck. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Fastowo Spw. Mij., dito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand.. dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten ditodito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 1 Ang. 2 pCt.i Aug. 854 96-hr 96* 87* 84j% 85 84-fï 844 17*s 26* 64* 97f 98* 95) 101) 81# 103* 38f 89* 934 22| 107ts 33,% 98) 35* 98 63* 45 4l? 77 381 lllï% 109 34 90* 100* 91 56 58rs 148* 99 86* 761% 98* 89 98|. 98t* 13t% 92* l6i% I2i% 8) 107 52) 111 88) 18 1091 116) 139* 119) 161| 142 1821 159) 26A 84** 84* 84* 17** 86* 974 101* 82* 103* 39 89 22* 33) 64* 75 365 110 35 91 56* 58) 76* 98*1 13* 92** 16* 12* 88** 117* 119* 27

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4