Onderwijzeres No. 92. onderdste jaargang. 1898. VRIJDAG Nationale Militie. Wijziging tijdstip Onbestelbare J8rieven9 Ainsterdamsche Brieven. 5 AUGUSTUS. van opkomst onder de wapenen voor herhalingsoefeningen. ALKMA VItSCIIi: COURANT. Deze Courant wordt Dlnsi» g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaab f 0,80 franco door het rijk i 1. 3 Nummers f 0,öö. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f O,IA. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franc'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab roepen sollicitanten op naar de open te vallen betrekking van aan de Openbare 2e School voor Onvermogenden (Hoofd de Heer C. J. REIZIGER), op eene jaarwedde van 650. Stukken [adres op zegel] franco in te zenden vóór of op 15 Augustus a.s. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande, hier wonende, of tot deze gemeente behoorende, verlof gangers om zich tot bijwoning der herhalings oefeningen 's namiddags vóór 4 uren, bij hun korps te vervoegen als volgt 18 Augustus 1898. Genietroepen, liehting 1896, garnizoen Utrecht DIRK POST. 23 Augustus 1898. Torpedisten, lichting 1895, garnizoen Helder JOHAN WERNER MAMMEN. 2 September 1898. Grenadiers en Jagers, lichting 1895, garnizoen 's Gravenhage JOHAN HEINRICH ROODENBERG. -5 September 1898. Ie Regiment Infanterie, lichting 1895, garnizoen Helder HENDRIK STEINMEIER GERARDUS BAKKUM MATTHIJS DEKKER. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en daggeld dat ter gemeente-secretarie der woonplaats tijdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 2 Aug. 1898. A. MACLAINE PONT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat door Zijne Excellentie den Minister van Oorlog bij zijne beschikking van 23 Juli jl. 7eatdeeling n°. 64 de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de tijdstippen van opkomst onder de wapenen voor herhalingsoefeningen van verlofgangers der militie te land. Infant or ie lichting, 1894 en 1895. Ie, 2e, 3e, 5e, 6e en 8e Regiment en daarvan het le, 2e, 3e en 4e bataljon van 1 Sept. tot en met 24 Sept. Infanterie,lichting 1895. le 2e 3e5e en 6e Regiment en daarvan het 5e bataljon van 5 September tot en met 24 Sept. Infanterie, lichting 1895. 8e Regiment en daarvan het 5e bataljon, le, 2e, 3e en V2 der 4e kompagnie van 5 September tot en met 24 Sept. Hospitaalsoldaten, lichting 1895. le, 2e en 3e kompagnie van 29 Angnstus tot en met 24 September. Veldartillerie, lichting 1895. 3e Regiment en daarvan de le 5e en 6e batterij van 22 Augnstns tot en met 24 Sept. Pontonniers, lichting 1895. 2e Kompagnie van 25 Augustus tot en met 24 Sept. Genietroepen, lichting 1896. le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e Kompagnie van 26 Augs. tot en met 29 Sept. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 2 Aug. 1898. A. MACLAINE PONT. verzonden gedurende de le helft der maand Juli van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders C. J. C. Martens, Wed. J. Haver, Amsterdam; Adver tentie-bureau GoudaH. Brugge Groningen Wed. P Mulder, Loosdrecht (2 stuks); F. de Lange Rotterdam' XXV. De heer Franken, hoofd-commissaris van politie, is van zjjn buitenland.schon verkenningstocht teruggekeerd. De Regeering schonk hem de vereerende opdracht om in den vreemde na te gaan, hoe daar de politie optreedt bij feestelijke gebeurtenissen, die een ongewoon talrijke menschenmassa op de been brengen en de heer Franken heeft zich daarvan met grooten ijver gekweten. Dag in, dag uit heeft hij advies ingewonnen bij autori teiten in Frankrijk, Duitschland en Engeland, en 's avonds haastte hij zich al het gehoorde en een schets van al het geziene op papier te brengen. Zoo is hij ternggekeerd met een schat van interessante rapporten en de quintes sence daarvan heeft hij neergelegd in zijn ontwerp voor de maatregelen bij den intocht der Koningin. i Telefoonnummer3. De ijverige reporters hebben den hoofd-commissaris na zijn terugkeer dadelijk trachten te interviewen en ditmaal konden zij werkelijk eens met interessante bijzonderheden huiswaarts keeren. Met opzet zeggen wij sditmaal," want de verhouding tnsschen de Ondebrng-steeg en de pers te Amsterdam is een zeer eigenaardige. De heer Franken is gebleven wat hij den eersten dag van het aanvaarden zijner functie was de welwillendheid in eigen persoon. Wanneer de verslaggevers ook bij hem komen, steeds staat hij han met groote innemendheid te woord, maar als zij weer zijn heengegaan, dan lacht hij er waarschijnlijk over in zijn vuistje, dat hij hun met vele woorden zoo wat niets heeft verteld. Uitmuntend verstaat hij de knnst om iemand ongeholpen te laten, terwijl er toch op zijne houding niets valt aan te merken. Deze week was dat anders. De heer Franken zat er blijkbaar voor om de couranten re gebruiken als spreek orgaan ten einde het publiek, dat beducht is voor ver storing der orde in de blijde September-dagen, gerust te stellen. Hij deelde mede, dat de weg van het onde Rijn- spoor-station tot den Dam in vakken zon worden ver deeld, elk staande onder toezicht van een commissaris of inspecteur. Politie en infanterie zullen dezen weg afzetten, met dien verstande, dat niet meer dan 2 Meter tusschen- ruimte blijft tnsschen de verschillende dienaren der open bare orde. Iets nieuws is, dat deze manschappen niet met den rug naar het publiek zullen worden opgesteld zij zullen half front maken, zoodat het eene oog waakt voor den stoet en het andere voor het opdringen van de massa. Als men bedenkt, dat reeds 's smorgens een aan vang zal worden gemaakt met het afzetten van den weg en de Koninginnen eerst omstreeks half drie aankomen, dan zal iedereen begrijpen, dat deze orde-bewaarders hun pleizier ruimschoots zullen op kunnen. Over het geheel bestaat toch al de vrees, dat van de politie in de feest dagen te veel gevergd zal worden ik sprak met een in specteur over de maatregelen en diens oordeel wasdat de regeling heel goed was met slechts deze uitzondering, dat vier dagen achtereen was gerekend op 24 aren dienst in een etmaal. Een welkome hulp zal de -avalerie leveren, want de zelfde menschen, die voor een diender eerst wijken als hij handelend optreedt, zoeken een goed heenkomen als een paard in hunne richting nadert. De bruggen en drukste punten zullen door het paardenvolk opengehouden worden en hiervoor zijn met zorg manschappen en paarden uitgekozen. Minder gemakkelijk is 't geweest om voor de grachten, waarlangs de stoet zal trekken, maat regelen te nemen en 'tis zeer de vraag of hetgeen men daarvoor heeft vastgesteld, wel afdoende zal blijken te zijn. Er is hier slechts plaats voor een dubbele rij toeschouwers, en om nn plaats te maken, worden in het water schuiten ge legd, vast aan elkander gemeerd en met aanvulling van de overblijvende tusschenrnimten. Wie derhalve van de kade wordt afgedrongen, komt niet in het water terecht.... maar boven op een nauw aaneengesloten menschenmassa. Dit is wel iets, maar niet veel beter en bovendien is er toeh ook een grens aan het bevrachtingsvermogen der vaartuigen. Menschen met zennwaehtige gestellen zullen dan ook verstandig doen ver van de grachten te blijven, want daar zal men zijn leven werkelijk niet zeker zijn. Ook de heer Franken ziet dit het zwaarst in maar hij weet al evenmin als iemand anders doeltreffender voor zorgen te nemen. Ontzegt men het pnbliek bijna overal den toegang, dan komt er groote ontevredenheid, die we der zou terugwerken op de hartelijkheid van de ontvangst der Koningin. Feitelijk is er maar één middel, dat zon kunnen helpen, men make den weg van den intocht dnbbel zoolang, zoodat de menschen zich meer verdoelen. Vooral zon dit baten, wijl de politie strenge instructies heeft gekregen om het hollen der menschen van de eene naar de andere straat om den stoet meer dan eenmaal te zien, zooveel mogelijk te beletten. Wanneer er buiten de grachten nog genoeg gelegenheid bestond om de vorstinnen toe te jui chen, zouden de gevaarlijke punten vanzelf vermeden wor den. Op de deugdelijkheid van die redeneering is niets at te dingen en daarom te meer is zij in de laagste dagen zeer veel verkondigd, niet het minst door menschen, die 't nog niet goed van zich kunnen zetten, dat de straat, waarin hnn woning staat, is overgeslagen. Ook zij zouden gaarne willen profiteeren van de hooge sommen, die be taald worden voor ramen, vanwaar men het schitterende geheel zal kunnen aanschouwen, maar 't staat te vreezen, dat alles wel vergeefs zal wezen. Er is zoo verbazend veel te regelen, dat. de autoriteiten er niet gemakkelijk toe zullen te brengen zijn om te tornen aan hetgeen nu eenmaal een vasten vorm heeft aangenomen. Zal met de eigenlijke versleringen niet begonnen worden vóór 15 Augustus, den door de afdeeling »Pnblieke Werken'' vastgestelden datum, aan proeven ontbreekt 't niet. De stad zal tijdens de feestdagen in een kleurige lichtzee baden en zeker een eenig schouw spel opleveren. Gelukkig voor hen, die plannen maken om te komen, kan meegedeeld worden, dat de Vereeni- ging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer, wier bureau tijdelijk in het gebouw van het Handelsblad is gevestigd, nog verscheidene kamers beschikbaar heeft. Zij, die geaarzeld hebben of zij wei zonden verharen, hebben hun twijfel overwonnen, na zij zien, dat links en rechts hetzelfde geschiedt en daardoor is 't aantal aan- biedingen in de laatste dagen weer sterk toegenomen Voorloopig is er dan ook nog geen sprake van, dat in de stad geen onderdak zal zijn te krijgen alle hotels zijn nog niet eens besproken. Toch blijft 't noodzakelijk, dat iemand, die aan het feest denkt mee te doen, hoe eer hoe beter voor logies zorgt, want wie 't laatst komt zal zich het meest moeten behelpen en het duurst betalen. Zoo voortgaande zou ook deze brief weer geheel gewijd worden aan hetgeen ons, Amsterdammers, in deze dagen het naast aan het hart ligt. Daarmede zouden wij evenwel onrecht doen aau een achtbaar college als onzen gemeente raad, die deze week allerlei zaken afdeed om met een gerust hart zijn vacantie te gaan genieten. Alle leden waren blijkbaar met den wensch bezield om zooveel mogelijk spijkers met koppen te slaan en toch gelakte dit in één opzicht niet. Er was namelijk een voordracht van B. en W. om aan Prof. Max Weber met ingang van 15 September eervol ontslag te verleenen als gewoon hoogleeraar aan onze Universiteit en deze bekenden geleerde te benoemen tot buitengewoon hoogleeraar, terwij! dan zijne werkzaamheden zouden worden toe vertrouwd aan dr. C. P. Sluiter. De bedoeling daarvan was allezins loffelijk Prof. Weber zou het meerendeel van zijn tijd kunnen besteden aan het aanstaande diepzee- onderzoek van den Nederlandsche-Iudischen Archipel en toch zon zijn goed klinkenden naam aan onze academie blijven verbonden. Te kwader ure had men er evenwel de aandacht van Burg. en Weth. op gevestigddat de titel van buitengewoon hoogleeraar in het buiten land in een niet al te goeden renk staat en nn stelde de Burgemeester voor Prof. Weber wel te benoemen tot buitengewoon hoogleeraar met het kleine, daaraan ver bonden honorarium, maar hem den titel van gewoon hoog leeraar te laten behouden. Dat gescharrel nu was vele leden te machtig. In waardeering voor den professor wilde de een voor den ander niet onderdoen, maar met-dat-al werd er van alles bijgehaald zoodat om uit het labyrinth te komen, men eindelijk maar besloot, de voordracht aan te honden. Zoo werden èn prof. Weber èn dr. Sluiter voor het oogenblik de dupe van al te veel goeden wil later zal zich dat wel herstellen maar daarmede is de teleurstelling van het heden niet aanstonds weggenomen. Hierbij komt nog dat men onwillens den anderen bui tengewonen hoogleeraren een harde noot te kraken heeft gegeven. Voor hen doet 't er blijkbaar niet toe dat zij in het buitenland als inferieur worden beschouwd En des te pijnlijker is dit voor hen waar zich nu zulk een zeldzame gelegenheid aanbood om de bestaande be gripsverwarring voorgoed op te heffen. Wanneer aan een erkend autoriteit op wetenschappelijk gebied als prof. Weber de titel van buitengewoon hoogleeraar ware ver leend zon de vreemdeling met name de Duitscher, voor goed hebben geleerd dat deze titel in Holland in hoog aanzien staat. Hij zou dan hebben begrepen dat het verschil alleen gelegen is in het kleinere aantal vakken, dat moet worden gedoceerd en dat van een mindere appreciatie geen sprake is. Nu is daarentegen onwillekeu rig voedsel gegeven aan een dwaling die in het buiten land ten aanzien van onze universitaire instellingen be staat waar blijft men bovendien wanneer men bij het toekennen van titels eerst over de grenzen moet gaan uitvorschen of wellicht daar ook misvatting kan ont staan. Is de reputatie van een geleerde dan bij onze naburen geheel afhankelijk van zijn titel Een ander onderwerp dat wel-is-waar niet meer de frafcheur der nieuwheid bezit, maar toch ook even dient te worden aangeroerd, is de timmerlieden-quaestie die in stede van zich le ontwarren, voortdurend ingewik kelder schijnt te worden. Wanneer deze brief onze lezers bereiktis vermoedelijk de definitieve beslissing bekend geworden ons zon 't zeer verwonderen, als het optre den der bemiddelings-commissie tot vrede leidde. De eigenbouwers hebben heil gezocht in uitstel en de werk lieden hebben onder die omstandigheid geweigerd het resultaat van hunne stemming over de commissie-voor stellen te publiceeren maar bedriegen niet alle voor teekenen, dan worden de gezellen steeds militanter en zal, wanneer de patroons niet toegeven, worden overge gaan tot een uitbreiding der staking. De krachten zijn zoo noodig en daardoor wordt overmoed gekweekt. Hangende deze quaestie blijven wij voor andere loons- bewegingen gelukkig gespaard. Ontegenzeglijk moet het feit, dat 't met de timmprgezellen niet zoo vlot gaat, op menig werkman indruk hebben gemaakt en hem tot nadenken hebben gestemd. Zoo wordt verzekerd, dat er onder de typografen zich een ongedacht sterke stroom openbaart, die de eischen, in onze vorige correspondentie meegedeeldte overdreven vindt en op die basis een nederlaag niet wil risqueeren. Verschillende letterzetters, dxe bij de vorige agitatie vooraan stonden, moeten nn hunne medewerking geweigerd hebben, waardoor er eenige kans is gekomen dat althans deze strike de Kronings- dagen niet zal ontsieren. Veel zal in dezen afhangen van het advies, dat een commissie uit den Typografen bond eerstdaags zal uitbrengen over de uitvoerbaarheid van het plan. Veeziekte. In den kreits Geldern (dicht bij de Nederlandsche grenzen) is onder de varkens de besmettelijke varkens ziekte en onder het rundvee het mond- en klauwzeer uitgebroken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1