Ralph Denmead, Honderdste jaargang 1898. WOENSDAG Amsterdamsche Brieven 10 AUGUSTUS. Buitenland. FEUILLETON. E dat zTLr t1P\6n EJereld ^oeflhtt w"s vmren en H eerst hnn huwelijk bij hem gekomen hen uit. P 8 Zag 6r yreesellJk verlaten zonder T hr verbliif was bij zeer terneer- gespeeld' d is aVOnd°n lan8 hadden zlJ voor ledige zalen kwaal 1 "u ?Jndere amusementen waren, zijn oude ziTk en Wöder bij gevoelde zich hebb!raf,akt !6 hebb6D en haa' met ™ed kalmte te oorstaan, zijn wij ongelukkigerwijze geneigd bij ae minste inspanning den moed te verliezen. Door de W™ na een hevige smart, zal een kleinigheid onzen rlnn °?Tkken- Macneillie verloor zijn geduld en schold onbebbelijken tooneelspeler terdege uit. Wanneer iemand, die zich gewoonlijk zeer weet te beheerschen, ]V0. 94. fierste blad. ALKMAARSCHE COIIIVVf. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. XXVI. De voorspelling, die ik in mijn vorige correspondentie deed is maar al te goed uitgekomen de groote meer derheid der timmerlieden heeft den arbeid neer gelegd en zijdie aanvankelijk aan het werk waren gebleven, hebben zooveel van de stakers te verduren ge had dat ook een groot deel van hen uit den timmer - winkel is weggebleven. De werkgevers zijn door dezen loop van zaken natuur lijk in groote ongelegenheid geraakt. Door de voor bereiding voor de Kroningsfeesten was 't zoo druk, dat de meesten handen te kort kwamen en nu ligt bijna alles onvoltooid en zonder uitzichtdat 't in de eerste dagen zal worden afgemaakt. Niettemin schijnen zij vast besloten te hebben om in geen geval aan de eischen der gezellen toe te geven't is alsof een zekere onverschil ligheid over hen is gekomen een geest van »liever zelf desnoods naar den kelder dan ons te laten dwingen door menschen op wier loon en behandeling in redelijkheid niets valt te zeggen." Deze stemming is volkomen verklaarbaar, wanneer men weet, hoe de gezellen deze week hebben huis ge houden. Zij zijn alle karweien gaan afloopen, waar nog gearbeid werd om door dreigementen en handtastelijk heden de mannen, die niet met hnn drijven sympathi seerden, te noodzaken een hoog weekloon prijs te geven voor een povere uitkeering uit de weerstandskas. De po litie heeft gedaan wat in haar vermogen was om tegen het schrikbewind te ageerenmaar zij is niet overalom- tegenwoordig en heeft veel ongerechtigheden niet kunnen verhinderen. Een paar staaltjes om de uitdrukking «Schrikbewind" te motiveeren. In het mode-paleis van Hirsch op het Leidscheplein was men aan het verbouwen welk werk was toevertrouwd aan de firma Schermer Sc Crouwel patroons om hunne humaniteit bekend. Hunne werklieden hadden dan ookop een enkele na geweigerd aan de staking deel te nemen. Zjj hebben daarvoor een week van ellende moeten doorstaan. Niet alleen werden zij op straat gemolesteerd en uitgejouwd maar hunne adresseu waren verraden en kwamen zij thuis zonder politie-geleide, aan wachtte hun ernstige mishandeling. Tot zelfs hunne vrouwen lieten de stakers niet met rust; zrj drongen haar woningen binnen en lieten weten, dat er iets heel ergs zou gebeuren wanneer haar mannen niet het werk neerlegden. Zoo bittor werd hun het leven gemaakt üat de patroons zelfs ten slotte erkenden, dat 't, ter voor- orning van doodslagmaar beter voor hen was om rustiger dagen af te wachten. De firmant van Hirsch bood toen aan loon en arbeidsduur op zijn kosten over haastig den wensch der stakers te regelen als dan maar kon worden voortgewerkt. Doch ook daarvan wilde men nie s weten als de gezellen weer aan het werk digf m;nifenstaües!J rek(men °P h61'haling V«an' *"tst derge'jjts moest de heer Albers, een mede zeer g ei naam en faam bekend staan patroon, onder- Prijs der gewone ad vertent 1 en s Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. vinden. Hem werden de werken aan den buitenkant der Nieuwe Kerk opgedragen en er werd daarbjj gevoegd, dat niet op de kosten in de eerste plaats, maar vooral op een spoedige oplevering zou worden gelet. Om aan dat verlangen zooveel mogelijk te voldoen, besteedde de heer Albers het werk onder zijne gezellen uit, op voor hen zoo gunstige conditiën, dat zij bij eenigen ijver ge makkelijk f 0.35 per uur konden maken. Intusschen is ook hier door de stakers hun systeem van vrijheidsbe- rooving toegepastde timmerlieden waren hun leven niet meer zeker en het einde is geweest, dat de heer Albers hun in zijn werkplaatsen een veilig onderkomen heeft moeten bezorgen. Hij andere werkgevers is 't juist zoo gegaan en wanneer het stakings-comité met ophef meedeelt, dat zeven achtsten der werklieden aan de strike meedoen, dan moet daarbij niet vergeten worden, dat een groot aantal onvrijwillige elementen zich daar onder bevindt. De hoop der patroons is nu gevestigd op de schraal heid der weerstandskas. Andere werklieden-organisaties in binnen- en buitenland zenden wel hare bijdragen, maar nu er 1700 man zich aanmelden voor een uitkeering, is er veel noodig. Zaterdag kregen de stakers, met wie de beweging begon, nog 70 pet. van hnn oude loon en de anderen 40 a 50 pet., maar deze week zal er waar schijnlijk niet zooveel in kas komen om nog eens die sommen uit te betalen. Gezinnen, waar de huisvader 15 a, 20 gulden thuisbracht wat in deze drukke dagen regel was zullen 't nu moeten doen met minder dan de helft. In plaats dat de Kroningsdrukte er menig huishouden bovenop brengt, zal er verarming komen. Wèl laden de leiders van een dergelijke beweging zware verantwoordelijkheid op zich en de nawerking daarvan zal zich nog lang doen gevoelen, De ongelukkige tim merlieden, die van den winter zonder werk komen hun zal telkens voor de voeten geworpen worden, dat zij moedwillig den goeden tijd hebben laten voorbjjgaan en zij daardoor elke aanspraak op liefdadigheid hebben ver speeld. De ware schuldigen zijn echter de volksmenners, die hun invloed en hun welsprekendheid aanwenden om anderen in het verderf te storten. De Rijksgebouwen en de kazernes zullen versierd wor den door genie-soldatenwaarvan het eerste honderdtal Maandag uit Utrecht is overgekomen. Eerst heette 't dat t de bedoeling was om door de militairen te laten doen wat de stakers in den steek hadden gelaten maar dat schijntalthans vooralsnog niet in de bedoeling te liggen. Trouwenseen derge ijke maatregel zou alleen in den uitersten nood aanbeveling verdienen, want daar door zou groote verbittering ontstaan die de stemming voor de Kroningsfeesten bij menigeen zou bederven. Ook kan 't nooit een daad van wijs beleid zijn om de goede gezindheid der militairen op een proef te stellen wan neer zulks kan worden vermeden. De afloop der timmerlieden-beweging wordt in andere vakken met spanning tegemoet gezien. Vooreerst zijn er verschillende andere handwerkslieden die 't daarvan zullen laten afhangen of ook zij het bijltje er bij zullen neerleggen, en dan is er een minstens even groot aantal, dat tot werkloosheid zal gedwongen worden wanneer hamer en beitel nog verder blijven rusten. Nu reeds kregen verscheidene metselaars gedaanomdat zij niet konden voortgaan. De stakers zien er zeer streng op toe of metselaars en opperlieden ook maar iets doen dat feitelijk tot het terrein van den timmerman behoort en zoodra zij maar een lat met een spjjker vastslaan worden zij tot de onderkraipers gerekend. Ook onder de schilders is wat aan 't broeien alleen de meubel makers, die het ook zeer druk hebben, schijnen de lessen nog niet te hebben vergeten opgedaan bij hunne vorige mislukte werkstaking. Al deze troebelen vormen in de Amsterdamsche con versatie schering en inslagmaar verschil van opinie bestaat er betrekkelijk slechts weinig. Vrij algemeen wordt het gedrag der timmerlieden door het publiek sterk afgekeurd en van dien kant zal er op de patroons weinig pressie worden geoefend om toe te geven. Een groote teleurstelling voor veel Amsterdammers bracht de afgeloopen Zaterdag toen de avondbladen het bericht brachten dat het plan tot verslering van de grachten tijdens de Kroningsfeesten met schepen uit de binnenvaart was opgegeven wegens gebrek aan deel name en dat de lichtstoet niet zou plaats hebben omdat de Burgemeester bezwaar maakte dien op den 8 September te doen honden met het oog op de zware diensten die in de feestdagen toch reeds van de politie zouden worden gevergd. Die lichtstoet is van de geboorte af een ongelukskind geweest; eerst heette 't voortdurend dat daarvan toch niets zou komen en nu eindelijk wat meer medewerking werd betoond kwam deze kink in den kabel. De routedie gevolgd zou worden, was met voordacht zoo gekozen, dat voornamelijk straten en wijken zou worden genomen die van Intocht en Historischen Optocht verstoken bleven en dat denkbeeld was over het algemeen in goede aarde gevallen. De Burgemeester had de beleefdheid bij zijn afwijzende beschikking mede te dea len, dat een verzoek om op een lateren dag de plannen te volvoeren in overweging zou worden genomen maar het Uitvoerend Comité is daarop niet ingegaan en heeft dade lijk het geheele ontwerp laten varen. Dit is wel wat haastig geweest en geeft min of meer den schijn, alsof een eervolle retraite niet onaangenaam was. Immers, wie veel en met succes heeft voorbereid, gaat niet dadelijk heen, wanneer een groote zwarigheid op zijn pad gewenteld wordt, maar opnieuw verzamelt hij zijn beste krachten om deze weg te ruimen. En lukt hem dat op stuk van zaken niet, dan eerst mag hij troost putten uit het slacht offers-beklag. Het nieuwe post- en telegraafkantoor is, wat de afdeeling telegraphie betreft, Maandag in gebruik genomen. Als alles gereed is hoop ik er den lezers van dit blad' wat meer van mee te deelen. DUlTSC/HIiASiD. De Socialistische partij schijnt voor nieuwe vervolgingen beducht te zijn althans Lub- door EDNA LYALL. 75) schenen ook de vele wisselvalligheden van een twltenZ0v rel8C,hap' dö Ziekte den een de 2 den ander h0m meer te hinderen, nu hij Dezelfde bp ai6faüdJ^ om de zaken te bespreken waren vol i?" hlJ S^m0nr Stre°t bewoonde waren vol zoete herinneringen voor hem hij had daar ten hlJ d°0r de natte donkere stra- ÏenetiK yhaksPere Theatre liep. Er was eene repetitie van Romeo en Julia en de onbeschofte houding na J onuitstaanbare verwaandheid van den jongen min- j 6 e.n de maat overloopen. Na een groote smart miJbtl0!,' f' jan doet dafc g0woonlük goed. Op Romeo indruk van een plotselingen donderslag hRin^b en winterdag, maar zij, die den directeur ene en, waren verontrust over deze ongewone ge beurtenis en Ivy keek hem aan, overtuigd dat zijn ge zondheid hem weder ging begeven. Het was een onaangename repetitie en Macneillie keerde nog meer terneergeslagen naar Seymour Street terug. Zijne gedachten dwaalden naar dien Aprilmiddag op de rivier in Stratford af. Toen was hij sterk geweest, maar «It is very good for strength To know that some one needs you to be strong" Christine's tegenwoordigheid wasofschoon zij voor hem aan een kant een zware beproeving was geweestaan den anderen kant een prikkeling, die hij doorstaan had. Nu, in zijn eenzame kamer, met het middagmaal voor zich dat hij niet kon aanraken met een brein, dat uit geput was door gebrek aan rusten afgemat door ontel bare zorgen en onaangenaamheden bekroop hem de lust om toe te geven. Want dit was wel het ergste deze strjjd behoorde niet tot degenendie men eens en voor altijd doormaakt; hij keerde telkens en telkens weder. Hij mocht misschien eenige dagen lang tamelijk vroolijk en krachtig wezen maar het was slechts om later op nieuw te lijden en te strijden. Het bewustzijn bleef hem steeds bijdat Christine de wet minder eerbiedigde dan hij, dat hij slechts één woord had te spreken en zij zou toegeven. Het was daarenboven ongelukkigerwijze zoo gemakkelijk om naar haar toe te gaan zoo hard om getrouw te zijn aan die schandelijk onrechtvaardige wetdie veranderd moest worden. Om zijne gedachten een andere wending te geven, nam hij de Londensche courant op. Het eerste wat hij zag was een bekendmaking, dat Sir Matthew Mactawish ge storven was in de verafgelegen wijkplaatB, die hjj had weten te bereiken. En dadelijk daarna zag hij een para graafmet eene korte beschrijving van het huwelijk van den Honourable Robert Vane-Ffoulkes met Lady Dunlop-Tyarsweduwe van wijlen Sir John Dunlop- Tyars Bart. Hij glimlachte een oogenblik over de herinneringen, die door deze twee namen opgewekt werdenmaar spoedig maakte de neerslachtigheid zich weer van hem meester «Schurken kunnen sterven", dacht hij bij zichzelf' «en onwetende gekken kunnen trouwen maar ik moet dit ellendige bestaan voortslepen!" Toen fluisterde een kwelduiveltje hem in het oor om toe te geven een spottend duiveltje dat hem uitlachte over zijn verouderde begrippen wat goed en kwaad was; een practiseh duiveltje dat een einde wilde maken aan zijn ijdele poging, om een onmogelijke standaard van zedeljjk- heid op te houden, en zich van dat oogenblik af aan den verdorven smaak van het publiek moest overgeven een boosaardig duiveltje dat aannemelijk genoeg beweerde dat zijn gezondheid achteruit ging en dat het hoog tijd werd om in te willigen Macneillie schudde zich met moeite uit zijn gepeins wakker en voor een korten tijd verdreef hij zijn sombere gedachten, door een ferme wandeling te maken; het was koud en nat en somber maar de inspanning deed hem goed en toen hij de Seaforth Sands genaderd was, had hij zijn zelf beheersching teruggekregen. De strijd was gestre den, maar zijn bestaan was even ongelukkig en moedeloos als de woeste, verlaten landstreek aan de monding van de Mersey. Htt begon onmeedoogenloos teregenen; hij begaf zich met de electrische tram naar het station en keerde over de dokken naar de stad terug. Toen hij door Church street liepontmoette hij toevallig Ralph's vriend George Mawbray. «Ik wilde juist naar de Kunstbeschouwing gaan", zeide deze. «Het is vandaag onmogelijk om te fietsen de banden doen niets dan slippen." «Ik ga met je mee", zeide Macneillie, niet omdat hij de schilderijen wilde zien, maar uit louter angst om aan zijne gedachten overgeleverd te zijn. Hij was er nooit toe gekomen om naar de Kunstbeschouwing te gaan en toen hij treurig de zaal rond liep de schatten die er waren ziende, doch er nauwelijks acht op gevende, werd zijn aandacht eindelijk gevestigd door het welbekende schilderij van Poynter, «Getrouw tot in den Dood". Hij kenife natuurlijk de geschiedenis van den schildwacht in 1 onpeiiwiens skelet honderden jaren later gevonden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1