Nederland. knecht en Singer hebben aan de Fransche partij-genooten hnn vrees daarvoor uitgedrukt. Zij schrijven o. a. »De voortgang, ja de overwinningen van het socia lisme hebben de leidende klassen van Duitschland zoozeer beangst, dat een nieuwe jacht op de socialisten op het punt is van te beginnen. Onder deze omstandigheden heeft het uitvoerend co mité van onze partij algemeeD erkend, dat het onmogelijk is het aanstaand coDgres in Duitschland te houden, omdat het niet in onze macht staat de vrijheid van het congres en de veiligheid van de leden te waarborgen. De schrijvers meenen, dat het beste zal zijn dit congres (dat in 1899 te Berlijn zou worden gehouden) te laten vervallen en te vervangen door een voorbeidende confe rentie voor het eerstvolgend congres, dat dan in 1900 te Parijs zal worden gehouden. EOÏPTK. De tocht van het Engelsch-Egyptische leger naar Khartoem kan thans iederen dag beginnen. Alles hangt af van den Nijl. Is de rivier zoo ver ge vallen, dat de Engelsche transport-schepen er op kunnen varen, dan gaat de expeditie op weg. Over de bewegingen der Mahdisten is weinig bekend. Zij staan te Schabloeka, te Kerreri en te Omdurman. Bij Wad Bishara staat de voorhoede der Derwischen, die uit een vierduizend man bestaat. Kerreri en Omdurman zijn goed versterkt en men verwacht heftigen tegenstand. De kalifa en de voornaamste emirs hebben hunne harems reeds naar het Zuiden gezondenzij verwachten dus blijkbaar, dat het voor hunne vrouwen wel eens gevaarlijk kan worden te Omdurman. EN6BLAH'H. De handige wijze, waarop Rusland in China zijn belangen weet te behartigen, wordt in Engeland steeds met leede oogen aangezien. Thans is er weder sprake van dat Rusland een spoorweg-concessie voor zich heeft weten te bedingen, die den Engelschen handel met groot nadeel dreigt. De Engelsche gezant te Peking beschuldigt Li-Hung- Chang openlijk, China verraderlijk aan Rusland verkocht te hebben. En Engeland blijft erop aandringen, dat de Tsung-li-Yamen in elke concessie aan een vreemde mo gendheid verleend, zal doen opnemen de bepaling, dat de handelsvoorrechten voor alle natiën gelijk zullen zijn. In het Lagerhuis verklaarde lord Salisbury Indien concessies verleend worden, waardoor Rusland grootere voorrechten verkrijgt dan andere mogendheden, zoodat Rusland den Engelschen handel kan beletten of belem meren, dan zou ons groot onrecht geschieden en zou feitelijk een schending van het verdrag van Tientsin plaats hebbendaartegen zullen wij ons met alle macht verzetten." Dit is echter niet de eerste maal, dat Salisbury drei gementen tegen Rusland uit, zonder daaraan eenige kracht bij te zetten. SPANJE. Naar luid van inlichtingen bespreekt Spanje de vier voornaamste punten van de nota der Yereenigde Staten nietmaar terwijl de regeering ver klaart de voorwaarden aan te nemen geeft zij als hare meening te kennen, dat de vijandelijkheden gestaakt moeten worden om te beletten, dat de definitieve onder handelingen over het vredesverdrag den invloed van de oorlogsgebeurtenissen ondergaan. Minister-president Sagasta heeft een onderhoud met de Regentes gehad, die de algemeene trekken van Spanje s antwoord goedkeurdedaarop is het eveneens goedge keurd in den ministerraad en is de nota onmiddelijk overgeseind aan den heer Cambon, den Franschen gezant te Washington. De regeering gelooft, dat de nota geen aanleiding zal geven tot een wederantwoord van de Yereenigde Staten VEKEENIHBE STATEN. Volgens den World- correspondent te Santiago zijn Garcia en 1200 Cubanen geëindigd met het afhalen van levensmiddelen uit het Amerikaansche kamp zij hebben de provincie Santiago boos verlaten ten einde zich bij Gomez te voegen, die zich voorstelt den guerilla-oorlog voort te zetten, ondanks den wapenstilstand. Gomez zal in naam der Cubaansche Republiek protesteeren tegen de weigering van Shatter om den Cubanen toe te staan een regeering in Santiago in te stellen. Van Portorico wordt gemeld, dat de Amerikanen voort gaan het oostelijk deel van het eiland te bezetten. Kleine afdeelingen zeesoldaten zijn aan land gegaan en staken de vuurtorens langs de kust weer aan zonder tegenstand te ontmoeten. Oorlogschepen zijn uitgezonden om de transportschepen te verzamelen, die waarschijnlijk tengevolge van een mis verstand om het eiland verspreid zijn. De bijeenbrenging te Ponce, waar generaal Miles hen wacht zal verscheidene dagen duren. De blokkade van San Juan wordt slechts door het schip New-Orleans gehandhaafd. Fotographie en huisvredebreuk. Drie uren na Bismarck's dood zijn een paar photo- grafen, Wilke en Priester, in Friederichsruhe binnenge slopen en hebben het lijk gephotographeerd. Door prins Herbert Bismarck is deswege een klacht bij den rechter ingediend, gegrond op de bepalingen omtrent huisvrede breuk. De genoemde photografen zijn inderdaad met de onge- hoordste brutaliteit en de ergerlijkste oneerbiedigheid te werk gegaan. Zij zijn door een raam in de kamer ge klommen waar het lijk lag en hebben bij magnesiumlicht hun opname gedaan. Het ergste echter is, dat zij een doekdien professor Schweninger om het hoofd had gebonden tenei nde het wegzakken van de onderkaak te voorkomen, brutaalweg hebben verwijderd. Het is te hopen en ook wel te verwachten dat dit ergerlijk bedrijf streng zal worden gestraft. De palmboom van St. Helen», in wiens scha duw Napoleon I zoo vaak heeit zitten droomen over zijn roemrijk verleden, is gestorven. Louis Philippe heeft indertijd nog eens getracht om dezen historiseben palm over te brengen naar den Botanischen Tuin te Pa rijs doch het is bij het plan gebleven. Nu is de trotsche boom gestorven en heeft men er brandhout van gemaakt. I Met de beroemde palm is van St. Helena alles ver dwenenwat nog aan de verbanning van Napoleon herinnerde. Het huis waarin hij woonde is ineengestort en niemand heeft er aan gedacht het weer te herstellen. Op de plaats waar vroeger de slaapkamer stond, is thans een zwijnenstal. Volgens de Revue der Assurances hebben Nederland en Engeland de gunstigste sterftecijfers van alle Europee- sche Staten. De sterfte bedraagt, volgens dat tijdschrift, in Neder land per 1000 inwoners jaarlijks 18.6, Engeland 18.8, België 19.5, Zwitserland 19.7, Frankrijk 21.6, Duitsch land 22.1, Italië 25.3, Oostenrijk 27.6, Hongarije 29.6, en in Spanje 39.7. Het geringste aantal geboorten komt voor in Frankrijk, namelijk 22.6 per 1000 inwoners, het grootste aantal in Hongarije n.l. 41.5. In Nederland bedraagt het aantal geboorten 32.8 per 1000 het overtreft het aantal ge boorten in Frankrijk, Belgie, Engeland en Zwitserland. Australië op de wereldmarkt. Twee jaren geleden kwam eene proefzending van Australische sinaasappelen uit New South Wales naar Engeland, en deze had zooveel succes, dat men haar nu herhaalt. Dit jaar verwacht men in Augustus en September ruim 30.000 kisten. Zoo verdringt Australië langzamerhand alle groote con tinentale leveranciers aan Engeland. Hondsdolheid. Xn Egypte heeft de hondsdolheid in de laatste jaren groote afmetingen aangenomen. Vroeger liepen duizenden zwervende honden door Oaïro, maar hondsdolheid was onbekend, totdat in 1886 een hond van een Engelsch sol daat de ziekte heeft ingevoerd. Sinds dien tijd telt men onder de slachtoffers 60 menschen, 2 wolven, 3 paarden, 2 muilezels en 36 honden. Vele van de gebeten personen gaan naar Parijs of Athene ter behandeling. De overheid wil de ziekte keeren door toezicht op de in te voeren honden en belasting op de aanwezige. 't Is niet onwaarschijnlijk, dat in vroegere eeuwen honds- I dolheid in Egypte voorkwam; tenminste uit papyrus-rollen I en oude verhalen blijkt, dat de beet van een hond ook vroeger in Egypte soms den dood ten gevolge had. was op wacht staande voor zijn poort. Maar hij had nooittotdat hij het schilderij zagbeseft hoe groot de verzoeking voor den man moest geweest zijn om te vluchten zooals de anderen deden. Achter hem waren slechts twee of drie wegijlende figuren zichtbaarde meeste stedelingen moesten reeds gevlucht zijnvoor hem en steeds naderbij komendewas de vreeselrjke sombere gloed, die een zekeren dood voorspelde. De schildwacht stond er met het gelaat heen gekeerd in rechte houding volkomen rustig slechts in de sterke spanning der handspieren kon men zien hoe instinct matig hij het geweer vastgreep dat hem hier van geen nut meer kon zijn. In zijn wijd opengesperde oogen lag geen verachtelijke angst, maar een diep ontzag, een zeer menschelijke blik van ontsteltenis voor de snel naderende gloeiende vijand. Het zou zeer gemakkelijk geweest zijn, om zijn post te verlaten en aan de bevelen ongehoorzaam te zijn. Was het hem ooit in de gedachten gekomen, toen bij over de Campagna naar de Vesuvius teek, dat zelf behoud onder deze omstandigheden geoorloofd was Dat een soldaat niet altijd de bevelen van zijn kapitein behoeft na te komen? Misschien wel, maar toch had hp pal gestaan en was gestorven, voor hetgeen ongetwijfeld voor anderen een onnoodige vorm schijnt te zijn uit louter gehoorzaamheid aan de wetniet denkende dat zijn voorbeeld in de toekomst moed en kracht zen geven aan duizende menschen. Macneillie keerde zich peinzend om terwijl zijne gedachten zich bezig hielden met dat oude, eeuwen oude vraagstuk van verdorvenheid en lijden, van het mogelijke voordeel, dat andoren door het onver klaarbare leed van de wereld behalen. Deze gedachte bleef hem bij, toen hij in zijn eenzame kamer brieven zat te schrijven terwijl hij dien avond zijn werk in den schouwburg verrichtte, toen hij met een gevoel van sombere teleurstelling en neerslachtigheid naar de leege rijen stalles keek en zich bedacht, hoeveel hard zwoegen en zorgvuldige voorbereiding werd weg gegooid in eene onderneming waarin hij dagelijks geld verloor. (Slot Waarzeggen. Welk een gevaarlijk spel men speelt met het raad plegen van zoogenaamde waarzegsters, kan weör uit het volgende blijken. TT, Twee nauwelijks 20-jarige meisjes te Klosterneuburg, bij Weenen, hebben zelfmoord gepleegd, en dit moet worden toegeschreven aan de uitspraak eener kaartlegster, welke haar had voorspeld, dat zij beiden en wel binnen korten tijd in het water zouden sterven. Deze voorspelling had zulk een overweldigenden indruk op baar gemaakt, dat zij besloten vrijwillig en wel door verdrinking uit het leven te scheiden. De politie is de waarzegster op het spoor. Te Wormerveer is eene vergadering gehouden van visschers en vischhandelaars uit verschillende plaatsen in Noord-Holland. De heer J. Vlug Jr., uit Noord-Schar- woude heeft daarin uitvoerig en zaakrijk de middelen besproken tot verbetering van den trenrigen toestand, waarin de binnen-visscherij verkeert. Wijl daartoe echter de tegenwoordige wet in den weg staat, werd besloten bij denRegeering een adres in te dienen, teneinde herziening van de thans bestaande of een nieuwe wet op de binnen- visscherij te verkrijgen. De heer K. Cz. de Boer, lid der Tweede Kamer, ver klaarde zich gaarne tot medewerking bereid. In de Purmer, nabij Edam, is dezer dagen het vierjarig kind van den heer I. v. B. voor de woning te water geraakt en levenloos daaruit opgehaald. Te Heemstede is Vrijdagmiddag, waarschijnlijk door hooibroei, de groote hooischelf van den landbouwer Jaap van Schagen tot den grond afgebrand, waarbij 80,000 kilogram hooi verloren ging. Door het krachtdadig optreden der brandweer bleven de huizen in den omtrek gespaard. Al'les was verzekerd. dids voor Texel. Door de Texelsche snelpersdrukkerij is een geillu- streerde gids voor Texel uitgegeven, een klein, handig boekje, mot een kaartje van het eiland, een plattegrond van de hoofdplaats Den Burg en eenige plaatjes, naar I photographie, van de aardigste kijkjes op dit schoone, welvarende eiland, die, ofschoon niet alle even goed afge. drukt, toch wel tot een nadere kennismaking uitlokken- Zulvelbonden in Nederland. Op uitnoodiging van den Geldersch-Overijselschen Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken hebben den 31 Jnli een aantal zuivelbonden eene vergadering gehouden te Utrecht. Daarbij waren o. a. aanwezig de heeren Mr. Elias en Goedhart, uit 's-Gravenhage, Dr. Rutgers, uit Utrecht alsmede twee der zuivelconsulenten, de h.h. Hijlkema en Swierstra. De heer Bieleman uit Vorden, Voorzitter van den Geldersch-Overijselschen Bond van Coöp. Zuivelfabrieken, lichtte in korte woorden de aanleiding tot deze samen komst toe. Het doel was, niet zoozeer te verkrijgen éen Nederlandschen Bond dan wel een aansluitingspunt te zoeken bij den Nederlandschen Coöperatieven Bond. De heer Mr. Elias schetste nu de werking van den Nederlandschen Coöperatieven Bond, als een streven om voortbrengers en verbruikers tot elkaar te brengen en beider belangen te behartigen. Hij wees op Engeland, en stelde door voorbeelden in het lichthoe aldaar de coö peratie werkt tot bevordering van het gemeenschappelijk belang. De heer Goedhart deed nader uitkomen, dat ook samen werking der zuivelbonden het best geschiedt door aan sluiting bij dezen Bond, De Voorzitter wees ook op hetgeen door dezen Bond reeds verricht is, vooral in het belang van den boterhandel. De heeren Kuperns uit Akkrum, en De Jong, uit Hemelum, geloofden toch niet dat veel heil te wachten zou zijn van het verkoopen van de boter onder het han delsmerk van dien Bond. Er zijn geen waarborgen, dat de boter de vereischte hoedanigheid zal bezitten. De heer Mr. Bergsma gelooft, dat eerst gestreeft moet worden naar verbetering in de bereiding van de boter dat het voorbeeld van Friesland moet gevolgd worden, waardoor den Bond alles gedaan wordt om alleen goede hoedanigheid te verkrijgen, en dat dan eerst van aan sluiting en verkoop onder één handelsmerk sprake kan zijn. De heer Posthuma secretaris van den Frieschen Zui- velfcond, zegt op welke wijze de boterkeuringen geschieden en beveelt die ten zeerste aan. Alleen door het zenden van de beste boter naar Engeland kan de handel gebaat worden. Over de vraag of het handelsmerk van den Ned. Coop. Bond waarborgen zal geven voor den kooper werd door bijna al de aanwezigen het woord gevoerd. De heer Elias weerlegde de bezwaren der heeren Kuperns, Posthuma I en anderen. De heer Hijlkema, zuivelconsulent voor Gelderland en Overijselgelooft niet, dat het nu reeds mogelijk is te eischen, dat de boter uit verschillende streken door een handelsmerk als prima-qualiteit gewaarborgd wordt. Hij meent, dat deze samenkomst veeleer leiden moet tot het beramen van middelen om ieder in zijne omgeving de bereiding van de boter te doen verbeteren en vooral hierin elkaar voor te lichten' Aangaande den boterhandel, vooral in Engeland, meent de heer Molijn uit Nunspeet, dat nog veel voor dien handel te verbeteren is. »A11 butter in one hand, acht hij een gebiedende eisch, en daarom stelt hij voor een Centraal Bureau voor de Nederlandsche Coöperatieve Zuivelfabrieken en dan nog onder strenge contröle alleen prima qualiteit te zenden. De heer Kronenburg, uit Eefde, meent, dat waarborg voor zuiverheid van boter de eerste eisch is. De Voorzitter meent ook, dat de zuiverheid van het product het eerst in aanmerking komt en dat het han delsmerk van den Ned. Coöp. Bond daarvoor alle waar borgen kan geven. Dat niet voor alle boter dezelfde prijzen betaald worden, is natuurlijk doch dit verschijn sel vindt men ook bij de Deensche boter. De heer Elias pleitte nogmaals voor aansluiting bij den Ned. Coöp. Bond. Wanneer een of meer specialitei ten op zuivelgebied in het Bestuur zitting nemen, zouden de belangen van den boterhandel daardoor gebaat kunnen worden. De Voorzitter sloot zich hierbij aan. De Ned. Coop.. Bond worde het middelpunt, en voorts zorge men voor goede waarborgen voor zuiverheid van het product. De heer Tj. Kuperus, uit Grouw, was ook voor aan sluiting, vooral nu blijkt, dat ieder vrij is in het al of niet gebruik maken van het handelsmerk. De heer Swierstra, zuivelconsulent voor Utrecht, gelooft niet, dat de raadgevende Kamer van dien Bond iets voor verbetering van de techniek der boterbereiding kan doen daarvoor zijn de zuivelconsulenten de aangewezen per sonen. Toch gelooft ook hij, dat aansluiting noodig is, en bij steunt daarom ten zeerste het voorstel om als lid toe te treden. De heer J. R. Kuperus, uit Akkrum, stelt nu de vol gende motie voor »De vergadering, na gehoorde discussiën, spreekt de wenschelijkheid uit, dat elke Zuivelbond zich aansluite bij den Ned. Coöp. Bond en dat deze jaarlijks eene ver gadering uitschrijve, zooveel mogelijk gelijktijdig met het Congres ter bespreking van gemeenschappelijke zuivel- belangen. Met algemeene stemmen werd deze motie aangenomen. De heer Hermans, voorzitter van den Noordbrabant- schen Zuivelbond, deelde eenige bijzonderheden mede be treffende zijn bezoek aan de landbouwtentoonstelling te te Dresden. Hij wees er op, hoe in Duitschland alles ge daan wordt, om zooveel mogelijk de vervalsching van de boter met margarine te bestrijden. Ten slotte wees de voorzitter op bet verblijdend ver schijnsel dat de regeering ook ernstig plan heeft deze zaak ter harte te nemen. Hij vertrouwde, dat ook zij de beste maatregelen zal weten te nemen om dezen belang rijken tak van ons volksbestaan te doen bloeien, getuige de voorgestelde maatregelen, als oprichting van een Rijks- zuivelcontröle-stationRijks-zuivelinspecteurs en proef- zuivelboerderij. Een volgende vergadering zal door den JNed. Coop. Bond in September a.s. worden uitgeschreven. De ver schillende Zuivelbonden ontvangen dan gelegenheid om onderwerpen op de agenda te doen plaatsen. Men meldt uit Eekkerkerk aan de »N. R. Ct." De heer J. T. B., uit Rotterdam, die den 6 in gezelschap van zijn schoonzoon en nog iemand in deze gemeente kwam hengelen vond op jammerlijke wijze den dood. De hoed waaide den schoonzoon van het hoofd in den Boezemeen breed water. »Dat is niets", sprak de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2