Stadsberichten. Spanje en de Vereenigde Staten. heer B. lachtig«ik zal hem even halen", waarop hij goed zwemmer, zieh ontkleedde en te water ging. Na den hoed gegrepen te hebben geraakte hij zóó verward in het aalkruiddat hij zich niet meer verroeren kon en spoedigom hnlp roependezonk. Schoonzoon en vriend moesten het aanziendat de 54-jarige man ver dronk daar zij met de aaneengebonden hengellatten hnn e'enige middelenhem niet vermochten te redden. Toen de heer v. BI. eenige oogenblikken later met eene schonw te hnlp kwam was de ongelukkige reeds ver dronken. Door eene onbekende oorzaak is den 5 de zeep- ziederij van de firma H. Bouma te Joure (Friesland) geheel afgebrand. De zoon die de zaken drijft en de boeken trachtte te redden is erg aan het gezicht en handen gewond. De drie brandspuiten konden met moeite de belendende gebouwen behouden. De zeepziederij was verzekerd doch veel te laag. Veeuitvoer naar Belgie. In de afgeloopen maand zijn langs het grenskantoor Esschen uit Nederland naar Belgie verzonden 718 wag gons vee, tegen 663 in Juli 1897. Berekend 10 stuks vee per waggon, bedroeg de uitvoer 7180 stuks met eene aangegeven waarde van ruim f 656,000. Bloem hollen. De bloembollenhandel in de omstreken van Haar lem is in jaren niet zoo levendig geweest als thans. Da prijzen zijn daardoor zeer opgeloopen en zelfs ver wacht men voor volgende jaren vooral van hyacinten en tulpen nog boogere prijzen. Texel. Dezer dagen kwam een veehandelaar die veel handel met Engeland doetvan elders om tachtig beste schapen uit verschillende kudden te zoeken, waarvoor gemiddeld f 20 per stuk betaald werd. Te Heemstede is den 6waarschijnlijk door hooibroeide hooischelf van den landbouwer Jvan Schagen tot den grond toe afgebrand. Meer dan 80.000 kilo hooi ging door het vuur verloren. Door het kracht dadig optreden der brandweer bleven de in de nabijheid staande huizen gespaard. De brand heeft gewoed van 's middags 4 tot des avonds 10 uur; alles was verzekerd. Kotkreupel. Van de twee koppels schapen, de vorige week op de markt te Schagen door den heer Muijs aangehouden, als verdacht van rotkreupel, is van een koppel, groot 44 stuks, door den districts-veearts, den heer Hengeveld van Haarlem, ter onderzoek jl. Donderdag overgekomen, het verdacht-zijn opgeheven, terwijl dat van de andere partij, groot 14 stuks, blijft bestaan. Bezoek Commissaris. De Commissaris der Koningin bracht den 6 een bezoek aan den polder Waard en Groet; met het bestuur van dezen polder werd de zeedijk in oogenschouw genomen in het polderhuis werd door ZEx. met genoemd bestuur gezamenlijk gedineerd. Winkel. Den 6 brak brand uit bij den landman G. Koster, nabij Kolhorn en wel in het in de schuur geborgen hooi. De brandspuit was spoedig ter plaatse en hulp was er van Kolhorn overvloedig beschikbaar, (door het natte weder konden vele arbeiders niet werken) zoo dat men het vuur wist te bedwingen, en van het hooi nog de helft bewaard bleef. Slechte graanoogst. De verwachtingen in de polder W aard en Groet, betreffende den oogst zijn steeds dalende. De granen zijn niet tot ontwikkeling gekomen en dus zeer lichtalles zonder onderscheid is plat tegen den grond geregend eenige granen wassen reeds door de rijpe of bijna rijpe korrel ontkiemt door ligging op de natte aarde. Zelfs bij hooge graanprijzen kan het jaar 1898 voor den graan bouwer niet meer goed worden. Vaartuig gestrand. Barslngcrhorn. In de nacht van den 7 op den 8 strandde nabij K o 1 h o r n een vaartuig waarop zes personen, beladen met een luchtschommel, komende van de kermis te Enkhuizen. Door het breken van tuigage, was men het vaartuig niet meester, en dreef men op goed geluk af. Gelukkig nog dat men tegen den dijk alhier aandreef. Het vaartuig is lek geslagen en moest verlaten worden. De inhoud wordt gelost. C. J. van Spall jr Het »N. v. d. D." schrijft Zaterdag werd op de Oosterbegraafplaats bij Amsterdam een eenvoudig man begraven en toch was de belangstel ling van velen grootuit alle oorden van het vaderland, uit alle standen van de maatschappij waren mannen bijeengekomen om de laatste holde te brengen aan den heer C. J. vau Spall. Als handwerkman begonnen, heeft hij zich door vlijt en werkkracht tot een schoone maatschappelijke positie weten op te heffen, zonder dat hij in zijne jeugd een eenigszins wetenschappelijke opleiding had gekregen. Aan vankelijk werkende in ondergeschikte betrekking bij den aannemer der Heldersche duinwaterleiding (de eerste waterleiding in Nederland) werd hij welhaast de tech nische exploitant dier onderneminglater was hij de medeoprichter en technische leider der gasfabriek te dier plaatse. De bloeiende ijzergieterij en machinefabriek aan het Nienwediep had baar ontstaan aan hem te danken, en toen de scheepvaart van het Nienwediep naar IJmuiden was verplaatst, was hij de oprichter der machinefabriek, waarop Alkmaar thans nog trotseh moge zijn. Overal waar praktische kennis of ondervinding werd vereischt, was hij de vraagbaak, waar nimmer vruchteloos naar licht werd gezocht, zoo bijv. bij de Leidsche, Alkmaarsche en Zaandamsche waterleidingen en zoovele andere inrich tingen. Van Spall heeft door zijne volhoudende werkzaamheid zijn beleid, zijn voorbeeldig trouw en eerlijk karakter veel tot stand gebrachtvelen heeft hij verplicht door hen voort te helpen als hij begreep dat die hulp verdiend en nuttig kon zijn, vele jonge lieden gesteund, indachtig altijd aan de moeielijkheden, die hij vroeger zelf had ondervonden. Oterleek. De heer K. Sanders, hoofd der school te Stompetorenslaagde den 6 voor het examen in de hoogduitsche taal. Kroningsfeesten. Schagen. Meer en meer beginnen de plannen voor de Kroningsfeesten vasten vorm aan te nemen. In de laatst gehouden vergadering van de feestcommissie werd het programma vastgesteld, dat in twee dagen tijds 31 Augustus en 1 September zal worden afgewerkt. De eerste dag begint met klokluiden en godsdienstoefe ning, daarna optocht en feest voor de schoolkinderen, opgeluisterd door de muziek der plaatselijke harmonie kapel. De tweede dag is het feest voor het volkeerst groot vocaal en instrumentaal concert op de markt, daarna ringrijden met kar en paard, wielrennen, ring steken voor wielrijders, langepijpenwedstrijd voor wiel rijders, vaatjeskrnien, zakloopen en 's avonds schitterende verlichting van en om het marktplein. Eerepoorten muziektent, vetglazen enz. enz. zijn reeds aanbesteed en het werk gegund aan den laagsten inschrijver, den heer P. Honijk voor f 384. Als nu einde Augustus de zomer zijn intocht houdt, belooft het Kroningsfeest te Schagen allergezelligst te znllen wezen. Langedijk. De vorige week werden aan het station Noordseharwoude ruim 40 waggons groenten ge laden met bestemming naar het buitenland. In het ge heel werden bijna 80000 bloemkolen aangevoerd en ver kocht tegen een prijs, afwisselende tusschen f 2 en f 6. Ongeveer 2000 zak aardappelen werden verkocht tegen nog al niteenloopende prijzen, afhangende vooral van de meer of minder goede kwaliteit; hoogste prijs f 1.15, laagste f 0.55. Van het station Heerhugowaard werden bijna 140 waggons groenten verzonden. Meer dan 430 duizend bloemkolen werden te Broek geveild, ruim 120.000 bos wortelen, 1000 mandjes aardappelen en 5000 bos uien. Bloemkool gold gemiddeld f 3.50, wortelen f 1.80, aardappelen f 0.45 per 17 V, K.G. De verkoop van bessen aan het station Noordseharwoude ging de vorige week niet vlug deze eischen andere handelaars dan de Lange- dijker kool- en groentenhandelaars. Wielernieuws. Woensdag, den 10, komen Jaap Eden en Gougoltz naar Amsterdam om zich te trainen voor den grand prix van zondag e.k. SchagenW ognum. Spanbroek. Eenigen tijd geleden koesterde men hier algemeen de hoop dat de genoemde lijn met No vember voor het publiek zou worden geopend. Hoezeer dit ook te wenschen is, wij gelooven niet, dat die hoop zal worden verwezenlijkt. Er wordt den laatsten tijd ten minste bijzonder weinig gewerkt, 't Is dan ook bijna ondoenlijk alles met één locomotief af te doen. Suiker-Voedingsmiddel. Wij hebben in dit blad reeds menigmaal een lans gebroken voor de algeheele afschaffing van den accijns op den suiker, overtuigd als wij zijn, dat dit bij uitne mendheid gezonde volksvoedingsmiddel door de daarvan geheven belasting te hoog in prijs gehouden wordt en daardoor niet in zoo wijden kring zijn nuttig effect kan doenals in allen deele wenschelijk is. Eene nieuwe bijdrage tot dit vraagstuk is een dmtsch werkje, dat ons ter kennismaking wordt toegezondengetiteldZucker ein Nahrstoff". Verslag von Paul Parey Berlin dat met klem van argumenten de hooge waarde van de verschenen: Mr. J. D. Veegens, Nederland en deBerner Conventie waarin de schrijver tot het besluit komt dat ons land zijne vrijheid van handelen op het gebied van vertalen van buitenlandsche werken niet behoort prijs te geven. Als bijlage is aan dit betoog toegevoegd het geen betreffende dit punt verhandeld is op eene in 1893 gehouden vergadering der Vereeniging tot bevordering der belangen des boekhandels met de toentertijd uitge brachte rapporten, welke vergadering destijds tot dezelfde conclusie is gekomen als de heer Veegens. Nn zal de zaak opnieuw ter sprake komen in bovengenoemde ver eeniging en daarom wordt gaarne de aandacht gevestigd op een werkje, dat zeker tot het vormen van een oordeel in staat stelt in een onderwerpwaarbij de belangen van een klein volkals het onzeten nauwste zijn betrokken. Eene geheel tegenovergestelde meening aan die van den heer Veegens verdedigt mr. L. J. Plemp van Dui* veland in een werkje «Nederland en de Berner Conven tie," overgedrukt uit «De Gids" van 1896. Deze schrijver verklaart zich zeer beslist voor aansluiting aan de Berner Conventie. PHDIR. Het »Alg, Hdlb." kreeg den 6 het volgende te legram In den nacht van den 5 dezer is een sterke macht van Oemar, die westwaarts van Lang uit marcheerde bij Barat aangevallen door een colonne uit Segli. De vijand verloor vijf man. Onder Oemar's persoonlijke leiding zijn zijne man schappen weer bij Grong-Grong verzameld. Hedenavond vertrekt een bataljon daarheen. Laatste Berichten. WASHINGTON, 8 Ang. Het antwoord van Spanje was hedenmorgen te 9 u. 30 min. nog niet aan het Fransche gezantschap ontvangen. Tweede telegram. De heer Cambon heeft het antwoord om 2 u. 40 hedenmiddag ontvangeD. Het stuk is vrij lang de ontcijfering zal dus eenigen tijd duren. (De telegrammen worden nl. in cijferschrift van Madrid aan den Spaansehen gezant te Parijs geseindlaatstge noemd ontcijfert hen, deelt den inhoud mede aan de Fransche regeering, die dien daarop in haar eigen cij ferschrift aan den Heer Cambon seint, en omgekeerd.) suiker betoogt. Het boekje kost slechts 321/2 cent. Volksfeesten en volksoefeningen. Van de hand van den docent in de gymnastiek aan het gymnasium te Rotterdam, den heer S. van Aken, is een voor velen zeer bruikbaar werkje verschenen. Het is No. 41 der Volksgesehriften van wege de Maatschappij tot nut van het algemeen. De titel «Volksfeesten en volksoefeningen" duidt reeds voldoende de strekking van het boekje aan; het geeft eene voortreffelijke handleiding voor ieder die zich met de leiding van volksfeesten en derg. belast. Wij onderschrijven gaarne den wensch des schrijversdat het moge bijdragen om onze volksver maken en volksfeesten te veredelen en bevorderlijk zijn aan de verhooging der volkskrachtals grondslag van ons zelfstandig volksbestaan. De prijs van 25 cents is werkelijk zeer laag voor dit werkje van 104 bladzijden, met 38 illustraties naar voor deze uitgave vervaardigde fotografische opnamen benevens eenige penteekeningen. De uitgever S. L. van Looij, te Amsterdam, brengt het in den handel. Onze nationale schuld. Wij hebben de verschijning te vormeiden van eene goed geschreven brochuregetiteld «Een opwekkend woord tot het kapitaal in Nederland in verband met den lagen stand onzer nationale schuld", door een patriot. Het is een pleidooi voor het beleggen van spaarpenningen in onze nationale fendsen, opdat deze den koers bereiken, dien zij wegens hunne soliditeit verdienen. Goed bedoeld, maar of het geven zal? Zoolang men zich tevreden blijft stellen met minder waardige fondsendie meer reute geven zal 't wel aan doovemansdeur geklopt blijven. Eerst zal wel harde ervaring de geldbeleggers moeten wijzer maken. Intusschen laat de brochure zich aangenaam lezen en bevat zij vele welsprekende cijfers die krachtig pleiten voor hetgeen de schrijver beoogt. Bestrijding drinkgewoonten. «Het werk' der Liefde", tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoontentrad zijn vierden jaargang in. Naast dr. J. J. P. Yraleton oud-hoogleeraar te Amersfoortis tot de redactie toege treden J. J. Knap ned. herv. predikant te Groningen. Het verschijnt om de drie maanden en kost slechts f 2 per jaargang. De eerste aflevering, ons ter kennismaking toegezonden, bevat veel lezenswaardig op het zoo uitge breide en veelzijdige gebied van de drankbestrijding. Hoezeer het tijdschrift de drankzaak in hoofdzaak uit godsdienstig oogpunt bestrijdt, zullen toch ook de velen, die uit andere drjjfveer aan deze beweging hunne kracht wijden, daarin veel belangwekkends vinden. De uitgave geschiedt bij den heer P. Noordhoff, te Groningen. Onderlinge vrouwenbescherming. Op het voorbeeld der «Mutualité maternelle," te Parijs, werd hier te lande opgericht de vereeniging «On derlinge vrouwenbescherming," het lofwaardige doel heb bende het steunen in het bijzonder van ongehuwde moeders en hare kinderen. Uit het eerste jaarverslag dat ons toege zonden werd, blijkt, dat de jeugdige vereeniging 270 leden telt, zoowel gehuwde als ongehuwde dames en heeren. Secretaresse is mevr. J. M. H. van Loonvan den Berge, te Rotterdam. Internationaai auteursrecht. Bij den uitgever P. Noordhoff Groningenisals vervolg op een eerste boekje van denzelfden schrijver over het auteursrecht volgens de nederlandsche wetgeving Stedelijk Muziekkorps. Bij gunstig weder zal donderdag, den 10, s avonds half acht in den Stadshout, het programma van den vorigen zondag worden uitgevoerd. Badhuis Witte Kruis. In de week van 31 Juli tot 6 Aug. zijn in het bad huis van het «Witte Kruis" genomen 54 kuipbaden, 95 regenbaden le klas, 173 regenbaden 2e klas, totaal 322. Schoolhygiene. Hij de uitgevers van dit blad verscheen van de hand des heeren mr. A. P. H. de Lange, een afdruk der toespraak, alhier gehouden op 15 Juni 1.1. in een ver gadering van onderwijzers en onderwijzeressen. Het boekje is getiteld «De beteekenis der schoolhygiene voor de volksschool" en is voor 30 cents bij alle boekhandelaars verkrijgbaar. Bescherming Aederlandsche Kunst. Gaarne vestigen wij de aandacht op de Vereeniging tot bevordering van beeldende kunstenonder beheer van bestuurderen der maatschappij «Arti et Amicitiae", Amsterdam, en wel naar aanleiding van het prospectus i. z. het plaatwerk over de belangrijke verzameling van den heer Rud. J. Kijzer te Amsterdam, als premie 1898 te ontvangen door de leden dier Vereeniging. Opgorioht in het jaar 1845 verspreidde zijtijdens haar 53jarig bestaan onder hare leden ongeveer 2300 kunstwerken. Bovendien deed zij 45 gravures waar onder verschillende etsen vervaardigendie telken jare als premie zijn uitgereikt. De premie 1897 bestond in een plaatwerk over de bekende verzameling J. J. Tiele te Rotterdam dat allerwege met groote ingenomenheid in ontvangst is genomen en in een aantal dag- en week bladen op de meest vleiende wijze is beoordeeld. Met recht kan dus gezegd worden dat zij een belang rijk deel heeft gehad in het verspreiden van beeldende kunst hier te lande. Sedert hare oprichting werd alleen voor 't aankoopen van kunstwerken als prijzen der ver loting een bedrag van meer dan 5 tonnen gouds besteed. Alle aan te koopen en te verloten schilderijen, teekenin- gen etc. zijn door nederlandsche meesters vervaardigd zoo ook de bovengemelde gravures en etsen. Van eiken verkoop wordt 5 pet. gestort in het weduwe- en weezen- fonds der Maatscüappij «Arti et Amicitiae", waardoor eene niet onbelangrijke som aan gemeld fonds ten goede is gekomen. Bovendien is de belangstelling van het publiek in de laatste jaren buitengewoon toegenomen. Sedert 1893 is het ledental met 2589 vermeerderdterwijl het aantal correspondenten steeg van 145 tot 294. Deze cijfers sprekeD voor zich zelf. Hoe grooter het aantal leden, des te beter zal zij aan het werkelijk nuttige doel kunnen beantwoorden. ITet lidmaatschap bedraagt niet meer dan fö'sjaars, waarvoor men een lot in de, tegen het einde van Decem ber te houden verloting ontvangt, benevens als premie 1898 het plaatwerk over de verzameling End. J. Kijzer te Amsterdam. Het plan bestaat om op deze wijze ge durende de eerstvolgende jaren de verschillende parti culiere verzamelingen van ons land in den vorm van plaatwerken voor een ieder blijvend toegankelijk te stellen. Met het correspondentschap voor Alkmaar heeft zich welwillend belast de heer S. de Lange P.Bjt., Ken- nemerpark alhier. Fotograflën-tentoonstelling Spanbroek. De heer J. Chrispijn, fotograaf, aan het Ver- dronkenoord, alhier, toonde ons eenige welgeslaagde fo- tografiën betreffende de jongste te Spanbroek gehouden landbouw-tentoonstelling, die zijn bekend atelier alle eer aandoen. Zij bestaan uit een viertal opnamen, waarvan drie ter grootte van 18 X ^4 cM. alslo. een algemeene aanblik op de tentoonstelling tijdens het verblijf van het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3