kermis. Schitterende Illuminatie Faxme liirtlofts, Société des bronzes Schoolhygiëne Oberlah nstein TIMMERLIEDEN T verkrijgbaar. Advertentièn. VERKADE's E. G. VERKADE Zn., SMEDSitIJ F. M. AGHINA H.H. ik&lSMTlilVr. Kroodbakkersknecht De beteekenis voor de volksschool, Prijs f 0.30. BURGERLIJKE STAND. 8 Aug. 9 Aug. pCt. 358ste Staatsloterij. 3e kl., Ie lijst, 8 Aug. No. 15451 f 25.000; no. 11281 en 20297 f 1000; no. 6727, 17704 en 19629 f 400 ns. 598 en 20133 f 200 ns. 9858, 11104, 14568, 16541 en 18428 f 100. lOOf 94 llf »Czaar Peter ?,er Wereld is .lava-Hijst. EE JX Wederverkoopers aanzienlijk rabat. No. 1. Hoog 72 Centimeter. Prijs 400 Gulden. „2. ji 45 200 (Bij mij ondergeteekende geëtaleerd). 3. Hoog 25 Centimeter. Prijs 85 Gulden. Uitg. HERM8. COSTER A ZOON, Alkmaar. der door Mr. A. P. H. DE LANGE. JLet vooral op de Jiandteekeninp met roode letters. DIRECTEUR DER VICTOR/ABRON. OBERLAHNSTE/ft. Maatschappij tot Exploitatie van de Fictoria-Bron, Kantoor voor NederlandBoompjes &0, Rotterdam. vee in den ring, genomen van af den Kerktoren 2o. ge zicht op de loodsen met de werktuigen 3o. Idem, met muziektent en waarvan eenop de grootte van 40 X 50 oM., weergevende het oogenblik, tijdens de openings plechtigheid, na het uitspreken der rede en vóór het overgeven der sleutels door de deputatie van jonkvrouwen. Op deze laatste fotografie herkent men vele bekende gezichten. Velen zullen deze fraaie opnamen zich willen aanschaffen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennisdat de KERMIS dit jaar zal worden gehouden van 27 Augustus a.s. tot en met 4 September d.a.v.; dat de regeling van de staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie dat de loting voor de niet verpachte staan plaatsen zal plaats hebben aan het politie-bureau op Woensdag 24 Augustus a.s., des voormiddags ten ÏO ure en dat op Maandag 5 September a.s., des mor gens onmiddellijk een aanvang moet worden gemaakt niet het afbreken en opruimen der kramen tenten en uitstallingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter 6 Aug 1898. C. D. DONATH, Secretaris. GETROUWD. 7 Aug. Marten de Boer en Wijnanda Johanna Jobbing. Jacob Dirk Bregman en Adriana Vroman. GEBOREN. 6 Aug. Willem Prederikz. van Willem Fredeiik Stoel en Wilhelmina Gouwe. Dirk z. van Reindert Kalf en Aaltje Hoek. 7 Maria Catharinad. van Willem Groot en Aafje van Etten OVERLEDEN. 6 Aug. Aagje de Ruiter53 j. Immetje Cornelia d. van Cornelis Komen, en Antje Loots ruim 10 maanden. 7 Jacoba Johanna, d. van Jacob Phaff en Hester Kramer, 10 m. AUSTh A M Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov ditodito Febr.-Aug dito, zilver Jan.-Juli. dito, dito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket..., dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsobe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov dito, 1889 1' 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pac. Hvp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Central" Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Plorida C. Pen. C. v. gew. A....' dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. dito dito dito, dito 1864 Stad Weenen 1874. 2* 853 85-3 3 96J 97 3 96R 96i 5 87| 87^ 5 84:3 84j 5 85i 5 84-h 84-3 5 S4"n 3 18 R 18| 4* 27+s 27+| 4 64f 64f 4 974 9774 4 98i 98* 4 96 4 101H 101' 3 82rs 8 5 103-n 4 43t% 44 4 90 89i 5 93-fi 2 22+4 4 107+ü S 33A 331 6 9714 8 4 35-1- 3* 98* 5 64 64i 45 40 39 78 78 377* 381 llOf 1°9X 109 35 35 91* 90J 4 100| 92 3 3 56f 58i# 56* 58i 1481 8 4 99| 3 87 5 76i 984 98f 3 89* 4 98* 4 97* 9814 134 13iv 4 93t% 16nr 16| 13 12+# 9* 108 1084 55 554 llï 4 88* 89 19rs 3 109| 4 117* 4 137 5 U8A 162 141* 5 182* 1824 5 158 25f 26 166 L68 ditodito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij PURMEREND 9 Augustus. Aangevoerd 587 vette runderen f 0.48 a 0,60 p. p., 40 stieren handel stng. lager prijs, 281 vette kalveren f 0.50 a 0.75 p. p., handel ving, 168 nuoht. idem f 7 a 17, handel matig, 1688 schapen en lammeren, prijshoadend, handel stug220 vette varkens 35 a 42 ct. p. p., handel ving, 105 magere id. f 13 a 22, 272 biggen, t 5 a 9, beide matig. Kleine kaas f 25,middelbare f 20.commissie f Aangevoerd 331 stapels, weg.kg., 1965 kg. boter f 0.90 a 1,—, Kipeieren f 3,- a 3,25, Eend eieren f 2,90 a 0, Alkmaar 8 Ang. Aangevoerd 0 Paarden f a 0 0—, 17 koeien en ossen f 150 a 180, 220 vette kalveren f 30 a 75.—, per pond 50 a 70 ct., 34 nnohtere kalveren f 8 a 18, 675 vette schapen f 16,a 23,0 magere id. 1 a 174 vette varkens per P. f 0.34 a 0.44 46 magere, id. f 15 a 17. Amsterdam 8 Aug. Friesche Munstersche of Saaiers f 1.30 a 1.50, Friesche Hamburgers f 1.40 a 1.70 Geld. blauwe f 1.30 a 1.70, id. Kralen f 1.20 a 1.6o| id. muisjes f 1.50 a 1.80, Katwijker Zand f 2.80 a 3 40' dito muisjes f 2.80 a 3.40, IJpolder blauwpitten f 6.—' a 0.—, Andijker muisjes f 2.20 a 2.40, id. blauwe f 1.80 a 2.20, Westlandsche Zand f 2.20 a 3.40 id muisjes f 2.20 a 2.80, Haarlemmer bollen f 1.— a 1.10 Noordwijker graven f 2.— a f 2.50. dito Zand f 1.80 a 2.80, Sassenheimer Zand f 0.a 0.Hillegommer Zand f 2.— a 3.50. Aangevoerd 14 ladingen. Handel slap. Amsterdam 8 Aug. Aangevoerd 301 runderen, vette le qual. f 0.59 a 0.62, 2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 95 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren 0.— a 0.— a 0.— per P., 1 Gras id., f a per stuk, 45 nuchtere kalveren f 7 a 10, 8 scha pen f at476 vette varkens f 0.36 a 0.39 per P., 50 lammeren f a Edam, 6 Aug. Kaas: Aangevoerd 80 stapels, wee. 17466 Kg. Hoogste prijs f 23.a Leiden 6 Aug. Boter. Aanvoer groot. Prijs le qual. f 40.— a 48.—, per Kg. f 1.— a 1.20, 2e qual. i 32. a 38.per Kg. f 0.80 a 0.95. De handel was middelmatig. Delft, 6 Aug. Ter kaasmarkt aangevoerd 55 stapels, wegende 19260 Kg. Prijs f 20.— a 25. Haarlem, 8 Aug. Witte tarwe f 10.75, rogge f 5. a 5.75, haver f 4.—, gerst f 4.20. duivenboonen f 6.75, paardenboonen f 7.—, koolzaad f 7.50 a 7.75, karwei- zaad f 9.625 a 10.75 per 50 KG. Haarlem, 8 Aug. Boter, aangevoerd 107 KG., f 1.10 a 1.20, 48 biggen, verk. 48, f 5 a 8, 31 schrammen verk. 31, f 9 a 12. Aangevoerd 280 mud Aardappelen verk. 207, f 1.70 a 3.—7 mud peren f 7.a 7.50, 59 manden snijboonen f 1.75 a 2.—, 63 manden heeren- boonen f 1.60 a 2.25. Kampen 8 Aug. Boter Per i/8 vat f 17.— a 20.50, r Vie vat f 8.50 a 10.25, per K.G. 42 a 45 ct., Aangevoerd 450 achtste, 150 zestiende v. en 400 stukken, wegende samen 10.700 KG. Schiedam 8 Aug. Moutwgn 0.25 hooger f 9.25, bij den Branders-bond f 9| a 1/2 per Hl. Ct., zonder fnst en zonder Belasting, Jenever i 13,25, ia. Amsterd. proef t 15,75, Spoeling-Commissie f 1. Londen, 8 Aug. Aangevoerd 1600 runderen 2/4 a 4/4, 000 schapen en lammeren 3/2 a 5/4 5 kalveren 0/0 a 0/0, varkens a RUST sterk aanbevolen ter vervanging van aardappelen; gens Raar groot uitzettingsvermogen goed- icooper in het gebruik dan alle andere Java-soorten Verkrijgbaar m alle comestibles- en kruldeniers- winkels uitsluitend m ongineele, fraaie bussen van f wa a en K G' 2'7S' Proef kartons Ï.P'f waarop de afbeelding van Czaar Peter de Groote. Tevens m kartons beschikbaar gesteld tweede Jawa-Bijst, merk „De Phénix" a 1 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van 2>/2 kilo, franco thuis, tegen postw. af 1.50 aan het adres voor engros Stoomrijstpellerij „De Phénix", C. KAMPEUIJS, ZAANDAM. De Heer en Mevrouw STOELGOUWE geven kennis van de geboorte van een zoon. Alkmaar, 6 Augustus 1898. De Heer en Mevrouw GOUWESTOEL geven kennis van de geboorte van een zoon. Middelburg, 8 Augustus 1898. Eenige kennisgeving. wordt verkregen met die pl.m. 5 uur walmvrij en reukeloos in alle illu mineerglazen en lampjes branden. Prijs f SO,per 1000 stuks franco huis. Monsters fr. 10 stnks tegen f 0,30 postwissel AMSTERDAM. kunnen geplaatst worden in eene gemeente nabij Am sterdam tegen een loon van 23 cents per uur. Zij die bekend zijn met Schaaf-, Cirkel- of Lintzaag genieten de voorkeur. Br. fr., motto: Timmerlieden", aan de Kantoorboekh. BLIKMAN SARTORIUS, Amsterdam. Een net J O N G M E N S C H, P. G., 19 jaar, zag zich gaarne geplaatst in eene a genot van kost en inwoning en matige ver goeding. Brieven Van Goghstraat 39, Den Haag. Op den 25 Juli is tot onze diepe droef heid overleden, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, Mevrouw E. F. A. HOLTZSchieke Wed. van den WelEd. Heer Hermanus Holtz in den ouderdom van ruim 57 jaar. Alkmaar, Uit aller naam 9 Aug. 1898. H. E. HOLTZ. Door Dnitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. HOFIAA KK VVt lKK Uitgever der bronzen buste van H. M. de Koningin door den beeldhouwer Joh. Wortman (prix de Rome). Aangekocht door H. M. de Koningin-Regentes. Verkrijgbaar in drie afmetingen als Aanbevelend lANGESTKAAT. De firma de Erven CASPAR FLICK, Chocolade- Cacaofabrikanten te Amsterdam, vragen voor ALKMAAR en omstreken een flink ingevoerd A«EAT. Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoofdagenten d" Prée ik Ken/,12 Gelderscha Kade Rotterdam. Wordt gevraagd een van 16, 17 of 18 jaar oud, bij Jb. J. VESSEUR, Sloten (Noordholland.) ^'f'aendomt&sL^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4