Tarijschk brieven ALKMAARSCHE COURANT. Burgeravondschool met 4-jarigen cursus te Alkmaar. Gemeente-Rekening. Nederland. am Tevens wordt nog medegedeeld, dat zij die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak do lessen verzuimenvan de school zullen worden verwijderd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. No. 94. Honderdste Jaargang. 1898. Woensdag ÏO Aug. I§98. Tweede blad. Inschrijving van leerlingen aan bovengenoemde inrichting voor den cursus 1898/99, zal plaats hebben op Donderdag II Augustus, voor leerlingen van den vorigen cursus en op Vrijdag 12 Augustusvoor hen, die de school voor het eerst wenschen te bezoeken, telkens 's avonds van 79 uren in het gebouw der Burgeravondschool. Zij, die een bewijs kunnen overleggen van met vrucht het lager onderwijs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben, worden van het vereischte toelatings examen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt f5,per leerling f 2,50 voor wie dit bezwarend is en geheel vrij voor hen die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zooverre er plaats ruimte is, kunnen oud-leerlingen, die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen, en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. De Directeur H. J. DB GROOT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennisdat de ©emeente- Rckening dienst 189 7, met alle daarbij be- hoorende bescheiden heden aan den Gemeenteraad aan geboden op de Gemeente-Secretarie van heden af voor een ieder ter lezing nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 4 Aug. 1898. L. van der VEGT, 1°. Secretaris. XXI. Parijs5 Augustus 1898. Misschien hebben enkele lezers al gedacht dat die parijsehe briefschrijver met verlof op reis ging, want het is alweer een heele tijd geleden sedert wij onze laatste kroniek schreven. De reden van ons stilzwijgen was echter eene andere wij bleven wel degelijk te Parijs, want de vacantie begint hier pas met begin Augustus, neen, zoo wij niet schreven, dat was het eenvoudig omdat wij niets te vertellen hadden. Ah, zoo wij onze parijsehe confrères wilden navolgen, ja, die hebben de handen vol, natuurlijk nog steeds met de Dreyfus-zaak, of liever, want die quaestie breidt zich uit als eene groote drop olie, met de affaire DreyfusZolaPicquartEsterhazy Du Paty de Clam, om alleen maar de hoofdpersonen te noemen. En het is vooreerst nog niet uit, al wel een half dozijn malen hoorden wij dat het met die zaken gedaan was, doch ja wel, eiken keer kwam er dadelijk iets nieuws bij en bemerkte men den volgenden dag, dat »nu begint het pas!" En dit duurt al meer dan een jaar. Op die wijze kan die affaire nog wel jaren en jaren aanhouden. Vroeger waren wij altijd van meening dat onze parijsehe vrienden begaafd waren met eene groote hoeveelheid gezond verstand, en daarbij levendig en volstrekt niet zeurderig, doch tegenwoordig vragen wij ons wel eens af, hoe het dan toch mogelijk is dat onze vrienden zóó veranderd zijn. Voor zooverre wij ons herinneren kunnen, waren de eerste jaren van ons ver blijf te Parijs zeer rustig, wel was er zoo een beetje poli tiek gekijf, doch dat was niet erg, toen kregen wij opeens de Wilson-schandalen daarna generaal Boulanger, ver volgens bracht de groote tentoonstelling van het jaar '89 ons rust en verademing. Uit die rust werden wij op zeer onverkwikkelijke wijze gewekt door het eerst vreeselijke, daarna afschuwelijk vervelende Panama-schandaal, daar kwam geen einde aanhoe langen tijd heeft men het geestigste volk ter wereld verveeld met het Panama kanaal En nu eindelijk die bron van schandalen, ver dachtmakingen enz. is opgedroogd, geeft men ons eene affaire-Dreyfuswaarbij al de vroegere kabalen kinder sprookjes gelijkon. V ij verliezen er onzen tijd mede, want daar een ieder er over spreekt, zijn wij wel verplicht van alles te hooren en te lezen ten einde niet met anderen en op hun gezag mede te praten. Eene kleine afwisseling gaf de dood van Bismarck. Over dezen overledene te spreken zou ons slecht afgaan. Wanneer men een vijftiental jaren te Parijs gewoond heeft, dan wordt men vanzelf nog meer fransch gezind, dan wij toch reeds waren. Doch om over Bismarck een oordeel te vellendaarvoor gevoelen wij ons te klein. De bladen hier stonden er natuurlijk vol van, velen ver gelijken Bismarck bij de groote monsters der geschiedenis, waarin zij trouwens opnemen alle groote veroveraars en groote bandieten, als Alexander, Cesar, Napoleon, Attila, Cartouche enz. enz. Intussehen is het hier verbazend warm, Parijs is een ware oven. Gelukkig begonnen overal, op alle scholen, de groote vacantiën, die van begin Augustus tot begin October duren. Het komt er dus thans op aan vrouw en kinderen naar buiten te sturen, ver weg in de Campagne, in de bosschen of naar de zee. Hoe jammer dat die zee hier zoo ver weg is, het dichtst bij is Dieppe, een uur of vier sporen met den sneltrein. Eiken Zondag loopen de pleiziertreinen naar Dieppe en terug, het wordt den menschen zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt met rond- reisbiljetten en alles wat maar kan bijdragen de men schen naar zee te lokken. En intussehen staat men in alle kleine plaatsjes rondom Parijs ook niet stil, kermissen, roei- en zeil-wedstrijden, concours voor wielrijders en automobilen, gymnasten, hardloopers enz. enz., aan alles kan men zien, dat wij in den zomer zijn. Vele koffiehuizen in en om Parijs worden ware café's-chantantsof dit altijd voordeelig is voor de eigenaars, valt te betwijfelen. Men begon met eene piano, daarna met een strijk-orkest, thans heeft men er zang en klucht bij, en wanneer een café eenmaal daaraan zijn publiek heeft gewend, dan is daarin moeilijk verandering te brengen. Intussehen opende op den Bou levard des Italiens een nieuwe Bar, een bar automatique. Dat is uitstekend voor menschen die veel haast hebben, en deze bar heeft nog al succes, doch of dit in den pa- rijschen smaak zal vallen Wij zijn hier niet zoo gehaast als de engelschen, de menschen, die de koffiehuizen be zoeken, en er zijn er zoo eenige duizenden, zitten gaarne aan een tafeltje onder het genot van eene cigarette en een glas voor zich, waarin men U eene verscheidenheid van dranken geeft, ongelooflijk. Gij hebt hier maar te bestellen, absinth, vermouth, Turin, amer, grenadina, guignolet, Dubonnet, citron, curatjao, gomme, enz. enz., bier, per quart of per demi, dat is per kwart of halve liter nu dat alles kunt gij ook krjjgen in den bar automatique, doch zonder te bestellen, gij werpt eenvoudig 20, 30 of 50 centimes iu eene gleuf, en Uw glas loopt vanzelf vol, of wel gij krijgt een koekje, be schuitje, broodje met worst, met caviar enz. enz. Maar men moet blijven staan. En de Grand-Prix de Paris cyeliste. Deze had weder als vorige jaren een buitengewoon succes. Deze groote prijs van 8 duizend franken werd ditmaal gewonnen door den bekenden Bourrillon, een franschman, die dit jaar, overal waar hij mededong, met de eerste prijzen wegliep. Geen enkele wielrijder heeft hem kunnen ver slaan. Toch zagen wij met genoegen dat onze landge noot, de jonge Meiers, nummer twee was. Dat is toch ook zeer verdienstelijk, vooral zoo men bedenkt dat hij de eenige Hollander was, en dan den tweeden prijs won van een veertigtal concurrenten, waaronder de sterkste belgische, engelsche en itaiiaansche wielrijders. Voor twee jaar geleden was Jaap Eden nummer drie, wij geven dus nog niet de hoop op, nog eenmaal eenen Hol lander den Grand-Prix te zien winnen. J. M. T. De Intocht. Het Handelsblad vermeldt het volgende De stoet van don intocht van Koningin Wilhelmina zal een overwegend militair karakter dragen. De stoet wordt geopend door troepenlo. marechaussees 2o. huzaren 3o. rijdende artillerie 4o. vesting-artillerie 5o. koloniale reserve 6o. mariniers 7o. grenadiers en jagers, 8o. matrozen, 9o. schutterij van Amsterdam. Daarop volgt het eerste deel van de bereden eerewacht. De eigenlijke koninklijke stoet zal zijn samengesteld uit zeven rijtuigen mot 2 paarden, vier met 4 paarden en het koninklijke rijtuig, dat door 8 paarden zal ge trokken worden. H. M, de Regentes zal naast haar dochter in het ko ninklijk rijtuig plaats nemen. Het rijtuig zal worden begeleid door den chef van het Militaire Huis der Ko ningin, 0. H. F. graaf Du Monceau, den generaal-majoor, bevelhebber der eerste militaire afdeeling, W. Rooseboom, den adjudant-generaal van H. M. de Koningin, den com mandant en den onder-commandant der eerewacht. Hierachter volgt het twoede gedeelte van de bereden eerewacht, gevolgd door een stoet adjudanten van H. M. de Koningin en eindelijk de Indische vorsten met hun gevolg in schitterend uniform te paard. Militairen sluiten den stoet, die naar berekening onge veer 1000 meter lang zal zijn en 10 minuten zal noodig hebben om een bepaald punt te passeeren. De werklieden-vereenigingen, ton getale van 45 met ongeveer 6000 leden, zullen opgesteld worden in de Sar- phatistraat, op het Frederiksplein en in de Raadhuisstraat. De inhuldiging zal plaats hebben op de wijze als in de Grondwet beschreven en een staatkundig, geen gods dienstig karakter dragen. De Rijksinsigniën worden voor de plechtigheid naar de Nieuwe Kerk gebracht, met uitzondering van het Rijkszwaard en den Rijksstandaard, die van het paleis naar de kerk worden gedragen, het zwaard door generaal Karei van der Heyden, de stan daard door den vice-admiraal ten Bosch. De lnhuldiglngsbeker. Bij den heer I. A. Hagemejjer, Kalverstraat te Amsterdam is ter bezichtiging gesteld de officieele inhul digingsbeker, waarvan op het groote schoolfeest van 2 Sept. a. s. op het Malieveld te 's-Gravenhage 12.000 zullen worden uitgereikt, als eene herinnering aan Harer Majesteit's troonbestijging. De teekening op dezen beker is ontworpen door den heer I. W. IJ. Berden te 's-Graven- hage, daarbij ter zijde gestaan door jhr. Victor de Stuers. Zij is verdeeld in drie vakken. Op het middenvak ziet men het welgelijkend portret der Koningin, omgeven door een lauwerkrans, doorvlochten met linten en strikken. Het tweede vak vertoont het Koninklijk wapen, terwijl in het derde vak de koninklijke kroon, ook in een lauwer krans prijkt. Op een lint is hier de datum der Inhul diging vermeld. De vakken worden gescheiden door ver sieringen, waarin oranjebladeren en oranjeappelen :als hoofdmotieven zijn. De bovenrand bestaat uit vakken, afwisselend van eiken bladeren, koninklijke kronen en W's. De tinten zijn aangenaam van kleur. Er worden slechts enkele duizenden meer vervaardigd dan er op 12 Sept. voor de schooljeugd noodig zijn. Afgeleverd mag er geen worden vóór dien datum, doch in de magazijnen van den heer Hagemeijer zijn bons ver krijgbaar gesteld tegen betaling van 75 cents, waarop men na voormelden datum den herinneringsbeker kan ontvangen. Het Vogclvraagstak. Uitgave van den Bond ter bestrijding van den vogelmoord. Jaar op jaar wordt er in de Pers en van andere invloed rijke zijde gewezen op het gevaar der steeds toenemende vermindering van vogels, waarvan enkele soorten geheel uitgeroeid zijn, en nóg worden er geene maatregelen genomen om hierin te voorzien, nóg blijft die ellendige toestand onveranderd. Onze bosschen worden meer en meer ontvolkt, onze tuinen en boomgaarden worden opge vreten door schadelijke insecten Het wordt meer dan tijd, dat van Regeeringswege eindelijk eens krachtige maatregelen genomen worden om aan dat domme uitmoorden een einde te maken en do Regeering moet dit doen, do vogels zijn toch onze vrienden wij hebben hen zoo noodig en het is toch zoo onver standig en roekeloos hen op alle mogelijke manieren te vervolgen, want wie zal hunne plaats innemen Aldus vangt de onder bovenvermelden titel verschonen brochure aan, waarin Philornithes eene poging aanwendt om, door een beroep op het verstand en het eigenbelang, leden te winnen voor den Bond, dezen dus grootere kracht te geven in zijn strijd en aldus het oogenblik te verhaasten, waarop de zooeven genoemde wensch in ver vulling zal zijn gegaan. jSchagen. Den 4 vergaderde in het Noord-Hol- landsch koffiehuis alhier, de coöperatieve vereeniging tot aankoop van veevoeder, enz. te Schagen. In behandeling moest worden genomen het volgende voorstel van het bestuur omtrent de salariëering van den administrateur der vereeniging luidende »Hij zal genieten 1 °/0 over het bedrag, dat door de vereeniging aan veevoeder, hulp meststoffen en zaaizaad wordt gekocht, met dien ver stande, dat zijn salaris nimmer het bedrag van f 600 te boven gaat. Indien de omzet zoo groot wordt, dat het procent zou leiden tot hooger salaris dan f 600 zal een zooveelste deel van een procent minder worden omge slagen als noodig is om het salaris tot f 600 te bepalen. De administrateur wordt verplicht een zakelijken borg tocht te stellen tot een bedrag van f 15000." Bijna 40 leden woonden de vergadering bij, die geopend werd door den voorzitter den heer Th. J. Waller, met de mede- deelingdat deze vergadering een gevolg was van het besluit in de vorige vergadering op voorstel van don heer Groneman genomen. Voorzitter lichtte het bestuurs voorstel toe, waarna hij gelegenheid gaf tot bespreking en amendeering er van. De heer Koster achtte een maximum van f500 hoog genoeg, de heer K. de Moor een van f 400 voldoende. De heer K. Jonker vroeg of eene borgstelling noodig was en of de vergadering zich den vorigen keer reeds in dien zin had uitgesproken. Voorzitter antwoordde dat niemand er zich tegen had verklaard, dat hij en zijne mede-bestuursleden er bepaald op stondenmaar dat hij den vergaderden gaarne de gelegenheid wilde geven zich in deze beslist uit te spre ken. De heeren Zijp en T. Koomen vroegen nog een paar inlichtingen omtrent de borgstelling, waarna het voorstel van den heer T. Koomen om eene zakeljjke borgstelling groot f15000 te eischen, met 30 tegen 4 stemmen werd aangenomen. Overgaande tot verdere bespreking van de salariëering des administrateurs vroeg de heer C. Bijpost of het niet mogelijk was °/0 van de lijnkoeken en l°/0 van de kunstmeststoffen te heffen. Voorzitter achtte dergelijke regeling onbillijk en onge- wenscht gelijke heffing meende hij sterk te moeten aanbevelen. Nadat nog enkele heeren het woord hadden gevoerd over deze kwestiebeval de voorzitter het bestuurs voorstel nogmaals ten sterkste aan en liet zijn waar schuwende stem hooren tegen hendie meendendat de vereeniging wel voor minder geld een goed admi nistrateur zou kunnen krijgen. Een arbeider is zijn loon waardig, zeide spreker, en waar de vereeniging zich elk jaar uitbreidtachtte hij eene flinke bezoldiging plicht. De heer Koster trok zijn voorstel (maximum 500) na de woorden des voorzitters in, dat van den heer K. de Moor (maximum 400) werd verworpen met 23 tegen 12 stemmen. Het bestuursvoorstel werd daarna met 20 tegen 15 stemmen aangenomen. De heer K. de Moor wenschte nu eene oproeping van sollicitanten voor de betrekking van administrateur te doenwelk voorstel niet in behandeling kon worden genomen omdat de administrateur met de nieuwe rege ling genoegen nam en er dus geen vacature was. Bij de rondvraag vroeg de heer T. Koomen wanneer er weer gelegenheid zou zijn in te schrijven voor het verkrijgen van kunstmeststoffen de heer de Graaf of er begin October ook een vroege levering van lijnkoeken kon plaats hebben terwijl eerstgenoemde nog de vraag stelde of het bestuur ook een middel wist om den leden een kunstmeststrooier met bediening te bezorgen als zij kunstmest hadden besteld. Voorzitter antwoordde op eerstgenoemde vraag, dat in den loop der maand inschrijvingsbiljetten zouden wor den rondgezonden, op de tweede vraag, dat bij genoegzame bestelling eene vroege levering wel kon plaats hebben op de laatste vraag, dat het bestuur over die zaak eens zou nadenken en later desbetreffend misschien een voorstel ter tafel zou brengen. Daarna werd de vergadering gesloten. Veehandel In Friesland. De handel in melke- en kalve koeien is drukker met meer omzet, vrij zeker een gevolg van minder grooten aanvoer en meer vraag, zoowel naar Holland als naar andere provincies. Bovendien laat het weder zijn invloed gelden. Door minderen aanvoer van vette koeien is de handel daarin ook drukker de prijzen ziju iets hooger. In vette kalveren blijft de handel traag de Londensehe markt komt voor dit vleesch slecht af, terwijl ook Hol land voor dit vleesch minder gestemd blijkt dan voor eenigen tijd. Met lagere prijzen is de handel in stieren voor do slachtbank vrij druk, zoodat do omzet veel grooter is dan voor enkele weken. In vette varkens en vette biggen is de handel levendig. De aanvoer van dit vee is niet groothet mesten is nog in vollen gang, en vele dieren zijn nog niet voor de slachtbank geschikt. In jonge biggen is de handel trager. In Londensehe biggen zeer stadig. Wat vette schapen aangaat, de handel daarin is wel zoo ving, doch niet met hoogere prijzen. Hetzelfde geldt voor vette lammeren. Melkschapen, met stadigen handel, zijn vrij vast in prijs. Do aanvoer bedroeg 160 stieren en ossen, 200 vette koeien, 400 melke en kalve koeien, 100 pinken, 400 vette kalveren, 80 nuchtere kalveren, 350 vette schapen, 500 melke schapen, 300 lammeren, 90 vette varkens, 200 vette biggen en 150 magere varkens. De prijzen zijnvette koeien 24 28 ct., stieren 16 20 ct., vette kalveren 23 27 ct., vette schapen 22 25 ct., vette varkens 17 19 ct., Londensehe biggen 14 161/, ct., stieren f 75 f 145, ossen f 130 f 175, melke koeien f 110 f 150, kalve koeien idem, nuchtere kalveren f 5f9, melke schapen f 12 f 17, magere varkens f 25 f 45, lammeren f9 f 12, kleine biggen f 1 per week. Te Naaldwijk nam iemand zeven slaappoeders tegelijk in, een dosis, welke hem voor een goheelo wook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5