was verstrekt. Do man is overleden, na drie dagen onop houdelijk te hebben geslapen. Uit Groningen schrijft men, dat de oudste Neder lander, de heer G. A. Boomgaard, oud-zeevaarder aldaar, die den 21 September zijn llln geboortedag hoopt te vieren thans zoowel lichamelijk als geestelijk achteruit gaat. Het gezicht is bijna verloren, het verstand werkt niet meer, en van loopen kan ook geen sprake meer zijn. Zelfs de pijp, welke hem ettelijke jaren getrouw gezel schap hield, blijft onaangeroerd. De oude heer wordt in zijn gasthuiskamer uitstekend verzorgd. Een oppasser en eene oppasseres zijn steeds tot zijne beschikking. (N.v.d.D.) Te Worinervcer herdacht do wed. J. Groot den len Augustus den dag, waarop zij 25 jaar geleden als commissaresse aan den zuidersteiger van den stoomboot- dienst »Alkmaar Packet" van den heer 0. Bosman in dienst trad. Haar ter eere vlagden de booten en do beide steigersterwijl het bootpersoneel haar verraste met een geschenk, bestaande uit 6 stoelen. Op 10 October a.s. wordt to Edam de Winter- landbouwcursus geopend, in het leven geroepen door de afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw aldaar met steun van Rijk en gemeente. Reeds 16 zoons van boeren hebben zich doen inschrijven. Als leeraar zal optreden de heer P. Blokker Tz., hoofd der school te Purmer. Blijkens eene mededeeling van de Russische Regee ring aan den minister van Binnenl. Zaken, zal van 5 17 Mei 1899 te St.-Petersburg eene Internationale tuinbouwtentoonstelling worden gehouden, onder beschermheerschap van Zijne Majesteit den Czaar. De zorg voor de buitenlandsche afdeelingen is opge dragen aan den heer A. A. Fischer von Waldheim, direc teur van den Keizerlijken Plantentuin, tot wien belangheb benden zich rechtstreeks kunnen wonden tot het verkrij gen van inlichtingen. De inzendingen uit het buitenland zullen op de Rus sische grens niet onderworpen zijn aan het douane-onder zoek en zullen zonder oponthoud worden doorgezonden naar hare plaats van bestemming. Nadere bijzonderheden, ook omtrent voornoemde faci liteiten, zullen, zoodra daaromtrent bericht is ontvangen, eveneens in de Nederl. St.-Ct. ter kennis worden gebracht van belanghebbenden. Zaak-Hogerhulzen. Het »Volksdagblad" publiceert nog een ontvangen ant woord van den oud-minister van justitie Mr. W. v. d. Kaaij, op de door het blad gestelde vragen. Dit antwoord luidt Op de mij gestelde vragen kan mijn antwoord geen ander zijn dan dit Ik vlei mij met de hoop, dat het na de lezing van het uitvoerig schrijven van Prof. Mr. D. Simons in het Paleis van Justitie van 15 Juli 1.1. ook u duidelijk zal zijn, dat in zaken als die van gebroeders Hogerhuis alleen hij, die niet alleen stukken gelezen, maar ook de beklaagden en alle getuigen in het geding naast en tegenover elkander zelf gehoord en gezien heeft, in staat kan geacht worden zich omtrent schuld of onschuld een gevestigde overtui ging te vormen. Mocht dit zoo zijn, dan zult gjj ook be grijpen, dat ik mij in deze zaak tot oordeelen onbevoegd moet verklaren. Ik vrees daarenboven, dat elke poging om langs den eenen of anderen weg in deze of genen zin zekerheid te verkrijgen en ook voor hen die buiten staan allen twijfel op te heffen, zal moeten mislukken, zoolang niet meer aan het licht zal zijn gekomen dat tot nog toe het geval is. Warmenhuizen. Gedurende de maand Juli hadden aan het hulppostkantoor alhior plaats 29 inlagen in de spaarbank tot een totaal bedrag van f 566,50 en 4 terugbetalingen tot een bedrag van 1 170. Tot lid van het bestuur der banne is den 2 herkozen de heer P. Frans Pz., onlangs tot penningmeester van die administratie gekozen. Tot het gelijktijdig vervullen dor genoemde betrekkingen is toestemming van gedep. staten noodigdie bij hooge noodzakelijkheid verleend wordt. Benoemd tot secretaris van genoemde banne de heer G. J. ter Plegt, beiden aldaar. Tot bestuurslid van het polder-district Woord- seharwoudc (polder Geestmer-Ambacht) is gekozen de heer C. Hopman, te Noordscharwoude, ter vervanging van den heer K, Slotemaker, aldaar, die niet herkozen wenschte te worden. Gedurende bijna 30 jaren heeft de heer Slotemaker zitting gehad in het bestuur, de laatste jaren als voorzitter. Benoemd de heer P. Koppes Jz. tot hoofdingeland van de banne Ursem. Harddraverij. Aan de den 3teHelIoo gehouden harddraverij na- mon 10 paarden deel. De prijs werd behaald door »Nienus' van den heer Roodenberg te Halfweg, bereden door den oigenaarde lo promie door »Helena" van den heer A. Dalenberg te Alkmaar, bereden eveneens door den eigenaar; en de 2e premie door >Rosa" van den heer J. de Wit te Zijpe, bereden door J. de Wit Jzn. Bij bet ringrijden den vorigen dag aldaar gehouden werd de prijs behaald door den heer J. Bakker P.Kzn., de premie door don heer J. de Jong, en bij het sleutel- trekken de prijs door mej. M. Leegwater, de premie door mej. A. de Wit. Haarlem. Met het oog op het drukke vervoer, dat in de feestweek verwacht wordt van Haarlem naar Amsterdam, wordt het perron van het station Haarlem vergroot. Er zal een perron komen aan deze zijde van den Overweg by het station, terwijl van dit perron twee uitgangen worden gemaakt, een in de richting Stations plein, de andere in de richting Ripperdapark. Zeehonden jacht. Uit IInnsingo schrijft men aan de »N. R. Ct." Het gedeolte der Noordzee, dat de Noordkust van ons land bespoelt en zich uitstrekt tot den gordel van eilanden van Rottum tot en met Texel en bij Groningen en Fries land den naam van Wadden draagt, wekt meer en meer de belangstelling des volks, hetgeen vooral hieruit blijkt, dat meenigeen eene zeereis doet langs onze kasten. Daarbij komt nog, dat de Wadden het terrein geworden zijn voor eene jacht in den zomer. De jacht te land is in den herfsttijd voor menigeen een waar genot, de jacht ter zee in den zomer belooft dat te worden. Het betreft hier eene jacht op zeehonden en zeevogels. Aan den uitersten zoom des lands bij de Polderzijl, achter Usquert, staat binnen den zeedijk eene woning, waarop de windwijzer den vorm heeft van een zeehond. Do bewoners zoeken hun bestaan in het vangen en doodon van zeehonden met netten en des zomers gaan ze eeuige dagen met eenige fabrikanten uit het nijvere Twente ter zeehondenjacht. Vroeger geschiedde dat van Borknm af, een paar jaren gaat het nu van de Groninger kust af, want de schippers zijn op de Wadden door en door be kend. En dat is van groote waarde, want de zee heeft soms verrassingen, die menigmaal levensgevaarlijk zijn. Met een schip zeewaarts gaan en dan met geladen geweer op het dek plaats te nemen, teneinde zeehond of bruinvis te dooden, die af en toe den kop boven water steken, dat is haast onmogelijk werk, neen, de jacht ter zee geschiedt op de zandbanken, Daar zijn hoogten op de Wadden om en bij de eilanden, die bij gewone vloeden boven water blijven op deze hoogten, zandbanken ge noemd, want zij bestaan uit louter zeezand, liggen de zeehonden zich te koesteren in de zon en spelen dikwerf met hunne jongen. Zij verwijderen zich niet ver van het water, om steeds gereed te zijn, bij het minste onraad zich terstond in de diepte te werpen. Met het bloote oog of ook met den kijker gewapend, ziet de jager in de verte eenige zeehonden liggen. Hij weet dat trouwens reeds bij ervaring, want een gewoon mensch zou in eene zwarte vlek op grooten afstand geen levend wezen bespeuren. De boot wordt losgemaakt en jagers en schippers roeien naar de zandbank. De zeehonden bemerken dat zeer goed en steken af naar de dieptede jagers be geven zich op het droge en gaan languit op den grond liggen, met het geladen geweer in de hand, den vinger aan den trekker. De schipper zeilt met de boot terug naar het schip, dat in de nabijheid voor anker ligt. De jagers zijn nu alleen en nog nauwer opgesloten dan admiraal Cervera in de baai van Santiago. De zeehonden echter hebben dat alles gadegeslagen en zien de boot weg zeilen. Daarop gaan ze naar de zand bank terug om te zien wat er voorgevallen is. Dat weet de jager en daarom houden allen het geweer gereed. Het schieten gaat op commando en heeft plaats, zoodra de zeehonden in de nabijheid gekomen zijn. Is het schot doodelijk geweest, dan drijft de zeehond nog een oogen- blik op het water en zinkt dan. De jager echter begeeft zich terstond te water en brengt het doode dier aan land. Het wordt op den kant neergelegd en de andere zeehonden keeren spoedig terug om het getroffen dier op te zoeken. Zoo komt er een tweede en derde onder schot. Zoolang deze zeehonden zich nabij de jagers bevinden, moeten deze zich stilhouden, anders krygen de dieren argwaam. Is de jacht op zekere plaats afgeloopen, dan wordt den schipper een teeken gegeven om terstond terug te keeren. De dieren worden voorzichtig van de vellen ontdaan, want deze worden gezouten, gedroogd en daarna bereid om als eene herinnering te dienen van de jacht op de Wadden. Omtrent het uitstellen der slooping van de zooge naamde »Bullekerk" het kerkgebouw der Nederduitsch Hervormde gemeente te West-Zaandamwaartoe zooals reeds bericht werdbesloten meldt men uit Zaandam aan »de Telegraaf" het volgende vHeeren kerkvoogden ontvingen Dinsdag een telegram van den Commissaris der Koningin waarbij zij uitge- noodigd werden Woensdag met hem te confereeren over de voorgenomen slooping van het kerkgebouw. Aan die uitnoodiging werd gehoor gegeven en de vijf kerkmeesters met twee notabelen en de gemeente-architect begaven zich dien dag naar Haarlem. Nadat de Commissaris kennis genomen had van de plannen en teekeningen, stelde Z. Ex. voor de verkooping uit te stellen, opdat van Rijkswege nogmaals een onder zoek kon worden ingesteld naar den toestand der fon- deering, enz. Indien toch dit onderzoek gunstig uitviel, bestond alle mogelijkheid dat er Rijkssubsidie voor de reparatie van het kerkgebouw zou worden verstrekt. Heeren kerkvoogden besloten daarop aan het verlangen van Z. Ex. den Commissaris der Koningin te voldoen." Amsterdam. Omtrent het vuurwerk, dat in den avond van 7 September aan de overzijde van 't IJ ont stoken zal worden, verneemt men, dat het 25 groote nummers zal bevatten. Een dier nummers is een naboot sing van oorlogschepen in slaglinie en bevat o.a. een vol ledige uitgemonsterde torpedo: dit stuk is 75 meter breed. Een ander stuk stelt voor een wielerwedstrijd van dames. Op het geluid van een pistoolschot starten twee dames met de kleuren van haar club getooid. Nog een ander nummer stelt voor den waterval van de Niagara. Het slotstuk is 70 meter breed en 30 meter hoog en is een hulde van de provincie Noord-Holland aan de Koningin. Onder de kleine nummers wordt iets nieuws beloofd n.l. groote ballons die door magnesiumlicht in de hoogte gaan en dan in de lucht een schitterend vuurwerk ont steken. Hoogwoud. Naar aanleiding van de bemoeiingen van de Heeren H. Rol te Abbekerk e.a., grondbezitters of landgebruikers te Hoogwoud zal in de behoefte aan eene behoorlijke afrastering der lijn Schagen—Wognum worden voorzien. Een hard vonnis is door de Nederlandsche hard draverij- en renvereeniging over den heer R. F. Bult man Hz. te Haarlemmermeer geveld. Naar aanleiding van verschillende bewezen oneerlijkheden bij den wed strijd in Clingendaal op 16 Juni 11., waar het paard »True Blue" van dezen heer 't eerste aankwam, »is aan H. F. Bultman Hz., eigenaar van renpaarden, wonende te Haarlemmermeerde toegang tot de terreinen der N. H. en R. V. vanaf heden ontzegd", en is verder »de 5-jarige bruine hengst »True Blue" ex »Lir" van Belgrave uit Finualla, voor altijd gedisqualificeerd, welke diequa- lificatie beschouwd zal worden te zijn ingegaan op 19 Juni 1898. Hilda van Suylenburg. Dit veel besproken werk over de vrouwenbeweging van de hand van mevr. C. Goekoopde Jong van Beek en Donk beleeft nu een vier den druk die 20 Au gustus verschijnen zal. Hoezeer het boek gezocht wordt, bewijst wel het feit, dat de derde druk, die 3 Juni 1.1. verscheen, weder reeds is uitverkocht. Een andere nederlandsche vrouw heeft op hetzelfde gebied een werk geleverddat zeker niet minder de aandacht vordient van iederdie belang stelt in dit brandoude vraagstuk. Het is Cornélie Huygensdie in „llartliold Heryan" een uitnemend pleidooi te dier zake leverde en naar onze meening in de behandeling van haar stof zeer gelukkig is geslaagd en zeer zeker niet voor eerstgenoemde schrijfster behoeft onder te doen Harlnefondg. Het 10e jaarverslag is verschenen van de Vereeni- ging van onder-officieren en minderen der Zeemacht genaamd »Iiet Marinefonds." De Vereeniging heeft ten doel onderstand te verleenen aan a. de leden die den dienst zonder pensioen wegens lichaamsgebreken of met een klein pensioen hebben moeten verlaten b. de wodu- wen en weezen van leden als zij in hulpbehoevenden toestand verkeeren ook al is het te voorzien dat deze toestand slechts van tijdelijken aard is. Verder hulp te verschaffen en op ander gebied de belangen der leden te behartigenvoor zooverre dit tot den werkkring der Vereeniging kan geacht worden te behooren. Nog kan hieraan worden toegevoegddat de gaven of schenkingen voor het Marinefonds bestemdten goede komen van den oud-matroos of marinier (of hunne wedu wen en weezen), de oude zeerobben die thans geknakt eenmaal als flinke stoere mannen de eer der vlag in den vreemde hoog hielden en de belangen van handel en scheepvaart hielpen bewaken en verdedigen. De leden en gepensionneerde leden zijn door geheel Nederland en zijne koloniën verspreid hoewel het uit den aard der zaak alleen de gepensionneerde leden zijn, die ondersteuning ontvangen. Wie deze Vereeniging met eene jaarlijksche bijdrage steuntdoet zeker een goed werk. Het secretariaat van het Marinefonds" is te Amsterdam gevestigd. Tegen mieren. Bij een huis te Zuidwolde, waar men veel last had van de mieren, die o. a. den suikerpot geducht aanspra ken, heeft men met goed succes een middel uit de krant toegepast. Men heeft nl. aan de zonzijde van het huis dicht aan den muur, een regel goudbloemen gezaaid en de diertjes zijn alle verdwenen. Aan den killen noord kant treft men ze zelden aan, ook het middengedeelte had er geen last van alleen de kasten aan den zuide lijken muur beschouwden ze als hun terrein, totdat de goudbloem zich verhief op hunne platgetreden paden naar buiten. De Prinsen van Hoetel. Uit Bandjermassin (Z.-O. afd. van Borneo) meldt men d.d. 27 Juni aan het Haagsche Dagblad: Den 26sten Juni scheepten zich van Bandjermassin in met het stoomschip Van Riebeek naar Soerabaja, de Prin sen van Koetei, Pangeran Mangkoe en Pangeran Sostro, om per Oengaran naar Nederland te vertrekken. Z. H. de Sultan van Koetei deed hen tot Bandjer uitgeleide. Pangeran Mangkoe wordt vergezeld van zijn beide zoons, die in Holland, vermoedelijk bij Haarlem, hun opvoeding zullen ontvangen en dus in Nederland achterblijven. De beide Prinsen, hoofdzakelijk voor de kroningsfeesten op reis gegaan zullen denkelijk slechts drie maanden in Europa vertoeven en stellen zich voor in dien tijd ook Parijs en Brussel te bezoeken en zoo er tijd overblijft Berlijn van welke plaats zij zeer aangename herinnerin gen behielden. In Den Haag zullen de Prinsen in het »Hotel des In- des" afstappen. Hlddel tegen muizen Om van die lastige bezoekers ontslagen te worden, staan ons vele middeltjes ten dienste, maar onze lezers weten wellicht niet, dat chloorkalk een uitstekend middel is om muizen en ook ratten te verdrijven. Men plaatst eenige ondiepe borden met chloorkalk, die met water of azijn zjjn bevochtigd, op eenigen afstand van elkaar en de plaaggeesten zullen gaan vertrekken. »Vdp." Het Technlkum mittwelda, eene onder staats toezicht staande instelling voor hooger technisch onder wijs tot vorming van electriciteits- en machine-ingenieurs, van technici en meesterknechts, telde in het 30e school jaar 1698 bezoekers. Onder de nationaliteiten der leer lingen vindt men de staten van alle vijf werelddeelen evenzoo behooren de ouders der bezoekers tot de meest verschillende standen, met name echter zijn het fabri kanten, ingenieurs, mijnbezitters, ambtenaren en koop lieden. Het onderwijs in de electrotechniek is ook in het laatste jaar weder aanmerkelijk uitgebreid en wordt door de rijke verzamelingen, laboratoriën, werkplaatsen, en machineriën zeer bevorderd. Het winter-halfjaar be gint 18 October en iederen werkdag, van af begin Sep tember, worden aangiften opgenomen voor het kostelooze voorbereidend onderricht, dat 26 September een aanvang neemt. Uitvoerig programma met inlichting wordt kos teloos door het Secretariaat van het Technikum Mitt- weida (Koningrijk Saksen) verstrekt. Het Technikum ontving, tjjdens de Saksisch-Thuringsche tentoonstelling te Leipzig, de hoogste onderscheiding, de Kon. Sachs. Staatsmedalje. Warmen huizen. 1—31 Juli. Geboren. Adrianus, z. van Johannes Nannes en Elisabeth Bak ker. Geertje, d. van Willem Slijkerman en Neeltje Ooijevaar. Bernardus, z. van Cornelis Nannes en Liefje Stoop. Maria Catharina, d. van Simon Ligt- hart en Catharina Johanna Swinkels. Johannes, z. van Gerrit Tesselaar en Maria Slijkerman. Johannes, z. van Hillebrand Dekker en Aaltje Bakker. Oudkarspel. Getrouwd. 14 Juli, Nicolaas Albertus Wijker en Elisabeth Pranger. Echtscheiding. 30 Juli. Jan Biesboer en Barbara Schoen. Geboren. 14 Juli. Anna Maria d. van Cornelis Kaag en Trijntje Baij. 16 Hillebrandz. van Cornelis Barsingerhorn en Antje Jonker. Overleden. 27 Juli. Neeltje, d. van Klaas Jonker en Leuntje Raap. Noordscharwoude. (1—31 Juli.) Geboren. Geertje, d. van Lien we Meininga en Hendrika Cornelia van Dam. Gerardus z. van Jacob Spaans en Aaltje Mol. Willem Karei z. van Dirk Stam en Maartje Kriller. Druk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6