poten van ongevallen li Ueflrljven. De Grieksche Tolk No. 96. Eerste blad. Honderdste jaargang, 1898. VERZEKERING FEÜIIL ETON. wmmmjr— tegen de A. OOM DOYLE. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt D 1 n s d a g-, Donderdag- ei Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk t 1. 3 Nummers f 0,00. Afzonderlijke nummers 3 ets. ZONDAG Telefoonnummer s 3. AUGUSTUS. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. i. Tegen een ongeluk is geen verzekering mogelijk. Ieder een is er aan blootgesteld en eigen voorzichtigheid is de beste waarborg om het zooveel mogelijk te voorkomen. Wettelijke voorschriften en algemeene politieverordenin gen kunnen medewerken om onze veiligheid zooveel mo gelijk te verzekeren tegen brandgevaar of watersnood en bij het verkeer op de openbare land- of waterwegen maar van bijzonderen aard zijn de gevaren die de uit oefening van sommige bedrijven met zich brengt. In de fabriek eischt het stoomwerktuig bijzondere oplettendheid; raderen en drijfwerken vallende voorwerpen gloeiende of gesmolten metalen ontplof bare stoffen bedreigen er de veiligheid van allen die er in werken hooge tempe ratuur, gebrek aan versche lucht, stof, schadelijke dampen en gassen kunnen er de gezondheid benadeelen. Het schip pers- eD visschersbedrijfde bouwvakken de spoorweg en de tram leveren bjjzondere gevaren op. Om ongeluk ken en nadeelige invloeden zooveel mogelijk te voorko men worden krachtens de veiligheidswet maatregelen voorgeschreven tot beveiliging van de werklieden in fa brieken en werkplaatsenen de hoofden of bestuurders zijn verplicht er aan te voldoen op straffe van hechtenis of geldboete. Maar ondanks alle maatregelen van voorzorg zullen ongevallen in sommige bedrijven blijven voorkomen. Een ongeluk blijft mogelijkook na aanwending van de beste veiligheidsmaatregelenook bij de grootste omzichtigheid. En op die omzichtigheid mag niet altijd worden gerekend. De mensch wordt gewoon aan een gevaar waarin hij dagelijks verkeerthij ziet het eindelijk niet meerde werkman denkt er niet altijd aan in zijn ijver om met zijn werk gereed te komen of wel door vermoeidheid of overspanning ziet hij minder scherp toe. En de gevolgen van een ongeval kunnen ern stig zijn. Die er door getroffen wordt, kan tijdelijk bui ten staat wezen zijn gewone werk te verrichten, en ver liest daardoor dikwijls zijn eenig middel van bestaan. Zijn gezondheid kan zoozeer hebben geleden, dat hij ge deeltelijk of geheel tot werken ongeschikt is geworden hij kan verminkt zijn en het gebruik van een zijner ledematen hebben verloren dat voor zijn arbeid onmis baar is. Het ongeval kan zijn dood hebben veroorzaakt. Is dit niet te voorkomen, de noodlottige finaneiëele ge- DOOR i) i. De Grieksche tolk. Gedurende mijn lange en intieme vriendschap met Sherlock Holmes had ik hem nooit over zijn familie hooren praten en bijna nooit over zijn eigen vroeger leven. Deze stilzwijgendheid van zijn kant had den eenigszins onmenschelijken indruk, dien hij op mij maakte, versterkttotdat ik hem ten laatste soms als een soort van alleenstaand wezen begon te beschouwen met her senen maar zonder hartmet even weinig menschelijk medegevoel als groote begaafdheid. Zijn afkeer van vrouwen en zijn tegenzin om nieuwe vrienden te maken, evenals zijn volmaakt stilzwjjgen omtrent zijn eigen familie waren beide kenmerken van zijn karakter dat geene aandoeningen kende. Ik was hem reeds als een wees gaan beschouwen met geen enkelen bloedverwant toen hij mij op een goeden dag tot mijne groote ver wondering over zijn broeder begon te spreken. Het was op een zomeravond na de thee, en het gesprek, dat van af het weer tot op de onderwerpen van den dag had geloopen, kwam eindelijk op atavisme en erfelijke eigenschappen. De vraag liep in hoeverre eenige be gaafdheid in een persoon aan zijn voorgeslacht en in hoeverre aan eigen oefening te danken was. »In uw eigen geval", zeide ik, vschijnt het mij naar al hetgeen ik van u gehoord hebduidelijk toedat uw waarnemingsvermogen en uwe bijzondere gave van afleiding aan uw eigen stelselmatige oefening te dan ken zijn." volgen voor hem zeiven of voor de vrouw of kinderen die hij nalaat, kunnen althans wordeD verzacht. Daar tegen is verzekering mogelijk. Tot nog toe komt onze wet den werkman die in zijn bedrijf door een ongeval wordt getroffen, slechts onvol doende te hulp. Het best is de zaak geregeld voor de zeevarenden. Ieder schepeling, die gedurende de reis ziek, of in dienst van het schip of in een gevecht tegen vij anden of zeeroovers gewond of verminkt wordt, blijft zijn huur behouden, heeft recht op behoorlijke oppassing en geneeskundige behandeling en in geval van verminking daarenboven op schadevergoeding, op zoodanigen voet en op zoodanige wijze als in geval van verschil de rechter billijk zal oordeelen. Alle andere werklieden die in hun bedrijf door een ongeval worden getroffen, hebben wel recht hun werkgever tot schadevergoeding aan te spreken, maar alleen indien het ongeval te wijten is aaD een sonrecht- matige daad van den werkgever of van iemand voor wien hij aansprakelijk isaan een onrechtmatige daad, of, om de woorden van den Hoogen Raad te ge bruiken, aan een nalatigheid of onvoorzichtigheid, aan het verzuimen van de voorzorgen waardoor mogelijke on gevallen kunnen worden voorkomen of verminderd, en welke in redelijkheid kunnen gevorderd worden. Dat is zeker iets, in sommige gevallen zelfs zeer veel, maar het is niet voldoende. Vooreerst heeft namelijk de werkman geen recht op schadevergoeding, indien de werkgever geenerlei nalatig heid of onvoorzichtigheid heeft begaan en geen enkele voorzorgsmaatregel heeft verzuimd, die door onze Ar beidswet of Veiligheidswet is voorgeschreven, of ook maar gebruikelijk is; dan toch is hij geheel vrij van schuld, en toch zijn zelfs dan ongev .llen niet onmogelijk. In de tweede plaats zal de werkman, indien de werkgever hem niet uit eigen beweging een behoorlijke schadeloosstelling geeftmoeten beginnon met een proces, dat lang kan duren, en onderwijl lijdt hij misschien gebrek. Hij zal moeten bewijzen, dat de werkgever nalatig of onvoor zichtig is geweest, een of anderen noodigen of gebruike- lijken voorzorgsmaatregel heeft verzuimd, en dat dit ver zuim, die nalatigheid of onvoorzichtigheid de oorzaak is van het ongeval. En dat bewijs zal dikwijls niet mogelijk wezen. Van menig ongeval immers kwam de oorzaak nooit aan het lichthet bleef bij gissingen en on derstellingen. Maar al gelukt het den werkman al deze moeilijkheden te boven te komen al wint hij zijn procesdan is het nog niet zeker dat hij de hem toegekende schadevergoeding werkelijk zal ont vangen. Van menig klein werkbaasje of fabrikant zijn »Voor een zeker gedeelte" antwoordde hij peinzend. »Mijne voorouders waren landheeren die wel allen zoo wat hetzelfde leven geleid zullen hebben. Maar niettemin zat mijn neiging mij in het bloed en is waarschijnlijk van mijn grootmoederdie de zuster was van Vernet den Franschen schilder. Kunst in het bloed is in staat om de zonderlingste wendingen te nemen." »Maar hoe weet gij dat het erfelijk is vOmdat mijn broer Mycroft het in nog hooger mate heeft dan ik." Dat was inderdaad iets nieuws voor mij. Als er in Engeland nog een tweede bestond met zulke zeldzame begaafdheden, hoe kwam het dan, dat noch politie noch het publiek ooit iets van hem hadden gehoord Ik deed deze vraag met den wenk, dat alleen bescheidenheid van mijn vriend hem zijn broeder als zijn meerdere deed voorgeven. Holmes lachte om mijne onderstelling. »Mijn beste WatBon", zeide hij, »ik ben het niet eens met hendie bescheidenheid tot de deugden rekenen. Voor den logiseh-denkende moet alles er juist uitzien zooals het is, en wanneer iemand zichzelf onderschat dan wijkt hij even goed van de waarheid af als wanneer hij zijne eigene krachten overdrijft. Als ik dus zeg dat Mycroft grooter waarnemingsvermogen heeft dan ik kunt ge verzekerd zijn, dat ik de juiste en letterlijke waarheid spreek." »Is hij jonger dan gij sZeven jaar ouder.'' sHoe komt het, dat hij onbekend is?" sO hij is zeer wel bekend in zijn kring." sWaar dan?" sWel, bijvoorbeeld in de Diogenes Club." Ik had nog nimmer van die instelling gehoord en mijn gelaat drukte dat zeker uit, want Sherlock Holmes haalde zijn horloge uit den zak. sDe Diogenes Club is de zonderlingste club in geheel Londen en Mycroft is een van de wonderlijkste mannen. Men kan hem daar altijd van kwart voor vijven tot tien minuten over half acht vinden. Het is nu zes uur indion ge dus zin hebt in eene wandeling op dezen de financieele omstandigheden al niet veel beter dan de zijneeen ongeval op het werk kan de druppel zijn, die den emmer doet overloopen en het faillissement doet uitbreken. Een ongeval van grooten omvang, met veel slachtoffers en vele aanzienlijke schadevergoedingen als gevolg, zou zelfs de financieele krachten van een tamelijk gegoed ondernemer te boven kunnen gaan. En wat baat een recht op schadevergoeding, wat baat een rechterlijk vonnis, waarbij die schadevergoeding is toegewezen en haar bedrag bepaald, tegen personen waarop niets is te verhalen De Staatscommissie die in 1890 werd benoemd »tot. verzameling van gegevens voor de kennis van de maat schappelijke toestanden der arbeiders, van de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in de verschillende bedrijven en van den toestand van fabrieken en werk plaatsen met het oog op de veiligheid en de gezondheid der arbeiders", tevens geroepen tot het doen van voorstellen, waartoe dat onderzoek haar aanleiding zou geven, heeft het onvoldoende der bestaande wet op dit punt erkenden onder hetgeen door haar als wenschelijk werd aanbevolen werd mede genoemd een wetsontwerp, waarbij aan werkge vers de verplichting zou worden opgelegd om hun werklieden te verzekeren tegen de gevolgen van geheele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid om te werken, door een ongeval bij den arbeid veroorzaaktmits zóó gere geld, dat van Staatswege gelegenheid tot die verzekering worde verschaft. De vorige Regeering gaf aan dien wensch gehoor. Reeds in de Troonrede van 18 September 1894 werd medegedeeld dat de verplichte verzekering van werklieden door hunne werkgevers tegen de ge volgen van ongelukken werd voorbereiden na een uit gebreid onderzoek omtrent de beste wijze waarop die verzekering zou kunnen geschiedenwerd den löden Februari 1897 een wetsontwerp ingediend dat bij de optreding van het tegenwoordige Ministerie werd inge trokken. Den 25sten April van dit jaar werd echter een nieuw ontwerp ingediend dat in hoofdtrekken met het ontwerp der vorige Regeering overeenkomten blijkens het onlangs verschenen Voorloopig Verslag bij de Tweede Kamer een gunstig onthaal vond. De Regeering wenscht den werkman volkomen zeker heid te geven op een behoorlijke schadevergoeding ten behoeve van hem zeiven ot van zijn weduwe en kinderen, wanneer hij door een ongeval in zijn bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, tijdelijk of voortdurend tot werken onge schikt mocht worden of het leven verliezen. Zij wil pro cessen vermijden, en tevens de werkgevers behoeden voor het gevaar, dat de schadeloosstellingen, waartoe zij ver- prachtigen avond dan zal het mij een waar genoegen wezen, u met twee merkwaardigheden in kennis te stellen." Vijf minuten later waren wij in de straat op weg naar Regent Circus. »Gjj zijt zeker benieuwd", zeide Holmes»hoe het komt, dat Mycroft zijn talent niet aanwendt Daar is hij eenvoudig niet toe in staat." »Maar ik meende toch dat gij zeidet »Ik heb gezegd, dat hij mijn meerdere was iu opmer ken en gevolgtrekken. Indien het beroep van een de tective bestond uit het beginnen en eindigen eener redevoering in een luierstoel, dan zou mijn broeder de grootste detective zijndie er ooit bestaan heeft. Maar hem ontbreekt ambitie en energie. Hij zal geen voet verzetten om zijn eigen oplossingen te rechtvaar digen en zou nog liever zien, dat men aan hem twijfelt, dan zich de moeite te geven om te bewijzen dat zijn zienswijze juist is. Herhaaldelijk heb ik hem een vraag stuk voorgelegd en dan eene verklaring gekregen die later bleek gegrond te zijn. En toch was hij ten eeneu- male ongeschikt om de praktische punten uit te werken, hetwelk noodwendig moet worden gedaan alvorens een geval voor den rechter kan worden gebracht." »Dus is het ook zijn beroep niet?" »In geen geval. Wat voor mij een middel van bestaan isis voor hem alleen een tijdverdrijf. Hij is buiten gewoon bekwaam in het rekenen en houdt in eenige gouvernementsdepartementsn boek. Mycroft woont lu Pall Mall en eiken morgen en avond wandelt hij naar White-Hall. Van het begin tot het einde des jaars neemt hij geene andere beweging en wordt nergens anders ge zien behalve in de Diogenes Clubdie precies over zijne kamer is gelegen." vlk kan mij den naam niet herinneren." s Neen dat zal wel. Er zijn vele mannen in Londen, dieof uit blooheid of uit menschenhaatongaarne in het gezelschap van hun medemenschen verkeeren. Toch zÖn zij niet afkeerig van een luien stoel en de jongste tijdschriften. Het is voor het gemak dezer lieden dat de Diogenes Club werd opgerichten de Club telt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1