B w i t e n and. Nederland. plicht zouden kannen wordenhun eigen financiëele krachten zonden te boven gaan. Het zekerste middel daar toe meent zij gevonden te hebben in de oprichting van een »Rjjksverzekeringbank'', die de slachtoffers van de onge vallen zal schadeloosstellen door het verleenen van genees- en heelkundige behandeling of het vergoeden van de kos ten, door vergoeding van begrafeniskosten en verder door geregelde uitkeeringen in geld. De noodige gelden voor een en ander zullen volgens het ontwerp gevonden wor den door premiën die alle werkgevers in de verze- keringplichtige bedrijven zullen moeten betalen naar gelang van het loon dat hunne werklieden ontvangen, en van het meer of minder gevaar waaraan zij in het bedrijf zijn blootgesteld. Laat ons zien, welke beginselen de Regeering in haar ontwerp heeft gevolgd. FKMHBIJfi. De heer Joseph Reinaoh is bij den Raad van State in verzet gekomen tegen het besluit van den minister van oorlog die hem voor een Raad van onderzoek daagde en ook tegen het besluit van den presi dent der Republiek, die na instructie door dezen Raad, hem ontsloeg als kapitein der reserve. De heer Reinach heeft zich mr. Mornard tot, advocaat gekozen. ITAIilE. De »Osservatere Romano" publiceert een Encycliek van den Pans over de onderdrukking van de Roomsche vereenigingen en bladen door de Italiaansche regeering. De Paus geeft een overzicht van het ontstaan dezer 'instellingen en betoogt haar nuthij wijst op haar streven in godsdienstig, zedelijk, sociaal en economisch opzicht an verklaart, dat maatregelen als door de Rege-ering van Italië zijn genomen de grondslagen van de gerechtigheid en de wet schenden, den pans krenken, die de vrede lievend gezinde instellingen zijn zegen heeft geschonken, den voor Italië zoo schadelijken godsdiensttwist verscher pen en het rijk berooven van een goede kracht in den strijd tegen het socialisme en het anarchisme,.. Noch bedreigingen, nèch geweld zullen den katholieken hunne gedragslijn doen wijzigen. De schrijver teekent protest aan tegen de willekeurige maatregelen der regeering on verklaart, da't de stelling van het pausdom dientengevolge nog meer onhoudbaar is geworden, wijl daardoor don pans ook nog de mid, delen voor zijn godsdienstigen en maatschapp elijken arbeid zijn ontnomen. Pans Leo maakt de katholieken van Ral ië en vac het buitenland op dezen toestand opmerkzaam en vermaant de Italianen om binnen de grenzen van de wet, getrouw te blijven aan het episcopaat en aan da ge estelijkheid. Bij het uitbreken van den PranschDuitschen oorlog werd de uitvoer van steenkool door Bismarck verboden, waardoor de prijzen circa f 7 per kar stegen tot f 22. Tengevolge van de pogingen, door ons ministerie van Buitenlandéehe Zaken in 't werk gesteld, werd de uit voer voor 14 dagen heropend, waarop ieder zich haastte een schip te laten afladen. Na verloop van een paar dagen kwam evenwel het bericht, dat dit besluit weer was in getrokken, zoodat alle schepen geladen aan de Ruhr lagen, zonder dat er één mocht vertrekken. Langs diplomatieken weg werd alles beproefd, maar te vergeefs, zoodat op zekeren avond in de »Rott. GS." de tijding verscheen, dat, niettegenstaande alle pogingen, door ons ministerie van B. Z. in 't werk gesteld, het niet gelakt was den uitvoer van steenkool uit Pruisen weer opengosteid te krijgen. Een der slachtoffers van dien toestand, de heer J. A. Montijn, ondernemer van den stoombootdienst »Estafette," vatte toen de pen op'om, minder met hoop op goeden uitslag, dan wel om uiting te geven aan zijn verontwaar diging, aan B'ismarck een brief te richten, waarin onge veer het volgende voorkwam Dat onderteebeaaar was ondernemer van stoomboot diensten en in vertrouwen op Bismarck's woord een schip met steenkolen had geladen; dat in Nederland een spreek woord bestond Een man een man, een woord een woord ieder eerlijk en fatsoenlijk man aan ieder, die zijn woord brak, met verachting den rug toekeerdedat bij hem aanried, zoo hij aanspraak wilde blijven maken op de achting van alle- eerlijke Hollanders, zich overeen komstig dit spreekwoord te gedragen en zijn eenmaal gegeven woord alsnog gestand te doen. De briet werd verzonden met een eenvoudig adres: den graaf von Bismarck, Béndskanselier." Onge- een week later kwam het bericht, dat de uitvoer steenkool weder, en wel onvoorwaardelijk was toe gestaan. De schipper vertelde bij zijn thuiskomst ongeveer het volgende Hij lag met alle andere schippers geladen voor de liin, toen een heer langs de schepen liep en infor meerde naar den schipper, die geladen had voor den heer J. A. Montijn, te Ondewater. De schipper meldde zich aan en ontving de tijding, dat hij dadelijk vertrekken moest, en dat de lijn den volgenden dag voor de andere schippers geopend zon zijn. Ook aan het uitklaringskantoor had men den schipper toegevoegd »Nu schipper, jouw patroon schijnt heel wat in de melk te brokken te hebben, want wij hebben order niemand nit te blaren »vóór jou." Dat Bismarck nog langen tijd daarna zich dit voorval herinnerde, blijkt wel hieruit, dat toen eenigen tijd later de heer M. op dsn len April aan Bismarck een baartje zond, hierop een schriftelijk bedankje kwa-m, eigenhandig door Bismarck onderteekend en waarvan het adres o. m. vermelde ondernemer van stoombootdiensten,' welke qualiteit op het gezonden kaartje niet stond vermeld. Ken beleefd redacteur,. Iemand, die een manuscript zond aaj r een Chineesch blad, kreeg het met den volgenden brief terng ^Doorluchtige broeder der zon en der maan Zie nw dienaar aan uwe voeten liggen. Ik kus Ge aarde voorn en vraag van uwe genade de vergunning., te spreken en te levern Uw geëerd manuscript heeft de goedheid gehad zijn voortreffelijken inhoud over ons., uit te storten. Met verrukking hebben we er kennis van genomen. Bij het gebeente mijner voorvaderen, znlken pathos, zulke verheven gedachten heb ik nog nimmer ontmoetMet vreeze en beving zendt ik bet n terug. Als ik dien schat, welken gij mij zondt, drukken wilde, zou de keizer bevelen, dat dit tot maatstaf van al bet andere dienen moest, on er niets meer gedrukt moeht worden, dat niet even schoon was. En mijn litterarische kennis zegt mij, dat het in tienduizend jaren onmogelijk zal wezen uw schrift te evenaren en daarom zend ik het n terug. Ik vraag duizendmaal om vergeving. Zie, mijn hoofd ligt aan uwe voeten. Handel naar goeddunken. De Redacteur. Een Hollander en Bismarck. Een correspondent te Ondewater zendt aaa de »N. R. Ct." het volgende aardige verhaal »aan Teer van De Fïiesch Afoord-HollaBdsefce Stoomboot maatschappij heeft een geregelden stoombootdienst geopend tusschen Eraneker, Amsterdam en de Zaan. Hooiforoei Nabij de Moerdijk is Woensdagavond een hevige brand uitgebroken in de boerderij van De Rijer. Alles is tot den grond afgebrand een paard, dat in een nabij gelegen schuur stond, is omgekomen. Te Oranjewoud (Pr.) werd Woensdag in eene boer derij, bewoond door J. Heida, vunr in het hooi «ontdekt. Men* begon dadelijk het hooi uit te halen, dat omiddel- lijk ïn brand stond, wanneer het buiten was. D e brand weer, met twee spuiten, heeft het blussingswerk verricht, an de bedreigde boerderij bleef behouden. Bloemententoonstelling. Te Groningen heeft de bloemistenveroeniging beslo ten tot het honden van eene bloemententoonstelling op 28 en 29 Augustus in do Beurs. Boor een stier gedood» In het dorp Hichtum, bij Bolsward, is.de 60-jarige landbouwer T. da Witte onverwacht door een stier aan gevallen, welke hem op den grond wierpen ernstig ver- woadde. Bij onderzoek door de geneesheeren H. Hanne- ma en A. Banning, uit Bolsward, bleek, dat twee ribben waren gebroken en de longen daardoor gekwetst zijn. De ongelukkige is reeds aan de gevolgen bezweken. Bovenkarspel. Dank zij de waarschuwing van het bannebestnur is het te water werpen van koolblade ren aan de markt alhier iets verminderd. De hoeveel heden, die reeds ronddreven, leverden het sprekend bewijs, dat hier de put weer gedempt wordt, als het kalf ver dronken is. De schadelijke dampen, welke de rottende bladeren verspreiden zijn hoogst nadeelig voor de ge zondheid. Te ©sidesehlld heeft de commissie voor de kro ningsfeesten een aardig middel te baat genomen, om aan een goed plan te geraken voor het houden van een optocht. Men schreef nl. een prijsvraag uit, waarbij voor 't best gekeurde plan f5.werd uitgeloofd. Zes plannen, over het geheel goed uitgewerkt, worden ingezonden. Het plan, onder het motto Neerland en Oranje" inge leverd en de omschrijving behelzende voor een Historisch- Allegoriacbe optocht, bestaande uit 17 groepen, verwierf de prijs. Deze kon echter niet uitgekeerd worden, omdat het kaartje van den inzender niets anders te lezen gaf dan »Willem de Zwijger". Te Medembllk zal den 14 September de gewone jaarlijksche harddraverij gehouden worden, waarvan alleen worden uitgesloten bnitenlandscbe paarden, welke reeds een pr ijs boven f 200 hebben gewonnen. Als prijzen wor den uitgeloofd f200, f 75, f25 en f 10. tJcboorten en sterfte. Aan een statistiek der geboorten en der sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood in ÏSeder- land over Mei 1898 opgenomen in een bijvoegsel der Staatscourant van 9 dezer, is bet volgende ontleend Aantal inwoners op 1° Jan. 1898 5.004.358, levend geborenen 13.584, levenloos aangegeven 591, overleden met inbegrip der levenloos aangegevenen 7.723, aantal overledenen met levenloos aangegevenen op 1000 inwo ners per jaar 18.17. Overleden op den leeftijd van minder dan een jaar 1.809 1—5 jaren 813, 5—14 jaren 240, 14—20 jaren 200, 20—50 jaren 1.171, 50- 65 jaren 897, 65-80 jaren 1,483, boven 80 jaren 517, onbekend 2. Overleden ten gevolge van gebrekkige ontwikkeling 147 lichaamszwakte, tering 800 kanker 365 typhus 25; pokkeu 3 roodvonk 5 mazelen 57 huidziekten ^16 stuipen, epilepsia 277 apoplexia 280 hersenziekten 385 ruggemergslijden 31keel- en longtering, bloedspuwing, suikertering 834 cronp 18 kinkhoest 95 acute ziekten der ademhalingswerktuigen 1136; chronische ziekten der ademhalingswerktuigen 360 hart- en vaatziekten, rheu- matisme, 178; organische hartgebreken 192; cholera 1; acute ziekten der spijsverteringswerktuigen 502 chroni sche ziekten der spijsverteringswerktuigen 253 ziekten van het kraambed 37 gewelddadige dood, zelfmoord 92; verdrinken, zelfmoord 93 onbekende oorzaak, plotseling 456zonder geneeskundige behandelingbegrepen in de vorige rubriek, 372. Havenplannen te Botterdam. Bij den gemeenteraad van Rotterdam is ingekomen een voorstel van het college van burgemeester en wet houders dier gemeente ter aanvulling van het indertijd opgemaakte pian tot aanlag veh een Maashaven, waar voor mea toen de onteigening noodzakelijk achtte van een oppervlakte, begroot op ongeveer 225 H. A., tot een geraamd waardecijfer van f 2.400.000. Bij da uitwerking dsr plannen is gebleken, dat de oppervlakte iets grooter zon moeten zijn dan in 1895 bepaald was, thans 253 H.A. 66 A., en ook daardoor het geraamde bedrag aanzienlijk hooger moest worden gesteld, namelijk op f 3.222.944.78. 915 perceelen zonden moeten worden onteigend 102 van de 193 eigenaren waren genegen het bod van B. en W. tot een bedrag van f 1.165.035.45 aan te nemen. B. en W. stellen daarom voor den aankoop van die perceelen, die in der minne mogelijk is, goed te keuren en tevens om de tusschenkomst des rechters in te roepen, ten aanzien van de eigenaren, die het aanbod niet hebben aangenomen of niet nog intijds in een minnelijke schik king toestemmen. daarom de meest ongezellige en minst clubactóige heeran der stad De leden mogen niet de minste notitie van elkander nemen. Behalve in de introductie-zaal, mag er nergens onder geen voorwendsel gesproken worden,, en wanneer' iemand driemaal het verbod overtreedtw®rdt hii van de ledenlijst geschrapt. Mijn broeder was- een der oprichters en ik zelf heb er een zeer kalmeerende atmosfeer gevonden. -i.oi.ii Wij hadden, al pratende, Pall Mali bereikt, bherlock Holmes hield op eenigen afstand van de Carlton Club voor een deur stil en mij waarschuwende niet te spre ken leidde hij mij in de gang. Door de glazen deur heen zag ik een flauw schijnsel van een groote weel derig ingerichte zaalwaarin een groot aantal hoeren zat te lezen, elk in zijn eigen hoekje. HolmeB ging mij voor in een klein vertrek dat in Pall Mal), uitzag en na mij een oogenblik alleen gelaten te hebben kwam hij terug met een heer, dien ik wist dat niemand anders dan zijn broeder kon zijn. Mycroft Holmes was veel grooter en forscher dan zijn broeder Sherlock. Hij was bepaald corpulent, maar zijn gelaat ofschoon het vol was bad toch iets van die scherpe uitdrukking behouden die zoo opmerkelijk was in dat van zijn broeder. Zijne oogendie van een bijzonder waterachtig grijze kleur waren schenen altijd dien verzienden, onderzoekenden blik te vertoonen, dien ik alleen dan bij Sherlock kon opmerken wanneer hij al zijne krachten inspande. )t Het verhengt mij, kennis met n te maken, mpnheer zeide hij, mij een korte, vette hand, als de vin van een zeehondtoestekende. »Ik hoor overal van Sherlock spreken sinds n zijn kroniekschrijver zijt geworden. In het voorbijgaan ik had je de vorige week bij mij ver wachtSherlockom mij over dat geval van Manor House te spreken. Ik dacht dat je er een beetje mee verlegen zondt zitten." »Neen, ik heb het opgelost", zeide mijn vriend glim lachend. >Het was natuurlijk Adams?" »Jahet was Adams." dis daar a&a- venster blijven vestzak waren .Daar was ik al van het begin af zéker van." De twee gebroeders gingen in de vensterbank van het club gebouw zitten. Voor iemand die mensehen wil bestndeeren is dit de plaats", zeide Mycroft. «Kijk eens wat prachtige typen. Die twee mannen bijvoorbeeld komen." »De biljartmaker en d© ander De twee mannen wa$en tegenov»r het staan. Eenige krijtvlekken bovea zijn de eenige herkenningsteekenen van het biljart die ik aan den een kon onderscheiden. De ander was een heel klein donker persoonmet zijn hoed in den nek en eenige pakjes onder ayn arm. »Een gewezen militair, naar ik zie",, zei Holuzes. »Een pas ontslagen", merkte zijn broeder op.. »Hij heeft in Indië gediend." »Als officier." »Bij de artillerie", vulde Sherlock aan. »En weduwnaar." »Met een kind." »Met kinderen, beste jongen, met kinderen. »Kom", zei ik lachend»dafe is toch wel een beetje al te erg." Zeker", zeide Holmes, »het is niet moei olijk om te dat een man met een dergelijke houding, met zoo'n air van meerderheid en een door de zon geblakerd ge zicht, militair is, meer dan gemeen soldaat en niet lang nit Indië terüg. Dat hij den dienst niet lang geleden heeft verlaten blijkt nit het feit dat hij nog zijn dienstlaarzen draagt. lip heeft niet den loop van een cavaleristdoch draagt zijn hoed op zij zooals ge kunt zien nit de lichte klenr van zijn hnid aan een Zijn gewicht zegtdat hij dus bij de artillerie. Verder toont zijn zware rouw natuurlijk aan dat hij iemand verloren heeftdie hem zeer dierbaar was Het feitdat hij zelf inkoopen doetwijst er op dat het zijn vronw moet zijn. Zooals u zietheeft hij wat Spanbroek. Ondertrouwd.. 21 Juli. Geert Engels en Antje Koorn. G e b o.r e n. 3 Juli. Klazina, d. van Cornells Hoogland en Vrouwtje Stroet. 12 Adriaantje-, d. van Simon Dekker en Maartje Groot. zien, kant. geen sappeur is. Hij is gekoekt voor kinderen. Er is een rammelaar bij het geen. bewijstdat een der kinderen nog erg jong is. Zijn vronw is waarschijnlijk in het kraambed gestorven. Hef feitdat hij een prentenboek onder zijn arm heeft, toont aan, dat er nog een ander kind is." Ik begon te tegrijpeEwat mijn vriend bedoelde toen hij zeide dat zijn broeder nog scherper waarne mingsvermogen bezat dan hijzelf. Hij keek mij eens aan en glimlachte. Mycroft nam een snuifje nit eon schildpadden doos en sloeg de gevallen kruimels met een rood zijden zakdoek van zijn jas. »Zeg, Sherlock", zeide hij, >ik heb iets naar je hart een erg zonderling probleem ter oplossing gekregen. Ik had waarlijk geen trek er aan te beginnen dan om het geheel volledig nit te werken maar het heeft mij een grondslag aan de hand gedaan voor heel aangename speculaties. Als je het eens wilt hooren Dat zou mij heel veel genoegen doen, beste Mycroft. Zijn broeder schreef iets op een blaadje in zijn zak boek, schelde en gaf het den kellner ter bezorging. »Ik heb Mr. Melas gevraagd, om even hier te komen", zeide hij; »hij woont eene verdieping boven mij en daar ik kennis met hem had gemaakt, kwam hij in zijne verslagenheid bij mij. Mr. Melas is een Griek van ge boorte zooals ik gehoord heb en hij is een uitstekend taalkenner. Hij verdient zgn brood gedeeltelijk als tolk voor de rechtbank en gedeeltelijk door als gids te dienen bij de rijke Oosterlingen, die de Northumberland Avenue hotels bezoeken. Ik zal hem zijn zonderlinge geschie denis zelf maar laten vertellen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2