DIENSTBODE .F. Briming Muhren UITZONDEREN GSPRIJ ZEN. Officiéél Gedenkboek GEBRs. SCHÉNKE CONFECTIE NAAR MAAT De Lange de Moraaz, P. M. Duyvis Co., De GASMOTOREN Tlioïïiassi Go. H-Hillalttlii Triwei-Maatsctoil. KRONINGSFEESTEN. M1Ï.WÏ 25. ALKMAAB. VLAGDEN Kunsttanden gevraagd. Loon 100 Gulden. Voordam, C 8. WIJNHANDEL, alkmaar. BOEBSAUX zeer goede T a f e 1 w ij 11, Roode en Witte Portwijnen. Madeira en Sherry wijnen. Zoo ook diverse andere soorten WIJIj Likeuren en Gedistilleerd. ABSSTSK.DAB13 Mieuwendijk 156, Stalen-Depots in alle groote plaatsen Soekh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. SEPTEMBER 1898. EERSTE STUK. COMPLEET SM 4 STüKKEl a f 3,—. is de meest verfrisschende en zuiverste. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN. KOOG AAW DE Z A AW, (j. DOESCHOT, Alkmaar, Koster Yan Batenburg Fabriek en Magazijn Grafmonumenten Boekh. Herms. Coster Zoon, UITSTAPJES C. PROVILY. PRIJS f 0,4Ö. Verkrijgbaar bij Telefoonnummer 25. J.A/3L van IVederlaiid. Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage franco. INHOUD: Correspondenten der Ned. Ind. Escompto-Maatschappij koopen en verkoopen Wissels op Indië maken telegrafisch GELDEN derwaarts over. Fabrieks-Ingenieurs en Machine- Fabrikanten, MAALINRICHTINGEN Agent voor Alkmaar en Omstreken. uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren o— GROOTE VOORRAAD. NETTE BEWERKING. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Alkmaar. Lange llleiel 8, Amsterdam. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het leveren van Motorsche pen en het plaatsen van Motoren in bestaande vaartuigen. per anker 1" 24. per ftesch 1' O,&Vll2. V E K 1» E R E MERHEX: per anker 1 26,—, f 28,—, f 30,—f 32,—, f 34,-, 1 36,— en hooger. flesch f 0,62'/2, f ©,65, f O,TO, f ©,T5 f 0,80 f 0,83 KOOUE f 1,10, t 1,50, 1 1,9© WITTE f 1,10, f 1,40, 1 2,5© p. fl. MADEIRA f 83, f 1,—, f 1,25, f 1,5©, f 1,75, SHERRY 1 1-, f 1,4© p fl. mF ZIE VERDER VOLLEDIGE PRIJS-COURANT. Gedeponeerd Handelsmerk. Eigen Xdnnenfabrlek te Veldhoven, Noordbrabant. Wollen Japonstoffenvoor 40 cent per el. Fantasiekatoenen, voor 15 cent per el. Monsaelines de laine, voor 30 cent per el. Zuiver linnen, gekeperde Kenkendoekenmet rooden rand, 70 X V0 C.M., per stnk 22^ cent. DEEL I. Fraaie Oorkonde in vele kleuren gedrukt. De Cantate van NIOOLAAS BEETS in facsimilé Compositie van BERNARD ZWEERS in facsimilé. Levensbeschrijving van H. M. de Koningin door JOHAN GRAM met tal van onuitgegeven platen. Rex et Regina. Levensbeschrijving van wijlen Z. M. Willem III en van H. M. de Koningin-Regentes, door Kolonel P. DE BAS, met tal van groote, nimmer in drnk verschenen illustratiën. Kroningswake. Groot gedicht van Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN. Bijdragen van Generaal VAN DER HEIJDEN en H. J. SCHIMMEL. DEEL II. Prof. P. J. BLOK, Inhuldiging van Willem de Eerste als sonverein vorst.Dr. ABR. KUYPER, Bij de Gratie Gods. E. B. KIELSTRA, Nederlandseh-Indië en Oranje. D. C. MEIJER Jr., Amsterdam en Oranje. JOHAN W. STEPHANIK, Over Gedenkpenningen enz. Verder artikelen van CH. BOISSEVAIN, W. KROMHOUT (Versiering van Amsterdam), G. 0. 't HOOFT (Rembrandt-tentoonstelling) e. aalle artikelen versierd met vele platen. Gediehten van E. LAURIL- LARD, FIORE DELLA NEVE e. a. Het derde en vierde stuk zullen na de feestviering verschijnen en een volledige beschrijving van de plechtigheid en de feestenbewerkt door DE BALBIAN VERSTER bevatten zoowel te Amsterdam als elders. Daarin znllen tal van groota platen komen, waarvan aan deze uitgave uitsluitend het reclit van reproductie is verleend. maken doelmatig ingerichte voor het malen van GRANEN, CACAO, SPECERIJEN enz. uit de Fabriek van te ARNHEM munten uit door /.achten rcgelinatigen gang ge ring gasverbruik en lage prijzen. «AS- en OI.n:MWTOKK\ van af »/2 tot 50 P. K. Eff. RAIMOTOR van 2I/2 P. K. Eff. in werking te zien bij DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHERMEER zijn voornemens, op Zaterdag 2© Augustus 1898, op het Raadhuis te ALKMAAR, bij enkele inschrijving, aan te besteden le. De levering van 500 Liters Raapolie. 2e. 3600 K.G. Petroleum. (Amerikaansche in houten vaten.) 3e. 600 K.Gt Bladreuzel. 4e. 100 Stearinekaarsen en 5e. 150 gesmolten Paardenvel. Inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk vóór den dag der aanbesteding, zijn ingeleverd ten kantore van den Secretaris des polders te Oterleek, alwaar de voorwaarden der besteding ter inzage liggen. Djjkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. C. DEKKER Pz., Secretaris. ZUUilHAKERS. Die iets verschuldigd is aan of te vorderen heeft vau den heer J. BALSEMA, gewoond hebbende aan den Veenhnizer Middenweg, in de gemeente Heerhugowaard, en aldaar overleden den 1 Juni 1898, gelieve daarvan betaling of opgaaf te doen vóór den 24 Augustus 1898, ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren. YAN met en zonder gehemelteplaat 1' 1,5© per tand, in goud gezet f 2,50. Gebitten f 30,—met garantie. Consult dagelijks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. Advies gratis. Tandartsen COHENSINGEL 502, b/h Koningsplein Amsterdam. met de REISGIDS LANtil HARE LiJNJEN Amsterdam Buiksloot Zunderdorp Broek in Waterland Monnikendam (Marken) Edam (Volen- dam) Watergang Ilpendam Purmerend Beemster de Rijp Schermerhorn Stompetoren Alkmaar DOOR Versierd met vele platen. Druk v. Herms. Ooster Zu., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4