Nederland, Ingezonden Stukken. Stadsberichten. Spanje en de Vereenigde Staten. Zola is ïntusschen nog eens veroordeeld bij verstek en wel in hooger beroep in het proces hem aangedaan door de drie schriftkundigen van de zaak-Esterhazy, Couard, Belhomme en Varinard. De Kamer van Appèl heeft Zola veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en 2000 frs. boete en Perreux tot 1000 frs. boete. Bovendien zijn bei den veroordeeld om aan elk der schriftkundigen 10.000 frs. schadevergoeding te betalen. Op dit vonnis dat de veroordeeling in eerste instantie verdubbelt, is niet de wet-Bérenger (de voorwaardelijke veroordeeling) van toe passing. t, De 3000 frs. boete waartoe Zola wegens zijn brief »J ac cuse'' veroordeeld is, zijn door den heer Octave Mirbeau uit zijn eigen kas betaald. De kosten der cassaties bedragende te zamen 450 frs. zullen worden voldaan door een vriend van Zola, die onbekend wenscht te blijven. Volgens de Figaro zou mr. Labori uit naam van kolo nel Picquart een nieuwe klacht indienen, tegen wien weet men nog niet. Hetzelfde blad weet te vertellen dat Christiaan Ester- hazy geweigerd zou hebben de bewijzen bij te brengen voor de verduistering van gelden die hij zijn neef ten laste legt. Aan het Oosterspoorwegstation is een zending exem plaren van de Lustige Blatter" in beslag genomen, die een afbeelding bevatten vau Esterhazy in de uniform van ühlaan, zittende op de knieën van de Fransche maagd. RUSE AMD. De Tsung-li-YamenJheeft allo eischon van den heer Pawlof betreffende de uitbreiding van den Nintschwang-spoorweg goedgekeurd. Dit is voor de Rus- sische diplomatie een groote overwinning en voor de Engelsche een geduchte nederlaag. Deze eischen van Rusland hebben ten doel zich de contróle te verzekeren over alle spoorweglijnen in het noorden van Pet-Chi-Li en langs de grens van Mand- schoerij. Daarom verzette Pawlof zich tegen het toestaan van een concessie voor den aanleg van een spoorweg van Peking naar Nintschwang aan een Engelsche maatschappij, tenzij Rusland een recht van hypotheek op deze lijn verkreeg. Het, schijntdat Li-Hung-Chang die zeer Russisch- gezind is, en niettegenstaande alle verhalen omtrent de ongenade waarin hij gevallen zoude zijn, bij de Begee ring ''zeer veel invloed heeft, in deze den doorslag heeft gegeven. SI* ATV JE. De ministerraad ontving den 11 het vredes- protocol dat werd goedgekeurd. De Regeering zal haar antwoord naar Washington zenden en Cambon de noodige volmachten geven oin de vredes-preliminairen te onderteekenen. Tot de schorsing der vijandelijkheden zal waarschijnlijk spoedig worden besloten. De vredesonderhandelingen zullen te Parijs wor den gevoerd. VER. STATEST. De minister van buitenlandsche zaken verklaarde .Wij zijn het eens geworden over een protocol waarin de voorgestelde voorwaarden voor de onderhandeling over een vredesverdrag zijn opgenomen, met inbegrip van de ontruiming van Cuba en Portoricoen het is te^ ver wachten dat dit protocol zal worden onderteekend." Dit protocol geeft niet den datnm aan van de ont ruiming van Cuba en Portorico Spanje zal vergunning ontvangen de eilanden met alle mogelijke krijgseer te ver laten. De troepen mogen hun wapens en uitrusting mede- nemen. De ontruiming begint zoo spoedig mogelijk. Luidens een telegram uit Washington aan de .Herald heeft de Fransche gezant Cambon van de Spaansche regee ring machtiging ontvangen om het vredesprotocol te tooksnsii Generaal Schwan seinde den 11, dat zijn brigade ineen gevecht gewikkeld is geweest met een sterke Spaansche macht, eenige mijlen afstand van Mayagnez, de havenstad op Porto Rico. Twee Amerikaansche soldaten werden gedood, een luitenant en veertien man gewond. wezen worden naar het Hof van Assises en onmiddelijk dienen te worden in vrijheid gesteld. A T J E H. De »N. Rott. Ct." kreeg den 11 het volgende tele gram »De telegrafische gemeenschap tusschen Kota-Radjaen Medan is verstoord. „Den 4 Augustus trok het 3e bataljon naar Mampreh. Het ontmoette geen tegenstand. .Het 6e en 2e bataljon met cavalerie trekken naar den pas van het Zuidergebergte op weg naar Tangseh om Toekoe Oemar en zijn familie te zoeken. .Onze troepen bezetten Tjot Geuëh." Aan hetzelfde blad werd den 12 geseind »Dinsdag verrasten onze troepen uit Tjot Geuëh een bende van Toekoe Oemar te Geude Reumbajan. De vij and liet 24 dooden en 24 geweren achter. Onze verliezen bedroegen een marechaussee gedood en drie gewond. .Heden gaan twee compagnies van het 6e bataljon onder majoor de Jongh over Selimoen naar Lamteba om daar een legerplaats te vestigen ter bescherming van de bevolking." Laatste Berichten. Het einde van den oorlog. WASHINGTON, 12 Aug. De heer Cambon ontving om halt vier onbeperkte volmacht om het protocol te tookoDOQ Het vredesprotocol is om vier uur hedenmiddag op het Witte Huis geteekend. WASHINGTON, 12 Aug. De staatssecretaris van bui tenlandsche zaken, de heer Day, heeft aan de pers een uittreksel van den inhoud van het protocol medegedeeld. Luidens dit uittreksel bepaalt het protocol 1°. Spanje doet afstand van zijn souvereine rechten op Cuba; 2°. idem op Portorico, de andere eilanden der Spaan sche Antillen en de Ladronen die naar keuze van de Vereenigde Staten aan de Republiek zullen worden afge- 3°. De Vereenigde Staten zullen de stad Manilla, haar haven en haar baai bezetten en bezet houden gedurende de onderhandelingen over het vredesverdrag, dat zal be slissen over de contröle en het bestuur op de Philippijnen. 4°. Cuba, Portorico en de andere eilanden der Antillen zullen onmiddelijk ontruimd worden en te Havana en te San Juan zullen binnen dertig dagen na de onderteeke- ning van het protocol commissarissen bijeenkomen, die binnen tien dagen benoemd moeten worden om de bijzon derheden van de ontruiming te regelen. 5°. De Vereenigde Staten en Spanje zullen elk eenige commissarissen, maar niet meer dan vijf benoemen, om te onderhandelen over het sluiten van een vredesverdrag. Zij zullen te Parijs bijeenkomen niet later dan 1 Oeto ber a. s. 6°. Zoodra het protocol is geteekend, zullen de vgan delijkheden worden gestaakt. Een kennisgeving in dezen geest zal zoo spoedig mogelijk door beide regeeringen aan de militaire en maritieme bevelhebbers worden ge zonden. Daarop volgt het slot van het protocol. MADRID, 12 Aug. Een telegram van Portorico meldt dat de vijand Mayagnez na eenig gevecht heeft genomen ESTERHAZY in vrijheid gesteld. PARIJS, 12 Aug. De Kamer van inbeschuldigingstel ling heeft beslist zonder in te gaan op de rechtsvraag dat Esterhazy en Marguérite Pays niet kunnen ver- Werkhervatting. Maandag a.s. zullen de arbeiders aan de papierfa briek der firma W. A. Scholten te Sappemeer het werk hervatten tegen een lager loon. Hun was de keuze gela ten om öf tegen het lager loon het werk te hervatten öf wegens sluiting der fabriek ontslagen te worden. H. M. de Koningin-Regentes heeft de firma C. Kamphuis te Zaandam, Stoomrijstpellerij .DePhenix", benoemd tot Hofleverancier van de Czaar Peter Java-Rijst, met het recht tot het voeren van H. M. wapen. Sluisbouw Zaandam. Den 12 werd te Zaandam eene bijeenkomst gehou den tusschen dijkgraaf en heemraden van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland en het dage- lijksch bestuur der gemeente Zaandam in zake den sluis bouw aldaar. Naar .de Telegraaf" verneemtheeft deze bespreking tot een bevredigend resultaat geleid. Coöperatieve vereenlging. Den 11 vergaderden in het N.-HolL koffiehuis te Schagen een 40-tal leden van de Coöperatieve vereeniging tot aankoop van veevoeder, enz. te Schagen, die onte vreden waren met het besluit onlangs genomen betref fende de salaris-regeling van den administrateur, den heer C. Koog. De heer Jb. de Moor opende de bijeen komst met de mededeeling van veler ontevredenheid met het aangenomen bestuurs-voorstel van 4 Augustus en verzocht de meening te mogen vernemen van de hier aanwezigen. Mochten ook die het salaris te hoog achten, zoo wenschte hij met hen uit de vereeniging te treden en eene nieuwe te stichten, die goedkooper zou werken. De heer L. Metselaar vraagt hoe en wat die nieuwe ver eeniging beoogen zou, waarop de heer K. Jonker ant woordt »net hetzelfde als de oude, maar met goedkooper administratie." Op de vraag van den heer Metselaar of er wel een goedkooper administrateur te vinden zou zijn, antwoordden eenige leden, dat zij daar zeker van waren. De heer K. de Moor achtte voor een administrateur eene borgstelling van f 15000 geheel overbodig. Volgens hem kon de zaak wel zoo geregeld worden, dat de veree niging nooit schade zou lijden. De heer A. de (rraaö van Anna Paulowna vraagt, of het oprichten van eene nieuwe vereeniging de eenige weg is, die de aanwezigen kunnen volgen en of het niet mogelijk zou zijn pressie uit te oefenen op de oude vereeniging en haar bestuur, ten einde eene andere salaris-regeling te krijgen. Hij voor zich wenschte liever geen scheuring. De heer Jb. de Moor antwoordt, dat het bestuur der oude vereeni ging doorslaande bewijzen heeft gegeven niet goedkooper te willen werken. Voor f 400 was licht een even goed administrateur te vinden als de heer Kooy, maar het bestuur wilde daar geen enkele poging voor aanwenden. Het argument van het bestuur om hooger salaris te geven, omdat de heer Kooy dat met het oog op zijne huishouding moest hebben, achtte spreker al heel dwaas voor meer werk moest meer gegeven worden, maar niet meer ter wille van de eene of andere huishouding. Nog enkele heeren maakten opmerkingen betreffende de zaak, waarna besloten werd eene nieuwe vereeniging op te richten tot aankoop van veevoeder, zaaizaden, kunstmeststoffen enz. en zich van de oude af te scheiden. Staande de vergadering, traden 38 leden toe en werd een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren K. Jonker, Barsingerhorn, Jb. de Moor, Zijpe, C. Asjes, Schagen, Jb. Stammes en A. de Graai, Anna-i'aulowna, K. de Moor, Moerbeek en H. Waiboer, Wieringerwaard. Eene oproeping zal worden geplaatst om meer loden te verwerven tegen de vastgestelde contributie van 50 ets. In eene volgende vergadering zal over de benoeming van een administrateur worden gehandeld. Arrondissements-vergaderlng. De nieuwbenoemde schoolopziener in het arrondisse ment Helder, de heer Mr. J. A. Schaaff, heeft eene ar rondissements-vergadering van onderwijzers en onderwij zeressen uitgeschreven op 10 October in het Noord-iioil. koffiehuis te Schagen. Betooging Mederl. Qymnastlek-verbond. Ter gelegenheid van de inhuldigings-feesten op 7 Sep tember te Amsterdam zal door het Nederl. Gymnastiek- verbond eene betooging worden gehouden op het terrein achter het museum voor moderne kunst, voor welke be tooging het volgend programma is vastgesteldopstel ling van den stoet voor het vaandel-défilé, zooals dat voor H.H. M.M. zal geschieden algemeene repetitie van défilé, opmarsch in algemeene staaf-oefeningen toestel- turnen gereedmaken voor het opstellen van het défilé aankomst van H.H. M.M., vorstelijke familie en gevolg wedvlucht van 10,000 postduiven vaandel-défilé, op marsch, staaf-oefeningen en afmarschgroote historische optochtvertrek van H.H. M.M. en gevolgvoortzetten van het turnen. Aan de deelnemende vereenigingen zijn de oefeningen reeds toegezonden, met dringend verzoek, deze zóó in te studeeren, dat de uitvoering onberispelijk zij. Brand waar borg-maatschappij. Den 11 vergaderde in het N.-Holl. koffiehuis te Schagen de onderlinge brandwaarborg-maatschappij te Barsingerhorn. De rekening des penningmeesters bedroeg over het 25e boekjaar in ontvangst f 3519.61, in uitgaaf f 1195.275, batig saldo f 2324.34s. Als commisaiissen werden herkozen de heeren J. Smit, te Barsingerhorn, en K. Kooy, te Schagen. Gekozen werd de heer G. de Wit Pz., voor de Noord-Zijpe. Opmeer. In de bestuursvergadering der markt- vereeniging »Voorwaarts", den 11 gehouden, werd tot voorzitter benoemd de heer H. J. K. van den Steen, te Spanbroek, tot vice-voorzitter de heer O. Pijper Sr., Wognum en tot secretaris-penningmeester de heer J. de Vries, Spanbroek. Spanbroek. Dat men in onze gemeente niets van het kroningsfeest hoorde, bevreemdde velen maar niet de ingezetenen zelf. De landbouwfeesten namen teveel krach ten in beslag om er een begin mede temaken. Nu even wel de tentoonstelling achter den rug is heeft men den 12 een begin gemaakt. Op de commissie-vergadering is besloten, dat de kroningsfeesten zullen worden gevierd op 12 en 13 September a.s. en wel op den eersten dag feest voor de schoolkinderen, op den tweede volksfeesten, welke zullen besloten worden met een gezelligen avond voor de gemeentenaren. Vergadering kleedermakersbond. De Algemeene Nederlandsche Kleedermakersbond" houdt Maandagavond 15 Augustus eene groote openbare vergadering te 's-Gravenhagein den Hoogduitschen Schouwburg, Korte Houtstraat No. 22, ter gelegenheid van het te houden Congres. Tram-aanleg. Aan de Redactie In uw laatste nr. komt gij terug op de beraadslaging over tram-aanleg, gehouden in de raadszitting van 13 Juli j.l. Gij wilt nu doen uitkomen, dat er geene ge wichtige argumenten" door den heer Vonk en mij zijn aangevoerd, alvorens de Raad zijne beslissing nam, en gij beroept u daartoe op het door u als »Officiëel" be titelde raadsverslag. Daarvan zegt gjj o.a. .Alvorens te worden afgedrukt, ligt dit eenige dagen ter visie voor de raadsleden en het wordt alsdan gepubli ceerd. Er mag dus worden aangenomen, dat dit precies de bedoeling der sprekers weêrgeeft." Dit is onjuist. Wel werd in dier voege ter raadsvergadering van 21 October 1896 door B. en W. eene voordracht gedaan, doch zij zeiven trokken die in na de bedenkingen daar tegen door den heer Goede en mij ingebracht. Dat raadsverslag, waarvan ik in den regel de nauw keurigheid zeer waardeer, ligt alzoo niet voor de raads leden ter lezing alvorens het wordt afgedrukt. Ik meende dit te moeten opmerken, opdat door u en anderen voortaan niet kunne gedacht worden, dat de raadsleden eenigen invloed op de samenstelling van dat verslag hebben. In het debat, tusschen den heer mr. H. Boelmans ter Spill en u gevoerd, stel ik mij geene partij. Voor een ieder is het echter begrijpelijk, dat in de Raadszitting redenen zijn aangevoerd ter aanbeveling van het gedane voorstel. De redenen stonden, wat den aard eener voor- loopige concessie betreft, in verband met het Provinciaal Reglement op de Tramwegen en zij werden ook in dó vergadering van 6 April j.l. aangegeven, üw eigen be knopt, doch duidelijk verslag luidde b.v. »de heer Kraakman zou de concessie aan beide aan vragers willen verleenen, opdat niet verworpen wordt wat te verkrijgen is. Niemand weet wie van de twee de rijks- en provinciale subsidie zal krijgen. Het is zeker niet in het belang der gemeente den een concessie te verleenen en den ander af te wijzen. Ten slotte meen ik te mogen hopen, en daarvoor be staat wel grond, dat het genomen besluit tan goede van Alkmaar zal komen. Gaarne, Alkmaar, üw dienstw. 12 Aug. 1898. J. P. KRAAKMAN. Naar aanleiding van het bovenstaande zij den geachten inzender opgemerkt, dat het verschil tusschen den heer mr. H. Boelmans ter Spill en den naar onze meening accuraten verslaggever voor ons blad van de gemeenteraadszittingen, niet liep over de motieven, die voorkwamen in het in ons blad gegeven verslag, maar alleen over .gewichtige argumenten", die het verslag, volgens den heer ter Spill, niet gaf, omdat het z. i. niet uitvoerig genoeg en eenzijdig was. Overigens constateeren wij met genoegen, in het bij zonder, omdat dit bijdragen kan, om onzen verslaggever te zuiveren van de op hem geworpen blaam, dat de heer Kraakman in bovenstaand schrijven van hetzelfde verslag, dat de heer ter Spill .eenzijdig" noemt, spreekt als zijnde.beknopt maar duidelijk". Zoo kan men van meening verschillen over eene zelfde zaak. Redactie. muziekuitvoering Stedelijk muziekkorps. Door het stedeljjk muziekkorps zullen op Kon dag den 14 des avonds te uren in den Stadshoat de navolgende stukken worden uitgevoerd: 1. .Oonfraternité", pas redoublé van S. Steenebrugen. 2. .L'hirondelle", ouverture de con cert i 3.»Une soirée chez les hannetons fantaisie humoristique 4. »La czarine", mazurka russe 5. »La corbeille de roses", fantai sie de concert COooC 6. .Lustspiel-Ouverture" 7. »Le réveil du lion", caprice hé- roïque 8. a. .Largo" b. .Valurile Dunari", valse de concert 9. a. »'A l'opéra comique", mo- zaiek op motieven uit duitsche operettes b. .Crescent Cycle"-Galop R. Nihonl. M. Krein. Louis Garme. G. Joh. v. Dam. Kéler Béla. A. v. Kontsky. G. Fr. Handel. Ivanovici. Jos. Kessels. Gottfr. Mann.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6