vonden Voorwerpen. Heden BEUHSYACANTIE. Marktberichten. Advertentièn. BURGERLIJKE STAND. Kamer van Koophandel en fabrieken» In de vergadering van den 10 waren alle leden tegenwoordig, behalve de heer EL P. Ibink Meienbrink, die wegens nitstedigheid eerst later kon komen. Na lezing, goedkeuring en teekening der notulen brengt de voorzitter de vraag in behandeling of de Kamer het voor stel van burgemeester en wethouders, aan den Raad ge daan tot verbetering van de kanaalboorden, in het belang van den handel acht of wel daarin wijzigingen zou wen- sehen. De teekening, die door den gemeenteraad op verzoek der Kamer aan haar ter kennisneming is ver strekt, is bij de leden rond geweest. De heer van Spall heeft bij verschillende belanghebbenden, [schippers enz.] na dere inlichtingen ingewonnen en is daardoor versterkt in zijne overtuiging, dat het verreweg de voorkeur zou verdienen, boven het voorstel van burgemeester en wet houders, om een doorloopenden steiger te maken, die over de geheele leDgte gelijk is in hoogte met den bovenkop der langs het kanaal gelegen rails, met 15 c.M. verlaging aan het einde voor afwatering en met bestrating van de ruimte tusschen de rails, zoodat dit een gelijke weg wordt. De heer Witte kan zich met het gevoelen van den heer van Spall volkomen vereenigen, maar wenscht er tot ver duidelijking bijgevoegd te zien, dat dan de beide tegen woordig bestaande lage steigers behooren te worden op geruimd. De heer Conijn geeft in overweging om te laten vervallen, dat de grond van den steiger met het boveneind van de rails gelijk moet worden, omdat toch altijd ook over de rails gereden moet worden. De heer van Spall acht het hoogst, wenschelijk, dat wel de gelijk de steiger gelijk komt met den bovenkop van de rails, daar anders altijd tegen de rails op gereden wordt, hetgeen hoogst moeilijk en hinderlijk is. Als de ruimte tusschen de rails dan behoorlijk bestraat is, dan kan er een loopplank over de rails worden gelegd en zoo gemakkelijk daarover naar het midden van den wog worden gereden. De heer Witte herinnert er aan, dat op enkele plaatsen die bestrating reeds bestaat, zooals bij de Doe lenstraat en ook eigenlijk do voorwaarde gemaakt is, dat dit langs den geheelen weg zou geschieden. Daarna wordt met algemeene stemmen besloten om den Raad in overweging te geven het ontwerp op de wijze in deze discussie aangegeven te veranderen onder opmerking dat de lage steigers toch onbruikbaar zijn, omdat hetgeen aangevoerd wordt, daar toch niet goed kan worden gelost, omdat het bezwaarlijk tegen de hooge rails kan worden opgewerkt. De heer Meienbrink komt nu ter vergadering. De voorzitter stelt het opmaken van het advies, door den gemeenteraad gevraagd omtrent de oprichting van een abattoir, aan de orde. De secretaris leest het rapport voor, dat de daartoe benoemde commissie van onderzoek heeft uitgebracht aan de Kamer en waarin met opgave van gronden wordt geoordeeld, dat die oprichting vol gens het voorstel van burgemeester en wethouders voor den handel schadelijk zal zijn. De voorzitter doet mededeeling van hetgeen omtrent keuring van vleesch en abattoirs is verhandeld in het 6e congres, door den Bond Maatschappelijk Belang" den 7eu Augustus te Haarlem gehouden. De heer van Spall doet eenige mededeelingen van hetgeen hij door inlichting te vragen bij deskundigen heeft vernomen. De heer Witte ook. Na uitvoerige gedachtenwisseling over de te verwach ten resultaten van vleescbkouring, over de gronden voor en tegen de oprichting van abattoirs in eene kleine stad, de kansen, dat er alhier een veefonds zou worden opge richt, waarbij de aanvoerders van vee ter markt zich konden verzekeren tegen de nadeelen, verbonden aan het afkeuren der verkochte eD op het abattoir aangebrachte beesten, wordt aan den voorzitter en secretaris overge laten om het rapport der daartoe aangewezen commissie nog aan te vullen en om te weiken tot een advies aan den gemeenteraad, waarna dit bij de leden zal worden rondgezonden, ten einde in eene buitengewone vergade ring den verderen inhoud vast te stellen, indien de meer derheid zulks mocht noodig achten. Vervolgens wordt voorgelezen en in behandeling ge nomen een missive van de kamer van koophandel te Tilburg om adhaesie op een daarbij in afschrift medege deeld adres aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, strekkende tot het nemen van maatregelen, dat telegrammen aan _personon, die inmiddels naar een andere plaats zijn vertrokken dan de afzender had op gegeven, kosteloos aan den geadresseerde worden nage- seiud. Na bespreking wordt met algemeene stemmen op één na [van den heer H. P. Ibink Meleubrink] besloten aan het adres adhaesie te verleenen. Daarop komt aan de orde een missive van denzelfden Minister, waarbij verzocht wordt de bezwaren der Kamer tegen het aan de Regeering aangeboden »plan voor het organiseeren van Kamers van handel en nijverheid en van Districtskamers van handel en nijverheid met daar aan verbonden centraal-bureau meer in bijzonderheden aan te geven, voor zooverre dat plan naar het inzicht der Kamer leidt tot inkorting van de bevoegdheden der bestaande Kamers. Daar uit discussies, die in de notulen zijn beschreven bij de behandeling van bedoeld reorganisatie-plan, blijkt op welke gronden de Kamer tot de bedoelde meening gekomen was, wordt aan den voorzitter en den secre taris overgelaten, dien brief in verband met hetgeen uit de notulen blijkt te beantwoorden. Eindeljjk wordt besloten, dat op 31 Augustus aan H. M. de Koningin een telegram van gelukwensch zal wor den gezonden met de aanvaarding der regeeriug en op 6 September met de inhuldiging. Na de gewone rondvraag wordt bepaald, dat op don 7en September geene vergadering zal worden gehouden en wordt de nn gehouden vergadering gesloten. Concert Bultensocletelt. Op Woensdag, den 24, zal in de Bnitensocieteit een extra concert gegeven worden door het »Haarlemsch Muziekkorps", onder directie van den heer Ch. P. W. Krlens. „Klein maar dapper". Mochten enkelen, wien de lijst tot aanbieding van een banier aan »Klein maar dapper" niet gepresenteerd is, alsnog willen teekenen, dan is daartoe gelegenheid van 15 tot 17 Aug. a.s. bij den heer O. Keg, Verdronkenoord 86 en van 18 tot 20 Aug. d.v. bij den heer H. S. Cloeck, Laat 166. Men verzoekt ons mede te deelendat zondag, den 14, in de kerk der remonstrantsche/gemeente, de dienst niet zal worden vervuld. Bij koD besluit is de eerepenning voor verdiensten jegens 's Ryks Musea, in zilver, toegekend aan den heer dr. M. K. J. Moltzer, alhier. Alkmaarsche Zweminrichting. Van 6 tot en met 12 Aug. zijn gebruikt 157 baden, waarvan door heeren 95 dames 8, weezon 32 en onver- mogenden 22. Drukste dagen waren den 11 en 12 Aug. met 38 en 45 baden. Hoogste temperatuur 66°, laagste 61° Fahrenheit. Stedelijk Museum. Nevens het fraaie plaatwerk over Egypte is thans op de bovenzaal van het Stedelijk Museum ook ter be zichtiging gelegd het van het departement van binnen- landsche zaken ontvangen prachtwerk Het Rijks-Museum te Amsterdam. Klramens. Geslaagd zijnvoor examen gymnastiek de heer JT. A. van Middendorp en voor fransch de heer J. van Woerkum, beiden acte L. O. Aanbesteding. Bij de den 11 gehouden aanbesteding van 20 bnr- gerwoonhuizen, onder beheer van den architect K. Bak ker Dz., voor rekening van mej. M. C. Kroese alhier werden ingeleverd 15 biljetten: C. Lerk Leeuwarden, f 31677H. Schuitf 29900P. Korreman f 29500 Th. Ph. van der Waal, f29000; A. Slingerland, f27955; C. Grootegoed, allen Alkmaar, f 27882; Gebr. Osch, Helder, f 27864; J. Dorregeest, Alkmaar, f 27777; P. Voorman, Schagen, f 27100; A. de Mnnk, f 26885; F. Rens, f 26800; B. Bruin f 26662 Andriesma f 26638 W. Zwager f 24942 firma Spruit en Wils, allen te Alkmaar, f 22485. De gunning is aangehouden. Schermeervlotbrug. Wij vestigen de aandacht van belangstellenden op de groote verbetering, die de Scbermeervlotbrug over bet Noordhollandsch Kanaal, aan her eind der Bierkade, heeft ondergaan. Was die brng vroeger door zijn steile hellingen slecht voor het verkeer met voertuigen te gebrui ken, zoodat rijtuigen, van die zijde de stad binnenkomende, gewoonlijk over de draaibrug aan de voormalige Friesche poort omreden, thans is dat geheel anders geworden. De hellingen der brug zijn tot op de helft verminderd, ter wijl tevens aan de vlotten zoo groot drijfvermogen is gegeven dat zij bij het overrijden Diet meer «dompen" of in het water zakken, waardoor vroeger de helling nog bezwaarlijker werd. Boveudien is thans de stoot ver meden bij het op- en afgaan der brug, waarvan vroeger de voertnigen hadden te lijden. Een en ander is het werk van den Opzichter van den Waterstaat Koot alhier, die door do toepassing van zijn vernuftig denkbeeld belangrijk beeft toegebracht tot het vergemakkelijken van het verkeer bij dezen zoo drukken ingang onzer bloeiende stad. Burgeravondschool. Voor den cursus 1898/99 lieten zich reeds ruim 200 leerlingen inschrijven, terwijl velen verzuimden, van wie verwacht mag worden, dat zij de school niet gaan verlaten, zich opnieuw te laten inschrijven. Er wordt aan herinnerd, dat men niet als leerling wordt beschouwd, wanneer men daartoe den wensch niet te kennen ge geven heeft, ook al heeft men vroeger do lessen aan de school gevolgd. Belanghebbenden nemen dus van het bovenstaande kennis. „Volksbond." De afdeeling Alkmaar van den «Volksbond,ver- eeuiging tegen drankmisbruik, zal eene vergadering honden op donderdag, den 18, 's avonds ten 8 ure, inde kleine zaal van het lokaal Harmonie. De punten van behandeling zijn a. het behandelen van de vraag, of de afdeeling zich bij de eerstkomende algemeene ver gadering zal laten vertegenwoordigen, en zoo ja door hoeveel afgevaardigden b. het bespreken van de punten van beschrijving; c. vaststelling van reis- en verblijf kos ten; d. benoeming van één of meer afgevaardigden en van één plaatsvervanger voor eiken afgevaardigde e. be noeming van 2 leden in de permanente commissie voor loonsbetaling en zondagsrustmededeelingen. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Twee rozenkransen, een zwart zakje, een riem van een leidsel een nickelen horloge, een eau de colognefleschje, een wit boezelaar, een zilveren broche, een konijD, een rad van een klokeen bril in étuieen boord een ceintuur. Alkmaar, De fungd. Commissaris van Politie, 12 Ang. 1898. W. F. A. VERHOEFF. ONDERTROUWD. 11 Ang. Jan Jonker en Marijtje Kok. Dirk Stolker en Anna Maria van Hugten. Hendrik Gerben van Doornik, te Amsterdam, en Gerardina Wijm- delena Wilhelmina Wijdeman, alhier. Martinus Nijssen en Brigitta Brief jes, beiden te Ursem, onl. alhier. Pieter Swager te Alkmaaren Jan netje van Hilten te Amsterdam. GEBOREN. 11 Ang. Alida Agnes, d. van Pieter Bijl en Niesje Jongkind. 13 Johannes Theodoras, z. van Theodorus Morsch, en Immetje Leijen. OVERLEDEN. 13 Aug. Hendrikus, z. van Matthias van Westerop en Sijtje Groenewoud, 8 m. Hoorn, 13 Aug. Aangevoerd tarwe f 9.a 10, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 5,-—, Haver f4.— a f4,50, witte erwten f 10 a groene dito f a grauwe dito f a vale dito f 12,50 a 14, Bruine boonen t 10.a 12,Karweizaad f 11.25 mosterdzaad f 18.25, 29 koeien f 100 a 200, 52 schapen f 20 a 26,Lam meren f 0 a18 kalveren f 10 a 20,47 varkens f 10 a 22, 0 zengen f a 162 biggen f 5,a 10,—. kipeieren f2,75 a 3,—, eenden dito f a per 100 2325 kop boter f0,425a0,475 p. K., 8 paarden f75 a 180. Alkmaar, 12 Aug. Kleine kaas f 24.50, commissie f 22,50, Middelbare f 22.50 Aangevoerd 512 stapels, wegende 173279 Kgr. Alkmaar 12 Aug. Aangevoerd 457 mudden. Tarwe, f a rogge f 0,— a0.— gerst f 0.— a 0.—, id. chev. f 5.a 0.—, haver f 4.25 a 4.40, paarden- boonen f 0.— a 0.—bruine dito f 10.— a 0,—, citroen, dito f a 0.—, duiven dito f 0.—a0. witte dito karweizaad f 10.75, a 11.17</j, koolzaad f8.40 a 8.50. Alkmaar 13 Aug. Aangevoerd 3 paarden f 70 a 90, 34 koeien en ossen f 180 a 185, vette kal v. fOa per P. f 0.a 0.30 nuchtere id. f 8 a 18, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—, 107 magere id. f 10.— a a 20,0 vette varkens a ct. per K.G., 88 magere id. f14.a 17.4 bokken en geiten f 2.— a 5. boter, per P. ('s middags 12 unr) f 0.45 a 0.50 kip eieren f0.75 a 0.87s, per 25 st. eenden dito f2.90 a 0. 272 biggen f 6.— a 8.50, 1 kleine bokjes f0.75 a 0. lammeren f0.a 0 Ezels f a Amsterdam, 12 Aug. Friesche Hamburgers f 2.10 a 2.20, Zaaiers f 180 a 0.blauwpitten f2.a 2.20, Geld. blauwe f 1.70 a 1.75 muizen f2.a 2.10, Kralen f 2.20 a 2.50 Katwijker Zand f 2.a 3.50, dito klei f2.50 a 3.Sassenheimer zand f2.30 a 2.50, Hillegommer zand fl.40 a 3.50, dito graven f 0.a0.— Andijker muisjes f 2.60 a 2.80, id. blauwe f2.— a 2.20 IJpolder blauwe f 1.80 a 0. Delft, 11 Aug. Boter. Per Vg v. Ie soort f 34..a 0.50, 2e soort f 3e soort f per K.G. f 0.85 a 1.25. Aangevoerd 687 achtste en 54 zestiende wegende 14280 Kilogram. Edam, 10 Aug. 136 stuks boter, per Pond 40 a 51 ct., kipeieren i 3.a 3.50 per 100 stuks. Leeuwarden, 12 Aug. Boter le soort f39.—. Aange voerd 396 vierde, 63 achtste en 29 zestiende vaten. Leiden 12 Aug. Aangevoerd runderen, kalve ren, schapen, 0 paarden 1 a 0 veulen 74 stieren f 51 a 228, 118 vette ossen en koeien f 109 a 243, per P. 48 a 60 ct., 192 varekoeien f 90 a f 198, 16 graskalv. f 22 a 50, 82 vette kalveren f 28 a 79, p. kg. 55 a 75 ct., 30 nuchtere id. f 7.a 18. 843 vette schapen f 16.— a 25.p. P. 36 a 40 ct. 226 weide-schapen fll a 20 550 lammeren f 8.50 a 14.317 magere varkens f 15 a 35 524 biggen,, f 5.a 14.111 kalf- en melkkoeien f 104 a 225. Zwolle 12 Aug. Boter per kg. f 0.75 a f 1.05, per '/4 val f 15.50 a f 20.50, wegende samen 13620 Kg. Meppel 11 Aug. Boter, le soort f20.—, 2e soort f 19.— 3e soort 17.per 1,5 K.G. f 1.40 a 1.60. Aangevoerd 9000 Kg. Zaandam, 11 Aug. Aangevoerd 13 stapels kaas, prijs, kleine f 22. Schiedam 11 Aug. Moutwijn 0.75 hooger f 10,- bij den Branders-bond f 9| a 9f per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever l 14,id. Amsterd. proef f 15,50, Spoeling-Commissie f 0.40. Londen, 11 Aug. Aangevoerdrunderen 0/0 a 0/0, 4000 schapen en lammeren 3/2 a 5/4, 50 kalveren 3/6 a 5/0, varkeus I a Enkheizen 10 Aug. Aangevoerd 25 stapels kaas hoog ste prijs f 23,boter, per kop 47s a 50karwij- zaad f 10.75 a mosterdzaad f 17.a 18.25, Maanzaad f 15 a erwten grauwe f a groene f 0.a 0.vale f awijker vale f 0.a 0.Platte boonen f 5.a 6.paar- deboonen f 5.25 a 6.bruine boonen f 8.75 a 9.—, gerst f 4.— a 5.haver f 3.— a 4.10. Marktbericht St. Pancras. 6 Aug. Aangevoerd. 56 mandjes 22 Hoogste prijs, f 0.85 per 17^ KG. 0 85 9 23 0.90 10 50 1.05 11 86 0.95 12 162 0.85 Bloemkool. 12 partijtjes f 2.80 per 112. 7 3. 3 3. 2 2.80 6 2.80 4 0.90 Er werden nog aangevoerd 450000 slaboonen, waarvan de hoogste prijzen variSerden tusschen f 0,50 en f 0,35 per 1000. Hoorn, 12 Ang. Aangevoerd 256 schapen f20 a f25. 0 varkens f0.— a 0.per pond. Handel vlug. Ondertrouwd: HENRI G. VAN DOORNIK en GERRARDINA W. W. WIJDEMAN. Amsterdam, Alkmaar, 11 Augustus 1898. Voor de menigvuldige blijken van belangstelling, by het herdenken onzer 25-jarige echtvereeniging ondervonden, betuigen ondergeteekenden hunnen hartelijken dank. Alkmaar, F. H. RINGERS. 13 Augustus 1898. E. RINGERS—VOLTEN. De familie VAN DER HOEVEN betuigt haren dank voor de teliijke bewijzen van deelneming, haar betoond bij bet overlijden van den heer A. VAN DER HOEVEN, alhier Alkmaar, 13 Augustus 1898. U C H TS C H B I 1) I IK Eerste Aankondiging. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 14 Januari 1897 by verstek gewezen, is het huwelyk, dat op 5 Februari 1870 te Zijpe was aangegaan tusschen DIEUWERTJE POT, thans werkster te Amsterdam, en CORNELIS SPAAN, arbeider, vroeger te Nieuwediep, d<ich wiens woon- of verblijfplaats thans onbekend is op de vordering der vrouw wegens kwaadwillige verla ting door echtscheiding ontbonden verklaard. De procureur der eischeresse, Mr. J. VERDAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7