li Mriiïii. No* 99. Eeate blad. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 21 AUGUSTUS. VERZEKERING B u i t e n 1 a n d. 'tegen de ALKMAARSCHF COURAMT. Deze Courant wordt Binsda g-, Donderdag- ei i Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs pe ,r 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het ge heele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven fjr a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. IX. Een der eerste vragen, die zich bij de regelen dezer verzekering voordoen, is wel deze zal de werkman ver goeding ont vangen voor de nadeelen van elk ongeval, waardoor hij in zijn bedrijf wordt getroffen, onverschil lig wat daar van de oorzaak moge zijn De Regeering stelt voor da -schadevergoeding te verïeenen in alle gevallen beho ttdens t w a e uitzonderingen. Alleen in geval de werkman i wslf opzet t e 1 ij k het ongeval heeft ver oorzaakt, of h et ongeval hem overkomen is ten gevolge van zijn drot tfcensohapzal hij geen schadevergoeding ontvangen. Over de eer; stgenoemde uitzondering zal wel geen ver schil van gevoelen bestaan. Die met opzet een ongeval teweegbrengt, heeft zeker geen aanspraak op vergoeding van de nadeeleu die hg daarvan ondervindt. Maar, wordt gevraagd, behoort men met deze uitzondering niet iets verder te ,gaan Het is mogelijk, dat een werkman wel niet opzettelijk ©ea ongeval heeft doen ontstaan, maar dat dit ongeval niettemin te wijten is aan zijn verre gaande onoplettendheid of roekeloosheid, alzoo aan zijn grove schuld. Hij kan, om een voorbeeld te,noemen, zich niet gestoord hebben aan de hem bekende voor schriften in hat belang der veiligheid gegeven. Dat ver zuim kan söKs opzettelijk wezen. Om geen tijd te verliezen, om spoedig met zijn werk gereed te zijn, wat vooral van belang kan wezen als zijn loon is geregeld naar hetgeen door hem wordt afgeleverd (stukwerk) kan hij opzettelijk een .veiligheidsmaatregel nalaten wat voor hem een ongeval ten gevolge kan hebben. In het Voorloopig Verslag is hierop de aandacht gevestigd. Men heeft er aan herinnerd dat blijkens de verslagen der inspecteurs van den arbeid 'de werklieden in sommige fabrieken her- naaldelijk nalaten gebruik te maken van de maskers, die hun voor hun .eigen beveiliging zijn gegeven. Treft hen daardoor een ongeluk, dan hebben zij dat ongeluk wel niet opzettelijk veroorzaakt integendeel hebben zij blijkbaar verwacht dat het zonder ongeval zal afloopen maar zij hebben toeh opzettelijk een veiligheidsmaatregel verzuimd, en zieh daardoor een ongeval op den hals gehaald. Moet men hen dan maar behandelen alsof hen dat ongeluk buiten zjjn schuld had getroffen Men za» niet kunnen zeggen dat dit bezwaar uit de lucht gegrepen is. De Fransche wet geeft den rechter dan ook de bevoegdheid om het bedrag vac de schade loosstelling ie verminderen, indien het ongeval te wijten is aan een onverschoonbaar verzuim (»une faute inex cusable") vac den werkman, en het ontwerp van de Zwitsersohe w®t bevat een soortgelijke bepaling. »Vele leden der Tweede Kamer zonden daarom niet elke onvoorzichtigheid of elk verzuim willen straffen met ver lies van de gebeele of gedeeltelijke schadeloosstelling maar geven toch in overweging in de wet te bepalen dat ds werkman aan wiens grove nalatigheid of onvoor zichtigheid het hun overkomen ongeval te wijten is, slechts aanspraak zal hebben op een gedeelte bij voor beeld op de helft van de uit te keeren rente. De Regeering is, zooals wij gezien hebben, niet van die meening. Van haar standpunt mag de vraag gedaan wordenwaar ligt de grens? waar ligt de grens tusschen verschoonbaar verzuim of licht te stellen onvoorzichtigheid en de onverschoonbare nalatig heid of grove schuld Er kan gewezen worden op de macht der gewoontedie allengs blind maakt voor ge varen waarin men dagelijks verkeert, op de vermoeidheid of overspanning van den werkmanwaardoor hij anders handelt dan hij in gewone omstandigheden pleegt te doen; maar vooral legt hier gewicht in de schaaldat men zooveel mogelijk geschillen en proeessen moet vermijden; en die kunnen niet uitblijvenwanneer telken male onderzocht zal moeten wordenof er ook eenige schuld bij den door het ongeval getroffen werkman zelf bestaat, van welken aard die schuld is, en onder welke bijzondere omstandigheden de werkman vóór en tijdens het ongeval heeft verkeerd. Hoe licht kan een omstandigheid ver borgen ofzoo de werkman er zich op beroeptvan alle bewijs ontbloot blijven, die, ware zij behoorlijk aan het licht gekomen in zijn voordeel zou hebben gepleit. Be moeilijkheden van dat onderzoek en daarbijook al zonden alle omstandigheden van het ongeval helder aan den dag kunnen komende moeilijkheid voor den rech ter om uit te maken of de niet te ontkennen schuld van den werkman grove schuld of onverschoonbaar verzuim genoemd kan wordendoen ons partij kiezen voor het stelsel der Regeeringdie alleen bij gebleken opzet om een ongeval teweeg te brengen de aanspraak op schadeloosstelling doet verliezen. Eene omstandigheid zou wellicht grond kunnen geven voor een andere meening. Al ontvangt de door een ongeval getroffen werkman schadevergoedingtoch zal hij daardoor een niet onbelangrijk nadeel kunnen lijden. Ingeval hij geheel ongeschikt is geworden om te werkenen bij gevolg vermoedelijk niets meer zal kunnen verdienen, zal de rente die hem wekelijks wordt uitgekeerd, 70 percent bedragen van zijn dagloon gedurende het laatste jaar. Ruim een vierde van dat loon zal dus voor hem verloren gaan. In bet algemeen is dat niet onjuist. De Tweede Kamer, al had zij beden- king tegen de vaste 70 percent voor alle gevallen, opperde geen bezwaar tegen het stelsel om als regel de schade loosstelling op dat cijfer te bepalen. Juist omdat men schadeloosstelling wil toekennenook al mochten de werklieden ten aanzien van het ongeval niet van alle schuld^ zijn vrij te pleiten, kwam het raadzaam voor, de rente iets lager te stellen dan het dagloon. Ook bij andere natiën is het aldus geregeld, en overal is de rente zelfs nog iets lager dan in bet Nederlandsche ontwerp. Nog dit pleit er voor, dat de wetenschap, dat hij altijd iets door een ongeval verliest, kan helpen om den werkman voor onverschilligheid en grove onachtzaamheid te behoeden, loch worden er menschen gevonden van groote onver schilligheid voor eigon levöu of gezondheid, an de onvoorzichtigheid of onverschilligheid van een enkelen werkman kan een ongeval ten gevolge hebben, dat ook voor anderen noodlottig wordt. Zij zullen dus schade lijden door zijne schuld en daarom is er grond voor de vraag, of het niet raadzaam zou zijn, ten einde in het belang van die anderen tot grooter omzichtigheid aan te sporen, dat de werkman die b.v. een ongeval veroor zaakte door uit onverschilligheid of grove onachtzaam heid niet op te volgen de hem bekende voorschriften in het belang der veiligheid, een deel der bepaalde rente zou moeten misse.u. Nu door vele leden op een bepaling van deze strekking werd aangedrongen zal de Regeering niet in gebreke; blijven dit punt neg eens opzetteljjk te overwegen en dient te worden afgewacht, of men zal slagen in het ontwerpen van een voorschrift, dat geen aanleiding geeft tot te groot verschil van opvatting en daaruit voort- vloeiende geschillen en proceseen. Ook omtrent een ander punt werd een vraag gedaan waarop een bevredigend antwoord niet aanstonds voor dé hand ligt. Dat de uit te keeren rente in verhouding zal staan tot het loon, vond geen bestrijdingmaar de vraag was, of het billijk is voor het gebeele leven van een tot werken ongeschikt geworden werkman tot blijvenden maatstaf aan te nemen het loon van het laatste jaar vóór het on- gevaL Treft het den werkman in zijn volle kracht, dan zal die maatstaf sterk in zijn voordeel wezen op ver ge vorderden leeftijd, wanneer hij vermoedelgk slechts op een veel lager loon aanspraak zon kunnen maken, of, bij vol komen onvermogen om te werken wegens zijn ouderdom, zich ten hoogste met eenig pensioen zou moeten verge-' noegen. De omstandigheid dat de rente is geen geval meer dan 70 percent van het loon sou bedragen, doet evenwel dit bezwaar zijn gewicht verliezen maar aan den anderen kant wordt het ernstiger, iageval de werk man reeds op jeugdigen leeftijd door een ongeval wordt getroffen, terwijl zjjn loon nog beneden dat van een vol wassen persoon is en de rentedie hem als schade loosstelling wordt toegekend voortdurend naar da t geiinge loon wordt geregeld. In het Zwitserscho ontwerp komt een bepaling voor, die in zulke gevallen voor den ongelokkigen werkman de rente later doet stjjgen. Moet alle aanspraak op schadeloosstelling aan den werkman worden ontzegd, indien het ongeval te wijten is aan zijn dronkenschap Verschillende bezwaren werden daartegen aangevoerd. Werklieden, die kennelijk schonken zijn, dienden niet op het werk te worden toe gelaten. Dat zou wenschelijk zijn in het belang der an dere werklieden, voor wie die dronkenschap een bron van gevaar kon worden. Streng toezicht ware voor te schrijven, met uitdrukkelijke verplichting van de werkgevers om' zulke werklieden te weren. Maar is hun dronkenschap niet kennelijk, werd zij niet opgemerkt, hoe zal men dan later kunnen bewijzen, dat het ongeval een gevolg was van de dronkenschap? Wel is het natuurlijk niet on mogelijk, dat de dronkenschap eerst later aan het licht komt, maar dan blijft het bezwaar, dat in zulk een ge val de vraag of er dronkenschap bestond, zeer moeilijk met overtuiging zal kunnen worden beantwoord. Wil men alle geschillen en processen zooveel mogelijk ver mijden, en moet men erkennen, dat het zoo heel moeilyk is uit te maken, of een ongeval soms is te wijten aan de grove sehald van den werkman, dan is er ook veel voor te zeggen, ook geen onderzoek naar mogelijke dronken schap toe te laten, maar strenge voorschriften te geven tegen de toelating van beschonken personen op het werk. MUITSClIXiAlVD. Te Hamburg was Woensdag de hitte nog onverdraaglijk. Des morgens om acht unr wees de thermometer in de schaduw reeds 80 F. Naast een groot aantal personen die onwel werden zijn ook tien menschen aan de gevolgen van de hitte gestorven. EIVCTELAIVI». Omtrent de Chineesche quaestie deelt de Daily Telegraph" mede Het verdrag van Tientsin, tusschen Engeland en China geslotenis door de houding der Chineesche Regeering in de zaak der spoorwegeoncessies en op andere punten niet alleen naar den geestmaar ook naar de letter geschonden. China kan op deze punten niet beweren onder Russi- schen invloed te hebben gehandeld. Het Tientsin-tractaat is met Chinaniet met Rusland gesloten. Indien de verplichtingen die het oplegt, niet worden nagekomen moet Engeland voldoening vragen aan China, niet aan Rusland. Engeland is bevoegd tot den eischdat de voorwaarden, waaronder aan Engelsche onderdanen con cessies worden verleend, niet verschillen van die, welke aan syndicaten van andere naties worden gesteld. Zulk een eisch is geheel in overeenstemming met de bepa lingen van het verdrag van Tientsin. Bovendien heeft Engelanddoor de beloften van China betreffende het dal van den Yang-tse-kianghet recht de bevoordeeling van elke andere mogendheid te wraken. Door de bezetting van Wei-hai-Wei en de belofte China te steunen tegen eiken dwang van buiten, heeft Engeland gepoogd den Chineezen moed in te boezemen voor de verdediging hunner belangen. Het kan echter niet dulden, dat China bij het voorbijzien van zijn eigen belangen, de rechten en privileges schendt die Engeland heeft verworven. De Tsung-li-Yamen kan niet verrast zjjnais hij nu geplaatst wordt voor den dringenden eisch de plichten, te vervullen, die het gesloten verdrag der Chineesche Regeering medebrengt. FRANKRIJK. De Panjsche »Soir" verzekert, dat in den ministerraad van Woensdag weder zeer heftió ge discussieerd iH naar aanleiding van de laatste gebeurte nissen in verband met de zaak-Dreyfns. De minister van onderwijs, de heer Bourgeois, moet opheldering hebben gevraagd over een beweerde inmenging van den minister van justitie, den heer Samen, in een beslissing van den procureur-generaal Bertrand. Tevens zonden eenige be dekte hatelijkheden zijn gezegd over het vonnis van de kamer van inbeschuldigingstelling in zake de aanklacht tegen Esterhazy en mevr. Pays. De minister-president Brisson moet een hardnekkig stilzwijgen hebben bewaard. De tusschenkomst van president Faure was noodig om aan den strijd een eind te maken. De gewezen pater Hyacinthe Loyson schrijft aan de Aiècle een brief, waarin hij zich eenstemmig verklaart met de verdedigers van Dreyfus. De tegenwoordige toestand van Frankrijk is erger dan die van Spanje, want Spanje is roemvol verslagen terwijl Frankrijk in schande neder- ligt. Spanje is in zijn koloniën gewond. Frankrijk in de ziel Het extract van het vonnis van het Hof van Assises' te Versailles is door gendarmen te Mëdan aan de woning van Emile Zola aangeboden. De huisknecht weigerde het stuk in ontvangst te nemen en zoo trokken de gendarmen weer onverrichterzake af. VEREEWIGDB STATEST. De president der Ver- eemgde Staten heeft reeds de commissarissen benoemd die krachtens artikel 4 van het protocol binnen tien dagen na de onderteekening daarvan moeten worden be noemd en binnen dertig dagen te Havana en te San Juan moeten bijeen komen, om de bijzonderheden over de ontruiming van Cuba en Porto Rico vast te stellen i)e Spaansche ministerraad heeft nog geen gevolmachtig den voor deze onderhandelingen aangewezen. De inname van Manilla moet een schitterend wapen feit zijn geweest. De vTimes" prijst generaal Merritt die zgn aanvalplan uitstekend wist door te voeren ten zeerste. Generaal Jaudenes, niet generaal Angusti, toekende het capitulatieverdrag. De Spanjaarden zouden ontwapend worden, maar onder gezag van hun officieren blijven zooveel mogelijk zonden de Amerikanen het leven en dé bezittingen van de Spanjaarden waarborgen; uit Was-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1