Nederland. Stadsberichten. Gemeenteraad van Alkmaar. hington zou men bevelen afwachten over het transport der gevangen soldaten naar Spanje banken en dergelijke instellingen zouden blijven werken onder de bestaande voorwaarden, totdat de Amerikanen andere zullen heb ben vastgesteld. De Spanjaarden houden enkele buiten werken bezet, om den opstandelingen den toegang tot de stad te beletten. ZUID-AFRIKA. De Daily Mail" verneemt uit Kaapstad, dat de trein van Johannesburg naar Kaapstad in den avond van Dinsdag bij Matjesfontein verongelukt is. Vijf Europeanen werden gedood. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat een wagen van een goederentrein losraakte en terugliep op een helling, juist toen de mailtrein aankwam. Deze ontspoorde en werd geheel versplinterd. De overblijfselen vatten vuur. Twaalf inlanders zijn levend verbrand. Volgens andere berichten in de bladen is het verlies van dertig menschenlevens te betreuren. A T J H H- De »N. Rott. Ct." ontving den 18 het volgende telegramm «Den 20 keert het derde bataljon uit Tgench (Toe- geuëh?) terug. Het tweede bataljon en een sectie artil lerie houden Tgench bezet. Alle hooiden onderwieipen zich, met uitzondering van die van Gloempang Pajong en Asan. De politieke toestand is zeer gunstig. Den 22 wordt een excursie gemaakt naar Gloempang." (Gloem pang Pajong en Asan liggen ten Zuidwesten van Gighan.) Den 19 ontving de »N. R. Ct.het volgende te legram »Op een troep, die uitgezonden was om Toekoe Oemar in Tangseh te zoeken, werd den 16 dezer in een nauwe kloof met rotssteenen geworpen. De troep bereikte Tangseh niet door gebrek aan levensmiddelen. Zij keerde naar Kenmala terug. «Aan onze zijde werden gewond de le luitenant der infanterie, A. J. Gooszen en 4 minderen. De vijand had 18 dooden." »Een patrouille in Lepong, onder aanvoering van den lea luitenant der infanterie, W. van der Vlerk, heext Pang Abas en Toekoe Abas doodgeschoten. Aan onze zijde werden twee minderen gewond." van den verjaardag der Koningin zullen niet, zooals elders is gemeld, in den avond van 30 Augustus, maar op 31 Augustus bekend worden. gt. Pankras. Op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres aan de openbare school in deze gemeente zijn geplaatstde dames A. van de Pol, te Alkmaar; B. Knyt, te Haarlem; en W. Hooyveld, te Enkhuizen. Hccrliugowaard. De heer Tamis Grootes is als le klerk geplaatst op het kantoor van registratie te Zaandam op een salaris van f 600 's jaars. Scliagen. De heer 0. Roggeveen Jz., alhier, hooit met gunstig gevolg examen afgelegd als surnumerair bij de directe belastingen. Hensbroek. Benoemd tot onderwijzer aan de openbare school de heer Jb. Raven, te \V aal op Tessel. Rectificatie Reisgids. Men vestigt de aandacht op een onnauwkeurigheid, voorkomende in een der officieele reisgidsen en waarvan schier eiken avond vele reizigers het slachtoffer worden. In het boekske staat nl. vermeld, dat in trein 54 der H. IJ. S. M., die ten 9.49 spoortijd van 's-Gravenhage naar Amsterdam vertrekt, 3e klasse-rijtuigen loopen.Dit nu is niet het geval. Deze trein is uitsluitend gevormd uit le en 2e klasse-rijtuigen. Het gevolg hiervan is, dat de teleurgestelde 3e-klasse reizigers ruim l1/, uur in het stationsgebouw te 's-Gravenhage moeten wachten alvorens te kunnen vertrekken. $cheveilingen. Dinsdag, is het grootst aantal baden genomen, dat de badmeester, die een kwart eeuw dienst achter den rug heeft, ooit gezien heeft. Het was 1828. Met de 956 v/h Volkszeebad maakt dit 2779. tWas zóó warm, dat zelfs de draaiorgels zwegen, en eerst tegen den avond de eerste uit de verdooving ontwaakte. Zelfs gingen politie-agenten langs het strand met een rader- baar de flauwgevallenen onder 103° te vervoeren. Laatste Berichten. Uit Spanje. MADRID, 19 Aug. De commissie voor de ontruiming van Cuba zal bestaan uit: generaal Gonzales Parrado, den schout bij-nacht Pastas Landero en den minister van financiën van het Cubaahsche kabinet Montoro. De com missie voor Portorico is nog niet benoemd. De Cortes zullen tusschen 10 en 20 September bijeen komen. De diefstal van f AO.OOO te Bodegrave. Omtrent dezen diefstal vinden we in de »N. R. Ct. nog het volgende vermeld Eenige dagen geleden werd ter kennis der politie te Rotterdam gebracht, dat de bakker P. Boulogne, wonende te Kapelle, in zijn bezit had een aanzienlijk bedrag aan effecten, waarvan hij zich wenschte te ontdoen. De per soon, die deze mededeeling deed, wist tevens te vertellen, dat Boulogne zich uitgelaten had, dat hij, zoo hij het soms met justitie of politie te kwaad mocht krijgen, al de effecten subiet in den oven zou gooien, om ze te ver branden. Voorzichtigheid werd dus ten zeerste aanbe volen, te meer daar er al dadelijk vermoeden rees, dat deze effecten afkomstig konden zijn van den, in den nacht van 18 op 19 December 1896 te Bodegrave ten nadeele van den landbouwer F. Beijen gepleegden, diefstal van ongeveer f 40.000 aan effecten. In overleg met den waarnemenden hoofdinspecteur der recherche, den heer L. J. C. Vuyk, bepaalde nu de hoofdcommissaris, dat men trachten zou de effecten of eenige daarvan in handen te krijgen, ten einde de stukken en nummers te vergelijken. Thans werd een particulier, bij de politie bekend, per soon in den arm genomen en deze, met Boulogne be kend, wist de effecten in handen te krijgen, onder het voorgeven, dat hij ze zou verkoopen tegen 30 percent van de nominale waarde. De effecten waren Hollandsche, Amerikaansche, Portugeesche, Russische, enz., een en ander tot een bedrag van in de duizenden. Toen nu de handlanger der politie in het bezit der ef fecten in zijn woning was wedergekeerd, was de politie spoedig daar om er beslag op te leggen en bij het nazien bleek nu werkelijk, dat zij van den Bodegraveschen dief stal afkomstig waren. Eene huiszoeking te Kapelle by Boulogne volgde. Eenige verdachte brieven werden daarbij gevonden en in beslag genomen en de man gevankelijk naar Rotterdam overgebracht, deelde mede, dat hij de effecten gekregen had van den te Bodegrave wonenden arbeider Gudée om ze te verzilveren, wetende hij, dat ze gestolen waren. Twee inspecteurs trokken naar Bodegrave voor onder zoek. Gekomen ten huize van Cudée, deden zij daar huiszoeking, doch vonden niets; maar de verdachte, die reeds vroeger door de justitie en politie in de plaats zijner inwoning in verhoor genomen was, maakte op hen een indruk, die hun termen gaf om hem mede te nemen ter confrontatie met den gearresteerden bakker. Zoo kwam hij dan Dinsdag te Rotterdam en op het Len- traal-Bureau viel hij, na herhaaldelijk verhoord te zijn door de mand. De diefstal werd door hem gepleegd, een ge deelte aan Boulogne gegeven ter verzilvering en de rest door hem ingemetseld in een oud privaat in zijn eigen woning. Opnieuw werden nu beide inspecteurs naar Bodegrave gezonden, waar het privaat onder hun toezicht werd open* gebroken. Werkelijk vonden zij daar voor een waarde van ongeveer f 20.000 aan effecten, alle in ongeschonden Met de gevonden effecten keerden beide inspecteurs terug. Op een niet noemenswaardig bedrag na, is het geheele bedrag van f 40.000 weder terecht. Hooibrand te Haringcarspel. Den 19 's namiddags ontdekten de arbeiders, die bezig waren het hooi uit de schuur van den heer W. Govers Jz., uit den Westerendpolder te verwerken, in het sterk broeiende hooi brand. Terstond werden de brand spuiten van Sint Maarten en Dirkshorn ontboden, waarvan slechts de eerstgenoemde af en toe water behoefde te geven. Het hooi, dat door de brandweer grootendeels uit de schuur werd gehaald, was gedeeltelijk verkoold. Het tijdig optreden heeft intusschen deze boerderij behouden. Ridderorden. De benoemingen in de ridderorden bij gelegenheid Muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zon dag den 21 des avonds te 9 urenin den Stadshout de navolgende stukken worden uitgevoerd: 1. »De Vrolijke intocht van Prins Carnaval", Polka Marsch van E. _Wessly. 2. Ouverture zur Oper «Euryanthe 3. a. Auf der Wacht", solo für Trompete in der Entfernnug b. Lustige Musikantenstreiche", Humoreske1 4. Bravour Fantaisie op motieven uit de opera »Die Regimen ts- tochter"J CO-oOC C. M.von Weber P. Dierig. H. Kling. Donnizetti. zich daarbij eenige discussienaar aanleiding van een pleidooi van den heer jhr. mr. P. van Foreest, voor de wenschelijkheid, om het nieuwe comité te machtigen tot eventueele onderhandeling met het comité voor de lijn SchagenAlkmaarvoornamelijk overtuigd als hij is datbij subsidie-aanvrage aan provincie en rijk, de kans van slagen daarin voor een plan, dat beide ontworpen lijnen bevatgrooter zal zijn danwaar ieder comité af zonderlijk aanvragen doet. Verschillende sprekers drongen er echter op aan uit vrees voor vertraging bjj samenkoppeling der beide plannen het nieuwe comité niet te veel aan banden te leggen en besloten werd dan ook, dit te dier zake geheel en al vrjj te laten. Mocht de wenschelijkheid inderdaad blijken dan kon de vergadering over de dan beraamde plannen, zoo noodig, haar oordeel zeggen. Als leden van het nieuwe comitévoor zooveel «Alc- maria" betreft, werden daarop gekozen de heeren C. Bos man, P. P. van Bosse, J. van Reenen en J. Oldenburg, van Bergen. Tf Bij de rondvraag deed de heer P. H. M. Ibink Me ienbrink opmerken dat de door den Alg. Ned. Wielr. Bond toegezegde wegwijzer op den driesprong op de wegen naar Bergen en Egmond nog steeds niet was geplaatst en zeide het bestuur een onderzoek toe. Verder beklaagde zich de heer Moll over de afsluiting der Em- mastraatwaarop hem door den ter vergadering aanwe zigen directeur van «Rijnecom" de stellige verzekering werd gegevendat deze belemmering slechts zoo lang duren zou, als de rioolwerken onder handen waren. De lastige en alles vernielende straatjeugd had tot dezen maatregel genoopt. Volksbond. In de den 18 gehouden huishoudelijke vergadering der afdeeling Alkmaar van den Volksbond, vereeni- ging tegen drankmisbruik, werden de verschillende pun ten van den beschrijvingsbrief voor de algemeene verga dering, op 26 Augustus te 'sGravenhage te houden, be sproken. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer H. Coopmans, tot plaatsvervanger de heer VS. Ohmstede. Als leden voor de permanente commissie inzake de be weging voor loonsbetaling en Zondagsrust werden gekozen de heeren Th. Meeues en H. Coopmans. De bijdrage aan de Kruideniersvereeniging voor de reeds gemaakte onkos ten werd op f 10 gesteld. Het bestuur der afdeeling zal eene audiëntie bij den burgemeester aanvragen teneinde met dezen te bespreken en te overleggen, welke maatre gelen genomen kannen worden, om het misbruik en het drinken van sterken drank gedurende a.s. feestdagen te voorkomen. De commissie tot het onderzoek van het woningvraagstuk hoopt de volgende maand samen te komen. Mannenzangvereeniging. De oprichting wordt ons gemeld van „Kunst genot", een mannenkwartetclub, die zich de beoefening der zangkunst ten doel stelt. Tot haar directeur is benoemd de heer J. F. de Haas. Alkmaarflche Zweminrichting. Van 13 tot en met 19 Aug. zijn gebruikt 377 baden, waarvan door heeren 230, dames 27, weezen 30 en onver- molenden 90. Drukste dagen waren den 15 en 17 Aug. met 80 en 70 baden. Hoogste temperatuur 75°, laagste 68° Fahrenheit. N. J. Buijssens. Jos. Haydn. L. Canivez. Joh. Strauss. A. Reidel. »de Toelast", eene 5. Ouverture de l'opéra «Zampa" ou »La fiancée de Marbre" van F. Hérold 6. «Een Zomerdag in Noorwegen", Fantaisie op verschillende mo tieven. a. Herdersspel, b. On- weder. c. Vogelenzang, d. Ko raal. e. Huldezang, f. Woeste dans. g. Verheerlijking van het feest 7. a. «Serenade" b. Aurora de chasse 8. «Rosen aus dem Siiden", Walzer op motieven uit de operette Das Spitzentueh der Königin" 9. «Geestverwanten", populaire pot pourri Alcnarla. Den 19 had, in het «Hotel algemeene vergadering plaats van «Alcmaria vereeniging tot bevordering vaa het vreemdelingenverkeer en tot verfraaiing van Alkmaar e. o. Zij werd bijgewoond door 56 leden. Na opening door den voorzitter, den heer G. Bosman, werden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Medegedeeld werd dat van den hoofdingenieur van den Waterstaat in deze provincie, op een desbetreffend aan hem gericht adresten antwoord was ontvangen dat vermoedelijk reeds een volgend jaar met den aanleg van een wielerpad langs den Kennemerstraatweg een aanvang zal worden gemaaktdat de stukken voor een adres met ontwerp-teekening aan burgemeester en wet houders der gemeeDte Alkmaar in zake een verbeterden afvoer der faecaliën uit de gemeente naar de terreinen der Reiniging gereed lagen en welhaast konden worden ingezondendat voor een beknopt gidsje voor maar e. o. de copie geheel gereed ismet den schrijver onderhandeld wordten eventueel kaartjeswelwillend door den heer G. Looman te bewerken daaraan toege voegd zullen worden. In behandeling kwam daarop een bestuursvoorstel, om het bestaande Tramcomité uit deze vereeniging opteheffen, ten einde het optreden mogelijk te maken van een nieuw comitéwaarvan drie leden zullen worden aangewezen door het comité-Schipper dat den aanleg van eene ver binding met de Egmonden langs de Hoevervaart be oogde en vier door de vereeniging «Alcmagia" zouden moeten worden benoomd. Het comité-Schipper verklaarde zich alsdan bereid, zijne plannen intetrekken en die van het Tramcomité uit «Alcmaria" over te nemen onder voorwaarde alleen, dat ook de door haar reeds gemaakte onkosten ten laste der onderneming zouden worden ge bracht en zijn ingenieur zou optreden als de technische raadsman van het nieuwe comité. Algemeen bleek de vergadering met deze oplossing in genomen en werd het bestuursvoorstel, zonder hoofdelijke stemming, bij acclamatie, aangenomen. Alleen ontspon Heeren leden van den Gemeenteraad worden opgeroe pen tot bijwoning der vergadering op Woensdag, ïi Aug. 1898, des namiddags te 123/4 uur, ten einde te beraadslagen en te besluiten omtrent de hier onder vermelde punten. De Burgemeester, A. MACLAINE PONT. 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van de Commissie voor de gemeentelijke gasfabriek tot vaststelling eener verordening, regelende de voorwaarden, waarop door de gemeente, met aanwen ding van muntmeters, gas zal worden geleverd. (Bijlage No. 86). t 3. Voorstel van B. en W. inzake verhuring van gemeente lijke aanplakborden en mnurvlakten. (Bijlage No. 87). 4. Idem tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken van de werklieden in dienst der gemeente. (Bijlage No. 88). 5. Idem tot verhooging der jaarwedde van den tol gaarder aan den Hoeverschelpweg. (Bijlage No. 89.) 6. Voorstel van de Commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen tot vaststelling eener verordening tot aanvulling der Algemeene Politieverordening (Bijlage No. 90). 7. Voorstel van B. en W. tot het opmaken van voor drachten ter benoeming van zetters voor 's Rijks directe belastingen (Bijlage No. 91). 8. Idem tot het verleenen van eervol ontslag aan Mej. E. Voerman,'als onderwijzeres aan de 2de openbare school voor onvermogenden. (Bijlage No. 92). 9. Idem tot benoeming van tijdelijke leeraren aan de Burgeravondschool. (Bijlage No. 93). 10. Idem tot vaststelling van het primitief kohier der straatbelasting over 1898, (Bijlage No. 94). 11. Idem tot het verleenen van een crediet voor her stellingen aan den Waagtoren. (Bijlage No. 95). 12. Idem tot vaststelling van een nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad. (Bijlage No. 96>- X tu- 13. Idem inzake het verbouwen van het Mannen- en Vronwengasthuis en het verzorgen der zieken door ver pleegsters. (Bijlage No. 97). 14. Idem, naar aanleiding eener aanvraag om subsidie, door het bestuur der Algemeene Bewaarschool. (Bijlage No. 98). 15. Idem tot benoeming van een leeraar in de wis kunde aan de Burgeravondschool. (Bijlage No. 99), 16. Rapport der commissie, belast geweest met het onderzoek der gemeente-rekening over 1897. (Bijlage No. 100). 17. Benoeming van eene onderwijzeres aan de 2de openbare school voor onvermogenden. (Bijlage No. 101). 18. Behandeling van reclames tegen aanslagen in den Hoofdelijken Omslag, dienst 1898.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2