burgerlijke stand. „CZMR PETER" Koninginnen-Banket Electrische Schellen VERLOREN: 86r 18S Advertentièn. Vraagt SOECKER'S Kroningskoekjes. WILLEM VA1V YUURE, AANBESTEDING. Het bouwen van 2 Burger woonhuizen brug te Oterleek, TE HUUR: 87i Mf do ueste dor Wereld, is Java-Rijst, G. S0ECKERBanketbakker. worden spoedig en tegen billijken prijs aan gelegd door aan den KENNEMERSINGEL, ONDERTROUWD. 18 Atuz. Willem Melchior de Klein, te Arkel, en Neeltje Kes, alhier. GEBOREN. 18 Aug. Catharina Petronella Geertraida, d. van Simon Weel, en Jantje Habbé. 19 Catharina Magdalena, d. van Edeward Herman Theodoor Muller, en Catharina Josina Hageman. OVERLEDEN. 20 Aug. Hendrikus Leonardos, z. van Johannes Petrus van Leeuwen en Jacoba Wilhelmina Janssen, 5 w. AHITfil RUAX 19 Aug. 20 Aug. pCt-l 3 3 5 5 5 5 5 3 4* 87* 97* 96-f* 861 85 84tv 84 18A 27i 64^ 97| 98* 95* 1011 81tJ 104* 385 89* 94* 22** 1071 33t8 98 34* 98* 64" 48^ 44* 80* 349* 108a 112* 35 90* 100* 93 55* 57** 148* 98* 87* 89* 99* 98 13* 93| 17* 14 9A 112 57 12tï 89* 21* 109ï% 117 139* 118 tl 162* 144 182* 157* 26* 160 96a 84l 84* 84jl 8é!? 27? 97x4 9SV Ti» I01i l04i 398 89ia 33 n 98 34 81 356 109a Cert. Nederland, N. W. Schuld2* ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sck. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3* N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Ilandelsb. Aand........ dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp.....4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 OostenrijkStaatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij Alkmaar, 19 Aug. Kleine kaas f 25.commissie f 22,50, Middelbare f 24.Aangevoerd 468 stapels wegende 149469 Kgr. Alkmaab 19 Aug. Aangevoerd 962 mudden. Tarwe, 1 8.75 a rogge f 6,— a 6.25 gerst f 0.a 0.— id. chev. f 5.50 a 6.—, haver f 3.85 a 4.25, paarden- boonen f 0.— a 0.— bruine dito f 9.— a 0,—, citroen, dito f a 0.—, vale erwten 12.— a 15.—witte dito karweizaad f 11.a 11.10, koolzaad f8.— a 0. Alkmaar 20 Ang. Aangevoerd 3 paarden f 100 a 150, 33 koeien en ossen f 180 a 200, vette kalv. f 0 a per P. f 0.— a 0.—, 44 nuchtere id. f 7 a 20, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—, 74 magere id. f 8.— a a 16,—, 0 vette varkeus a ct. per KG., 103 magere id. f 13.a 17.—, 4 bokken en geiten f 2.— a 5. boter, per P. ('s middags 12 nur) f 0.45 a 0.525, kip eieren 10.75 a 0.875, per 25 st. eenden dito f2.90 aO. 351 biggen f 5.— a 8.—, 0 kleine bokjes f 0.— a 0, lammeren f 0.a 0 Ezels f a Delft, 18 Aug. Boter. Per V* v. le soort f 34.— .a 0.50, 2e soort f 3e soort 1 per K.G. f 0.85 a 1.25. Aangevoerd 639 achtste en 38 zestiende wegende 13160 Kilogram. Edam, 18 Aug. 142 stuks boter, per Pond 55 a 56 ct., kipeieren 3.25 a 3.50 per 100 stuks. Leeuwarden, 19 Aug. Boter le soort f38.—. Aange voerd 316 vierde, 60 achtste en 24 zestiende vaten. Hoorn, 19 Ang. Aangevoerd: 131 schapen f20 af25 per stuk, handel vlug. Hoorn 20 Aug. Aangevoerd tarwe f 8.a 9, Rogge f 0,— a 0,—, Gerst f 4,50 a 5,—, Haver f3.50 a f4,—, witte erwten f9alQ.—groene dito f 11,— a ,12 grauwe dito f 19,50 a 20,—, vale dito f 11,50 a 18,— Bruine boonen f 10.50 a 11,—, Karweizaad f 11.25 mosterdzaad f 18.25. 20 koeien f150 a 200, 47 schapen f 20 a 25,—41 Lam meren f 12 a 16, 14 kalveren f 10 a 25,—, 50 varkens f 15 a 25, 0 zengen f a 120 biggen f 7,— a 11,—. kipeieren f 2,90 a 3,—, eenden dito f a per 100 1275 kop boter f 0,525 a 0,55 p. K., 3 paarden f 100 a 300. Amsterdam, 19 Aug. Friesche Hamburgers f 2.70 a 2.80, Zaaiers f 1 80 a 2.blauwpitten f 0.a 0.— Geld. blauwe f 2.20 a 2.25 muizen f 2.40 a 2.50, Kralen f 0.a 0.—, Katwijker Zand f 3.a 3.50 -dito klei f 0.a 0.Noordw. graven f 2.50 a 3. Hillegommer zand f 2.50 a 3.50, dito graven f 0.a 0. Andijker muisjes f 2.80 a 3.id. blauwe f 0. s 0.— IJpolder blauwe f 0.a 0. 99 17* 14i 12a 89| II81 184 159a 26* 164 van de allerfijnste qualiteit, absoluut zuiver en onvermengd, zooals nog nooit onder de aandacht gebrachtdoor de geneesheeren sterk aan bevolen ter vervanging; van aardappelen, omdat .Java-Rijst gemakkelijk verteerkaar is en een koog voedingsge- lialte beeft. Wegens liaar buitengewoon groot uitzettingsvermogen goedkooper in het gebruik dan alle andere Java-soorien. Verkrijgb. in comestibles- en kruidenierswinkels in hermetisch gesloten fraaie bussen van 2i/2 KG. a f 1.5© en 5 KG. a f 2.75. Ter kennis making proef kartons a f 0.30. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Rijst, merk „De Phénix" a f 0.20 het iL KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van J£i/2 kg. tegen postw. a f 1.50 aan het adres voor en gr osStoomrijstpcllerij Phénix", C. KAMPHl'IJS, Zaandam. Alleen echt in origineele bussen en kartons waarop afgebeeld Czaar Peter te midden der scheeps- bouw-attributen, en de 20 ets. rijst met de vogel Pbénix. Wordt nimmer los of uitgewogen verkocht. Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. J. LIS80STE di ZOON. Leiden 19 Aug. Aangevoerd runderen, kalve ren, schapen, 0 paarden t a 0 veulen 58 stieren f 57 a 253, 92 vette ossen en koeien f 116 a 248, per P. 50 a 62 ct., 120 varekoeien f 100 a f196, 20 graskalv. f 16 a 43, 87 vette kalveren f 30 a 100, p. kg. 60 a 80 ct., 20 nuchtere id. f 7.a 19. 312 vette schapen f 15.a 26.p. P. 36 a 42 ct. 462 weide-schapen f 12 a 22 362 lammeren f 8.a 14.431 magere varkens f 16 a 35 727 biggen,, f 5.a 14.206 kalf- en melkkoeien f 105 a 232. Zwolle 19 Aug. Boter per kg. f 0.80 a f 1.00, per 1li vat f 16.a f 20.50, wegende samen 12660 Kg. Meppel 18 Ang. Boter, lesoortf20.2esoortf 19.— 3e soort 17.—, per 1,5 K.G. f 1.40 a 1.60. Aangevoerd 9000 Kg. Zaandam, 18 Aug. Aangevoerd 12 stapels kaas, prijs, kleine f 22. Enkhcizen 17 Ang. Aangevoerd 21 stapels kaas hoog ste prijs f 23,boter, per kop 475 a 50.— karwij- zaad f 10.25 a mosterdzaad f 18.25, a Maanzaad f 15 a erwten: grauwe f a groene f 0.a 0.vale f awijker vale f 10.0 a 0.Platte boonen f 5.a 5.50, paar- deboonen f 5.50 a 6.25, bruine boonen f 10.a 0.— gerst f 4.a 5.haver f 3.75 a 4. Schiedam 19 Aug. Montw. 0.125 hooger f 10,25 bij den Branders-bond f 10 aper Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever t 14,25, id. Amsterd. proef f 15,75, Spoeling-Commissie f 0.40. Londen, 18 Ang. Aangevoerdrunderen 0/0 a 0/0, 3000 schapen en lammeren 3/2 a 5/4, 30 kalveren 3/6 a 5/0, varkens a marktbericht St. Pancras. Aangevoerd. Hoogste prijs. 13 Ang. 80 mandjes f 0.80 per 171/3 KG. 15 28 0.60 16 60 0.80 17 36 1.80 18 44 0.70 19 121 0.85 Slaboonen. 60300 a 30 ct. per 1000. 51500 174500 100000 50500 115300 30 22 27 22 22 Bloemkool werd weinig aangevoerd en was bijna niets waard. In den loop dezer week kwamen ook uien aan de markt, die verhandeld werden a 45 ct, per mand en a 5O ct. per 100 bos. Den 30 Augustus hopen onze geliefde ouders HARTOG MANHEIM en SOPHIA MANHEIM hunne 25jarlge echt vereen! ging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Alkmaar, 20 Aug. 1898. Receptie30 Augustus van 24 uur, Verdronkenoord, C. 97. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn hartelijk geliefde echtgenoot HENDRIK BUTTERin den ouderdom van 86 jaar en 9 maanden. Koedijk, N. AANGAANDE- 17 Aug. 1898. Wed. H. Butter. Als BEDlEllvnii: bij kermissen, partijen en andere feestelijke gele genheden, biedt zich aan J. J. VREDEN- BURG, St. Annastraat, No. 36, Alkmaar. Jaren in het vak werkzaam geweestis ook genegen ander b ij w e r k te verrichten. Bij acteden 19den Augustus 1898 voor Notaris J. VAN DER VEEN te Alkmaar verleden is door de Heeren REIJER HOENtimmermanwonende te Heiloo en GERRIT SCHOEN, timmerman wonende te Alkmaar, aangegaan eene vennootschap onder de firma Schoen en Co., gevestigd te Alkmaarten doel hebbende het voor gemeenschappelijke rekening uitoefenen van het timmermans- en het molenmakersbedrijf. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 20 jarenaanvangende den lsten October 1898en alzoo eindigende den laatsten September 1918, met stilzwijgende verlenging van 5 jaar telkens, bij gebreke van opzegging 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn. Tot het verrichten van daden van eigendom, het afgeven, endosseeren en voor aval teekenen van wisselbrieven en ander handelspapier, tot het aankoopen van zaken de vennootschap betreffende boven f 500 tot het aangaan van borgtocht en het treffen van dadingen wordt beider toestemming vereischtterwijl overigens ieder der ven- nooten bevoegd is voor de vennootschap op te treden en de firma te teekenen doch alleen voor zaken de ven nootschap rechtstreeks betreffende. J. VAN DER VEEN, Alkmaar, 20 Aug. 1898. Notaris. le jlAXftOlilDIGKlIO. Bij vonnis der Arrondissements-Recbtbank te Alkmaar tnsschen AGATHA GROKAKWhUKA', zonder be roep, echtgenoote van WTIdLESI II HA lillik AR- KES, wonende te de Bildt, en WILLEM HENDRIK ARKES, vroeger directeur eener tramwegonderneming, thans expediteur, wonende te Utrecht, gewezen en den 18 Jnni 1896 in het openbaar uitgesproken, welk vonnis is bevestigd bij arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van den 18 Maart 1898, zijn partijen verklaard te zijn gescheiden van tafel en bed, met al de gevolgen daaraan door de wet gehecht. E. T. CLAUSING, Procureur. Amsterdam, 1 0fl 1QQQ W. C. BOSMAN, Alkmaar, 20 1898' Procureur. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van den achttienden Augustus 1800 acht en negentig is P1ETER JACOB ALBERT118 8JOERIschoen maker, wonende te Alkmaar verklaard In staat van faillissement, met benoeming van den EdelAchtbaren Hoer Mr. W. H. VAN NES VAN MEERKERK, tot Rechter-Commissaris, en van den ondergeteekende tot curator. Alkmaar, J. P. BOSMAN, 20 Augustus 1898. Curator. Aan hendie iets schuldig zijn aante vorderen hebben van of borgtocht hebben ten laste van de nalatenschap van Wilhelmina Huijs, laatst weduwe van Cornells Twlsk, eerder van Wil lem Duin, gewoond hebbende en 6 Juli 1898 overleden te Castricum, wordt verzocht daarvan vóór 1 Sep tember a.s. betaling en opgave te doen aan FLORIS TWISK timmerman te Znid-BakknmCastricnm of aan Mr. H. P. M. KRAAKMAN, Advocaat en Procureur, Langestraat 7, te Alkmaar. HA MEAT 1 te ALKMAAR op Zaterdag 20 Augustus 1.1., eene Enveloppe met ongeveer 1 POO,aan bank papier, waarvan de nummers bekend zijn. De eerlijke vinder wordt dringend verzocht, aangifte te doen bij de uitgevers dezer Courant. Op eene goede belooniug kan gerekend worden. K. BAKKER Dz., Architect, zal, namens den heer P. BRANDS, op Dinsdag, 30 Aug. 1898, 's avonds ten 6 urein het Café van ROL, aan het Ritsevoort, aanbesteden aan de CLARISSEBUURT, te ALKMAAR. Aanwijzing 25 Ang. a.s., 's morgens 11 ure. Bestek en teekening na 23 Aug., f 1,per stel. Dijkgraaf en Heemraden van den Polder SPBBc HEERHUGOWAARD maken bekend, dat de voor zoover de b r n g betreft, is afgewerkt en deze van af heden voor het verkeer met PAARD en RIJTUIG is opengesteld. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd S. AKKERMAN. HeerhugowaardDe Secretaris, 20 Augustus 1898. P. WONDER Az. het HUIS, bewoond door wijlen Mevr. HOLTZ. bevragen bij W. F. STOEL Sr. Er wordt ten spoedigste gevraagd eene flinke Te niet onder dan 18 jaar, om aan het Station werkzaam te zijn. Zich te vervoegen bij mej. de Wed. BENEDICT, Hoogstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3