Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente De Lange de Moraaz P. M. Duyvis Co., sa® "ISTen ÜHSTEEKEH18. Paarden, Rijtuigen enz. Bij C. VAN STAM t- en liWM KAPITAAL 500,000 GULDEN. Roode klei-aarde Pl.m. 3000 Rijwielen A.Boersen,Dijk,No. 7, MIENT 25. ALKMAAR. CONFECTIE NAAR MAAT. w w Zi jdenstofffen AGENTEN Rotterdamsche Hypotheekbank, KOOG AAN DE ZAAN. licht en zwaar Smeedwerk, Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. K. OLIJ Ez., Banketbakker, Amsterdamsche Hypotlieek- Waarborg-Maatschappij Voor dam, C 8. WIJNHANDEL, alkmaar. BORDEAUX zeer goede Tafelwijn, Roode en Witte Portwijnen. Madeira en Sherry wijnen. Zoo ook diverse andere soorten WIJIV, Likeuren en Gedistilleerd. STEARINEKAARSEN is de meest verfrisschende en zuiverste. Veefonds Purmerend. (ETVG-ELSCH fabrikaat) van f 180,— voor f 95,—, Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN. Stëfiïff "^-'Uden 41 6 I l 9 VERSOHAFFEN GELD OP HYPOTHEEK. O O o O O H H H W 5e JAARLIJKSCHE gevestigd te AMSTERDAM. Verkrijgbaar bij Telefoonnummer 25. Tk/Lm von Elten Keussen, Crefeld de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", „deBlfProTinoiën." -majjjjj HOOFDKANTOORROHIN 75 AMSTERDAM. Voor Steen- en Pannebakkerijen. gevestigd te AMSTERDAMDamrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit ran 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Dr. S. R. J. t. SCHEVKHAÏES, E. W. SCOTT en J. F. L. BLAMKKBERG. Secretaris der Direotie: Br. J. SCHEVICHAVEB. Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO.— Verzekerd bedrag ruim 78.000.000 Ontvangsten in 1897 4.367.000 Reserven op 31 December 1897 ruim11.700.000.— Onderdon. JAARLIJKSCHE premie voor 1000. 1 na 20 jaren na 15 jaren Ondndon. Dadelijk ingaande J aarlij ksche lijfrente voor 100 gestort kapitaal. voor mannen. roor rronwen. 1 25 y is 10 57 30 45 83 6 65 30 20 30 60 57 30 50 T 54 1 24 35 23 80 «2 40 58 10 55 39 1 90 40 28 20 43 90 59 20 60 57 10 1 45 te 40 46 70 61 40 65 18 72 50 42 60 51 64 80 70 13 51 is 03 der IHACHINE-FABRlHANTfiN, Met onzen STOOMHAMER kunnen wij goed doorgelascht en afgewerkt voor concurreerenden prijs leveren. Eeknipte PATRONEN voor Dames- en Rln, derkleedlng, voor elke maat en leeftijd passend- zijn voortdurend verkrijgbaar bij Mej. BROUWER. LANDSTRAAT 2. HH - ff m O 2. 5t «M ff o x ff 8H A f 0,§0 per flesch, alsook op kogelflesschen verkrijgbaar bij VERDRONKENOORD D 14, en ln het flliaalBITSEVOORT Ao. 1. VERLOTING, VAN HoofdprijzenVIER DOGCARTS, ieder bespannen met 1 PAARD (compleet), benevens pl.m. 20 PAARDEN. Totaal bedrag der prijzen 250. Aantal loten I0.006. Trekking 7 September. Prijs der Loten f 1.per stuk. W. G. VAN DER WAL te Arnhem, Voorzitter. N. G, FRANCKEN te Eist, Secretaris. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerh. soorten verseh gebak hij neemt ten allen tijde bestellingen aan. Groote sorteering Chocol. artikelen, groenten ln blik, sla-olie en poeder-chocolade. N.B. Vraag VAN STAM's Kroontjes, Alkm. jon gens en 2 ets. boter-fodenkoeken. De Mij. waarborgt hypothécaire vorde- ringen door hare bemiddeling gesloten en geeft tot nadere aankondiging uittot den koers van 10O pet., niet ultlootbare gewaarborgde 4 pet. hypothécaire obligatiën in stukken van flOOO, f 500 en 1 ÏOO. Voor inlichtingen gelieve men zich te wenden tot den heer I. PRINS Az., Agent der Maatschappij te Alkmaar Laat 74. per anker f 24. per flesch f Ojö?1/,. VERDERE M E Bk E N per anker f 26,f 28,f 30,f 38,f 34,1 36,en liooger. flesch f 0,69% f 0,65, f 0,70, f 0,75 f 0,80 f 0,85 ROODE f 1,1Ö, t 1,50, f 1.90WITTE f 1,16, f 1,40, f 2,56 p. fl. MADEIRA f 0,85, f 1,—, f 1,25, f l,SO, f 1,75, SHERRY f 1-, f 1,46 p.°fl. ZIE VERDER VOLLEDIGE PRIJS-COURANT. Technikum Mittweida Sachsen. Maschinen-IngenJeur-SchuIe Werkmeister-Schule Elektrotechnlsches Praktlkum. I rechtstreeks uit de Fabriek van door iederen en in alle afmetingen te verkrijgen. IteakJUM Zwarte, gekleurde en witte Zijdenstoffen, Fluweel, Peluche en Velvet in alle soorten. De bestelde artikelen worden vrij van rechten, en over 10 Gulden ook franeo aan huis tegen remboursement geleverd. Men vrage monsters bij opgaaf van bet verlangde. r HARDE, WITTE en ZE IVERE van te ICH1EDAH. Bekroond', te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje; te Antwerpen ln 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. EAU WE COLOGNE Goedgekeurd bj Koninklijk Beelnit ven 4 J n li 189 8, No. 50. Voor ALKMAAG on on i r o n ™g.« wij «m "1* Mon wonde rich mot fmnc. bri.r.n (on ni.t in p.mon) «u om ndroo, ondo, opg.vo ref.r.nt.o» on togen- woordigen werkkring. WÊÊBSS^ -^0 ondergeteekenden berichten hunnen ge- achten begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, dat bij hen van af Maandagavond te verkrijgen is verseh roggebrood van de eerste nieuwe rogge. J. GOESHuigbrouwersteeg. 0. GOESRitsevoort. Bij het ondeizoek op 16Augustus 1898 van de boeken en kas van den administrateur, is alles uit muntend in orde bevonden. De commissie van onderzoek, F. GROOT, Midwoud. J. HEIJNES, Purmer, gem. Purmerend. Jb. Pz. GROOT, Starnmeer. met zeer groot kleurvermogen, billijk verkrijgbaar. Aanvr. onder W. 4422 aan HAASENSTEIN VOGLER, A. G. Hannover. le EEASSE, worden het geheele land door gaarne op zicht gezonden door De Internationale Handel-Maatschappij, ARNHEM Parkstraat 16. bericht dat hij ruim voorzien is van extra mooi Sparregroen. Beveelt zich tevens aan voor de leve ring van gemaakte slingers en groengemaakte kronen. Het groen wordt ook per BOS verkocht. GEBRs. SCHENKE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4