De inwonende patiënt. Nederland. vond ik mijzelf weder met een aantal andere gekwetsten in de schaduw van een boomengroep. Ik gevoelde in het geheel geen pijn en lag in het lange gras zonder eenige onaangename ondervinding. De herinnering aan de bewe ring van den dokter, dat mijn wond doodelijk was, maakte op mijn geest even weinig indruk als mijn wond op mijn lichaam. Toen ik later weer tot mijzelf kwam, had ik een ge voel alsof gloeiende naalden in mijn wervelkolom werden gedreven. Ik begreep later dat dit gevoel afkomstig was van de beensplintersdie in mijn ruggemerg waren gedrongen. »Mijn waarnemingen op het veld en later op het hos pitaalschip, hebben mij doen gelooven, dat het Mauser geweer een der barmhartigste oorlogswerktuigen is, als men daarbij al van barmhartigheid kan spreken. Een bijzondere eigenaardigheid van het Mausergeweer schijnt te zijn, dat de gewonde bijna onmiddelijk neerstort." gebracht alshazen fazanten enz. Deze dieren hebben zich zeer sterk vermeerderd, zoodat het jachtveld aldaar thans buitengewoon rijk is. In het kreupelhout moet het wemelen van hazen. Van een ingezetene van 's-ttravenhagc werd Dinsdag een aanvallig meisje van 4 '/j jaar vermist. Na eenigen tijd gezocht te hebben, haalde de vader zijn kind levenloos uit den regenbak in den tuin achter zijne woning. Hdaiu. Eenigen tijd geleden kwam alhier, uit de Zuiderzee, een pleiziervaartuig binnenvallen, waarvan de opvarenden naar Amsterdam vertrokken en het jacht onbeheerd achterlieten zelfs de zeilen werden niet opge borgen, die bleven in weer en wind liggen. Sedert is niets van de bemanning bespeurd. Door de zorg der politie is het vaartuig thans op een veilige plaats gebracht en de inventaris geborgen. Ble motor-wagen te Brnmen. De veel besproken motor-wagen van den heer H. A. Meijer te Emmen, is dezer dagen, door paarden getrok ken, naar Beilen vertrokken om van daar per spoor naar Cannstadt te worden vervoerd. De aldaar gevestigde fabriek van Daimler heeft den door haar geleverden wa gen teruggenomen nu hij gebleken is te zwaar te zijn voor de Drentsche wegen. De heer Meijer heeft geen plan, nu de automobielen in Drenthe zooveel tegenwerking ondervinden, in den eersten tijd weder een voertuig aan te koopen. Beroepen naar Opperdoes de heer R. J. Aalbers, cand. te Amsterdam. De raad der gemeente Beverwijk besloot de jaarwedden van het onderwijzend personeel zoodanig^ te regelen dat opklimming wordt ingevoerd in verhouding tot dienstjaren en behaalde acten. De rekening dier gemeente wijst aan in ontvang f 76.164.623 en in uitgaaf f 70.998.25 dus een batig saldo van f 5166.373. Wat hekken de heeren een juist oog op toiletten De »N. Rott. Ct.": »Hare Majesteit de Koningin was in een grijs costnum met een klein hoedje met witte veeren." Het Handelsblad" »H. M. de Koningin was gekleed in licht rose met zeegroen, witten hoed met veeren en voile.'' De »Telegraaf" »H. M. de Koningin was gekleed in licht zeegroen toilet met weerschijn, terwijl Zij een hoed op had met witte veeren." Het »Utr. Dagbl." Koningin Wilhelmina was gekleed in een lichte zijden blouse en een blauwen rok en had een witten hoed (toque) op." Hoe was de Koningin nu gekleed Wij hebben H.M. een- tweemaal gezienmaar aan een beoordeeling van haar toilet wagen wij ons niet. Rott. Nbl. Palingen In een wijnflesch. Een vreemde vondst werd gedaan in de uitwate ringssluis van het waterschap Sint Maartensdijk, n.l. een wijnflesch met twee palingen er in, die er klaarblijkelijk waren ingegroeid. Zij waren er zoo groot in geworden, dat het stuk slaan der flesch noodig was, om ze uit hunne ongewone verblijfplaats te voorschijn te halen. Op het eiland Schiermonnikoog heeft ongeveer drie jaren geleden de tegenwoordige eigenaar van dat eiland graaf Bernsdorfverschillende wildsoorten over- Ken sterk geslacht. Te Paterswolde is een familiefeest gevierd, waarbij tien broeders en zusters meer dan 600 jaren tellende te zamen waren. Mej. de Wed. Meijer vierde haar 74sten verjaardag en werd gefeliciteerd door zes zusters en drie broedersdie zich allen in een uitstekende gezondheid mogen verheugen. De Rattenplaag. Dat in het Geestmer-Ambacht de rattenjacht nog steeds met goed gevolg gedreven wordtblijkt hieruit datondanks het groote getal gevangen ratten in de maand Juli nog 1343 stuks werden ingeleverd alleen bij de commissie te Zuidscharwoude. Deze commissie be taalde reeds f 600 aan rattenpremies. mishandeling. Op het Zandpad te Winschoten heeft zekere Kamps een aanslag gedaan op het leven zijner vrouw. Het was haar verjaardag en over het vieren daarvan ontstond eenig verschilhetwelk allengs heviger werdtotdat de man zijne vrouw met een mes tusschen de 8ste en 9de rib stiet, waardoor een levensgevaarlijke wonde ontstond. Te Zaandam is in bijna 89-jarigen ouderdom overleden de oud-strijder Gerrit Meijergerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en de Citadel-medaille, Vergiftige garnalen. Voorzichtigheid bij het nuttigen van garnalen ver- 1 dient aanbeveling. Een inwoner van de gemeente Wor- mer veer maakte met zijn familiebestaande uit elf personen, dezer dagen een uitstapje naar Alkmaar. Niet minder dan negen van hen kwamen terug met hevige krampen en brakingeneen gevolg van het eten van garnalenwelke zij op reis hadden medegenomen. Christenzin. Uit Sleeuwijk meldt mendat dezer dagen de consulent van de gereformeerde gemeente aldaar aan het eind zijner predikatie en vóór het uitspreken van de zegenbede bij de aanbeveling van de Unie-collectede woorden bezigdebidt God dat al die openbare scholen in puinhoopen storten.'' (N. Rott. Ct.) Treinen In <le teestweek. De inhuldigingsfeesten van H. M. Koningin Wilhel mina zullen van alle zijden des lands tallooze bezoekers naar Amsterdam brengen. Aan de spoorwegen wordt voor die dagen eene zware taak gesteld. Vooral bij het vertrek van Amsterdam pleegt op drukke dagen de ijver der beambten door het ongeduldige publiek op zware proef gesteld te worden. Het tot nu toe gevolgde stelsel van treinenloop was daarvan de voornaamste oorzaak. Men liet treinen loopen als de ten vertrek gereed staande vol was, en liet er voor en er na, telkens indien er reizigers waren, maar een trein gaan. Het publiek dat drong kwam naar dien regel het eerste weg, en men ging na afloop van het feest- bedrijf naar het station om met het drangbedrijf een aanvang te maken. De Hollandsche Spoor heeft voor de aanstaande Hul digingsfeesten maatregelen getroffen, die aanleiding kunnen geven, dat opeen hooping van reizigers in het Centraal station voorkomen wordt. Wij bedoelen niet alleen het daarstellen van een nieuw perron, voor reizigers die in de richting den Helder via Zaandam of via Haarlem reizen, maar daarnaast het geregeld laten loopen van extratreinen naar vooraf vastgestelde dienstregeling. Voor de 3 feestdagen wordt een extra spoorboekje uit gegeven door den heer Jac. G. Robbersvoor de som van 5 cents kan ieder reiziger volkomen op de hoogte komen van den ganschen treinenloop. Men deelt ons meé, dat er in de richting Haarlem alleen van 's avonds 11 tot 's nachts 2 uur 17 extra treinen zullen loopen, in de richting van Weesp 10. St. HKaarten. Den 17 werd, onder voorzitterschap van den heer J. Fray te Dirkshorn, de gewone jaarver gadering gehouden van het Onderling begrafenisfonds voor plattelands gemeenten in Noordholland, opgericht te Eeni- genbnrg in 1848. Tot commissaris werd herbenoemd de heer W. de Jongh. De rekeningen werden onderzocht en vastgesteld: begrafenisfonds, ontvangen f 2345.005; uitgave f 2215.65 saldo f 129.355fonds van toe lage, ontvangen f 328.54; uitgave t 89.70; saldo f 238.84. Van het kasgeld, thans bedragende ongeveer f 800. zal f 300.worden belegd en gevoegd bij de reeds ge vormde reserve, bedragende voor het begrafenisfonds f 4450.voor het fonds van toelage f 100,Het was dit jaar juist 50 jaar geleden dat bovengemeld fonds werd opgericht. In de Wierlngerwaard werd dezer dagen onder het tarwe scheren een arbeider door eene zonnesteek getroffen. De ongelukkige was oogenblikkelijk dood. Nlbblkswoud. Tot hoofd der school alhier is benoemd de heer O. Poschonderwijzer te Amsterdam. Wijdenes. Voor de betrekking van onderwijzeres in de handwerken aan de O. L. School te Oosterleek hebben zich drie sollicitanten aangemeld. Helder. Tot lid van den gemeenteraad is ge kozen de heer S. Krijnen (lib.). Twisk. Bedankt voor het beroep naar de ned. herv. gemeente alhier, door ds. Roobol te Oostvoorne. Wervers hoof'. Zondagmorgen omstreeks 8 uur zag men in het veld een brandje. Het was een klamp karweistoppelen ongeveer 800 bosdie waarschijnlijk door broeien in brand was geraakt. De eigenaar M. W,, alhier, leed daardoor eene schade van omstreeks f 25. Tot penningmeester van den Haarlemmermeer polder is den 18 benoemd de heer F. Th. Roeters van Lennep, te Koog aan de Zaan. In de vacature als heemraadontstaan door het be danken van den heer R. W. J. C. van den Wall Bake, te Amsterdam, werd gekozen de heer jhr. mr. P. Teding van Berkhout, te Heemstede. Door de politie te Helder is opgespoord en aan gehouden een oude bekende der justitie, woonachtig aan den Langendijk (N.-H.) die verdacht werd te Helder geld te hebben ontvreemd ait eene burgerwoning in de Koningstraat, door middel van insluiping. De man werd spoedig tot bekentenis gebracht en daarop naar Alkmaar getransporteerd. Bij zijne aanhouding werd hij in het bezit gevonden van geld en gouden en zilveren sieraden, waarschijnlijk mede van diefstal afkomstig. Engelschen die met eene dame reisden, op een tragische wijze om het leven waren gekomen. Waarschijnlijk had het Grieksche meisje den moord op haar broeder ge pleegd gewroken. Bij het doorzien van de ietwat onsamenhangende mé moires waarmede ik getracht heb eenige van de geestes- eigenaardigheden van mijn vriend Sherlock Holmes in het licht te stellen trof mij de moeilijkheid die ik on dervond bij het uitzoeken van de voorbeelden die in elk opzicht aan jmijn doel beantwoordden. Want in die ge vallen waarin Holmes een doorslaand bewijs gaf van zijn meesterschap in de analytische redeneerkunst en de waarde van zijn bijzondere methode van onderzoek in t licht stelde, waren de feiten zelve dikwijls zoo eenvoudig en ailedaagsch, dat ik mij niet gerechtigd achtte ze open baar te maken. Aan den anderen kant kwam het dik- wjjls voor, dat hij werd betrokken in eenige nasporing, waarvan de bijzonderheden zeer merkwaardig en drama tisch waren, maar waarbij het aandeel dat hij had in het vaststellen van hare oorzaken minder sterk op den voorgrond trad, dan ik als zijn biograaf wel wenschte. Zoo is het mogelijk, dat in de geschiedenis, die ik u thans ga mededeelen, de rol die mijn vriend daarin speelde, van niet overwegende beteekenis isen toch zijn al de omstandigheden zoo merkwaardig, dat ik het niet van mij kan verkrijgen, ze uit deze reeks avon turen weg te laten. Den juisten datum weet ik niet meer want enkele aanteekeningen, op dit geval betrekking hebbende, zijn zoek geraakt maar het moet geweest zijn tegen het einde van het eerste jaar, waarin ik met Holmes op kamers in Baker Street samenwoonde. Het was onstuimig Octoberweerwij waren beiden den geheelen dag in huis gebleven, wijl ik met mijn geschokte gezondheid vreesde in de scherpe herfstlucht te komen, en doordien Holmes verdiept was in eenige van die duistere schei kundige onderzoekingen, die hem, zoolang hij daarmede bezig was, voor alles wat buiten hem voorviel, geheel onverschillig maakten. Tegen den avond evenwel, deed het breken van een reageerbuisje zijn onderzoek vroeg' tijdig eindigen en sprong hij met een uitroep van onge duld en met een ontevreden gezicht overeind. »Een dag arbeid vernietigd, Watson," zeide hij naar het venster schrijdend. »Ha, de sterren schijnen weer en de wind is gaan liggen. Wat denkt gij er van als wij eens een wandeling door de straten van Londen maakten?" Het begon ook mij in onze kleine voorkamer te ver velen en ik stemde blijde met Holmes' voorstel in, terwijl ik mij tot den neus tegen de scherpe nacht lucht inbakerde. Wel drie uren wandelden wij samen rond, het wisselende en bedrijvige volksleven in Fleet Street en Strand met belangstelling gadeslaande. Hol mes' kwaad humeur was overgedreven en zijn eigen aardige manier van praten en zijn scherp waarnemen van allerlei bijzonderheden en zijn talent in het maken van gevolgtrekkingen vermaakte mij en hield mij in opgewekte stemming. Het was tien uur eer wij weer in Baker Street aankwamen. Een brougham wachtte voor onze deur. »Hum het rijtuig van een dokter iemand voor alle kwalen, bemerk ik," zeide Holmes. »Niet lang in de praktijk, of niet veel te doen komt om consult bij ons, denk ikToevallig, dat wij nu teruggekomen zijn." Ik was voldoende vertrouwd met de methode van Hol mes, om zijne redeneering te kunnen volgen en te zien, dat de aard en het uiterlijk van verschillende medische instrumenten in het teenen korfje, dat in het lamplicht binnen den brougham hinghem de gegevens voor zijne gevolgtrekkingen hadden verschaft. Het licht in ons venster boven toonde onsdat dit late bezoek inderdaad voor ons bestemd was. Eenigszins nieuwsgierig naar de be weegreden van het bezoek van dien collega in de genees kunde op dit uur, volgde ik Holmes in ons heiligdom. Een man met een bleek wasachtig gelaat en rosse bak kebaarden stond, toen wij binnenkwamen, van den stoel Het maandblad tegen de vervalscliingeu, no. 1, bevat: de uitvoer van hamburgsche nagemaakte wijnen; onderzoekingen van levensmiddelen en handels artikelen gedaan aan het Bureau voor chemisch en mi croscopisch onderzoek, Keizersgracht 291, Amsterdam (directeurendr. van Hamel Roos en Harmens) contröle-onderzoekingen: advocaat, beschuit, bessensap, bier, boter, geëmailleerde pannen, havermeel, jenever, levertraan, limonade, thee, vruchtenwijnen, zeep uittreksel uit het verslag der plaatselijke Gezondheids- Commissie te Maastricht over 1897 vervalsching van pimentwetenschappelijke berichten: eenige opmerkingen aangaande den invloed van het ste- riliseeren op de chemische samenstelling der melk het aantoonen van zaagsel in meelonderzoek van melk op tuberkelbacillencorrespondentie: waarschu wing tegen kwakzalverij hygiene en i n-U -> s- trie: het stof der kamers als drager van ziekte ver oorzakende kiemen; kalkwater als ontsmettingsmiddel. schadelijke eigenschappen der kaasstof van boter. - in blik geconserveerde levensmiddelen zonder etiket het korset olijfolie in verband met de voeding en de gezondheidnuttige aanwending van de kracht der gol ven het lossen van graanschepen volgens een nieuw systeemhet schoonmaken van roestig ijzer door elec trolyse feuilleton: overlading en hersenver- moeienis bij de jeugdeenige bijzonderheden omtrent de kreeft in verband met de voeding; een zonderlinge voe ding een wedstrijd van vegetariërs en niet-vegetariërs vloeibare lucht. bij het vuur op. Hp was waarschijnlijk niet ouder dan vier en dertig jaar, maar de lijdenstrek op zijn gelaat en de ongezonde kleur spraken ons van een leven dat zijne gezondheid had ondermijnd en hem van zijne jeugd beroofd. Zijne manieren waren zenuwachtig en beschroomd, als die van een gevoelig mensch en zijne dunne witte hand, waarmede hij bij het opstaan op den schoorsteen mantel leunde waren eerder van een artist dan van een heelmeester. Hij was eenvoudig gekleed in zwarte jas donkere broek en een donker gekleurde das. Goeden avond dokterik ben blijdat gij slechts weinige minuten op ons hebt behoeven te wachten, zeide Holmes, »Gij hebt dus met mijn koetsier gesproken »Neen ik zie dat aan de kaars op het buffet. Ga als 't u belieft weer zitten en zeg mij, waarmede ik u van dienst kan zijn." »Mijn naam is dokter Percy Trevelyan, en ik woon N" 403 Brook Steet," zeide onze bezoeker. »Zijt gij niet de schrijver van een verhandeling over weinig bekende zenuwtoevallen vroeg ik. »Ik hoor zoo zelden van het werk zeide hij »dat ik dacht dat het geheel in vergetelheid was geraakt. Mijn uitgevers zeggen dat het volstrekt niet met den verkoop wil vlotten. Gij zijt zeker, naar ik vermoed, zelf een geneeskundige." »Een gepensioneerd officier van gezondheid." »Mijn stokpaardje was altijd de studie van de zenuw ziekten. Ik zou wenschen daarvan mijne speciale studie te maken maar natuurlijk een mensch moet nemen wat hij krijgen kan. Dit heeft evenwel niets met de zaak te maken, waarvoor ik ben gekomen, mijnheer Holmes," zeide hij zich tot mijn vriend wendende »en ik ben mij ten volle bewust, hoe kostbaar uw tijd is. In den laatsten tijd hadden in mijn huis in Brook Street ongewone gebeurtenissen plaats en van avond werden die van dien aard, dat ik meende, niet langer te mogen wachten met uw raad en bijstand in te roepen.' Sherlock Holmes ging zitten en stak zijn pijp aan. »Gij zijt ons zeer welkom. Ge zult mij verplichten, met mij in bijzonderheden mede te deelen, door welke voorvallen gij zoo van streek zijt gebracht," zeide hij. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6