Bruning Muhren, Opening Naj aarsseizoen. En gros En détail. MUZIEKSCHOOL isclaiii. IJzeren ei Stalen Sclieepsiioiiw. M. A. Erkamp, Wet jas- a wattrltifc MERK (TC T. CROK, KZ:; VLAGGEN, Landbouw - Cr edict, Kunsttanden Openbare Yerkooping Openbare Yerkooping Koster Van Batenburg F. 11AI1S, te Alkmaar, Voordain C 13. AMSTEEDAMXÜFieuwendijk 156L Stalen-Depots in alle groote plaatsen Fantasie-, ÜSffen- en zwarte Stoffen 0\ AUG. MASCHMEIJER. AMSTEEDAM./ C. L. MATTEEOT F> I Jk. 1ST O'S. im Merk A f 0,75 per 5 ons, B 0,60 5 G. M. J. BAKKER, Brandstoffen. der Maatschappij t. B. dei- Toonkunst. Boekh. Menus. Coster Zoon, UITSTAPOTS C. PROVILY. PRIJS f Q,4Q. HERSTELPLAATS Stoom- en andere Werktuigen. Fnidsen, G 6SÖ. Roode Bordeaux wijn OG Roode Port-k-Port COGNAC "Van Romunde êc S-eveke ZUIVERE MURWE Lijnzaadkoeken, eHWCmaaf Bottelarij „liercules". Ouvjlreken Baangracht A 19. BLAAUW. uitsluitend gemaakt van prima kleurhon- dend wollen vlaggedoek, leveren belast zich met den aan- en verkoop van Effecten verzekert op het leven tegen invaliditeit en ongelukken belast zieh verder met alles wat op het kassiers vak betrekking heeft. van TVederlnnd. Eigen Einnenfabriek mweel voor Costumes, benevens w elours te Noordbrabant.nm Moltonnés voor Ochtendjaponnen. Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage franco. qQ Spuistraat 2, hoek Kattegat, qq Reguliersbreestraat 16, Amsterdam, FABRIEK en MAGAZ1J1 van AFDEELINGr ALK MAAK. Alkmaar. Fabrieksmerk gedeponeerd, van eri «Gelieve mij zoo spoedig mogelijk te zenden »een kist van nw belegen Hollandsch bier, «ik vraag dit zoo spoedig mogelijk, omdat ook v\ v"ij Kvvtjy >TIW hollandsch zóó in trek komt, dat het mij D.BLAJlUW. *Z0U sPöten Hng zonder te zijn", schreef een onzer afnemersen dat is algemeen zoobijna overal vallen onze bieren in den smaak omdat de qnaliteit zoo goed, en de prijs niterst billijk is. te Akersloot, in het koffiehuis van C. Dekkerop Dinsdag 30 Augustus 1898, voorm. 11 ure, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOSvan Een hecht en sterk Woonhuis, Selrnur, Erf en uitstekend best Bloembollenland, staande en gelegen te Akersloot, kad. sectie G, Ns. 608, 607 en 141, groot 25 aren 86 centiaren, en twee perceelen uitstekend best Welland, ge legen te Limmen, kadaster sectie NNs. 2 en 487 groot 2 hectaren 37 aren 70 centiaren uitvoeriger bij biljetten omschreven en behoorende aan de Weduwe van F. GROOT, te Akersloot. te ALKMAARin het café «de Pool" van K. Willig, op Donderdag 15 September 1898 bij opbod en op Donderdag 22 dier maand, bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den te Alkmaar geves- tigden notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGEvan de volgende perceelen te Alkmaar 1. Een HUIS, erf en tuin, a/d noordzijde van het Verdronkenoord groot 3 aren 12 centiaren hebbende nitgang in de steeg liggende aan de oostzijde van het ten oosten balende buis. Eigendom van Mejnflr. de wed. J. DE KONING en te aanvaarden 1 November e.k. of vroeger. 2. Drie naast elkander staande hulzen en erven, aan de Lindelaan, groot 3 aren 34 centiaren, verhuurd aan Klooster Verrey en van Smirren ieder voor f2.per week. Eigendom van den heer W. STOOP. 3. Een MUIS en Erf, a/d Koningsweggroot 83 centiaren nagelaten door den heer L. P. v. d. WAAL. 4. Een BAKKERIJ met annex Pakhuis en Erf, a/d Oudegracht hoek Ridderstraatzeer geschikt voor alle bedrijven, groot 1 are 36 centiaren. Te veilen in 2 perceelen samen verhuurd voor f 6,90 per week. Eigendom van den heer C. J. GEELS. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voor noemden notaris. ZEUL SHAKERS. RITSEVOORT A 32. Steeds voorhanden PRIMA GEROOKT VLEESCH SAUCISSE DE BOULOGNE FIJNE GEKOOKTE HAM BOTERHAMMENWORST TONGENWORST HAAGSOHE LEVERWORST KR©AI*GSLEVERWORST FIJNE ROOKWORST Beleefd aanbevelend. Per ons. f 9,81 «,25 9,22 «,19 9,19 9,98 9,19 9,19 NOOR D-H li li A X 11 S V >1 Kaatschappelljk kapitaal f 289,900,—. Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statutenonder ultimo Juni 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 16 Juli 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. fl.389.907.29 1.215.392.55 172.968.76 82.199.59 38.285.76 755.583.05 van Commissarissen De Directeur, J. F. MO ENS. a a. wm lïlllTTII, SIo. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZEER BILLIJKE VOORWAARDE*, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE KOERSE* sluit VERZEKERING tegen BBAAB en 1KBBAAK, Gedeponeerd Handelsmerk, -b van de Worcester Cycle Mfg. Cie. Ook niet „door toevallige omstandigheden", maar voor f 80, lever ik Eerste Klas Heeren- en Dames- Rijwielen. met oen jaar degelijke garantie (voor Leden van den A. N. W. B. Bondsgarantie.) Gewicht met rem, spatborden, tasch en gereedschap 12 Kilo. Speciale Enrichtlng voor Reparation. EXPORTZAAK in PIANO'S, POLTPHONS, SYMPHONIONS, ARISTONS, VIOLEN, AKKOORD-ZITHERS enz. Verburen. Stemmen. Repareeren. Ruilen. gebrand volgens systeem van Professor LIEBIG, heerlijke aroma 25 o/0 bezuiniging verkrijgbaar bij Verdronkenoord. Bestel- en Woonnuis, Payglop,A. 16. 1 Kantoor, Bestel- en Bergplaats. OndegraehtD. 88. Handel in alle soorten van Voor welke levering wij ons bijzonder aanbevelen. BESTELHUIS bij den heer F. Blaauw Az., RITSEVOORT A 19. Gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursusook voor solo-zang en violon cel klasse, bestaat vóór 29 Augustus, 's middags van 1 tot 3 uren bij den ondergeteekende. W. F. A. VKRIIOEFF, Secretaris. met en zonder gehemelteplaat f 1,59 per tand, in goud gezet f 2,59. Gebitten f 39,—, met garantie. Consult dageljjks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. Advies gratis. Tandartsen C9HE1VSINGEL 502, b/h Koningsplein Amsterdam. met de REISGIDS LAXGI HARE L1J1ET Amsterdam Buiksloot Zunderdorp Broek in Waterland Monnikendam (Marken) Edam (Volen- dam) Watergang Ilpendam Purmerend Beemster de Rijp Schermerhorn Stompetoren Alkmaar DOOE Versierd met vele platen. van ALKMAAR. W. F. ST9EH ZOO*. blijft zich steeds aanbevelen als LOODGIETER en ZI*Kit ERKER. a f 26,—, f 28.—, f 39,— per '0 anker en hooger. e> a f 1,19 f 1,59 en f 1,89 per fl. en hooge r. a f 1,—, f 1,29, f 1,5© per fl. en hooge r. A K K M A A R. Telefoonnummer 86. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek «de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7