van 170 prachtige reliefs in KUNSTMARMER ter gezamenlijke waarde van VIJF DUIZEND EEN HONDERD GULDEN ZEGGE f 5100,-. BREUKZALF. V. s. ohIstede J.Czn J Gebrs. SERBR0CK, Stoofflvemry en fa, Wasscherij f 1.25. J. Knijper Zonen, F. van H. M. KONINGIN WILHELMINA, naar het ontwerp van den beroemden beeldhouwer BART VAN HOVE, "Volstrekt geen breuk meer Door Pastoor Martin Beck's BREUKZALF Hoekh» Herms. Coster Zoon, Alkmaar, CYLINDER-MAN GELS Wasch- en Wring machines. ROLTAPIJTSCHUIERS. Houtwerk, Borstelwerk Schoen- en Laarzenmaker^. W. VAN DER WAAL, JUL. WULFF Co., ALKMAAR: Houttil. MEY's Stoffwasche Heerenkleeding naar maat. G-ouden [Medaille. ParijsLonden-Brussel. wordt in heel korten tijd, zonder OPERATIE en zon der PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. GRONDWET. BURGERLIJK WETBOEK. KIESWET. GEMEENTEWET. BELASTINGWETTEN. WET FAILLISSEMENT. WET RECHT VEREENIGING EN VERGADERING. WET FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. ARBEIDSWET. WET KAMERS VAN ARBEID. HINDERWET. VEILIGHEIDSWET. STOOMWET. Alles bijeen gebonden in keurigen stempelband en aanverwante artikelen, dijk. ALIkMA I AlkmaarHotel „DE TOELAST' HAARLEMGRÜ0IE HOUTSTRAAT. STEM, GOEDKOOP, ELEGANT j V W' 5 ^TTEïSST. BLITSSEI'i GRATIS PREMIETREKKING Verkrijgbaar bij W. jjïïmrnirmiiiL l Daarom vrage men gratis gebruiksaanwijzing met honderde dankbetuigingen van genezenen (allen in Nederland woonachtig) bij den Heer M. RBIMANNS Badhuisstraat 13 Haarlembij welken Heer circa 15000 dankbetuigingen en loftuitingen van genezenen ter inzage liggen. PEMAT W.Pzn., Drogist, Luttlk-Oudorp, Alkmaar. Wetboek voor iedereen, BEVATTENDE beste constructie, lage prijzen. vervaardigt en levert van de beste kwaliteit, _l¥„ A_ÏjÏC.M IIIIH Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM, Hun Magazijn is ruim voorzien van eerste kwaliteit ESÖE18CHE STOFFENin de keurigste dessins. CHOOKSTRAAT, No. 8, beveelt zich beleefd aan tot het repareeren van schoenen en laarzen en het leveren van eigen gemaakt werk. VAN ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 147 bij de Westersingel. LEIDEN BREESTRAAT. Aflevering van Verf- en Uitstoomgoederen in 8 dagen. Uitstekende bewerking. Lage prijzen. nit één stnk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het wascliloon voor linnengoed. J Verkrijgbaar te Alkmaar i: IS bijGebr. BERENTZEN 1 Houttil 31 IMHÜLSEN HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, mient 25; J.C. THEISSLING. Langestraat 7. HLEEDERMAKERS, ZAADMARKT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor Schoenmakers, Kleermakers, Naaisters, Horlogemakers, Goudsmeden Boekbinders Kantooremployé's^ en allen die eene zittende betrekking hebben en te weinig bewe ging nemen, krijgen stoornis in de ontlasting, waardoor ontstaanAambeien, Bloedaandrang, Duizelingen, Hart kloppingen, Hoofdpijnen, tegenzin in bet eten, enz. Wanneer men echter Frof". Heskler's Keizerlijk Koninklijk gepatenteerd VOLTA-KRUIS draagt, wordt bet lichaam versterkt en jonger gemaakt, en deelt nieuwe energie en levenskracht aan de organen mede die verzwakt zijn door zittenden arbeid en te weinig beweging. De ondergeteekende verklaartdat zij door bet ge bruik van het groote VOLTA-KRUIS met het LE VENS-ELIXER geheel- genezen is van eene borstkwaal van pijn in de lendenen zoodat zij het met vertrouwen aan ieder dnrft aanbevelen. A. VAN WAAIJ—BENTHUIJZEN. Leiden, 2 April 1898. Het Kelzerl. Kon. gep. Volta-Kruis is thans in twee grootten verkrijgbaar, a f 1,en f l,SO. Franco per post met 10 cent verbooging en is verkrijgbaar te ALKMAAR bij W. PENAAT W.Pz., Luttik-OudorpC 61. De verpakking van ieder echt VOLTA-KRUIS moet van bet gedeponeerde merk .Gouden Kruis op blauwen grond" en met den naam van prof. Heskler voorzien zijn anders is het namaak en zonder werking. Voor gelijkluidende namen wordt gewaarschuwd. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het leveren van Motorsche pen en bet plaatsen van Motoren in bestaande vaartuigen. c: - - V,- - '5 s "V, f - V.--- w.-v. j'tv Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8