No. 102. Ëente blad. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 28 AUGUSTUS. Verandering Veemarkt. GROOTE PAARDENMARKT ALKMAAR, Stadsberichten. Gevonden Voorwerpen. Nederland. Maandagsclie veemarkt van 5 Septem ber zal worden gehouden op Zaterdag 3 September a. s. BURGERLIJKE STANK ALKMMRSCHE COURANT. Deze Courant wordt Binsila g-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f ®,8© j franco door het geheele rijk t 1. 3 Nummers f O,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f ©,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f'r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkms ar brengen ter algemeene kennis, dat, met het oog op de inhuldigiugsfeesten, als wanneer geen vervoer van v ee per spoor op 5 6 en 7 September e. k. wordt too; je laten, de ©e paardenmarkt blijft bepaald op .5 Sep tember a. s. Burgemeester en Wethouders voornoemd r Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 25 Aug. 1898. 0. D. DONATH, Secretaris. Drankmisbruik. »De Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik, afdeeling Alkmaar, kondigt tegen Maandag, den 29, des avonds 8 uurin het lokaal Harmonie eene huis houdelijke vergadering aan. Daarin zullen besproken worden de maatregelente nemen op de aanstaande feestdagen, om het misbruik van sterken drank te bestrijden. AlkmaarHoorn. Het schijnt thans zeker dat de nieuwe spoorlijn AlkmaarHoorn met den aanvang van den winterdienst, 1 October voor het algemeen verkeer zal worden open gesteld. Bankpapier vermist. Vermist wordt een aan den heer D. Braak, alhier, verzonden brief, inhoudende twee bankbiljetten: een ad f 300, P P 7929, 15 Juni 1892 en een ad f 200, Y Y 4909, 13 Juni 1892. Ken fraai stuk werk. De heer G. W. van der Veen, aan het Fnidsen alhiernoodigde ons uit tot het bezichtigen vaar een aardig product uit zijne bakkerij. Naar aanleiding van het onderwerp van den op 1 September te Egmond aan Zee te houden historisehen optocht vervaardigde hij een plateau, voorstellende de landing van Willem I te Seho- veningenop 30 November 1813. Welk een arbeid daaraan werd ten koste gelegdlaat zich begrijpen wanneer men weetdat meer dan 60 personen op het plateau voorkomen. Het strekt zonder twijfel dien tak van industrie hier ter stede tot eer. Naar wij verne men zal bij denzelfde spoedig ook eene afbeelding van de *gouden koets'' gereed komen en aldaar te bezich tigen zijn Hollandsehe spoorweg. Verschenen is het spoorwegboekje (rood^wit-blanw) der H. IJ. S. voor de feestdagen van 5, 6 en 7 Sept. te Amsterdam. Dit boekje bevatbehalve alle gegevens voor het ver voer van reizigers en bagage en goederen langs en over de lijnen der H. IJ. S. gedurende die dagen, een opgave van alle gewone en extra treinen welke op die dagen zullen loopen. Wij wijzen er met nadruk opdat er geen „andere treinen dan de daarin aangewezene zullen loopen,, hetgeen vooral voor de laatste treinen zeer belangrijk is. Behalye tusschen Dordrecht en Gorinchem zullen alle markttreinen in Noord- en Zuidholland welke in ge wone omstandigheden des Maandags, Dinsdags of Woeas- dags loopen vervallen. Alkmaarsche Bad- en Zweminrichting. Van 20 tot en met 26 Aug. zijn gebruikt 381 baden, waarvan door heeren 234, dames 6, weezea 43 en onver- mogenden 98. Drukste dagen waren den 20 en 22 Aug. met 75 en 100 baden. Hoogste temperatuur 75°, laagste 71° Fahrenheit. Sportfeesten. Op woensdag, 14 September 1898, hebben ter ge legenheid van de Kroningsfeesten op de Paardenmarkt alhier sportfeesten plaats, opgeluisterd door muziek. Deze zullen bestaan in krachtmeten, voor jongens van 10 tot 14 jaar; vlaggenspel, voor meisjes van 10 tot 14 jaar wedstrijd onder het net, voor jongens van 10 tot 14 jaar; hoepelen, voor meisjes van 10 tot 14 jaar; mast- klimmen, voor mannen boven de 18 jaar; zakloopen, voor j. v. 14—18 j.vestingspel, voor j. v. 10—14 j. wielerwedstrijd (ringsteken op rijwielen.) Aan het mast- klimmen en aan den wielerwedstrijd kunnen ook perso nen uit andere plaatsen deelnemen. De prijzen en premiën zijn V6le voor den wielerwedstrijd worden uitgeloofd gouden heeren remontoir; verguld zilveren medalje groote zilveren medaijezilveren medaljezilveren medalje. Aangiften voor den wielerwedstrijd kunnen mondeling of schriftelijk geschieden bij den heer H. Bos- sert, Huigbrouwersteeg, boek L.iat, te Alkmaar, vóór of G. Bizet. Joh. Strauss. H. Titze. op 12 September 1898, tot des avonds 0 uur. Voor de overige wedstrijden op donderdag 8 September 1898, des avonds Tan 6 tot 9 uur, ten huize van den heer IJ. Olden burghoek Heerenstraatte Alkmaar. Alle deelnemers moeten 14 September des voormiddags vóór 10 uur op het Doeleveld aanwezig zijn om mede iu optocht naar het leastterrein te gaan. Muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zon dag, den 28, des namiddags te uren, in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche franijaise »Le père la victoirevan Louis Ganne. 2. Ouverture zur »Athalie" E. Mendelssohn Bartholdy. 3. a. -»Ave Maria." Cherubini. b. »Echo des bastions"', sehot- tische caprice M. Kling. 4. Fantaisie op motieven uit de opera »La dame blanche" Boieldieu. 5. Ouverture zur Oper'»Die die- Oisehe Klstef' (*La gazza ladra'van G. Rossini. ■6. Fantaisie eur des motifs de l'opéra »les pêcheurs de perles" 7. »Gesohichten aus dem Wiener- wald'', Coneert-Walzer 8. »MilitSr und Civil", humo- ristisches P.«tponrri De Kermis. De lokalen Harmonie en DIMgentla hebben. Wjkens de gedane aankondigingen zich weder het op treden verzekerd van veel afwisseling aanbiedende gezel schappen. Zij zullen ongetwijfeld een leeuwendeel van het kermisbezoek tot zich trekken en menigeen een aangenamen avond verschaSen. Wjj meldden in ons vorig nummerdat op de Paar denmarkt «en Palais Crystal wordt gebouwd. Wij hebben ons aelven toen reeds afgevraagd, wat er achter dien wijdaefcan naam -sou verborgen zijn. Thans lezen wij in een rotterdamsoh blad, dat het inderdaad een bezienswaardigheid ie, een doolhof, doch niet nit planken bestaande, zooais men -die gewoonlijk op de kermissen aantreft. Hat is een dwaaltuin met 500 kristallen spie gels, zoo geplaatst, dat men zich zei ven en anderen aan alle kanten ziet te voorschijn tredenmen wil door- loopen om een vriend of kennisdien men isi de verte ontwaart, tegemoet te gaan en met stuit op een spiegel. Het gezichtsbedrogdaardoor -veroorzaaktis hoogst eigenaardig en tastende moet men den uitweg zoeken hetgeen de lachlust der bezoekers natuurlijk niet weinig gaande maakt. Aan dezen dwaaltuin is bovendien een Panopticum verbonden en ziet men verschillende beelden herhaaldelijk weerkaatst. <0>ok vindt men-er een kalei- doscoopdie .door een gewelf bereikt wordt en da vroo- lijkheid zeer opwekt. De bezoeker komt ten -slotte in een zaal, waai hij zich in gezelschap waant vac honderden personen, die dezelfde bewegingen verrichten als hij. Het groote gevaarte, dat op hetlïof verrijsf;, is Tine ke®» stoom-earonsseleen dier bekende .en onmis bare inrichtingen op onze kermissen, die steeds bijzander in den smaak vallen en allerminst gewoonlijk a-ver gemis aan belangstelling te klagen hebben. Ook nu weder zal het ThéAtre ÜËdisoneveneens °P het Hofzijne deuren voor do alkmaarsche kermis bezoekers openen. Men ziet er levende fotografrëaapro ducten van den kinematograaf, waardoor het afgebeelde den toeschouwer voor oogen wordt getooverd gehaal zoo als het .plaats had op het oogenblik der opname. Een reeks nieuwe afbeeldingen werd aan de bestaande verza meling toegevoegd, voornamelijk tafereelen uit den spaan,sch-amerikaanschan oorlog. Op do Nieuwesloot zag-en wij ook nog een goeden bekende: het is de wafel- en poffertjeskraam van J.JF. Wagendrever, waar menigeen zich zeker weder te goed zal doen. Tot de nieuwigheden op de kermis mag gerekend worden het ffihéAter Antonio Wallend» staande op de Paardenmarkt. Volgens de beschrijving ons daarvaD gegeven moet de tent netjes zjn ingericht, met sierlijke imitatie-persisohe tapijten als decoratief, schilderijen langs de loges, geriefelijke zitplaatsen op alle rangen kleeden op den vloer, goede verlichtingnooduitgangen aan alle zijden, zelfs twee tot gebruik gereed staande brandspuiten, lederen avond wordt een gewijzigd programma vertoond. Hoofdzaak vormt de voorstelling van gedresseerde dieren, niet alleen honden, waaronder forsche .reuzendoggen, fox- terriers en poedels maar ook kattenkakatoes duiven en zelfs ganzen. Ook op het gebied van gymnastiek is heel wat te zien o. a. de voet-equilibristen de Jenny- troep, de twee Zoeloe kinderen aan de trapéze enz. Verder levende beelden, naar beroemde meesterstukken, indische waterduiksters in een reusachtig bassin, pantomimes enz. goede bron dat sedert de invoering daarvan in de sta tions der H. IJ. S. M. de Maatschappij eene vermindering in hare gasrekening vindt van ongeveer de helftHet gebruik wordt dan ook meer en meer algemeen. Thans maakten wij weder kennis met eene nieuwe'uit vinding op dat gebied, die ongetwijfeld het gebruik zeer in de hand zal werken. Den heer Willem vare Vuure, aan de Mientis n.l. de alleenverkoop opgedragen van een gloeikousjedat het gebruik van een lucifer voor het opstoken niet behoeft. Men draait eenvoudig de gaskraan, open. en het kousje gaat gloeien. Wij zagen het ont steken en branden in het magazijn van genoemden heer r het geeft een fraaihelder licht en volgens zijne ver zekering kan hij 600 branduren voor het kousje waar borgen. Tevens hoorden wij bij deze gelegenheid iets, dat wel licht de belangstelling verdient in algemeener kring. Volgens ons gegeven inlichting zou n.l. het gadeel- t e 1 ij k gebruik van gloeikousjes in een perceel, in dier voege n.l., dat ook gewone branders nog voorhanden blijvengeen aanleiding tot besparing geven en deze alleen verkregen worden wanneer op alle branders in een perceel kousjes zijn aangebracht. Wie onzer lezers kan daaromtrent eenige inlichting geven 1 Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur Drie zakdoeken een honden halsband een kinder-ja- ;ponnetje een handdoek een glacé handschoen een r. c. .kerkboekje; een mesje; een handwagen; een kinderzak, inh. r. c. kerkboekje, portemonaie en zakdoekeen pa- irapluie een rozenkrans een onderlijfje en een boezelaar. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, .26 Aug. 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. ONDERTROUWD. 3" Aug. Jan Eits en Christina Maria Nejenhujs Willem Frodrik Romiju, te Haarlem, onl. alhier, en Willemina Jacoba Slicht, alhier. Nicolaas Johannes Theodoras Raves, eu Maria Johanna de Boer. •OVERLEDEN. .26 Aug. Janna de Wit, wed. Willem Hans van der Meulen, 83 j. en 9 m. Kxamen. Geslaagd te 's Gravenhage voor onderwijzeres aan het voorbereidend onderwijs»«ej. v. d. Ilurcli. JEen zelfontbrandend gloeikousje. Het gebruik van gloeikousjes geeft zooals men weeteene zeer groote besparing. Zoo hoorden wij, uit Te Uitgeest kwamen den laatsten tijd herhaaldelijk diefstallen van bloembollen in de tuinen voor. Thans hebben twee wakers, daartoe aangesteld vanwege de bloemkweekers-vereeniging, op heeterdaad betrapt zekeren. •J. B., een oud-bekende van de politie. Bergen. Den 22 had de jaarljksche harddraverij [plaats. Ingeschreven waren 7 paarden. Den eersten- prijs behaalde »de Jonge Zwart" van mevrouw de dou airière Van Reenen, berijder A. W. Bakhuis, de le premie- »Klebet" van den heer J. Swaag, berijder A. Modder, de 2e premie »Emma" van den heer C. Schouten Jbz.,' her-eden door den eigenaar en de 3e premie »Wilhelmina"' van den heer L. Nanne, berjder M. Nanne Jr. Gedu rende de harddraverij gaf Bergen's Fanfarecorps," zeker tot groot genoegen van de vele toeschouwers, eenige nummers -.ten beste. Aan het ringsteken en sleuteltrekken den volgenden dag bij den kastelein P. Hilbrand ge houden, namen 26 pareu deel. Bj het ringsteken ver wierven de dam s A. Bogtman, E. Schermer en G. Bra- kenhoff, respectievelijk len, 2en en 3en prjs, terwjl bj het slenteltrekken de heeren C. Schouten Az. den len J. Mors den 2en en Th. Plantejdt den 3en prjs be haalden. Oretlkarspel. Benoemd tot onderwijzer aan een der o. 1. scholen te Amsterdam de heer W. Vis, alhier. Amsterdam's officleele feestgids. Een gids van 25 cents geeft den bezoeker van Amsterdam tjdens de aldaar te houden feesten op 5 en 7 September, alle mogelijke noodige inlichtingen.' Het boekje bevat ook een plattegrondje van de hoofdstad des rjks. Inlandsche paarden voor den krijgsdienst. Bj de onlangs in de prov. Friesland van regee- ringswege gehouden keuring van voor den krijgsdienst in tijd van nood geschikte paarden bleek, dat de bouw van het inlandsche paard, over het algemeen, niet voldoet aan de eiseben, die de regeering stelt voor batterj- en rjpaard. Voor den trein werd meer gelet op een vlotten gang (niet stappend) en zuivere beenen. De ondervin ding heeft echter geleerd, dat zelfs aan deze eenvoudige eischen slechts in geringe mate kon worden voldaan, daar er nog meer paarden met spatten werden voorgebracht dan er zjn goedgekeurd. Het oordeel der keuringscommissie was dan ook een parig, dat er te slechte merriën voor de fokkerj worden gebruikt, en dat in enkele gemeenten, waaronder Oost stellingwerf, duidiejk zichtbaar was, dat slechte voeding bij te vroegen arbeid de paarden had geknoeid. Het was opmerkeljk, dat in genoemde gemeenten paarden van 4, 5 en 6 jaren werden voorgebracht, die reeds totaal versleten waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1