Buitenland. Ingezonden Stukken. Beurs- en Marktberichten. "A 27* 64# 97# 98# 95# 101* 81# 104* 47l 9t n3 Noordhollandsche Tramweg-Maatschappij. De Noordhollandsche Tramweg-Maatschappij heeft bij het naderen van de kroningsfeesten eene bijzondere dienst regeling uitgegeven en aan alle stations gratis verkrijg baar gesteld. In de eerste plaats zal men daaruit lezen, dat op de baanvakken AmsterdamEdam en Amsterdam Purmerend—Rijp de dienst verdubbeld wordt, zoodat om het uur treinen in beide richtingen zullen loopen dat op het stoombootveer Amsterdam—Purmerend de dienst belangrijk wordt uitgebreid en dat de laatste diensten van Amsterdam uit zullen zijn te 11 uur een trein naar Schermerhorn te 11.30 een boot naar Pur merend en te 12 uur treinen naar Rijp en Edam. Tevens blijkt daaruitdat vrijkaarten gedurende de feestdagen niet geldig zullen zijn dat woensdagavond gelegenheid wordt geboden om aan boord van de Purmerenderboot het vuurwerk te zien en dat het goederenvervoer op de treinen beperktmaar op het stoombootveer Amsterdam Purmerend geregeld plaats zal hebben. Kunstbronwater. Sedert eenigen tijd is ons land een industrie rijker, nl. de vervaardiging van tafel- en medicinale bronwateren langs kunstmatigen weg. Alle mogelijke bronnen van de beroemdste badplaatsen ter wereld hebben we nu om zoo te zeggen in Amster dam bij elkaar. Alle verschillende soorten van bronwater worden hier gemaakt, zóó dat ze volkomen dezelfde scheikundige analyse hebben als het echte bronwater. En niet alleen theoretisch is het kunst-mineraalwater vol komen volgens de chemische bestanddeelen gelijk aan het echte, maar oek practisch, dat wil zeggen in kleur en smaak. Zelfs de beste fijnproever vindt geen onder scheid. En toch is er een onderscheid en belangrijk ook, n.l. de prijs, die zeer veel lager is dan die van het echte bronwater, waardoor dit kunst-mineraalwater binnen het bereik van ieder valt en het gebruik ervan waarschijn lijk daardoor in ons land wel zal toenemen. De nieuwe fabriek is gevestigd op de Elandsgracht n°. 8, onder den naam »Nederlandsche Bronwaterfabriek Bosch' Co." Ze is voorzien van de nieuwste machine- riën, waarbij een ruim gebruik is gemaakt van de hulp middelen der tegenwoordige techniek, om de wateren in den vereischten graad van zuiverheid te produceeren. De wijze, waarop de verschillende chemische stoffen aan het water worden toegevoegd, is, wat men zonder geheim zinnigheid kan noemen, het geheim der fabriek. Daardoor wordt gezorgd, dat het water volmaakt helder blijft en niet troebel wordt, zooals wellicht zou gebeuren, wanneer minder oordeelkundige handen het werk verrichtten. De geheele inrichting staat onder voortdurende contróle van het chemisch-tecbnisch bureau van den heer P. Ferman, een technoloog, die aan de Polytechnische School te Delft zijn opleiding genoot en die in de wetenschappelijke wereld goed staal aangeschreven. Dit toezicht waarborgt de volkomen overeenstemming met de natuurlijke bron wateren. Het productievermogen der fabriek bedraagt thans 3000 liter per dag, maar kan zoo noodig aanzienlijk ver meerderd worden. Vermelding verdient, dat verscheide doctoren het kunst mineraalwater zeer gunstig gezind zijn en het aan hun patiënten voorschrijven en dat dit product van de firma Bosch en Co. op de internationale tentoonstelling, in de vorige maand te 's-Gravenhage gehouden, met de verguld zilveren medalje bekroond werd wegens zijn voortreffe lijke samenstelling. Voor verdere bijzonderheden omtrent prijzen enz. raad plege men de advertentie in dit nummer en de prijs couranten der firma. (N. v. d. Dag.) Broek op Iiangedljk. Ook hier ter plaatse zullen de a.s. feesten luisterrijk worden gevierd, wat blijkt uit het volgende programma Woensdag, 31 Au gustus, 'smorg. 7—8 klokgelui; 10 godsdienstoefening in alle kerkgebouwen; nam. 2.aanbieding, namens de burgerij, aan den gemeenteraad van een portret van H. M. de Koningin( peinture Bogaerts)2.30 concert3.— groote zang-uitvoering; 4.30 volksvermakelijkheden als mastklimmen, sprietloopen enz.'s avonds 9.schitterend vuurwerkdonderdag, 1 September, 's morg. 10.30 gewijde muziek; nam. 2.— optocht der schoolgaande kin deren, begeleid door ern fanfarekorpsna afloop muziek- en zang-uitvoeringen 's avonds 9.vuurwerk. Beide avonden illuminatie van de aangebrachte versieringen, openbare en vele particuliere gebouwen enz. Kog een abattoir. Naar de Asser Courant" verneemt, hebben burg, en weth. der gemeente Meppel, vergezeld van den ge meente-architect, zich naar Eschweiler en Kleef begeven, ten einde daar opnemingen te doen in verband met eer lang aan te bieden plannen voor een hier op te richten openbaar slachthuis. Wanneer men weet, dat het getal slachtingen van groot en klein vee, in het afgeloopen jaar hier ruim 20.000 hebben bedragen dat die slach tingen thans plaats hebben in 39 afzonderlijke gelegen heden dat het bestaan van die afzonderlijke gelegenheden een doeltreffende contróle onmogelijk maakt en zeer be vorderlijk is aan den invoer van allerlei wrak vee en vleesch uit de omliggende gemeenten, dan zal niemand de oprichting van zoodanig algemeen slachthuis als een zaak van weelde beschouwen. aan de huizen bevrijden zelfs de bewoners van het Fnidsen zien de straat verwijd niet alleen met de 0.25 M. op de breedte der wagens bespaard maar met de veel belangrijker ruimte, thans ingenomen door de particuliere stoepen De raad geeft, vier maanden na het in het nummer dezer courant van 13 Mei j.l. besproken arrest van den Hoogen Raad, aan het dagelijksch bestuur de macht, om onze stad geheel te moderniseeren zonder dat zelfs één enkel lid van den raad bezwaar maakt. En dan beweert men nog dat er conservatieve elementen zijn onder onze beschreven vaderen De kloekste daad geschiedde ,,sans frase"! Waarlijk de dingen waarover niet gesproken wordtbevatten het geheim der regeerkracht. Alkmaar, 26 Augustus 1898. W. C. B. §PAWJE. Te Corunna is het eerste transport sol daten uit Santiago aangekomen. Het waren meest zieken en gewonden, waarvan onderweg zestig man zijn gestor ven. Koningin Christina heeft hun een telegram gezonden om hen te danken voor hun heldhaftig gedrag. Zij zullen in hospitalen en kazernen worden ondergebracht; zij ont vangen een pak nieuwe kleeren, een vrijkaartje voor den trein en een som gelds groot genoeg om hun woonplaat sen te bereiken. Een deel van de nationale inschrijving, die nog niet geheel verbruikt is, zal waarschijnlijk onder de meest hulpbehoevenden verdeeld worden. Een groot landeigenaar in Andalusië heeft aangeboden een aantal hunner op zijn goederen te plaatsen als boeren. De Kölnische verneemt uit Madrid, dat de oorlog Spanje tot nu toe 2000 millioen heeft gekost. Aan men- schenlevens heeft de oorlog zelf niet zooveel verliezen op geleverd van de naar Cuba gezonden 200,000 man, zijn slechts 2 generaals, 70 officieren en 1400 man gesneuveld en 1 generaal, 85 officieren en 750 man aanhunwonden bezweken. Maar volgens de officieele berichten zijn aan de gele koorts 350 officieren 13,500 man gestorven en aan andere ziekten, waarschijnlijk ten gevolge van slecht voedsel, 130 officieren en 40.000 man. Maar de corres pondent van de Kölnische houdt het totaal voor wel 100,000 man. Generaal Rios, de Spaansche gouverneur der Visayas- eilanden, heeft naar Madrid berichten gezonden over nieuwe gevechten met de opstandelingen, waarin vijfhonderd van dezen werden gedood. De verliezen der Spanjaarden zijn gering. Generaal Rios heeft uit inlanders en Spanjaarden zes bataljons gevormd om invallen der insurgenten van Luzon te weren en tevens een klein eskader weten bijeen te brengen voor de bewaking der kusten en riviermondingen. VEREENIEBE STATEN. De »Suu" meldt uit Manilla »Honderden opstandelingen zijn gedeserteerd en trach ten Manilla binnen te dringen. Aguinaldo heeft de water werken bezet en dreigt de waterleiding naar Manilla te zullen afsnijden. Het bevel om terug te trekken heeft hij onvoorwaardelijk afgewezen. Hij eischt dat zijn aanhan gers enkele kloosters bij Manilla moeten bezetten, en dat generaal Merrit met hem zal te rade gaan bij het be noemen van ambtenaren. Zijn troepen moeten bovendien het recht hebben van vrije vaart op de rivier en in de haven, en moeten in de gelegenheid gesteld worden ge- gewapend een zegevierenden intocht te houden in Manilla Generaal Merrit liet hem mondeling mededeelen, dat hiervan niets kan komen, doch Aguinaldo was voor den boodschapper van den Amerikaanschen generaal niet te vinden." Ook op Cuba is voor de Amerikanen het einde der moeielijkheden met de opstandelingen nog niet te voorzien De »Herald'' zegt: De Cubanen willen of kunnen het feit niet begrijpen, dat een vredesprotocol is geteekend tusschon Spanje en de Vereenigde Staten, en dat het niet slechts onwettig is, wanneer zij voortgaan hun oude vijanden overal aan te vallen, maar dat zij zoodoende tevens het heele doel van den oorlog, de vrijheid van Cuba, verder verschuiven. De Amerikaansche overheid te Santiago heeft het gods dienstonderwijs op de scholen afgeschaft en het onderwijs in de Engehche taal verplichtend gesteld. Hoorn 27 Aug. Aangevoerd tarwe f 9.a 10,— .Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 4,75, Haver f3.a 6,witte erwten f 9.25 a 12. groene dito f 11,—a 12, grauwe dito f a vale dito f 10,a 16,50 Bruine boonen f a Karweizaad f 11. mosterdzaad f 18.50. 38 koeien f 140 a 200, 36 schapen f 15 a 25,Lam meren f a ,9 kalveren f 10 a 20,50 varkens f 15 a 25, 0 zeugen f a 72 biggen f 6,a 11, kipeieren f 3a 3,25, eenden dito f a per 100 2625 kop boter f 0,475 a 0,50 p. K., 22 paarden f 100 a 300. Amsterdam 26 Aug. Friesche Dokkumer Jammen f 2.50 a 2.60, Zaaiers f170 a 1.90, Hamburgers f2.50 2.80. blauwe f 1.70 a 2.Geld. blauwe f 1.10 a 1.70, muizen f2.50 a 2.75, Noordwijker zand ronde f 3. a 3.40, Hillegommer zand ronde f 2.— a 2.50, graven f 3.a 4.Andijker muizen f 3.a 2.50 blauwe f 2.a 2.20, Westlandsche Zand f 4.a 4.50 per H.L. Delft, 25 Aug. Boter. Per 1/i v. Ie soort f 52.— .a .0, 2e soort 1 42.3e soort f 36.per K.G. f 0.85 a 1.25. Aangevoerd 692 achtste en 54 zestiende wegende 14380 Kilogram. Edam, 26 Aug. 172 stuks boter, per Pond 55 a 60 ct., kipeieren f 3.25 a 3.50 per 100 stuks. Leedwarden, 26 Aug. Boter le soort f 38.50. Aange voerd 289 vierde, 53 achtste en 19 zestiende vaten. Hoorn, 26 Aug. Aangevoerd342 schapen f 20 d, f 25, 44 lammeren f 12.— a 16—. per stuk, handel vlug. Leiden 26 Aug. Aangevoerd 624 runderen 108 kalve ren, 970 schapen, 2 paarden t 110 a 142 0 veulen 62 stieren f 50 a 210182 vette ossen en koeien f 112 a 244, per P. 50 a 62 ct., 110 varekoeien f 91 a f 200, 26 graskalv. f 19 a 48, 64 vette kalveren f a. 78 p. kg. 60 a 80 ct., 44 nuchtere idLf 8. 488 vette schapen f 15.— a 26. 482 weide-schapen f 11 a 21 434 13.50 285 magere varkens f 14 a 34 f 5.— a 13.— 244 kalf- en melkkoeien f 31 a 22. p. P. 38 a 42 ct. lammeren f 8.a 629 biggen., 103 a 236. Zwolle 26 Aug. Boter per kg. f 0.80 a f 1.05, per /4 vat f 16.50 a f 21.—, wegende samen 42002 Kg. Meppel 25 Aug. Boter, lesoortf20.,2e soort f 19. 3e soort 17.—, per 1,5 K.G. f 1.45 a 1.65. Aangevoerd 90 0 Kg. Zaandam, 26 Aug. Aangevoerd 17 stapels kaas, prijs, kleine f 22. Londen, 25 Aug. Aangevoerd 100 runderen 2/4 a 4 2, 3000 schapen en lammeren 3/2 a 5/4, 10 kalveren 3/9 a 5/2, varkens I a Schiedam 25 Aug. Moutw. 0.125 hooger f 10,25 bij den Branders-bond f 10 a per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 14,25, id. Amsterd. proef f 15,75, Spoeling-Commissie f 0.50. Enkhcizen 24 Aug. Aangevoerd 28 stapels kaas hoog ste prijs f 23,boter, per kop 57s a 60.— karwij- zaad f 12.— a mosterdzaad f 18.—, a Maanzaad f 15 a erwten grauwe f 15.25. a 17.50, groene f 0.—a 0.—, vale f 12.— a 14.50, wijker vale f 10.0 a 0.—, Platte boonen f 5.a 5.50, paar- deboonen f 5.a 6.bruine boonen f 9.75 a 10.—, gerst f 4.a 5.haver f 3.75 a 4. 26 Aug. 27 Aug. pCt. Cert. Nederland, N. W. Schuld2) j ditodito3 dito, Oblig3 j Italië, Inschrijving 1862/815 A T J E H. Uit Batavia werd den 26 aan de »N. R. C." geseind »Majoor C. A. de Jongh, die aan het hoofd van een troep nit Kota Radja den 21sten dezer Lengah verkende, werd door Tengkoe Tawa van Anagaloeng aangevallen. Deze en zijn partijgangers werden gedood. Onzerzijds werden gewond de le-ïnitenant der infanterie H. A. Schadée en twee cavaleristen. Verder hadden geen ont moetingen plaats. De troep keerde naar Lamtobah terug.'' Laatste Berichten. Oostenrijk Obl. in pap. ff. 1000 Mei-Nov, 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 dito, dito April-Oct.. 5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4) Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser.l Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sek. aflosb. oblig5 Be Amerikaansche vredescomniissie. WASHINGTON, 26 Ang. De commissie ter vaststelling van de vredesvoorwaarden met Spanje is thans voltallig. Zij bestaat uit de heeren Day, oud-staatssecretarisFrye en Davies, senatoren Whitelaw Reid, oud-gezant, rechter White van het hooggerechtshof. Eene vérstrekkende bepaling. Terwijl de raad, in zijne jongste vergadering, delibereert over de vraag of de wagensdie het Fnidsen mogen passeeren een maximum breedte van 1.25 of 1.50 M, mogen hebben neemt hetzelfde college zonder eenige opmerking de hoogst belangrijke en vérstrekkende bepaling aan vervat in art. 2 van de voorgestelde verordening tot aanvulling der algemeene politieverordening Vaartwel stoepen, stoepbanken, hekken, treden en palen, luifels zonne- en regenschermen, nitstalborden en slagershekken Één pennestreek van B. en W. vaagt n in de toekomst weg! De bewoners van de Honttil knnnen dan geene uitstal lingen meer maken; de Langestraat wordt voorzien van trottoirs; bet Verdronkenooid krijgt zijn tram doordat de stoepen worden weggenomen; de Zaadmarkt wordt voor het drukke marktverkeer van alle belemmerende uitsteeksels Marktbericht St. Pancras. Aangevoerd. Hoogste prijs. 20 Aug. 70 mandjes f 0 80 per 17'/2 22 16 J> 0.70 23 61 0.85 24 60 0.85 25 0.— 26 105 0.85 S 1 i b o o n e n. 84000 a 23 ct. per 1000. 76000 22 131000 22 113500 23 28000 23 116500 23 Verder werden aangevoerd snijboonen KG. ets. per 1000 bloemkool van f 1.20 a 4.50 per 112 wortelen f 2.per 104 bos en u i e n van f 0.17s a f 0.40 per mand van 1ji H. L. dito, Buit. Geconv. 1890. Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3) N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. A^nd. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh. Oblig4 dito, id. a, R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij dito5 dito, Iwang. Dombr. Obligfi dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij SOTS' 97# 96* S6# 844 84f 84| 84# 40 89) 94 23# 108i 33a 98 33f 98) 69# 41 80# 312) 106# 112 35a 91 100a 93 56# 58i 149 99 87) 98# 89) 971 971 14 17# J4* 58 12 88i 21* 109# 117 139a 119# 163 144 184) 1661 25* 160 s 96* 97# 84* 84# 84* 19# 281 64# 98# 101* 40# 90 23# 33# 34 47# 43 106 112 100# 56 58 87# 98# 98| 98* 14* 93 18* 14# 9# 113 12) 109* 117# 137 184

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2