Haainachines s Willem van Vuure, KERMIS te ALKMAAR. NACHTTREIN Alkmaar-Purmerend. Nederlaodsche Bronwaterfabriek BOSCH Co., Tafelwateren Medicinale Wateren GasorDameBten. Gasgloeilicht. J. LIND Hz, AMSTERDAM'S OfflciëeleFeestgids. De firma W. F. Stoel J. F. Wagendrever üiiis*È(MaÉttË. Mient 4. ZONDAG 4 SEPTEMBER M I E N T 3, Prijs 25 ets. Motorschepen HJE. Veehouders Advertentie n. J. WA.W DER ¥EEM, Openbare ITerkoopingen, Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. Vertrek 1 uur. 8 Elpndsgracht Amsterdam. PAARDEK 15 extra beste Hferk- en lüjpaarden, BOELHUIS 1IÏBOEDRL, TE KOOP gevraagd, JESL A A Kousjes 20, 35 en 50 ets. Willem van Vuure. St. FAMCHAS. Uit de hand te koop te ALKMAABL, plaatsen van IÖTÖREN versche Wafelen en Poffertjes. Het beste adres Alkm. Jongens, Kroningskoekjes J Magazijn van ZIJDEN STOFFEN, FLUWEELEN en LINTEN. Boekhandel Herms. Coster Zoon. ZOON, en het VOOR enz, in luxe trommeltjes met fotografie van fraaie stadsgezichten. G. SOECKER, Banketbakker. Alkmaar, 26 Aug. Kleine kaas f 25.—, commissie f 28,—, Middelbare f 24.50 Aangevoerd 544 stapels, wegende 178378 Kgr. Alkmaar 26 Ang. Aangevoerd 1449 mudden. Tarwe, f 7.25 a 9.25 rogge f 5,75 a 6.— gerst f 0.— a 0.—, id. chev. f 5.25 a 5.65, haver f 3.40 a 4.— paarden- boonen f 0.a 0.— bruine dito f 9.50 a 0,citroen, dito f a 0.—, vale erwten f9.50 a 13.—witte dito karweizaad f 8.50 a 11.koolzaad f 8.a 0.rood mosterdzaad f18.a Alkmaar 27 Aug. Aangevoerd 1 paarden f 60 a 38 koeien en ossen f 150 a 200, vette kalv. f 0 a per P. f 0.a 0.40 nuchtere id. f 8 a 18, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—, 155 magere id. f 8.— a a 18,—, 0 vette varkens a ct. per KG., 118 magere id. f13.a 16.—, 10 bokken en geiten f 2.— a 6. boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.45 a 0.525, kip eieren f0.75 a 0.875, per 25 st. eenden dito f2.90 a 0. 246 biggen f 6.a 9.0 kleine bokjes f 0.— a 0. lammeren f0.a 0 Ezels f a Ondertrouwd: J. EITS O. M. NEIJENHUIJS. Alkmaar, 25 Aug. 1898. Ondertrouwd: PHILIPPUS VOLKERS en LEONORA CONSTANTIA MULLER. Rotterdam, 25 Augustus 1898. Bevallen van een levenloos meisje J. COUWENHOVEN-KALIS. Oterleek, 22 Augustus 1898. De Heer en Mevrouw STOELGOUWE bedanken voor de belangstellingbij de geboorte van hun Zoon ondervonden. Alkmaar, 27 Aug. 1898. Kraamvisites worden bij voorkeur afgewacht 29 en 30 Augustus. notaris te ALKMAAR, is voornemens op Dinsdag 20 September 1898, bij opbod, en Dinsdag 3 7 Sep tember 1898, bij afslag, telkens des namiddags te 7 ure in het café »de Nederlanden" aan de M i e n t te Alkmaar in het openbaar te veikoopen I. 5 bijzonder gunstig liggende perceelen bouwterrein aan den Kennemerstraatweg bij de Vier Staten te ALKMAAR, kadaster Sectie E no. 1427, huis, schuur en erf, groot 6 A. 90 e.A. Eigenaar de heer D. DE BOER Cz. te Alkmaar. II. Het voor rentenierswonlng zeer geschikte huls met tuinnaast bet voormelde perceel aan den Kenne merstraatweg te Alkmaar, kadaster Sectie E. no. 1665, groot 3 A. 14 cA. Eigenaar de heer C. GRO OT te Alkmaar. Dit perceel is inmiddels uit de hand te koop. III. Behoudens rechterlijke machtiging het te Alkmaar aan de Zuidzijde van het Luttik- Oudorp liggende MUIS, waarin sedert jaren met veel succes eene koffiehuis-affaire wordt uitgeoefend kadaster Sectie B nummer 331, groot 49 c. A. Huurder de hoer P. CAARLS. Dit perceel behoort tot den beneficiairen boedel van den heer G. ZOETELIEF te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoem den Notaris, Zaadmarkt no. 85 en wat perceel III betreft bovendien ten kantore van Notaris M. GOUVERNE, Verdronkenoord no. 101 te Alkmaar. ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, en wel A. Op Woensdag 31 September 1898, bij opbod en op Woensdag 28 September 1898, bij afslag en combinatiën, telkens des voormiddags ÏO uur, in de herberg van J. Swarthoff te Sint Maartens brug, van 1. De kapitale BOERENPLAATS, genaamd »de Kleine Vos", metuitmnntend WEI-, BOSCH- en BOUWLAND, aan den Noordzijde van den Sint Maartensweg nabij het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, te Z ij p e groot 35.37.80 H.A. 2. Een HUIS in tweeën bewoond, ERF en TUIN aldaar, groot 8 aren 80 centiaren. 3. Een perceel uitmuntend BOSCHLAXD, aan den Belkmeerweg, te Z ij p e, genaamd: Kamernol len,'' groot ongeveer 2 hectaren, 40 aren. 4. Twee perceelen uitmuntend WEILAND, aan de Groote Slootte Z ij p e in polder B groot 2 hektaren, 44 aren 20 centiaren. B. Op Woensdag October 1898 by opbod, en op Woensdag 12 October 1898, bij afslag en combinatiën telkens voormiddags ÏO uur, in de her berg van Jb. Boot 1. De kapitale BOERENPLAATSgenaamd »Veelust", met uitmnutend WEILAND aan den Belkmeerweg en den Burgerweg te Z ij p e groot 22 hektaren, 14 aren, 20 centiaren. 2. Vier pereeelen uitmuntend WEILAND, aan den Belkmeerweg, te Z ij p e, Polder L, groot 5 hectaren, 17 aren, 10 centiaren. 3. Twee perceelen uitmuntend WEILAND, aan den Mosterdweg, in den Hargerpolder, te Schoorl, groot 2 hectaren, 64 aren, 20 cen tiaren. Alle perceelen nagelaten door den heer Wm. BREED. 4. Een perceel uitmuntend WEILAND, in den Pettemerpolder, groot 2 hectaren 47 aren 10 centiaren. Eigendom van den heer J. SCHAGER IJz. Te aanvaarden de gebouwen en erven 1 Mei 1899 en het land Kersttijd 1898 en inmiddels uit de hand te koop. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar en by den heer JAN MUIJS, aldaar. V Ij) welke voorzien zijn van de soliedste en b nieuwste verbeteringen. jut Onverschillig tegen welk fabrikaat worden mijne MACHINES gaarne op proef ge- £2 i. leverd. 5 jaar garantie. (J f® Gemakkelijke betaling. g Gratis onderricht. Bekroond Internationale Tentoonstelling 's-Gravenliage Verguld Zilveren Medaille. 1»—20 cent per flesch. In smaak en samenstelling volkomen met de natuurlijke Bronwateren overeenstemmend. Contróle van het Chem. Techn. Bureau P, FERM AN, Teckn., Amsterdam. Vraag onze uitvoerige Prijscourant. De Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Zaterdag ÏO September 1898, voormiddags 11 uur, bij den heer IJ. OLDENBURG, in »de Vergulde Valk" te ALKMAAR, in het openbaar, tegen gereed geld, verkoopen die gewerkt hebben aan de zeewering te Harlingen. aan de Noorder vaart te Stompe toren, in het huis D, 27, in buur bij M. HOS op Vrijdag 2 September 1898, des voormiddags te 10 uren, van waaronder een kabinetbedden tafelsstoelen enz. Betaling contant. in de Midden-Beemster, een HUIS of B U W T E K B E 1 N. Brieven franco bnrean dezer Courant. EDAMMER HAAS gemaakt op de oude wijzetweemaal daags van volle zoete melk, zonder toevoeging van lang weiverkrijgbaar aan hnis a f 1,10 en franco na ontvangst van postwissel a f 1,39 per stuk, Hoeve »F r i e s en Vrij", te OPMEER. Het nieuwste op het gebieu van GLOEILICHT zijn de KOUSJES, welke door het openzetten der kraan uit zich zelf ontvlammen zij kunnen op eiken brander geplaatst worden. Ten zeerste aan te bevelen voor étalages, alleen verkrijgbaar bij De Notaris B. VAN DER VEEN te Schoorldam, zal op Woensdag 12 October 1898, voormiddags 10 uur, bij opbod en afslag, in de herberg van P. GREEUW te St. Pancras, in het openbaar verkoopen 1. Bouwland, in de gem. Koedijk, sectie B, non. 611, 614, 616, 621, groot 2 bunders 59 roeden 70 ellen, in vier perceelen. 2. Huizen, Erven, Bouw- en Hooiland, in de gem. St. Pancras, sectie A. nos. 1155, 1322, 891,894,1575, 1576, 1577, groot 4 bunders 82 roeden 48 ellen, in zeven perceelen. 3. Weiland, in de gem. St. Pancras, voor bouwterrein, in tien perceelen, sectie A, no. 1463, groot 72 roeden 40 qllen. 4. Bouwland en Water, in de gem. Broek op Lange- dijk, s»ctie A, nos. 571, 572, 1253, 1254, sectie B, nos. 222, 223, groot 51 roeden 50 ellen, in drie per ceelen 5. Bouwland en Water, in de gem. Zuidscharwoude, sectie 0. nos. 273, 274, 706, 707, groot 52 roeden 40 ellen, in twe>- perceelen. Afzonderlijk omschreven in de billetten. Eigendom der wed. en erfgenamen van den heer Jb. KEIZER. Orange Zijde en Limen voor strikken en écharpen, in verschillende qualiteiten. ongeveer bunder TUINGROND, in den kom der gemeente Alkmaarbijzonder geschikt voor bouw terrein. Franco te bevragen onder letters D. F., aan het bnrean dezer Courant. belast zich gaarne met het KEVEREN van in bestaande vaartuigen. Een JONGMENSCH, 23 jaar oud, P.G., uit den boeren stand, zag zich gaarne in ZUID- of NOORDHOLLAND bij een VEEHOUDER geplaatstom zich te bekwamen in de melkerij en het kaasmaken. Brieven met condities onder lelter A, boekh. P. J. A AN DE SANDE, Ter Neuzen. bericht aan zijne geachte medeburgersdat bij hem gedurende de KERMIS dagelijks verkrijgbaar zijn Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. Standplaats tegenover Café »het Wapen van Haarlem", aan de Gedempte Nleuwesloot. Aanbevelend. Ruime sorteering van de nieuwste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3