I Openingsvoorstelling de Indische Paaiivissclieriuoen EXTRA TREINEN male Hypt Uilig en lift. A Iknt a ar. Grand Spectacle Concert Varié, Groote MatinéeKinder- en Familievoorstelling. PALAIS CRYSTAL, Turksche Spiegeldwaaltuin en Panopticum. Restaurant PR00T, LANGESTRAAT 73, G. VINCKEN's groot electrisch verlicht V.S. OHMSTEDE J.Czn, Spaarbank. op het HOF. TE HUUR: Gemeubileerde Voorkamer Levende Photographiën, ZONDAG 28 AUGUSTUS, A. WALLENDA. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. van den Helder naar Alkmaar Amsterdam, Keizersgracht 370. Van af Zondag 28 Augustus tot en met 4 Sept. 1898, Directie: H. VAN OS, van Rotterdam. OPTREDEN DER NIEUWSTE SPECIALITEITEN. VRIJDAG 2 en ZATERDAG 3 SEPTEMBER Nieuw Sensatiewekkend StandplaatsPAARDENMARKT. FEIJ. beveelt zijne Localiteit en fraaien Tuin beleefd aan. Gedurende de Kermis gelegenheid tot het gebruik van ¥ANILI.E-IJS en SORBET. WIJNEN van het huis de Bourran Frères, Bordeaux. Plat du jour f 0,00. DINERS a f 1,25. O. H>. PROOTCuisinier. Wijnen, Likeuren. Grootspraak overbodig. geheel vernieuwd en verfraaid, G. VINCKEN, CYLINDER-MANGELS Wasch- en Wringmachines. KOLTAPIJTSCHUIERS. Houtwerk, Horstel werk Standplaats op het HOF a/d Korte Nienwesloot. weergegeven door de Kinematograaf. Clir. SLIEKER, Directeur. cmr A ntf StandplaatsPAARDENMARKT. S3 S met een élite troupe ARTISTEN, of eene pantomime onder water. INHULDIGINGSFEESTEN te DEN HELDER. op 30 en 31 AUGUSTUS 1 en 2 SEPTEMBER 1898 OPGERICHT in 1861. JHL oog-achtend, Binnen- en Bnitenlandscli Gedistilleerd. is wederom dit jaar geplaatst en aanverwante artikelen, tegen half October. Adres P. HOUTKOOPER, Kaasmarkt. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van ALKMAAR en Omstreken bekenddat hij dit jaar Weder op de kermis alhier is gearriveerd met zijn De Directie heeft er voor gezorgddit jaar weder geheel iets nieuws mede te brengeno. a. schetsen uit den Spaanseh-Amerikaanschen Oorlog. Hopende evenals vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd te worden. Entrée 1ste Rang 25 Cts., 2de Rang 15 Cts. Hoogachtend, UEd. dw. dnr., Standplaats op het HOFaan de Korte Nienwesloot. os O b des avonds ten 8 uur precies specialiteiten van den eersten rang. In het bijzonder zullen uitmunten 1 -5 b Daar mijn personeel bestaat uit 70 Artisten en 100 gedresseerde Dieren zoo zal dagelijks een nieuw programma geboden worden. 55 Prjjzen der plaatsen: Loge f 1,50 le rang f 1, Balcon f O,?5, 2e rang t" O.GO, 3e rang f O,AO. N.B. Ik maak het geachte pnbliek opmerkzaam, dat er geene parade noch andere aanlokkingen vóór mijn Théater plaats hebben en mijne voorstellingen onafge broken doorgaan van 8 tot 10 '/2 uur. Hoogachtend, Tot het bijschrijven der verschenen rente wordt de gelegenheid aangeboden op DOSDlt) 30 Augustus 1898 van 10 tot 2 nrenten kantore van den heer J. DE LANGE Corns. JohsZn., aan de Pastoorsteeg, Alkmaar. stoppende aan alle tusschenstatlons. Vertrek van DEN HELDER Op 3G Augustus 10.20 's avonds. Op 31 Augustus, 1 en 2 September 11.A5 's avonds. De Raad van Administratie, Het Gedelegeerd Lid R. VAN HASSELT. 250.000. 250.000 Gestort Kapitaal f Reservekas f Cüestort W aarborgfonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering van de rente en aflossing der pandbrieven) f 2.500.000. Gesloten leeniugen op 30 Juni 1898 tot een bedrag van f 2G.725.OG5. Verstrekt geld op eerste hypotheek, op huizen en landerijen, tegen lage rente en zonder vooruitbetaling Reeft pandbrieven uit, rentende 3 °l. iO* Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bij den Heer Mn. K. A. Cohen Stuart, Kange- straat B No. 71, Alkmaar. Bureau geopend 7 uur. Aanvang 8 uur. Entrée öO cents. Maandag 29 AugustusEntree 25 cents. 25 Cents entrée per persoon. 'jjjffjllS'2''3 Deze is niet te vergelijken met een GEWOON DOOLHOF nit planken welke tot hiertoe steeds op de kermis te zien waren. De DWAAETUIMT is speciaal samengesteld nit 500 Kristal-Reuzenspiegels en beslaat eene «opper vlakte van 200 vlerk, meter. De nieuwste groepen Wassenbeelden uit het Oostersche Volksleven, Waterfontein, Oostersche Praehttuin, duizenden 8ptegelgangen wisselen elkander op grootscha wijze af. Komt, ziet en U znlt verwonderd staan. Ingericht voor de netste familiën. Entrée 15 Cents. Kinderen IO Cents. prijzen Beleefd aanbevolen Prima Bordeauxwijn Portwijn Madera Jenever, Brandewijn, Bessen en Fram bozen tegen concnr- reerende Alsmede Kronings likeur, Kroonllmonade Oranje-kwast Citroen-kwast Cinaasappel-kwast Cognac Couronne Royale en 'diverse Ukeuren en Gedistilleerd volgens prijscourant. Stoom-Caroussel, Aanbevelend DIRECTEUR. beste constructie, lage prijzen. vervaardigt en levert van de beste kwaliteit, tegen lage prijzen 1>1JK. RIJK. Drukkerij v. Hernis. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4