„CZAAR PETER" W 5 Scltereie Voorstem: De Bruiloft van Kloris os Roosje Café Lievendag, Dortmunder Klosterbrau. Schoolhygiëne o o O p p Advertentiên. J. VAN DER VEEN, Notaris te Alkmaar, Lokaal „HAUMOKIK Van af ZONDAG 28 Augustus Kermis Alkmaar 1898. NIEUWESLOOT. J. van Tellingen. De beteekenis voor de volksschool, dLe Taeste der Wereld, is Java-R.ijst, O O Donderdag1 1 Sept. 1898. DIRECTEUR: D. DE VROOMEA. Openin gsvoorstellingen. KERMISWENSCH YQQR ALKMAAR, Eenig lokaal van liet Uitg. HERM8. COSTER ZOON, Alkmaar? der door Mr. A. P. H. DE LANGE. Prijs f 0.3©. Troostend ia het te zien dat het vrije volk van Ne derland nog altijd even gehecht blijft aan eigen haard en eigen taal, en het volksbewustzijn houdt van de waarde van het Nederlandscbe ras. Ook in Amerika, onder de Nederlandsche Amerikanen, heerscht tusschen 31 Augustus en 6 September feest vreugde. Wij grijpen de meerderjarigverklaring der Koningin aan om te toonen, dat Nederland bestaat in de bevolking van groot Amerika. Andere nationaliteiten geven bier feesten, ook zij hoopt goed voor den dag te komen met gekostumeerde optochten, muziek-uitvoeringen, volks spelen, tooneel enz. In New-Tork-oity zoowel als in Texas, in Florida zoowel als in Chicago en Grand Rapids zullen feesten gehouden worden. Goed doet het dit te constateeren. Nationale herin neringen liggen dieper in de menschenborst als men ge woonlijk gelooft. Men graaft uit het verleden nog zoo graag iets op, en over het voorbijgegane bloeit nog eens de oude liefde met hare bloemen. Wie met een Vader- landsch harte Nederland verlaten heeft, moet het verblij dend zijn, dat verwijderde en achtergeblevene landge- nooten een eenheid blijven vormen, die door landen noch zeëen kan verbroken worden, en die sterker bindt dan staatswetten en verbonden. Die geestdrift, die eendracht, die het Nederlandsche volk bezielt om Koningin Wilhelmina te huldigen, is een heerlijk symbool bij de troonsbestijging van de jeug dige vorstin. Wie is er in Nederland in de laatste vijftig jaren ge weest, die de liefde voor het Huis van Oranje het volk in woord en geschrift heeft ingeprent Ga de rijen onzer zonen en dochteren na, hoofd voor hoofd, en gij zult er den man uithalen, dien wij op 1 September 1888 in de koele schoot der aarde op Rozendaal's godsakker ten grave brachten. Hofdijk's werken en lessen op het Amsterdamsche Gymnasium hebben vruchten gedragen. Welke Het antwoord behoef ik u niet te zeggen. Nederland, in zijn feestdosch, in zijn geestdrift voor Koningin Wil helmina geeft er U het antwoord op in de dagen, die ons volk nu beleeft. Hofdijk heeft gewerkt, heeft gestreden, heeft gejaagd naar een rein en hoog ideaal. Dikwerf als hij door Amstels straten ging naar .het hok op den Singel" zooals hij het Gymnasium noemde dacht hij en had hij een heimwee naar zijn Kennemerbosschen, naar de abee- len, naar de duinen, en als een Pegasus voor den ploeg, ging hij dag en dag, werken tot laat in den nacht. »Ik weet niet wat het zegt roem te bezitteD, maar ik weet wel wat het zegt vrienden te hebben," waren zijn eenvoudige hartelijke woorden op dien heerlijken 27 Juni 1886 in Felix Meritis te Amsterdam, toen het Ne derlandsche Volk hem hulde bracht op zijn70engeboortedag. Maar kon Hofdijk, met zijn dreunende stap, eens komen kij ken in de feestdagen ter gelegenheid der meerderjarig-ver klaring van Koningin Wilhelmina, mij dunkt hij zou met zijn stentorstem roepen .Bravo mijn volk, mijn zonen en dochteren van mijn diergeliefd land schaar n om de Koningin, breng haar hulde want Nederland en Oranje zijn één." Het Nederlandsche volk heeft aan Hofdijk veel te danken. Hij heeft hun als dichter, als mensch, als histo rieschrijver de geschiedenis van .Ons Voorgeslacht" doen mede leven zoo plastisch heeft hij alles beschreven. Men woont het geschrevene bij; men zou zelfs onder het lezen een pistool of geweer grijpen om ook te gaan vechten. Omdat Hofdijk dit gedaan heeft, heeft het volk hem begrepen, en de geestdrift van dat volk, zich uitende in deze dagen, is geboren, gevoed en aangekweekt voor een groot gedeelte door Hofdijk's geschriften. Daarom, nu het 10 jaren geleden is, dat de Kennemer Bard in de Koningstraat te Arnhem zijn matte hoofd neérlei, daarom leggen wij zij het ook uit het verre westen een immortelle op het graf van den Alkmaarder Poorterszoon, van den man van geweten, die steeds zijn volk voor oogen hield Wee het volk, dat zijn geschiedenis Alleen een boek in prachtband is, Waarvan het wel de platen ziet, Maar leest den inhoud niet. »Jazoo is het," zeide Holmes. .Wie zijn die beide mannen en waarom willen die het u lastig maken .Wel, wel, dat is natuurlijk moeielijk te zeggen," zeide de inwonende patient erg zenuwachtig. .Gij kunt bezwaarlijk verwachten, mijnheer Holmes, dat ik u daarop antwoord." »Wilt gij zeggen, dat gij het niet weet »Ivom binnen als 't n blieft. Wees zoo vriendelijk hier in mijne kamer te komen.'' Hij ging ons voor naar zijne slaapkamer, die zeer ruim en goed gestoffeerd was. Gij ziet dat daar," zeide hij, naar een groote zwarte kast aan het voeteneind van zijn bed wijzende. »Ik ben nooit heel rijk geweest, mijnheer Holmes slechts eens heb ik eene voordeelige zaak gedaan, zoo als Dr. Trevelyan u zal kunnen vertellen. Maar ik heb geen vertrouwen in bankiers. Ik zou nooit een bankier vertrouwen, mijnheer Holmes. Onder ons ge zegd het weinige, dat ik bezit, is in die kast en zoo kunt gij begrijpen, wat het zeggen wil, als vreemden mijne kamers binnendringen." Holmes zag Blessington op zijn ondeizoekende ma nier aan en schudde het hoofd. »Ik kan u onmogelijk raad geven, als gij tracht mij te misleiden," zeide hij. »Maar ik heb n alles verteld." Holmes keerde zich met een gebaar van afkeer om. .Goeden avond, dr. Trevelyan," zeide hij. »En geeft gij mij geen raad," riep Blessington met gebroken, bevende stem. »De eenige raad dien ik u geef, mijnheer, is, dat gij de waarheid moet spreken.'' Een minuut later waren wij op de straat en wandel den wij naar huis. Wij waren Oxford Street al door en halfweegs Harley-Street, eer ik een woord uit miju vriend kon krjjgen. »'t Spijt mij dat ik u op do boodschap van zulk een gek mede van huis genomen heb zeide hij eindelijk. »Met dat al is het in den grond een interessant geval," »Ik begrijp er weinig van," gaf ik ten antwoord. van de allerfijnste qualiteit, absoluut zuiver en onvermengd, zooals nog nooit onder de aandacht gebrachtdoor de geneesheeren sterk aan bevolen ter vervanging van aardappelen, omdat Java-Rijst gemakkelijk, verteerbaar is en een lioog voedings°e- lialte beeft. Wegens haar buitengewoon groot uitzettingsvermogen goedkooper in liet gebruik dan alle andere Java-soorcen. Verkrijgb. in comestibles- en kruidenierswinkels in hermetisch gesloten fraaie bussen van JJi/2 KG. a f 1.50 en 5 KG. af 75. Ter kennis making proef kartons a f 0.30. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Rijst, merk „De Pliénix" a f 0.20 liet i/2 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van ai/2 kg. tegen postw. a f 1.50 aan het adres voor engros: Stoomrijstpellerij „De Pliénix", C. KAMPHiJIJS, Zaandam. Alleen echt in origineele bussen en kartons waarop afgebeeld Czaar Peter te midden der scheeps- bouw-attributen, en de 20 ets. rijst met de vogel Phénix. Wordt nimmer los of uitgewogen verkocht. Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. J. LISSOHE ZOOA. De heeren Justus v. Maurik en H. Th. Boelen, als leden der Commissie voor Hofdijks monument, lieten op z'n graf beitelen .Hij rustmaar zijn verheven naam, Leeft in zijn arbeid voort." Het feest, dat Nederland thans viert, bewijst dat de geschriften van Hofdijk, zijn arbeid voortleeft bij zijn volk, zoowel in Indië als Nederland, in Amerika als Azië, waar zich van Nederlandsche bloede bevinden. Hofdijk's naam staat onder een goede genius ook voor verdere geslachten. C. J. B. VAN DER DUIJS. Paterson, New-Jersey, Noord-Amerika. Juli 1898. Regel uitW. J. Hofdijk. Een lijkkrans op een vorstengraf (Prins Hendrik) Amst. 1879. brengt ter alge meen e kennis dat hij bij beschikking der Arr. Rechtbank te Alk maar, d.d. 17 Augustus 1898, is aangewezen tot v o o r- loopige bewaarder der minuten, registers en repertoria van wijlen zijnen ambtgenoot, den Heer J. VAN LEEUWEN Az.; dat hij als zoodanig onder zijne berusting heeft de minuten etc. van wijlen genoemden Notaris en van diens ambtsvoorgangers, de Heeren J. SOHOEHUIZEN, S. A. DE LANGEP. VAN LEEUWEN en H. H. VAN HARPEN KUIJPER; en dat hij bovendien bewaarder is der minuten etc. van zijne ambtsvoorgangers de Heeren 0. P. F. VAN BOSSTRAETEN, H. METMAN en J. G. A. VERHOEFF. 53 TOT BA MET Door een uitmuntend SPECIALITEITEN-GEZEL SCHAP. Artisten van den Eersten Rang. Overal uitbundig succes. Plaatsbespreking van 's morgens 11 tot 's namiddags 2 uur aan bet lokaal. Aanvang 's avonds 8 uur. Entrée SO cents de persoon. Men zie groote aanplak- en strooibiljetten. .Wel, bet is volkomen duidelijk, dat er tweemannen zijn misschien meer maai op zijn minst twee die om een of andere reden het op dien vent, dien Bles sington gemunt hebben. Ik voor mij twijfel er niet aan, of beide keeren is de jonge man in Blessington's kamer geweest, terwijl zijn handlanger door een schranderen inval den dokter bezighield en deze zoodoende belette den eerste te storen." »En de aanval van beroerte »Eene valsche nabootsingWatson ofschoon ik dit onze specialiteit haast niet durf zeggen. Zij kozen zulk een ongewoon uur voor een consultom zeker te zijn dat er zich in de wachtkamer geen ander patient zon bevinden. Het toeval wilde evenweldat dit uur juist samenviel met den tijd waarop Blessington zijne vaste wandeling deed waaruit blijktdat zij niet heel goed met zijn leefregel bekend waren. Het spreekt van zelf dat indien diefstal hun eenig doel geweest ware zij wel getracht zouden hebben iets van waarde te vinden. Bovendien kan ik het in iemands oogen lezenwanneer hij voor zijn leven bevreesd is. Het is moeielijk aan te nemen dat deze man twee zulke wraakgierige vijanden als die beiden schijnenzou hebben, zonder dit te weten. Daarom hond ik het voor zeker, dat hij wel weet wie die mannen zijn en dit om zekere redenen in zijn eigen belang verzwijgt. Het is evenwel zeer wel mogelijk dat hij morgen wat mede deelzamer is." »Is het echter niet mogelijk," waagde ik op te mer ken .zonder twijfel is het niet waarschijnlijk, maar toch denkbaar, dat die ganscho geschiedenis van dien aan beroerten ondêrhevigen Rus en zijn zoon een verzinsel is van Dr. Trevelyan en dat die zelf in Blessington's kamer is geweest?" Bij het licht van de gasvlam zag ik van Holmes een vergenoegden glimlach bij dezen schitterenden inval. .Mijn waarde vriend deze oplossing der zaak kwam mij het eerst mede in de gedachten maar weldra vond ik de bevestiging van des dokters verbaal. Deze jonge man heeft voetstappen op den traplooper achtergelaten SCHOIHKIROLOGE. STANDPLAATS Plein bij de Eroote Herb. (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 24 Mei 1895.) Zondag 38 en Maandag 39 Augustus (9JJIL9 Ais e/AL9 jib JIL9J (HANS HUCKEBEIN.) Succesblfspel in 3 bedrijven, van Blumenthal en Kadelburg. Vertaling van Trio. Artistiek Leider H. van Kuijk. Te Amsterdam 40 maalUtrecht 7 maal, Haarlem 4 maalArnhem 3 maalverder op de kermissen te Groningen 8 maalDeventer 3 maal den Helder 3 maalLeeuwarden 4 maal, met enorm succes opgevoerd. Daarna: Oud-Hollandsch kluchtspel met zang en dans in I bedrijf, waarin de vervaardigd door den Heer L. van Westerhoven zal worden uitgesproken door den heer L. van Westerhoven in bet karakter van Thomasvaer, en mevrouw W. Kleij in het karakter van P i e t e r n e 1. Bureau-opening 7 uur. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen: le Bang f 1.5Ó. Loge 1 13e Rang 1 O.Ï5, 4e Hang 1 O.AO. ÏO abonnementskaarten le Rang f13.ver krijgbaar aan den schouwburg van 104 uur. Plaatsbespreking d 10 ets. extra per plaats van 104 uur aan den schouwburg Beleefd aanbevelend, die het voor mij overbodig maakten om te vragen, die te zien welke hij in de kamer had gemaakt. Als ik u zeg, dat zijne schoenen bij de teenon breed waren in plaats van spits gelijk die van Blessington en in 't geheel een en een derde duim breeder dan die van den dokter, dan zult gjj toestemmen dat er omtrent zijn persoon geen twijfel bestaat. Doch laten wjj nu slapen gaan want het zou mij zeer verwonderen, als wij morgen vroeg niet iets naders uit Brook Street hoorden." De voorspelling van Sherlock Holmes werd spoedig vervuld en op dramatische wijze. Te half acht den volgenden morgen, bij de eerste flauwe schemering van het daglicht, stond hij in zijn huisjas voor mijn bed. »Daar staat een brougham voor de deur op ons te wachten, Watson," zeide hij. »Wat is er dan te doen »De Brook Str.et geschiedenis." .Is er nieuws .Tragisch maar dubbelzinnig," zeide bij, de jaloezie optrekkende. .Zie hier een blad uit een zakdoek, met de woorden »Om Godswil, kom terstond P. T. er met potlood opgekrabbeld. Onze vriend de dokter was erg in t nauw, toen hij dit schreef. Kom mede, waarde vriendhet is een dringend verzoek." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6