GËBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. De Lange de Moraaz, P. M. Duyvis Co., Levensverzekeringen. J. Kuijper Zonen, BREUKZALF. MIENT 25. ALKMAAR. Inrichting „IffiTTOA SANAT", Op de booten der Deventer—Amsterdammer Stoomboot- Reederij zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. LigplaatsHop Handelskade, bezuiden den mastbok. f 3,SO. Handelskade vóór het afgesloten terrein van G-ebrs. Scheuer. f 2,50. PLAATSEN dagelijks te verkrijgen bij den Agent der D. A. S. R.: G. N. A. WELTMAN, Prins Hendrikkade, bij de Nieuwe Brug, le steiger, en bij Gebrs. SCHEUER, Handelskade. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, CORRESPONDENTEN KOOG AAN DE ZAAN, HOLLANDSCHE SOCIËTEIT Uitkeering van Kapitaal de Uange de Moraaz. O P R O E PIN G. Hollandsclie IJzeren Spoorweg- Maatschappij. Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij. Heerenkleeding naar maat. UITSTAPJES Per stuk: Prijs 5 cents. ALKMAAR. is cle meest verfrisscfiende en zuiverste. Voor dam, G 8. WIJNHANDEL, alkmaar. lOEBBAÜX zeer goede T a f e 1 w ij u, Roode en Witte Portwijnen. Madeira en Sherry wijnen. Zoo ook diverse andere soorten WIJMj Likeuren en Gedistilleerd. Volstrekt geen breuk meer!! Door Pastoor Martin Beck's BBEUKZALF EIJKMAN's PHYSIATRISCHE INRICHTING PARKWEG 16. SCHEVENINGEN. VERZEKEREN TEGEN BRANDSCHADE. van eenvoudigesoliede constructie en laag brandstofverbruik. Op onderstaande data zullen geen RIJ- WIELEN als bagage worden vervoerd Boekh. HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. AV. F. STOEL Ac ZOON. H ooger O n d e r w ij s ALKMAAR. Verkrijgbaar bij Telefoonnummer 25. M. PREIJER, wordt in heel korten tijd, zonder OPERATIE en zon der PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. Stoomtrasmolen. Selielpkalklabriek, van «lc 1NOENIEVBS en HACHUVE-FABRIUASTES, LEVEREN: van Directeuren Mr. J. P. POBTIELJE en Mr. IV. J. M. WESTERWOUDT. op een Bepaalden leeftijd terwijl hetzelfde kapitaal hij vroeger overljjden ten volle dadelijk wordt uitbetaald aan de nabljjvenden. PHEMIEBETAEIV© per 6 of 3 maanden zon der eenige verhooging. Bij opgave van geboorte-datum wordt de jaarlijk- sclie premiekosteloos opgegeven door Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zjjn aan of borgtochten ouder zich hebben geteekend door Mejuffrouw CATHARINA RAISIG Weduwe van den Heer KLAAS PIJPERS, overleden te Alkmaar 17 Augustus 1898worden verzocht, daarvan opgave of betaling te doen vóór den 10 September 1898 aan den Heer P. VISSER, Executeur-Testamentair, Ondegracht 195, Alkmaar, of ten kantore van den oudergeteekende. Mr. A. P. H. DE LANGE Notaris. Op 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 Sep tember 1898, op de lijn AMSTERDAM-ROTTERDAM. Op 4, 5, 6, en 7 September 1898, op de ljjnen AMSTERDAM—DEN HELDER, AMSTERDAM-ENKHUIZEN, HAARLEM—IJMUIDEN- UITGEEST, HAARLEM-ZAND VOORT, AMSTERDAM—AMERSFOORT, HILVERSUM—UTRECHT. Voor het vervoer van RI.S WIEEEYdeelne mende aan het BLOEIIlfSCORIO te DEN HAAG op ÏO September a.s. zullen met den Alge- meenen Nederlandschen Wielrjjdersbond de noodige rege lingen worden getroffen. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. Inhuldigingsfecsten te Amsterdam. oor den loop der gewone en buitengewone trei nen gedurende de Inliuldigingsfeestcn te Amster dam op 5, G en 7 September 1898, raadplege men de DIEA'TSREtKEI<lA© (Bood, Wit en Blauw), uitgegeven door JAC. G. ROBBERS en verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren, aan de stations en bjj de Amster- damsche Kiosk-onderneming. Prijs 5 cents. Deze dienstregeling bevat alle buitengewone maat regelen, voor bet vervoer zoowel van reizigers en bagage (rijwielen) als van vracht-, jjl- en bestelgoederen, paarden, rijtuigen en vee. De Raa i van Administratie, Het Gedelegeerd Lid, R.VAN HASSELT. BLEHUKBBAUEB8, ZAADMARUT. AIiHMAAR. Speciale Inrichting voor met de HOLL. IJZ. SPOORWEGMAATSCHAPPIJ 1°. Haarlem en omstreken. 2°. Apeldoorn en id. 8°. Alkmaar en id. Zaandam en de Zaanstreek. 4°. FurmeremlHoorn Enkhuizen, Stavorenllindeloopen. 5°. Arnhem en omstreken. 6°. IVijmegen, Bleef en omstreken. Ieder met 6 illustration en wandelkaartje. VOOR Voor die leerlingenwelke tevens de Hoogere Burger school bedoeken begint de nieuwe cursus op den zelfden datum voor de anderen VRIJDAG, 9 SEPTEM BER, in het lokaal aan de LAAT, 's morgens ten 10 uur. Er bestaat voor nieuwe leerlingen nog ge legenheid zich te laten inschrijven bjj den ondergetee- kende aan huisbehalve van 3 tot 8 September. Dr. M. N. J. MOLTZER. Eiiu m comm.m; per anker f 24. per flesch f Ojö?1^. VEROERE MEKREA: per anker f -B, i 28, 1 30, i 32.1 34,i 3G,en hooger. flesch f ©,62f 0,65, f 0,70, f 0,75 f 0,80 f 0,85 s ROOOE f I.IO, f l,ÖO, f 1,99 WITTE f 1,1©, f 1,4©, f a 50 p. ff. MADEIRA f O 85, f 1,-, f 1,25, f 1,50, f 1,75, SHERRY f 1-, f 1,4© p.'fl. LmF ZIE VERDER VOLLEDIGE PRIJS-COURANT. Daarom vrage men gratis gebru ksaanwijzÏDg met bonderde dankbetuigingen van genezenen (allen in Nederland woonachtig) bij den Heer M. REIMANUVS Badhuisstraat 12 Haarlem bij welken Heer circa 15000 dankbetuigingen en loftuitingen van genezenen ter inzage liggen. Verkrijgbaar hij W. I'ËNAAT W.Pz.n., Drogist, I.utttk ©udorp, Alkmaar. Gezondheidsétablissement le kl., Hydrotherapie Massage Zweedsche Gymnastiek Electriciteit Lucht-, Zonne- en Diëetknren voor zwakken en lijders aan Bleekzucht Zenuwzwakte, Chronische Katarrhen Hartziekten, Maag- en Ingewandsaaudoeningen Stofwisselingsziekten, Verkrommingen, Gewrichtsziekten. Prospectus op aanvrage gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7