MERK M. A. Erkamp, r en waterlei pu en De GASMOTOREN o iDDLlOfffRUWIELBF NIGHTCAP. D. A. WH II Boekwerken, Schrijf- en Teekenbehoeften. Lijnzaadkoeken. Tn-p CMT Koog a. d. uHUH, Zaan. mm Kunsttanden VLAGGEN Landbouw - Crediet, Bij C. VAN STAM ïtfotaris L. TOP, ZUIVERE MURWE Lijn z a a dk o eken, Roode Bordeaux wijn .L-tSi Roode Port-a-Port, Van ïtomunde G-eveke Fnidsen, €5 SO. 1 f Geen k JUL. WULFF Co., ALKMAARHouttil. (j. DO ESC H OT, Alkmaar, AUG. MASCHMEIJER, AMSTERDAM./0 Hruning Bïuhren SCHIEDAMMER mmsm. JENEVER, Merk: Koster Van Batenburg P. BRANDS, te Alkmaar, Voordam C 13. Banketbakker Amsterdamsche Hypotheek- Waarborg-Maatschappij Burgeravondschool, Inrichting Hooger Onderwijs Rijks Hoogere Burgerschool. Fabrieksmerk gedeponeerd, van SCHIEDAM. HAARLEM: GROOTE HOUTSTRAAT. Ü10ÉP1 li i te ;|K\nK.n Agent voor Alkmaar en Omstreken. 00/ van (le Worcester Cycle Mfg. Cie. \CP n—n\0 Spuistraat 2, lioek Kattegat, qq Langestraat 62. Puike Oude uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren HAAGSCHE LEVERWORST 0,08 KRONINGSLEVERWORST oao belast zich met den aan- en verkoop van Efiecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiersvak betrekking heeft. gevestigd te AMSTERDAM. Aikmüs. HERMs. COSTER ZOON. te BEEGEN, zal op Woensdag, 7 September 1898 's middags 12 unr, in de herberg »De Hoop", te Bergen in het openbaar verkoopen Een Hals en ttapberg met het recht van erf pacht van den grondWel- en Bouwland te BERGEN op 't W o u d en aan de Weert, sectie F, nos. 182 en 156, en A, no. 474, samen groot 92 aren 80 centiaren. Behoorende aan de erven en de weduwe van den heer C. BEELDMAN en te aanvaardenhuis c.s. op 1 Mei 1899 en 't het wei- en bouwland met Kerstmis 1898. Inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. a f 26,—f 28.—, f 30,- per anker en hooger. 7) 0 0 G a f I,10 t *,56 en f 1,80 per fl. en hooger. De ondergeteekenden berichten hunnen ge- achten begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, dat bij hen van af M a a n d a g a v o n d te verkrijgen is versch roggebrood van de eerste nieuwe rogge. J. GOES Huigbrouwersteeg. C. GOESRitsevoort. af 1,-, f 1,20, f 1,»0 per fl. en hooger. V U h 51 A A B. Telefoonnummer 86. blijft zich steeds aanbevelen als LOODGIETER en HNKWEBKER, NIGHTCAP tmton» VAN ROTTERDA19 NIEUWE BINNENWEG 147 bij de Westersingel. LEIDEN BREESTRAAT. Aflevering van Verf- en Uitstoomgoederen in 8 dagen. Uitstekende bewerking. Lage prijzen. uit de Fabriek van munten uit door machten regelmatigen gang ge ring gasverbruik en lage prijzen. GAS- en OL1UHOTOREV van af tot 50 P. K. Eff. G A S M O T O R van 2'/t F- K. Efi. in werking te zien bij met en zonder gebemelteplaat f 1,50 per tand, in goud gezet I 2,56, Gebitten f 30,-, met garantie. Consult dagelijks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. ^d'les Tandartsen COHEN SINGEL 502, b/h Koningsplein A m s t e r dam. Ook niet „door toevallige omstandigheden maar voor f 80, lever ik Eerste Klas Heeren- en Dames- Riiwielen. met een jaar degelijke garantie (voor Leden van den A. N. W. B. Bondsgarantie.) Gewicht met rem, spatborden, tasch en gereedschap 12 Kilo. Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billijke conditiën en het plaatsen en bezorgen van Gelden op Hypothees De Bank geeft CREDIETEN en VOOR SCHOTTEN op nader uvereen te komen voor waarden zij neemt Gelden a déposito, geeft en neemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant met rente-rekening, koopt Engelsche Chöques en geaccop- teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkassee- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rijk. Hoogste prijzen voor Coupons, lossingen, vreemd Bankpapier en muntspeciën. DE DIRECTIE. Gedeponeerd Handelsmerk. AMSTERDAM Nieuwendjjk 156. Telephoon No. 542. Eigen Linnen fabriek te Veldhoven Noord-Brabant STALEN-DEPOTS in alle groote plaatsen van Nederland. XOCVEAUTÉ'I IN Bruno's dualiteiten. Het merk »BRUNO", waarvan onze goederen zijn voorzien garandeertQualiteit en Soliditeit. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in Gedistelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca Dchet en kurk steeds voorzien van den .naam der firma P. Hoppe. Groote assortimenten in rijke dessins en in «le nieuwste kleuren. Zuiver wollen zwarte Japonstoffen per el 130 ct. Zuiver wollen gekleurde Japonstoffen 100 Fluweel voor Costumes110 Velours voor ochtendjaponnen 40 Moltonnés voor ochtendjaponnen 325 Stalen, ook door al onze Stalen-Depots, op aanvraag omgaande franco. Elk staal is voorzien van den naam »BRUNING MUHREN" en daardoor gegarandeerd, van ONS afkomstig te zijn. ControleWij garandeeren alléén de qualiteit van die goederen, welke uit ons Hoofdmagazijn recht streeks aan den hooper verzonden en met dezen ver rekend worden. Barnes uit den netten stand met veel relaties, die zich met den verkoop willen belasten, gelieven zich schriftelijk tot het Hoofdbureau te Amsterdam te wenden. ZEILMAKERS. RITSEVOORT A 33. Steeds voorhanden Per ons. PRIMA GEROOKT VLEESCH f 0.34 SAUCISSE DE BOULOGNE 0,35 FIJNE GEKOOKTE HAM0,34 BOTERHAMMENWORST0,10 TONGENWORST0,10 FIJNE ROOKWORST0,10 Beleefd aanbevelend. MOOR M-H OHAIDSCH Maatschappelijk kapitaal f 389,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgons art, 19 der Statutenonder ultimo Juni 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 16 Juli 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. fl.389.90f.39 v 1.315.363.55 v 173.968.76 83.190.50 38.385.76 755.583.05 van Commissarissen De Directeur, J. F. MOENS. HOUTTIL Mo. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphothoek OI» ZEER BILLIJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR RE HOOGSTE KOERSEN sluit VERZEKERING tegen BRAND en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en Kenneinerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerb. soorten versch gebak hij noemt ten allen tijde bestellingen aan. Groote sorteering Chocol. artikelen, groenten ln blik. sla-olie en poe«ler-eltocola«le. N.B. Vraag VAN STAM's Kroontjes, Alkm. jon gens en 3 ets. boter-Jodenkoeken. Ipass De Mij. waarborgt hypothécaire vorde- ringen door hare bemiddeling gesloten en geeft tot nadere aankondiging uit tot den koers van 100»/4 pet., niet ultlootbare gewaarborgde 4 pet. hypothécaire obligatiën in stukken van f ÏOOO, f 500 en f lOO. Voor inlichtingen gelieve men zich te wenden tot den heer I. PRINS Az., Agent der Maatschappij te Alkmaar Laat 74. EN De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Het BESTUUR der Vereeniging tot Ouderlingen aankoop van Lijnseaadkoeken voor ALKMAAR en Omstreken brengt bij deze ter kennis dat do lijst ter inteekening zal liggen van 26 Augustus tot 12 Sep tember, in het »Oafé de Pool", van K. WILLIG, aan 't Fnidsen te Alkmaar. Tevens bestaat gelegenheid bij den Administrateur schriftelijke opgaaf te doen. Namens bet Bestuur, W. SPAAN Voorzitter. D. J. GOVERSAdministrateur. De LIJSTEN ter inteekening van het benoo- dlgd getal Lijnkoeken voor den volgenden winter van do Vereeniging tot ouderlingen aankoop van Lijn zaadkoeken, gevestigd te Heerhugowaard, liggen disponibel tot en met Zaterdag 3 September 1898, bij den heer WILLIG, Enidsen te Alkmaar, en tot en met Donderdag 1 September 1898 bij de heeren P. HARINGHUIZEN te Nieuwe Niedorp W. KOOPMAN Wz., Station Noordscharwoudeen J. C. HOFDIJK te Heerhugowaard. Tevens kan men per briefkaart kennis geven van bet benoodigd zijnde getal aan den Secretaris. Het Bestuur, WIEBE VAN SLOOTEN, Voorzitter. J. WINKEL, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8