Beurs- en Marktberichten. Advertentièn. TITHUUR Gemeubileerde Voorkamer, Levende Photographiën, BURGERLIJKE STAND. ion Standplaats op liet HOF a/d Korte Nieuwesloot. weergegeven door de Kinematograaf. Clir. SLIEKER, Directeur. De Herinls. In het lokaal lMUgentta wordt het kermisvierend publiek weder menige genotvolle avond bereid door een grand spectacle concert varié directie H. van Os van Rotterdam. Mej. Lucie boeit met hare buigzame stem en door de hollandsche couplettenterwijl de heer en mej. Paulus met hunne hollandsche duetten en Fritz'l en Gutz'lde Weener duettisten door hun vlug en levendig spel en zang bij het talrijk publiek steeds veel bijval vinden. Niet minder is dit het geval met den heer Henry Strous, de hollandsche komiek. Wat hij aan orgaan mistweet hij door mimiek dubbel te vergoeden en met zijne cou pletten welke bestaande en gepasseerde toestanden in onze gemeente critiseeren brengt hij het publiek blijk baar geheel in enthousiasme. Ook voor hen, die gaarne wat zien, biedt het program eenige zeer interessante nummers aan. De frères Ethardo, clowns, la Belle Lalo exentrice cycliste en The Triple Telephonic wire, dwingen door hunne kunstvaardigheid menigen uitroep van bewondering af. 't Is dan ook niet te verwonderen, dat sDiligentia'', hetwelk gewoonlijk op een druk bezoek mag bogen ook deze kermis tot nog toe druk bezocht werd en wij twijfelen niet of het zal de geheele week vooral na aankomst van den heer de Haas wel zoo voortgaan. Niet minder aanbevelenswaardig is een bezoek aan het lokaal Harmonie. Wat men zoo noemteen not ge zelschap biedt daar, onder directie van den heer D. de Vroomen, gedurende de eerste vier avonden een waarlijk afwisselend en schoon programma aan. De hollandsche soubrette mej. Pauline, en de heer en mevr. Gosschalk, holl. duettisten, weten de bezoekers aangenaam bezig te houden. Nan ki Pou's, de origineele chineezen dwingen bewondering af als muzikale clowns de kleine Rubens brengt de bezoekers in verrukking door zijne vlugge duidelijke teekeningen met de linkerhandterwijl de heer Etienne kikvorschmensch en zijn clown Bibé aller verbazing wekken. Het is bijna niet doenlijk, het pro gramma in zijn geheel te vermelden alleen moeten wij nog een woord van lof brengen aan den heer en mevrouw Nieuwenhnizen als hollandsche comiek en duettisten, om ten slotte nog de aandacht te vestigen op de pantomimes, die geheel en al leven en beweging zijn, en ons menig maal in verbazing brengen. Was dit lokaal niet voor enkele dagen aldus ingericht tot en met Donderdag avond slechts wij twijfelen niet of een steeds talrijker publiek zou ook hier zijne ontspanning zoeken en zich kostelijk kunnen amuseeren. Wij brachten ook een bezoek aan het théfttre Wal- lenda. Voor liefhebbers van dierendressuur men vindt er gedresseerde honden, katten, duiven, kakatoe's, ja, zelfs ganzen valt hier heel wat te genieten. Wan neer men de domme" ganzen op commando ziet mar- cheeren over hindernissen of door met vloei beplakte hoepels ziet springen, komt men tot de slotsom, dat de gans niet zoo dom is, als men wel zegt. Mr. Richards, van het thé&tre Walleuda, maakt het gezegde zoo dom als een gans" tot een valsche vergelijking bij hem is zelfs August de Domme onder de ganzen niet dom. Merkwaardig zijn ook de reuzendoggen en katten door den directeur zelf voorgesteld. Zij vormen een compleet circus, waarin de katten de rijders en rijderessen zijn en de honden de paarden voorstellen. Het in vollen draf op- en afspringen, het springen door hoepels, beplakt en brandend niets is hun te geleerd of te gevaarlijk. De heer Wallenda is een meester in het dressoeren. De dressnurnummers werden afgewisseld door gymnastische toeren van klein en groot, levende beelden en snelcari- catuurteekenen. Wij weten niet, wat vaak het meest te bewonderen viel, de vlugheid of de sierlijkheid, waarmede alle bewegingen werden uitgevoerd. Een mooi nummer was ook dat der troep Jennyvoet-equilibristen een echtpaar, dat met kinderen op hunne voeten balanceert alsof het ballen zijn. De levende beelden waren keurig, het was alsof men levensgroote schilderijen zag. Het Geloofde Loreley en de Beschermengel voldeden ons het meest. Het slotnummerhet Ridderfeest was aardig, de apothéose maakte veel effect. Een bezoek aan dit welingerichte théater kunnen we wel aanbevelen. Eiken avond heeft men een ander programma, dat vlug wordt afgewerkt. Vrijdag afscheidsvoorstelling, Woensdagmiddag, 2 uurfamilie- en kindervoorstelling togen half entrée. In de schouwbnrgtontop het plein achter de Groote Kerk was het Maandag den 29 toen wij daaraan een bezoek brachten niet zeer vol. Wij vonden dat zeer jammer want menigeen heeft zich op die wijze van het genoegen beroofd eene uitnemende opvoering van een allerprettigst stuk bij te wonen. Het gezelschap der c «Ierland se lie Tooneelver- eenlging beschikt niet alleen over zeer goede krachten, doch weet ook een voortreffelijk ensemble te verkrijgen het geeft den indruk eener bekwame leidingdie ieder der spelers weet te prikkelen tot de toewijdende studie, zoo noodig om tot een harmonisch geheel te geraken. En daarin staat de Nederlandsche Toonoelvereeniging blijkbaar zeer sterk. Jan Ongeluk", bewerkt naar het oorspronkelijk duitsche blijspel »Hans Huckebein" van Blumenthal en Kadelbnrg, geeft een stukje huwelijksleven van een echtpaar, waar van de man een niet zeer handig heer, een echte Pech vogel is. Op eene badplaats verblijfhondend wordt bij de dupe van eene avonturiersterin dienst eener kine- matograaf-maatschappij, die eerst hem en later een zijner vrienden tot een rendez-vous op het open strand, in alle eer en deugd overigens, verlokt, ten einde een »pikant" nummer te krijgen voor de kermis-vertooningen. Daaruit vloeien voor den stakkerd allerlei verwikkelingen voort, speciaal ten opzichte van zijn huwelijksleven. Dat een schoonouderlijk paar vervolgens nog de verwarring helpt vermeerderen spreekt vanzelf. Het is wat men noemt: een mal stuk. Men big ft in één lachbuidie haar toppunt bereikt aan het eind van het Stuk wanneer blijktdat ook schoonpapa zelf door den kinematograaf is vereeuwigd op het oogenblik dat hij midden op eene tafel met champagne-flesschen staat te dansen omringd door een vroolijk gezelschap »De bruiloft van Kloris en Roosje" besloot den avond, het bekende oud-hollandscbe kluchtspel. Fraaie costumes, een lief »Roosje" en een vroolijk »Elsje'' werkten meê om het in den smaak te doen vallen. Rodsdienstoefenlng op 31 Augustus. Op verzoek vermelden wjj, dat op woensdag, 31 Augustus, godsdienstoefening zal gehouden worden groote kerk, te 10 uur, door ds. Bouvinevang. luth. kerk, te 10 uur, door ds. Ternooy Apèlremonstr.- AHITE A M 29 Aug. pCt.i 30 Aug. gereformeerde kerk, te lO'/j uur, door ds. Reijnders gereformeerde kerk, 'savonds te 6 uur, door ds. Wechgelaar. ONDERTROUWD. 27 Aug. Floris Krabman te St. Maarten en Antje de Jongh, te Alkmaar. GETROUWD. 28 Aug. Jan Jonker en Marijtje Kok. Dirk Stolker en Anna Maria van Hugten. Hendrik Gerben van Doornik en Gerardina Wijmdelena Wilhel- mina Wijdeman. GEBOREN. 28 Aug. Gerrit Johannesz. van Jacob Schoonhoven en Sara Tillema. Klaas, z. van Dirk Plevier en Trijntje Brander. OVERLEDEN. 27 Aug. Geertje Tromp, wed. van Jan Kabel, 75 j. 28 Godfried Schutz, 70 j. Hamer van Koophandel en Fabrieken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat ter secretarie dezer gemeente van 1 September a.s. af, gedurende acht dagen, voor een ieder ter lezing is nedergelegd de op 25 Augustus door hen definitief opgemaakte lijst van kies gerechtigden voor leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. Bezwaren tegen die lijst, hetzij die den klager, hetzij die andere personen betreffen, kunnen gedurende dien tijd bij den gemeenteraad worden ingebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 29 Aug. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Alkmaar brengtop grond van artikel 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat de voljaarsch kohieren der bedrijfsbelasting, nos. 1—5, dienstjaar 1898/99, op 29 Augustus 1898 door den Directeur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ont vanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT Alkmaar, den 30 Aug. 1898. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter algemeene kenni3dat in het gemeenteblad van Alkmaar No. 87, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 24 Augustus j.l., waarbij is vastgesteld eene Verordening, regelende de voorwaardenwaarop door de gemeente Alkmaar met aanwending van muntmeters gas zal worden geleverd. Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter gemeente-secretarie, op alle werkdagen, van des voormid dags 9 tot des namiddags 2 uren, en aldaar tegen beta ling van 10 ets. in afdruk verkrijgbaar is gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 29 Aug 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Alkmaar 29 Aug. Aangevoerd 0 Paarden —fa 0 35 koeien en ossen f 150 a 200, 243 vitte kalveren f 30 a 90.per pond 60 a80ct., 44 nuchtere kalveren a 910 magere id. varkens per P. f 0.36 a 0.42, Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. ff. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 ditozilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4* Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 JuIilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3* N. W. Pao. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl.3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Elorida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hvp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 97* 97x5 86* S4U 84* 84f 84* 20A 28** 64f 97tè 98* 95 8l| 104 A 39 89-j-t 94 23A 107 J 33 A 96 34 98* 68* 47* 43 80* 309 106* 111 35* 91 100* 93 56 57* 149 98| 87* 86)4 96* 97* 84* 20* 29A 64| 98* 95x4 82x4 103x1 391 89)4 23x4 33 A 98* 305 105* 112 56* 58x4 105 109 89* 98* 984 97* 98* 14* 14 99* 92* 19)4 19** 14* 14* 9 A 9A 113 1111 59* 12x4 12J 88* 21* 109* 117* 137 118 163 144 142J 184 160* 25** 26^ 165 Getrouwd: HENRI G. f 7 a 20, 0 vette schapen f f 16.— a 23.50, 193 vette 45 magere, id. f 13 a 16. Amsterdam 29 Aug. Friesche Franeker Jammen f 2.50 a 2.60, Zaaiers f 1 40 a 1.80, Flakbeesche f 2.60 a 2.80. blauwe f 0.a 0.— Geld. blauwe f 2.20 a 2.30, muizen f0.a 0.Noordwijker zand ronde f 0. a 0.--, Hillegommer zand ronde f 2.50 a 3.50, graven f 0.a 0.Andijker muizen f 3.a 3.30, ronde f 2.30 a 2.50, Westlandsche Zand f 3.a 5.— per H.L. Amsterdam 29 Ang. Aangevoerd 554 runderenvette le qual. f 0.60 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 160 melk- en kalfkoeien f 110 a 220, 0 vette kalveren J 0.a 0.a 0.per P., 3 Gras id., f a per stuk, 42 nuchtere kalveren f 7 a 9, 20 scha pen f ai—,575 vette varkens f 0.38 a 0.41 P., 0 lammeren f a Leiden 27 Ang. Boter. Aanvoer groot. Prijs le qual. f 44.a 50.per Kg. f 1.10 a 1.25, 2e qual. f 38.a 42. per Kg. f 0.95 a 1.05. De handel was ving. Turf. Van den 22 tot en met den 27 Aug. Aanvoer lange zwarte 12000 HL., 720.000 stnksper dnbbele HL. f 18.a 21.per 1000 stnks f 3.a 3.50. Kampen 29 Ang. Boter Per 1/i vat f 18.50 a 21.50, per 1/16 vat f 9.25 a 10.75, per K.G. 50 a 60 ct., Aangevoerd 360 achtste, 145 zestiende v. en 300 stukken, wegende samen 9200 KG. Schiedam 29 Aug. Moutw. 0.125 hooger f 10,25 bij den Branders-bond f 10 aper Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever t 14,25, id. Amsterd. proef f 15,75, Spoeling-Commissie f 0.50. Londen 26 Ang. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was vastde beste qualiteiten werden flink opgeruimd. Andere soorten zijn traag. Handel algemeen slap. PURMEREND 30 Augustus. Aangevoerd 856 vette runderen f 0.48 a 0 58 p. p., 82 stieren, prijshoudend, handel stng 395 vette kalveren f 0.55 a 0.75 p. p., 161 nacht, idem f 8 a 18, beide handel matig, 14 paarden, 1780 schapen en lammeren prijshoudend hand.l matig, 195 vette varkens 34 a 42 ct. p. p., 123 magere id. f 13 a 20., 352 biggen, f 5 a 9,allen handel stug, 100 zak appelen f 2,50 a 3,200 zak peren f 1,75 a 2,50. Kleine kaas f 25,middelbare f commissie f 29,—. Aangevoerd 388 stapels, weg.kg., 2919 kg. boter f 0.90 a 1,Kipeieren f 3,50 a 4,— Eend eieren f 2,90 a 0, VAN DOORNIK en GERARDINA W. W. WIJDEMAN die ook namens wederzijdsche familie bunnen har- telijken dank betuigen voor de blijken van belangstel ling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 28 Augustus 1898. De Heer en Mevrouw VAN 't SANTHELLING berichten bij dezehet overlijden van hnn vader en behuwdvader, den heer L. H. VAN 'T chem, in den ouderdom van ruim 72 jaar. Alkmaar, 27 Augustus 1898. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Eenige en algemeene kennisgeving. SANT, te Gorin- Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, na een smartelijk lijden mijn geliefde echtgenoot, de heer GOD FRIED SCHUTZ, in den ouderdom van bijna 70 jaren. Mevr. de Wed. G. SCHUTZ—van Pernis. Alkmaar, 28 Aug. 1898. Eenige en algemeene kennisgeving. De firma DE LANGE DE MORAAZ bericht, dat haar KASIOOB op 31 Augustus 1S9S, van ÏO 12 ure gesloten zal zijn, alsmede den geheelen dag op 13 Sept ember 1898 en op IA September d.a.v., na e 1 f nnr des morgens. tegen half October. Adres P. HOUTKOOPER, Kaasmarkt. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van ALKMAAR en Omstreken bekenddat hij dit jaar weder op de kermis alhier is gearriveerd met zijn t De Directie heeft er voor gezorgddit jaar weder geheel iets nieuws mede te brongen o. a. schetsen uit den Spaanseh-Amerlkaanschen Oorlog. Hopende evenals vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd te worden. Kntrée 1ste Hang 33 Cts., 3de Rang 13 Cts. Hoogachtend, UEd. dw. dnr., Standplaats op het HOF, aan de Korte Nieuwesloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3