Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 18 SEPTEMBER. Gevonden f oorwerpen. Buitenland. Nederland. JfOi 111» Eerste blad. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8© franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur Een zilveren ketting met goud medaljon, een witte zakdoek met geld, een meisjeshoed, twee sleutels aan een ring, een broche, een insigne, een kinderhamertje, een bril in étui, 1 2,25, een portemonnaie met geld, een knip mes, f 7.50, een roodkoralen armbandje met gouden slotje, een parapluie, oen ring van een rijtuig, een hondenhals band, een wandelstok, een ceintuur, een manchet met knoop, een kinderdoek, een hoed, een nickel horloge met ketting. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 17 Sept. 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. EGYPTE. De »Morning Post" vernee mt dat generaal Kitchener met drie kanonneerbooten, 100 Cameron Hooglanders en 1200 man Egyptische troepen verleden Vrijdag Khartoem verliet om naar Pashoda te trekken. De correspondent van de Daily Telegraph" te Assouan seint, dat hij zich er goed van verzekerd heeft, dat de Fransche vlag boven Fashoda woei. ENOEBANB. De minister van koloniën heeft tele grammen ontvangen waarin ten volle bevestigd worden de berichten betreffende den verschrikkelijken orkaan, die over de Westindische eilanden heeft gewoed. De orkaan hield tien uren aan. Op Sint Lucia is bijna geen enkel huis onbeschadigd vele huizen zijn verwoest. Men weet tot nogtoe, dat op het eiland Barbados 61 dooden en 31 gewonden zijn, twee duizend woningen zijn verwoest en 1500 personen zonder onderdak. FRANKRIJK. Terwijl de meening in de zaak- Dreyfus som'' is, en de revisie, zoo al niet gewenscht, dan toch onvermijdelijk geacht wordt door nagenoeg de geheele pers, kant Zurlinden, de minister van oorlog, zich daartegen, en vindt hij, blijkens de laatste be richten, steun by Faure, den president der republiek. Waarom deze tegenstand? Is Dreyfus schuldig, dan zal revisie dit uitwijzen, en aan geheel deze jammerlijke zaak op de meest afdoende wijze een einde maken Is hij onschuldig, wat belet de regeering dan, nu haar na Henry's bekentenis ten laatste de oogen zijn geopend, te herstellen, wat er nog te herstellen is Moet men niet gaan gelooven, dat Gnyot gelijk heeft, in zijne bewering, dat revisie zou medebrengenver volging van méér dan een van Frankrijks opperbevel hebbers (generaal Mercier met name genoemd en dat Faure de gevolgen daarvan niet aandurft De Siècle" wijst er nogmaals op, dat noch generaal Zurlinden, noch de ministerraad zich heeft uit te spreken over de revisie, maar alleen het Hof van Cassatie. Dat is de wet, en zooals president Perivier te Versailles dui delijk heeft gezegd »De wet gaat boven Zola" maar ook boven Zurlinden, Cavaignac, Brisson en den geheelen ministerraad. Wordt in Frankrijk geregeerd volgens de wet Of leven wij in een autocratie van de sabel vraagt de Siècle." Intusschen is Du Paty de Clam op non-activiteit ge steld wegens zijn knoeierijen in de zaak-Esterhazy. De straf is licht (Du Paty ontvangt tweevijfden van zijn sa laris, hij kan in actieven dienst worden hersteld en zijn non-aetiviteitsjaren worden als werkelijke diensttijd in rekening gebracht bij de bepaling van zijn pensioen), in derdaad te licht voor den medeplichtige van Esterhazy, maar ze is een bekentenis van zijn schuld en een drijf kracht tot de revisie. OOSTENRIJK. De indruk die het bericht van den moord te Weenen en te Boedapest heeft gemaakt is niet te beschrijven. Toen den Keizer de ramp werd medegedeeld, zonk hij als vernietigd op een zetel neder en verborg het gelaat in de handen. Na een pijnlijk stilzwijgen ontvlood aan zijn lippen de smartkreetWordt mij dan niets bespaard hier beneden." De hoofdstad steekt zich in rouwkleed. De buitenland- sche gezantschapshotels hebben alle de vlag halfstok ge- heschen, van de openbare gebouwen waaien rouwvlaggen en in de winkelkasten worden rouwdraperieën aange bracht. Van alle zijden ontvangt de grijze Keizer harte lijke betuigingen van deelneming. Het lijk der keizerin is naar Weenen overgebracht. Op uitdrukkelijk verlangen van den keizer zal de over ledene worden begraven in de Kapucijnerkerk naast haren eeuigen zoon Rudolf. De begrafenis zal worden bijgewoond door keizer Wil helm, den prins-regent Luitpold van Beieren, de koningen van Saksen, Roemenië en Servië, den kroonprins van Italië en een der Russische grootvorsten. Een treffend bewijs hoezeer de Keizerin in Hongarije geliefd was, leveren de inzamelingen voor een gedenk- teeken voor de vorstin. Het plan maakt zooveel opgang, dat men met grond verwacht binnen drie dagen een kwart millioen florijn bijeen te zullen hebben. SPANJE. In den Senaat vroeg generaal Primo de Riveira den 14 een onderzoek naar zijn bestuur op de Phi- lippijnen. Hij schold den heer Almenas, die de generaals had aangevallen, voor ellendigen lasteraar. Minister-president Sagasta las een besluit voor, waarbij de zitting wordt geschorst. Nadat de zitting was opge heven, ging de heer Almenas op generaal Primo de Riveira toe de voorzitter van den Senaat moest tusschen- beiden komen. Men gelooft, dat beide heeren zullen duelleeren. Ook in de Kamer is een besluit gelezen tot schorsing der zitting. A T J M H. Aan de »N. R. Ct." werd den 14 uit Batavia geseind »Overste van der Dussen landde te Rigas. De inboor lingen vluchtten. Oemar trok terug naar Tenom." De correspondent van het Handelsblad te Batavia seinde den 16 »Nog twee Atjehsche hoofden hebben zich onderworpen. »De troepen uit Java, die deelnemen aan de expeditie naar Pasangan, zullen na afloop rechtstreeks naar Java terugkeeren." Bij de Regeering is het volgende telegram ontvangen »Kedjoeroean Blang Kenmala maakte zijne opwachting bij kolonel Van Heutsz. Overal in de Pediistreek is het rustig. Wegen van Teupin Raja en van Tjot Moeroeng naar Segli nagenoeg gereed. Groote weg naar Padang Tidji is tot nabij Beurabo gevorderd." In een brief aan de »Frankfurter Zeituug" over de feesten in Nederland constateert Otto Hörth dat de Duitschers hier te lande met veel meer waardeering worden behandeld dan de Franschen en dat dit aan de Dreyfuszaak is toe te schrijven. Als een bewijs, hoe innig het Nederlandsche volk be lang stelt in die zaak, verhaalt hij het volgende. Onder de vertegenwoordigers der Parijsche pers, die zeer talrijk waren opgekomen, was ook de hoofdredacteur van »Le Siècle", welk blad, gelijk men weet, zeer ijvert voor de herziening van het Dreyfus-proces. Die heer had vergeten, visitekaartjes mee te nemen, en hij wilde die te Amsterdam laten makenmaar de druk kerijen waren alle gesloten. Maar toen eindelijk een drukker, naar wien een Neder- landsch vriend hem verwees, hoorde dat hij de hoofdre dacteur van »Le Siècle" was, riep hij»Le Siècle Het blad, dat zoo voor Dreyfus ijvert? Dat is wat anders. Binnen twee uren zult gij uw kaartjes hebben!" En hij kreeg ze ook. N. v. d. D. H. M. de Koningin-Moeder heeft, op een daartoe tot haar gericht verzoek van de Tweede Kamer, er in toegestemd de leden van de Volksvertegenwoordiging en corps in een speciale audiëntie te ontvangen, teneinde de hulde- en dankbetuiging van het Nederlandsche volk te aanvaarden voor de wijze, waarop H. M. de moeielijke taak als Regentes in het belang van Dynastie en Natie heeft vervuld. Deze audiëntie zal op Vrijdag 23 dezer, ten paleize plaats hebben. Waarschijnlijk zal ook de Eerste Kamer met hetzelfde doel een bijzonder gehoor bij H. M. vragen en ontvangen. (»Vad.") Het Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land heeft aan H. M. de Koningin het volgende adres gezonden »Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland waar deert hoogelijk in de gelegenheid te zijn gesteld aan Uwe Majesteit zijne meeste opreehte heilwenschen aan te bieden, nu Uwe Majesteit zich op plechtige wijze en voor altijd vêrbonden heeft aan het Nederlandsche volk, dat zich gelukkig acht volgens grondwettelijken plicht door zijne Vertegenwoordiging Uwe Majesteit als Koningin te hebben mogen inhuldigen. »Onder de gevoelens, welke de leden der Staten zoowel als de door Den vertegenwoordigde bevolking van dit gewest bij deze heuglijke en voor de toekomst van ons vaderland hoogst gewichtige gebeurtenis bezielen, traden die van dankbaarheid en die van hoopvolle verwachting wel geheel op den voorgrond. »Noord-Hollands bewoners ïijn met dankbaarheid ver vuld, omdat, trots de droeve slagen, die in latere jaren ons geliefd Vorstenhuis zoo herhaaldelijk troffen, de Kroon der Nederlanden is kunnen overgaan en het Koninklijk gezag in dezen lande kan blijven gedragen worden door een telg uit het Stamhuis van Oranje. »Noord-Holland toch vergeet niet wat het verschuldigd is aan den grondlegger van het stamhuis, Uwer Majes teit Doorluchten voorzaat, die, toen vrijheid en onafhan- kelijkheid voor het Machtige Holland verloren schenen, in deze streken den strijd wist aan te wakkeren endoor te zetten, welke aan Neerland zijn zelfstandig volksbe staan verzekerde vergeet niet, hoe in het stadhouderlijk tijdperk de eenheid tusschen Holland en West Friesland werd beves tigd en daarmede de kracht en de grootheid van Holiand versterkt en verhoogd t>vergeet eindelijk niet, hoe onder de Regeering van Koning Willem I, onder die van Koning Willem II, en niet het minst onder den langen duur der Regeering van Koning Willem III, Uwer Maje3teits geliefden vader aan wiens nagedachtenis ook in deze jubeldagen menige dankbare herinnering weemoedig blijft gewijd de bloei van dit Gewest is bevorderd door vermeerdering van zijn landgebied met duizenden hectaren gronds; door den aanleg van groote talrijke verkeerswegen te land en te water, ter ontwikkeling van Handel en Nijverheid, door de oprichting van verschillende instellingen, aan wetenschap en kuDst gewijd. »Maar aan die gevoelens van dankbaarheid paren zich als vanzelf die van hoopvolle verwachting voor de toe komst, omdat Noord-Hollands ingezetenen zich overtuigd houden, dat Uwe Majesteit, onder de leiding en door het voorbeeld Harer Hooggeëerde Koninklijke Moeder opgevoed in liefde voor de grootsche taak, die Haar wacht en volkomen bekend met het karakter en de behoeften van Haar Volk in de verschillende deelen van Haar Rijk, getrouw aan de traditiën Harer Vaderen, krachtig zal willen streven naar de bevordering der belangen ook van deze streken. Dankbaar en hoopvol naderen dan ook de leden der Staten van Noord-Holland den Troon van Uwe Majesteit met betuiging van hulde en eerbied, den hartgrondigen wensch uitsprekende, dat, krachtig gesteund door de liefde eener getrouwe Natie, de Regeering van Uwe Majesteit heilrijk moge zijn voor Haar zelve en tot zegen moge strekken voor het Vaderland en voor dit belangrijk Gewest." Ruim honderd journalisten, vreemde en Nederlan ders, bezochten verleden week Edam, waar men door de zorgen van het bestuur der afd. Edam en de Pnrmer der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, in de ge legenheid gesteld werd, een tentoonstelling te zien van de allerbeste runderen van Hollands Noorderkwartier. Volgens het Handelsblad heeft naar aanleiding van deze tentoonstelling de heer Anatole de Polovtzoff, staatsraad in werkelijken dienst, directeur der archieven van het keizerlijk huis te Petersburg, den burgemeester van Edam verzocht om toezending der photographieën van de run deren der »Beemster veefokkers-vereeniging." Natuurlijk wordt aan dien wensch voldaan. Pauweveeren. In sHet Vad." wenscht Dr. Baëza de politie op merkzaam te maken op de groote gevaren voor infectie, welke ons allen bedreigen door het gebruik van de pau weveeren, thans bij duizenden door verkoopers hier ver spreid. Reeds kreeg hij eenige gevallen van gevaarlijke infectie in het aangezicht onder behandeling, die met de meeste waarschijnlijkheid aan het gebruik van deze veeren is toe te schrijven. Indien hij goed is ingelicht, is de verkoop van deze veeren bij politiemaatregel te Brussel en Berlijn ten strengste verboden. Is het niet gewenscht om ook hier daartoe te geraken De tweede te ScUagen gevestigde Coöperatieve Vereeniging tot aankoop van veevoeder, meststoffen en zaaizaden, heeft de levering van 330 balen Thomasphos- phaat, op een gehalte van 13 pCt. phosphorzuur, geheel oplosbaar in citraat, gegund aan den heer Morra, te Alkmaar, voor f 2.15 per 100 K.G. Dezelfde veree niging zal aanbesteden de levering van 240.000 lijnkoe ken, en de eerste aldaar gevestigde Coöperatie Vereeni ging (administrateur de heer C. Kooij) de levering van 375.000 lijnkoeken. Engelsche Rammen. De vier door de in Hollands Noorden gevestigde »Vereeniging tot verbetering van het Schapenras" aan gekochte Engelsche rammen zullen gestationneerd wor den in de navolgende plaatsende »Cotswold" te Schoorl bij den heer A. J. Peeck de »Wensleydale" te Scltagen bij den heer J. de Veer de »Lincoln" te Twlsk bij den heer J. Zijp; en de Hampshire- down" te Schelilnkhont bij den heer J. Palensteijn. De heeren Gebr. Kluck, sigarenfabrikanten te Alme- loo, hebben op den inhuldigingsdag aan de tweehonderd oude zeelieden in de Prins Hendriksstichting te Hgmond aan Kee voor ieder twee keurig geëmail leerde blikken doosjes, met het portret onze jonge Koningin in kleurendruk er op, doen toekomen, waarvan één ge vuld met tien goede sigaren en het andere met goede rooktabak. Inenten van varkens. In verband met hetgeen den laatsten tijd wordt medegedeeld omtrent het middel ter voorkoming van vlekziekte bij varkens, het z.g. pot-cosan, is het niet on dienstig er de aandacht op te vestigen, dat dit inenten bij de wet van 8 Juli 1874 (Stbld. n°. 98) verboden is aan iederen onbevoegde en dat het alleen geoorloofd is als daartoe schriftelijk vergunning is gegeven door den burgemeester der woonplaatshetgeen geschiedt na advies van den distriets-veearts. Opgemerkt wordt voorts, dat volgens dezen laatstgenoemden deskundige te Haarlem geen zekerheid hoegenaamd bestaat, dat de inenting met porcosan afdoende of zonder gevaar is en zij in vele gevallen aanleiding geven kan tot het ontstaan van vlek ziekte bij de ingeënte dieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1