De Lange deMoraaz, P. M. Duyvis Co., ZONDAGSRUSTeene gelegenheid om het stof van de vleugelen te schudden. 21 Senh Kroningsfeesten 18 Amsterdam. 2 BEDSTELLI TE KOOP M-Iaati J. Kuijper Zonen, D. 1WISSEIM Wetboek voor iedereen V.S. OHMSTEDE J.Czn, BEDDEN STALKMECHT. CORRESPONDENTEN KOOG AAN DE ZAAN, Boekh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar, GROOTE LICHTBEELDEN- VOORSTELLING Fabriek „de Veerenbaal", De Credietvereeniging de Twentsche Bankvereeniging D. A. "Wisselmk Heerenkleeding naar maat. Dank en Huldebetuiging CYLINDER-MANGELS Wasch- en Wringmachines. ROLTAPIJTSCHUIERS. Houtwerk, -Borstelwerk STENT'S Stoffwasche bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. leveren goed afgewerkt, deugdelijk smeed werk in ijzer en staalvoor fabrieken molens en aannemers, tegen concurreerende prijzen. in het lokaal „Diligentia", te Alkmaar. Prinsengracht 202, AMSTERDAM. Kapitaal f 1.000.00 0. Reservefonds f 164.668.2 6. B. W. BLIJDENSTEIN Co., belast zich met den aan- en verkoop van Effecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het KASSiERhVAK betrekking heeft. GRONDWET. BURGERLIJK WETBOEK. KIESWET. GEMEENTEWET. BELASTINGWETTEN. WET FAILLISSEMENT. WET RECHT VEREENIGING EN VERGADERING. WET FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. A RBEIDSWET. WET KAMERS VAN ARBEID. HINDERWET. VEILIGHEIDSWET. STOOMWET. g» n Alles bijeen gebonden in keurigen stempelband JL van de versiering der LANGESTRAAT. SB en aanverwante artikelen, STERK, GOEDKOOP, ELEGANT, der HOLLANDSCHSI SOCIËTEIT van LEVBN8- TERZEEERINeEN JI A t' H I IV' E - F A B B I tt A li T E If TER OTERMRE AANGEBODEN: een net ZAAKJE in Borstelwaren en Speel goederen enz., voor uitbreiding vatbaar, in een der hoofdstraten van Haarlem (oude stad). Huur billijk. Br. fr. lett. P. Adv.-Bureau GEBR. NOBELS, Haarlem. des avonds ff '/2 unr, ZIE AANPLAKBILJETTEN. 8 dageu tijdens de Kroningsfeesten gebruikt. BED, PELUW en 2 KUSSENS voor f 22,öO en f 32,SO, hebben gekost f 32,50 en f42,50. EEVEITI6D TE DORDRECHT. Opgericht Anno 185 9. BRAND- EN INBRAAKVERXEKERIN». Het AGENTSCHAP te ALKMAAR vacant zijnde door bet vertrek van den heer C. W. A. van de WALL, Notaris verzoekt de Directie hun die daarvoor in aanmerking wenschen te komen zich aan haar te adresseeren met opgave van maatschappelijke betrekking. onder beheer van te AMSTERDAM, verleent credleten aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomenkooplieden industriëlen enz., hetzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid betzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer te ALKMAAR. HLEEDERMAKERI, ZAADMARKT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor HOUTTIL No. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyp both eek OS* ZEER BILLIJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE ROODSTE KOERSEN sluit VERZEKERING tegen BRAAD en INBRAAK verzekert op het leven tegen invaliditeit en BEVATTENDE aan den Een woord van lof, een woord van hnlde, Een woord van dank zij toegebracht Aan hem, die zoo zijn taak vervulde, Die zulk een plan heeft uitgedacht. 't Was zeker veel wat men verwachtte Van 't geniaal en vrnchtbaar brein Wel dacht een ieder, 't zon iets extra's Deez' keer iets extra prachtigs zijn. Maar niemand had ooit durven hopen Zich te verheugen in zoo'n praal Op ied'ren afstand van vier Meter Een dunne mooi gekleurde paal, Verbonden door een groenen slinger; Een beeldig mooie oranjeknop Een beetje scheef, maar niet zoo erg, Tot slot er ook nog boven op. Eén roep klonk slechts uit alle monden Wie dat idee beeft uitgevonden. Dat is een kraan, dat is een Bram Brengt warme hulde, Langestraters, Aan hem, die op zoo'n denkbeeld kwam. Toen Zaterdag de laatste sierknop Op zijn verheven standpunt stond, Toen was er geen van Alkmaar's burgers, Die 't schouwspel niet verrukkelijk vond. En allen juichten opgetogon Nu is 't al lang al mooi genoeg, Niet een die nog om lange risten Van vloeipapier-guirlandes vroeg. Die dingen, zei men bij zich zeiven, Zijn, zoo 't gaat regenen, niemendal, En als ze in zwijm aan 't t o n w tj e hangen Staat 't in een hoofdstraat wel wat mal Wij eischen niets meer; laat 't zoo blijven, We vinden 't wezenlijk meer dan mooi. Neen, 'k wil U allen nog verrassen Met kleurig vloeipapieren tooi, En 'k breng een lichtglans langs nw puien, Die glooien zal als de avcnd daalt, Waar d'illuminatie van de hoofdstad En residentie 't niet bij haalt; En wapenschilden en banieren Ze zullen aan de palen zwieren Door artistieke hand gemaald Op Drenthe's wapen moet ge letten Dat zal de kroon op alles zetten. Een schijntje is er voor betaald Ja, hnlde, driewerf hulde mannen Van 't Comité, hem, die nw plannen Zoo meesterlijk heeft uitgevoerd. De straat, die reeds in 't grijs verleden Hier d'eerste was en 't bleef tot heden Gij hebt ze luisterrijk getooid. Men zal haar aanblik niet vergeten, En 't nageslacht zal 't eenmaal weten, Dat waar men zijn vorstinne kroonde, Men nergens zooveel geestdrift toonde, Zoo schoon versierde pui en boog. Zoo sober, stijlvol en zoo waardig Kwam nooit een straatversiering vaardig, Nooit werd nog zooveel schoons ontvouwd Als waar 't Uw zorg was toevertrouwd. Eenige kunstlievende Langestraters. Alkmaar, 15 September '98. Er wordt gevraagd een ongehuwde STAL- HNBCHT, vaste betrekking en goed loon in het Hotel „Zeezicht," EGMONI) AAN ZEE. Jac. van den Berg. I, HHlllUmva .nnilllWmi ^ijïïiimillllUÜÜhUi^ - beste constructie, lage prijzen. vervaardigt en levert van «1e beste kwaliteit, tegen lage prijzen DIJK. ALKMAAR. uit één stnk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar hij: Gebr. BERENTZEN, I Honttil 81 IMHÜLSEN HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, ment 25; J. C. THEISSLING. Langestraat 7.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7