De Zilverbles. No. 112. Honderdste jaargang, 1898. WOENSDAG 21 SEPTEMBER. Nationale Militie. Buitenland. FEUILLETON. Nederland. A. CONAN DOYLE. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Btnsdag-, Oonderdag- en Baterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het rijk t 1. 3 Nummers f 0,00. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a u c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat het register der in 1898 voor de lichting der Nationale Militie van 1899 ingeschreven en de alphabetische naamlijst ter gemeente secretarie ter inzage zullen liggen van 15 tot 27 Sept. e. k. van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uren, binnen welken tijd daartegen bezwaren kunnen ingeleverd worden bij den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, door middel van een door de noodige bewijs stukken gestaafd verzoekschriftop ongezegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in tegen bewijs van ontvang bij den Burge meester zijner woonplaats, die hot terstond opzendt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 21 Sept. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. EGYPTB. Deed het bericht, dat de Pransche vlag gehesohen was te Pashoda (zie ons vorig nummer), vree zen voor een gespannen verhouding tusschen Prankrijk en Engeland, zoo is, volgens berichten te Londen ont vangen, die vrees ongegrond. De Pransche regeering heeft verklaard, dat de expeditie Marchand geen officieel karakter draagt. Reeds schijnt men het over de over gave van Fashoda aan de Egyptenaren eens te zijn ge worden. FRANIKRUJH.. Eindelijk is het woord gesproken, dat bevrediging zal brengen aan het rechtsgevoel van zoovelen in en buiten Frankrijk Den 17 heeft de ministerraad onder leiding van pre sident Paure, den minister van justitie, den heer Sarrien gemachtigd, om met het oog op de revisie van het tegen Alfred Dreyfus gevoerde proces, de commissie bijeen te roepen, die door den minister van justitie met het on derzoek dezer zaak moet worden belast. Ingevolge dit besluit heeft Generaal Zttrlinden ontslag genomen als minister van oorlog, als reden aanvoerende dat zijn overtuiging dat Dreyfus schuldig is, hem belet eenige andere oplossing te aanvaarden dan de handhaving van het eenmaal gewezen vonnis. Generaal Chanoino is nu benoemd tot minister van oorlog de senator Godin is tot minister van openbare werken benoemd. De beslissing van den ministerraad heeft te Parijs een enormen indruk gemaakt. Van vijf uur des avonds tot middernacht was het bijzonder levendig op de boulevards, waar de krantenjongens speciale edities uitriepen. Een oogenblik heeft men voor een betooging gevreesd De politieposten waren verdubbeld en zelfs de troepen geconsigneerd. Het is echter kalm afgeloopen. De houding van de pers is natuurlijk geheel afhanke lijk van de zijde, die de bladen zijn toegedaan. Terwijl de Dreyfus-bladen juichen over het genomen besluit, blijft DOOR 3) »Wij hebben sporen gevonden waaruit blijkt, dat eene bende zigeuners Maandagnacht op nog geen mijl afstands van de plek waar de moord plaats vond, kam peerde. Op Dinsdag waren zij vertrokken. Wanneer we nu bedenkendat er eenige verstandhouding bestond tusschen Simpson en deze zigeunersis het dan niet mogelijk dat hijtoen hij overvallen werd, het paard bij hen heeft gebracht en kunnen zij het nu nog niet in bezit hebben V' »Het is zeer wel mogelijk." »0m deze zigeuners te vinden is het moeras in alle richtingen onderzocht geworden. Ook heb ik een onder zoek ingesteld op alle stallen en in de schuren in Tavistock en tot op tien mijlen in den geheelen omtrek." »Er is, naar ik meen, nog een andere renpaardenstal in den omtrek." »Jaen dat is een factor, waarmede wij rekening moeten houden. Daar hun paard »Desborough" de tweede favorite was, hadden zij belang bij het verdwijnen van »Zilverbles". Het is bekend dat Silas Brown, de pikeur, groote sommen verwed heeft en hij was geen vriend van den armen Straker. Wij hebben evenwel een onder zoek in de stallen ingesteld en niets gevonden wat hem in de zaak kan betrekken." „En niets wat eenige betrekking aanduidt tusschen dezen Simpson en de belangen van Mapleton-stal »Volstrekt niets." Holmes leunde weer achterover in het rijtuig en het gesprek hield op. Een paar minuten later hielden wij stil voor eene kleine nette in roode baksteen opge trokken villa, met veranda, vlak aan de overzijde lag een de tegenpartij overtuigd van de schuld van Dreyfus en ziet in de toekomst niets anders dan een vernieuwde veroordeeling en verbanning naar het Duivelseiland. De Elzas-Lotharingers te Parijs hebben een vergade ring belegd om de vredeboodschap van keizer Nicolaas te bespreken. Zij hebben de volgende motie aangenomen »Wij verklaren plechtig, dat wij wel den vrede en de verbroedering der volkeren willen, maar niet kunnen be rusten in een overeenkomst, waarbjj niet de Elzasser quaestie voorgoed en rechtvaardig wordt geregeld door, tot heil van Europa en tot verzoening van twee in vij andschap levende volkeren, Elzas-Lotharingen aan het moe derland Prankrijk terug te geven. Door laffen afstand zonder strijd zou Prankrijk zich voor altijd c.nteeren voor de geheele wereld." OOSTEYRIJK.. De begrafenis van keizerin Eliza beth had op zeer plechtige wijze plaats. Toen de lange stoet op het St. Michelplein aankwam, hoorde men snik ken en jammerkreten onder het publiek. Na de ter aardebestelling in den kapucijner graf kolder begaven zich de beide keizers te zamen per rijtuig terug naar den Hofbnrg. Gedurende de plechtigheid bracht keizer Frans Jozef de hand voor de oogen en herhaal delijk zag men hem geschokt door snikken. Een treffende herinnering aan de vermoorde keizerin van Oostenrijk verhaalt de »Petit Lyonnais." Toen H.M. jaren geleden te Parijs was, vroeg zij den toenmaligen prefect van politie Andrieux wat de anarchisten eigenlijk willen en of er werkelijk zulke dwazen zijn die het geluk verwachten van den chaos en de wanorde Andrieux lichtte de vorstin in en vermaande haar schertsend om nooit met de krankzinnige en misdadige leerstellingen van deze ellendelingen in de practijk kennis te willen maken. Lachend antwoordde toen de keizerin: Denkt ge soms, dat ik bang ben? Ik vraag het alleen maar omdat iemand, van wien de roep gaat, dat hij in de toekomst kan zien, mij eens gezegd heeft dat een anar chist mij zon treffen en ik geen natuurlijken dood zon sterven. Natuurlijk ben ik niet bijgeloovig genoeg om aan zulke voorspellingen te hechten." SPAYJE. De regeering heeltnu de zitting der Cortes gesloten is, de commissie voor de vredesonderhan delingen benoemd die op 10 October te Parijs moet bijeenkomen. Het voorzitterschap der commissie is op gedragen aan Montero Rios, als leden zijn aangewezen de beeren Villarntia, Cerero, generaal Arbazuza en Urzais. Het is nog niet bekend welke opdracht de vredescom- missie ontvangen zal met betrekking tot de quaestie der Philippijnen. De opstandelingen onder Aguinaldo eischen onafhan kelijkheid. »Wij hebben zoolang voor de vrijheid gestre den", zeggen zij, »dat wij thans niet bij de Vereenigde Staten willen worden ingelijfd." Aguinaldo heeft voor de Philippijnsche Republiek reeds een president gevonden, een advocaat, Don Cayssano Areli- ano genaamd; op het verzoek van Agninaldo heeft hij ge antwoord bereid te zijn als president der Republiek op te treden, indien de vredesconferentie te Parijs aan de Philippjjnen de gewenschte onafhankelijkheid verzekert. nevengebonw met roode pannen gedekt. In alle andere richtingen strekte zich het zacht gebogen eentonige vlak aan 't moeras nit tot het in de wegdeinende verte met den neveligen horizon samensmolt, alleen afgebroken door de stallen van Tavistock, terwijl nog een verder gelegen groep huizen aanduidde waar de Mapleton- stallen lagen. We sprongen allen nit den landauer behalve Holmes, die tegen den rug van het rjjtuig bleef leunen, geheel verzonken in gedachten, zijne oogen op den horizon voor hem gericht. Eerst toen ik zijn arm aanraakte, sprong hij verschrikt overeind en stapte uit. »Neem mij niet kwalijk," zeide hij, zich tot kolonel Ross wendende die hem eenigszins verbaasd aanzag »Ik was wakende aan 't droomen." In zijn oogen was een schittering en in zijne houding een zenuwachtigheid merkbaardie mij overtuigden dat hij den draad in handen hadofschoon ik niet begreep waar hij dien had gevonden. »Misschien zondt gij n liever terstond naar het too neel van de misdaad begeven, mijnheer Holmes," zeide de inspecteur Gregory. «Liever zon ik hier een oogenblik blijven en omtrent een paar zaken inlichtingen ontvangen. Werd Straker hierheen gebracht Ja hij ligt op eon bovenkamermorgen heeft het gerechtelijk onderzoek plaats." »Is hij niet verscheidene jaren in nw dienst geweest: kolonel Ross Ja, en ik heb hem altijd een flinken man gevonden." »Ik denk weldat u een inventaris hebt opgemaakt, van wat hij op 't oogenblik van zijn dood in den zak had, mijnheer de inspecteur »Ik heb verschillende voorwerpen in de kamer gelegd, voor 't geval n ze wilt zien." >Ik zon ze heel gaarne in oogenschonw nemen Wij begaven ons allen naar de voorkamer en namen plaats om de tafel, terwijl de inspecteur een vierkante tinnen doos ontsloot en een hoopje voorwerpen voor ons legde. Er was een doos was-lncifers een eindje Laatste Berichten. Ben manifest tegen de revisie. PARIJS19 Sept. De hertog van Orleans heeft een manifest uitgegevenwaarin hij zegt dat de ministers zich tot medeplichtigen hebben gemaakt van een complot tegen het vaderland. Ondanks de verzekeringen van ver schillende ministers van oorlog die de schuld van Dreyfus erkennen, en weigeren de Kamer te raadplegen heb ben zij deze nationale quaestie doorgehakt onder voor wendsel een man die als verrader veroordeeld is, on schuldig te verklaren. Men wil het leger vernietigen en Prankrijk en de Pransehen in het verderf storten, maar wij zullen het niet gedoogen. De Vesuvius. Op 't Observatorium is geconstateerd, dat deVesu- vins gelijksoortige steenen uitwerpt als in 1872, een blijk, dat de uitbarsting hevig is. Het dreigendst is de lava aan de znidwestzijde. Het diepe en uitgestrekte dal van Vetrano is bijna gevuld. Het Observatorium, vroeger honderden meters hoog gelegen, ligt nu nog slechts 27 meter hoog. Om den hoofdkrater zijn zeven nieuwe openingen ontstaan. De Hollandsche Spoorweg-maal schappij heeft aan haar stations-, trein- en machinepersoneel van de lijn Rotterdam-den Haag-Amsterdam en verschillende aansluitende lijnen belangrijke gratificatiën toegekend, ter belooning van de bewezen diensten bij de drukte ter ge legenheid van de Inhuldigingsfeesten. De Raad van be heer heeft tevens aan het personeel een schrijven gericht waarin dank wordt betuigd voor den betoonden ijver in die dagen, waardoor het mogelijk was dat de uitgebreide dienstregeling zoo goed ten uitvoer kon worden gebracht, Uit 's-Graveland. Te 's-Graveland waren Zondag voormiddag zeven aankomende jongens nit Hilversum aan het spelevaren. Blijkbaar onder den invloed van sterken drank begingen zij vele baldadigheden. De burgemeester, nabij wiens woning dit voorviel, vermaande de drukte te staken, waarop zij hem grovelijk beleedigden. De ijlings ontboden gemeente-veldwachter, geholpen door dien van Kortenhoei, trachtte nu aan hunne gedra gingen een einde te maken. Daarbij onstond eene scher mutseling, waarbij de belhamels degelijk klappen met de sabels ontvingen, maar de veldwachter van een hunner een steek met een dolkmes onder het oog kreeg. Een der jongelieden werd toen gearresteerd, en de anderen gingen op de vlucht. Later is het met behulp van de politie uit Hilversum mogen gelukken al de daders in handen te krijgen. Het zijn bij de politie en justitie welbekenden. De burgemeester stond met geladen geweer gereed, en vetkaarseen pijpeen tabakzak van zeehondenvel met een half ons lang gesneden cavendish tabakeen zilveren horloge met gouden ketting, vijf sovereigns in gond, een aluminium potloodhouder, eenige papieren, een mes met ivoren hecht en een zeer fijn onbuig zaam lemmet, gemerkt Weiss en Oo. Londen. »Dit is een zonderling mes," zei Holmes, het van tafel nemende en nauwkeurig beziende. «Daar ik er bloedvlekken op zie, veronderstel ik, dat dit het mes was, hetwelk hij bij zijn dood in de hand hield. Gij weet zeker, wat dit voor een mes is, Watson." »Wij noemen dit een cataract mes," antwoordde ik. »Dat meende ik ook. Een zeer scherp lemmet, dat alleen voor zeer fijne operaties gebezigd wordt. Een vreemd voorwerp om bij zich te hebben, vooral daar hij het niet dicht in zijn zak kon diagen." «Aan de punt zat een stukje knrk, dat wij naast het lijk vonden," zeide de inspecteur. «Zijn vrouw vertelde ons, dat het mes eenige dagen lang op de toilettafel had gelegen en dat hij het bij zich stak, toen hij de kamer verliet. Het was een armzalig wapen, maar misschien het beste, dat hij op dit oogenblik onder zijn bereik had." «Zeer wel mogelijk. En wat zegt gij van die papieren «Drie daarvan zijn voldane rekeningen van hooi- kooplieden. Een is een brief van kolonel Ross. Dit papier is een rekening van een modemaaksterten bedrage van zeven en dertig pond en vijftien shillings uitgeschreven door Madame Mesnrier van Bondstreet voor William Darbyshyre. Mevr. Straker zegt, dat Darbyshire een vriend van haar man was en dat meer malen diens brieven hier werden geadresseerd." «Mevrouw Darbyshire heeft wel een duren smaak," merkte Holmes op, de rekening inziende «Twee en twintig guineas is wel wat veel voor een enkel kostuum. Hier valt echter niets meer voor ons te leeren en het komt mij daarom het beste voor, ons naar de plaats van de misdaad te begeven." Terwijl wij den drempel van de voorkamer over schreden, kwam eene vrouw, die in de gang had staan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1