Beurs- en Marktberichten. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. BURGERLIJKE STAND. Badhuis Witte Bruis. In de week van 11 Sept. tot 17 Sept. zijn in het badhuis van het «Witte Kruis" genomen 45 kuip baden, 82 regenbaden le klas, 150 regenbaden 2e klas totaal 277 baden. Feest-programma. De Feestcommissie alhier heeit aan H. M. de Ko ningin een programma gezonden van de feesten, welke op 13 en 14 September alhier zijn gehouden, op zwaar papier gedrukt en voorzien van een oranje-zijden om slag. De Feestcommissie ontving, onder dagteekening van 16 September, een schrijven van den particulieren secre taris van H. M. de Koningin, waarin ingevolge de be velen van H. M. daarvoor dank wordt betuigd met de mededeeling, dat dit programma met belangstelling door F. M. werd ontvangen. Brand. Een branddie zijn wedergade hier ter stede zoektwoedde in den avond van den 18 en daaropvol- genden nacht in deze siad. Zaterdagavond, te 8 uur, was hot werkvolk der Alk- maarsche Stoommeelfabriek, directeuren: de hoeren C. J. en A. EL J. Oanters als naar gewoonte naar huis ge gaan en was de ronde geschied, zonder dat eenig onraad was ontdekt. Zondagavond, te half negen ongeveer, bleek in de in het hoofdgebouw gelegen poetskamer brand te zijn en onmiddellijk werden met behulp van in de gebouwen overal aanwezige brandkranen, beproefd het vuur te beheerschen doch zonder resultaat. Ook de inmiddols gealarmeerde brandweer was vol komen machteloos tegenover het meer en meer om zich heen grijpende woeste element. Zij stelde wel alles in het werk om het vuur te stuiten van af het dak der aangrenzende woning van den, oudsten directeur, den heer C. J. Canters van een aan de achterzijde dier woning gelegen balcon, van alle kanten tastte zij het brandende hoofdgebouw aan doch het bleef alles vruchteloos. Het hoogediepe gebouw werd één vuurgloedwaartegen onze bluschmiddelen in het geheel niets vermochten. De dunne straaltjes water werden als weggeblazen door de hoog opgaande vlammen. Te half twaalf begon het dak der directeurswoning te branden. Do onmogelijkheid inziende, om het vuur te beteugelen, was reeds met vele handen de losse inboedel dier woning zooveel mogelijk naar buiten gebracht op eene veilige plaatsdoch aan verdere berging was geen denken. Langzaam maar zeker omvatten de geweldige vlam men het geheele dak van het groote, vierkante woonhuis en niet lang duurde het of ook dit brandde met groote felheid. Naar de andere zijdewaar nog een groot fabrieks gebouw met graan- en meelzolders en een reeks van drie lage, maar diepe pakhuizen zich uitstrekten, sloog intnsschen het vuur evenzeer over. En toen dat alles brandde met reuzenvlammen zich met woeste kracht baanbrekend door de tallooze openingen telkens nieuw voedsel krijgend alles splijtende en scheurende soms met donderend geraastoen werd het iemand angstig om het hart en vroeg men zich afwaar dit alles eindigen moest. Eene ontzettende vuurzee van 130 meter lang eenigo tientallen meters diepgrijnsde de over- talrijke toeschouwers aan. In de nabijheid te vertoeven was niet mogelijk. Tot op de Kaarsenmakersgracht was de hitte fel. Alles in wijden omtrek was verlicht. Do Waagtoren wees het uur als op klaarlichten dag tot MKlgaWWHHHf]eppj M.JMI *1^1 iiwuwuura daar over gegaan en is dus daar de plaats, waar wjj naar de sporen van 't paard moeten zoeken." Wij hadden onder dit gesprek vlug gewandeld en na een paar minuten kwamen wij aan dat lager gelegen land. Op Holmes' verzoek liep ik de helling rechts afhij sloeg links af, doch ik had nog geen vijftig schreden gedaan, toen ik hoorde roepen en zag, dat hij mij met de hand wenkte. In de weeke aarde voor hem waren als een lange streep de sporen van een paard zichtbaar en het hoefijzer dat Holmes uit zijn zak nam, paste volkomen in den afdruk op den mod- derigen grond. «Ziedaar de waarde van verbeeldingskracht," zei Hol mes, »het is de eenige eigenschap, die Gregory ontbreekt. Wij stellen ons voor, wat gebeurd kon zijn, handelden op grond van die onderstelling en vinden ze bewaar heid laten wij verder gaan." Wij gingen over het moerassige laagland en liepen toen een kwartmijl ver over een harden drogen veen grond. W eer helde de grond af en weer vonden wjj de sporen van het paard. Toen verloren wij ze over een halve mijl, doch vonden ze nogmaals terug, thans zeer dicht bij Mapleton. Het was Holmes die de sporen het eerst zag en nu wees hij er naar met een triom- phanteljjken trek op zijn gelaat. Naast de sporen van het paard was namelijk het voetspoor van een man zichtbaar. »In 't eerst was 't paard alleen," riep ik. «Precies, het was eerst alleen. Hallo, wat is dit Het dubbele spoor nam een scherpe wending en liep in de richting van King's Pyland. Holmes floot en wij beiden volgden het spoor. Zijn oogen waren op de afdrukken in de modder gevestigd, maar ik zag toe vallig meer ter zijde er van en bemerkte nu tot mijne verbazing, dat dezelfde sporen weer terug kwamen in tegengestelde richting. «Gij hebt ons een lange wandeling bespaard, Watson," zeide Holmes, toen ik hem het terugleidende spoor wees. «Laat ons dit volgen." Wij behoefden niet ver te gaan. Het eindigde bij het asphalt-plaveisel dat verder liep naar do deuren van de Mapletonstallen. Toen wij dicht bij de stallen genaderd waren, kwam een stalknecht naar buiten." «Wij hebben hier geen slenteraars noodig," zeide hij. «Ik wenschte u slechts eene vraag te doen zeide Holmes, zijn duim en wijsvinger in zijn vestzak hou dende. «Zou ik te vroeg komen om uw patroon Mr. Silas Brown te spreken, als ik morgen vioeg om vijf uur terug kwam «God zegene u, mijnheer, als er iemand is, dan is hij bet, want hij staat altijd het eerst op. Maar daar komt hij zelf aan, mijnheer, om uw vragen te beantwoorden. Neen, mijnheer, neen, het zou mij mijn betrekking kun nen kosten als hij zag dat ik geld van u aannam. Later, mijnheer later als u hot goed vindt." in de tuinen langs den Nieuwlandersingel was 't helder verlicht. Huiveringwekkend was het om aan te zien hoe gierend en loeiend de vlammen alles aangrepen en vernietigdende aanblik was overweldigend en werd den toeschouwer voor zijn geheele leven in het gemoed' gegrift. Dat duurde zoo den ganschen nacht, met verminderende krachtnaarmate het voedsel voor het vuur binnen de sterke hechte muren der massieve gebouwen minder werd. In den morgen was alles uitgebrand en bleef slechts het steenen geraamte over. Hoe geheel machteloos onze brandweer stond tegenover het vuur in de brandende gebouwen behoorende tot de Stoommeelfabriekdie alle volkomen uitbrandden de aangrenzende perceelen aan de achterzijde en aan do over zijde van de Hoornsche Vaartwist zij tegen den mee- doogenloozen vuurgloed te beschermen. Buiten water schade hebben die zoo goed als niet geleden, wat een ieder moet verwonderendie de renzenvuurzee heeft aanschouwd. Den geheelen volgenden dag werd nog water gegeven of een spuit beschikbaar gehouden voor telkens opvlam mende ruïnes en hielden gemeente-ambtenaren zich bezig met het omverhalen der gevaarlijkste mnurgedeelten wat talrijke kijkers lokte op de tegenoverliggende Ka naalkade. In de «Telegraaf" wordt gezegd dat de verzekering op beurspolis liepde gebouwen en macbineriën voor ongeveer f 280.000de goederen voor ruim f 80.000. Het personeel der fabriek bestond uit ruim 40 personen. De burgemeester had te half een om do hulp gevraagd van de amsterdamsche drijvende stoomspuit «Jan van der Heyde," doch, niettegenstaande te 1.20(G.T) een telegrafisch bericht kwam, dat zij komen zou, kwam er niets en werd te 8 uur in den morgen een te 1.30 te Amsterdam aangeboden telegram alhier ontvangen, houdende de mededeeling dat de «Jan van der Heyde" niet komen kon. Wel bood men aan, een stoomspuit per spoor te zenden, doch toen behoefde daarvan niet mesr gebruik gemaakt to worden. Door den burgemeester dezer gemeente is aan den president-brandmeester zijne dankbaarheid en tevreden heid betuigd voor de uitmuntende wijze, waarop hij en zijn onderhebbend personeel zijn opgetreden bij dezen ernstigon brand, waardoor krachtdadig is bevorderd, dat het vuur zich tot de fabriek c.a. heeft beperkt en dat door aller volhardende werkzaamheid, de brand zich niet naar aangrenzende perceelen heeft nitgebreid. De burge meester verzocht van den inhoud dezer mededeeling te doen aan heeren brandmeesters en aan het personeel der brandspuiten. De politie kweet zich mede verdienstelijk van haar taak; met het afzetten dor terreinen en bewaken van geredde goederen had zij een langdurigen, vermoeienden dienst. Witte Bruis. Als waardeerend bewijs voor de goede werking van het magazijn voor zieken-verplegingsartikelen, ont ving de afdeeling Alkmaar van «het Witte Kruis" van een harer leden eene som van f 20. K. Hath. Volksbond. Op donderdag, den 22, 's avonds 8 uur, heeft, in het lokaal Diligentia, eene feestvergadering plaats van den Ned. R. Kath. Volksbond, afdeeling Alkmaar, ter viering van de inhuldiging van H. M. Koningin Wilhelmina. Als spreker zal optreden de heer Konings adviseur van het Centraal-Bestuur. wniuiiniihpiMiium r. s Toen Sherlock Holmes de halve kroon, die hij uitzijn zak had genomen, weer op zijn plaats schoof, trad een trotsch uitziend, ondachtig man naar buiten, een rijzweep in de hand zwaaiende. «Wat beteekent dit hier, Dawson riep hij. «Geen praatjes maken, asjeblieft, ga aan je werk En gij, wat voor den drommel hebt gij hier te doen «Ik zon gaarne een tien minnton met u praten, mijn waarde heer," zei Holmes zoo minzaam als hij kon. «Ik heb geen tijd om met iederen landlooper te praten wij hebben hier niet met vreemdelingen te maken. Maak dat je wegkomtof ik stuur den hond op u af." Holmes deed een stap vooruit en fluisterde den pikenr een paar woorden in 't oor. Deze schrok hevig en kieurdo tot over zijn ooren. »'t Is een leugen bulderde hij. «Een helsche lengen «Zeer goedZullen wij er hier in 't openbaar over twisten, of de zaak bij u in huis bespreken." «Kom dan binnen, als gij het verkiest." Holmes glimlachte. «Excuseer mij slechts een paar minuten Watson," zeide hij. «Nu, mynheer Brown, ik ben geheel tot uw dienst." Het gesprek tusschen Sherlock Holmes en Silas Brown duurde een volle twintig minuten en het was geheel donker geworden eer Holmes en de pikeur weer naar buiten kwamen. Nooit heb ik zulk eene verandering gezien als in dien korten tijd op het gelaat van Silas Brown viel waar te nemen. Zijn gelaat was vaal, het zweet parelde op zijn voorhoofd en zijn handen beefden zoo, dat de rijzweep in zijn hand heen en weer zwaaide als een boomtak in den wind. Zijn trotsch overbluffend voorkomen was geheel verdwenen en hij draaide om mijn vriend heen, als een hond om zijn meester. «Uw instructiën zullen opgevolgd worden. Het zal gebeuren," zeide hij. «Er mag geene vergissing plaats hebben," zeide Hol mes. Brown schrok toen bij de dreigende uitdrukking in Holmes' oogen las. «O neen er zal geen vergissing plaats hebben. Het zal er zijn. Zal ik het eerst veranderen of niet?" Holmes dacht oen oogenblik na en zei toen lachende «Neen, doe het niet. Ik zal u er over schrijven. En geen streken, of «O, gij kunt op mij vertrouwen, gij knnt op mij ver trouwen." «Ja, dat geloof ik wel. Gjj zult morgen nader van mij hooren." Hij keerde zich om, niet lettende op de bevende banddie Silas Brown hem toestak en wjj sloegen den vseg in naar King's Pyland. „Een volkomen vereeniging van trotschhoid, lafhartig heid en kruiperigheid als Silas Brown ten toon spreidt, heb ik zelden ontmoet," zei Holmes, terwijl wij naast olkaar voortstapten. «Hij heeft dus het paard De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 anr als volgt: den 18: 762.3 den 19 768.0 den 20 764.7. Zitting van 20 Sept. 1898. B. H., Alkmaar, wederrechtelijk binnendringen en mishandeling, vrijgesproken. J. G., Amsterdam, diefstal, 2 maanden gev. W. N. en P. W. R., Schravenbrug, bedelarij, ieder 2 maal 5 dagen hecht, en 1 jaar en 6 maanden opzending naar een bedelaarsgesticht. Th. B., Hoorn, mishandeling, f 10 boete, subs. 10 da gen hecht. T. D. B., Helder, diefstal, 1 maand gev. GETROUWD. 18 Sept. Willem Heilig, laatst weanr, van Trjjntje Dek ker, en Maartje Rnijter, wed. van Jacobus Vader. GEBOREN. 18 Sept. Willem Kareiz. van Jan Jacob Boogh en Catharina Hart. Petronella Maria, d. van Dirk Marinns Swart en Adriana Johanna Alida van der Bent. 19 Theodorus Joseph, z. van Joseph Kestens en Alberdina Maria Dekker. OVERLEDEN. 19 Sept. Margaretha Catharina d. van Pieter de Boor- der en Catharina Geertruida Schermer, 5 j. en ruim 2 m. 20 Sept. Cornelis, z. van Amoldus van den Hooff en Grietje Blom, 9 m. Alkmaar 19 Sept. Aangevoerd 0 Paarden t a 0 11 koeien en ossen f 170 a 210, 165 v tte kalveren f 35 a 90.per pond 60 a 80 ct., 24 nuchtere kalveren f 8 a 16, 0 magere schapen fa 892 vette id. f 16.— a 22.50, 177 vette varkens per P. f 0.34 a 0.42, 71 magere, id. f 13 a 17. Amsterdam 19 Sept. Friesche Franeker Jammen f 2.80 a 3.Zaaiers f 1.80 a 1.90, Blauwe f 2.50 a 2.60, Zeeuwsche blauwe f 2.60 a 2.65 Flakkeesche Jam men f 2.10 a 2.80, Geld. blauwe f2.70 a 2.75, Pruisische Hamburgers f3.a 3.10, Noordwijker Grave f2.80 a 3,50, Zand f2.10 a 2.40, Hillegommer Zand f 3.a 4 20. per H.L. Aanvoer 9 ladingen. Handel matig. Petroleum zeer vast, comsumtie-prijzon 30 ct. hooge r. Amsterdam 19 Sept. Aangevoerd 315 runderenvette le qual. f 0.62 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0,50 per K.G., 175 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren J 0.a 0.a 0.per P. 2 Gras id., f a per stuk, 35 nuchtere kalveren f9 a 11, 13 scha pen f a c604 vette varkens f 0,34 a 0 39 per P., 0 lammeren f a Delft, 17 Sept. Ter kaasmarkt aangevoerd 44 stapels wegende 15231 Kg. Prijs f 18.— jL-24.'50. Edam 15 Aug. KaasAaggeAoerd 86 stapels, weg. Kg. Hoogste prijs f 25.a Leiden 17 Sept. Boter. Aanvoer groot. Prijs le qual. f 46.a 54.per Kg. f 1.15 a 1.35, 2e qual. f 40.— a 44. per Kg. f 1.— a 1.10. De handel was vlug. Turf. Van den 12 tot en met den 17 Sept. Aanvoer lange zwarte 12000 HL., 720.000 stnksper dubbele HL. f 16.50 a 19.50, per 1000 stnks f 2.75 a 3.25. Haarlem, 19 Sept. Roode tarwe f 6.25 a 0, rogge f4.25 haver f 3.B75 a 3.625. tarwe f0.a rogge f0 a f0.—Br. boonen f0.karwijzaad f 10.40 a groene erwten f8.50. witte tarwe f6.40 a 7. Haarlem, 19 Sept. Boter, aangevoerd 109 KG., f 1.10 a 1.20, 63 biggen, verk. 48, f5.— a 7, 49 schrammen veik. 32, f 10 a 12. Aangevoerd 472 mud Aardappelen verk. 472, f 1.50 a 3.64 mud peren f 8.a 24. 486 manden snijboonen f 0.80 a 1.50, 365 manden heeren boonen f 0.70 a 1.30. 103 H.L. appelen f 7.a 10. Londen, 15 Sept. Aangevoerd 1500 runderen 2/4 a 4/2, 9000 schapen en lammeren 3/2 a 5/6, kalveren 0/0 a 0/0 sh. varkens a PURMEREND, 20 Sept. Aangevoerd 743 vette run deren f 0.50 a 0,60 p. p., 46 stieren, prijshoudend, handel stng, 262 vette kalveren f 0.55 a 0.75 p. p., handel vlug, 182 nucht. idem f 8 a 20, handel stug, 27 paarden, 3028 schapen en lammeren, lager in prijs, 259 vette varkens 34 a 39 ct. p. p., handel matig, 179 magere id. f 14 a 25, 457 biggen, t 6 a 9,beide bandel stng, 400 zak appelen f 2,50 a 3,300 zak peren f 3,a 4. -. per zak, 17 ganzen f 2,35 a 0. Kleine kaas f 26,middelbare f 20.commissie f Aangevoerd 338 stapels, weg.kg., 1157 kg. boter f 1.a 1,10, Kipeieren f 3,75 a 4,25 Eend eieren f 2,90 a 0, «Hij wilde er zich door razen uitreddenmaar ik vertelde hem zoo nauwkeurig, wat hij dien morgen had gedaan, dat hij meent dat ik hem bad bespied. Natuur lijk hebt gij de vreemde vierkante teenen in de modder afgedrukt gezien eveneens dat zijne laarzen daarmede overeenstemden. Geen ondergeschikte zou het natuurlijk gewaagd hebbt-n te doen wat bij gedaan heeft. Ik ver telde hem, hoe hij, des morgens naar zijn gewoonte het eerst op zijnde, een vreemd paard op het moeras bemerkte en hoe hij er heen liepik beschreef zijne verbazing, toen hij aan den witten harigen kop waaraan de favo rite haar naam te danken beeft, bemerkte, dat het toeval het eenige paard, dat het ros kon staan, waarop hij zijn geld had gezet, in zijne macht had gebracht. Ik vertelde hem verder, hoe hij, in de eerste aandrift, het paard naar King's Pyland wilde terugbrengen en hoe de duivel hem in het oor had gefluisterd dat hij het paard tot na afloop van de wedrennen kon verbergen en hij het bad teruggeleid en nu in den Mapletonstal verborgen hield. Toen ik hem alles in bijzonderheden vertelde, gaf hij zich gewonnen en dacht er slechts aan, zijn eigen huid te redden." «Maar zijn stallen zijn doorzocht geworden «Oeen oude paardenfokker verstaat wel de kunst iemand te bedotten." «Maar zijt gij nu niet bang het paard in zijn macht te laten nn hij zoo'n uitmuntende gelegenheid heeft het te vermoorden Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3