De Zilverbles. No. 113. Honderdste jaargang. 1898. V R IJ D A G 23 SEPTEMBER. Buitenland. FEUILLETON. Nederland. A. CÖNAN DOYLE. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 j franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f ®,Ö6. Afzonderlijke nummers 3 ets. KI V Frijs der gewone advertentlens Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. BWGBIiAWD. Aan de »Times" wordt uit Buenos- Ayres gemeld, dat het grensgeschil tnsschen Argentinië en Chili opgelost is. De beide regeeringen zullen aan de Engelsche regeering mededeeling doen van de overeen gekomen grensscheiding, en daaraan toevoegen afzonder lijke mededeelingen over de grensgeschillen, opdat de Engelsche regeering de definitieve grens zal kunnen aangeven. Het bericht dat er groote militaire toerustingen worden voorbereid, doet echter vreezen, dat het grensgeschil niet zoo geheel in den minne geschikt zal worden. FRASKRIJH. De hertog van Orleans is niet zeer gelukkig met zijn manifesten niet alleen door de voor standers van de revisie, maar ook door de tegenstanders wordt er een scherpe critiek op geleverd. De «Éclair" zegt o.a. het volgende Hertog Philippe had oneindig beter gedaan als hij zijn mond maar had gehouden. Zijn manifest is samen gesteld uit dikke phrasen die indrukwekkend moeten schijnen, en slechts gemeenplaatsen zijn de toon is ge zwollen en belachelijk van zelfoverschatting. Hij doet het beste, als hij maar naar bed gaat. »Want hij verbeeldt zich den verdedigers van Dreyfus een hak te zetten, en hij dient integendeel juist hunne plannen. »Thans kunnen zij, tegen alle waarheid in, zeggen, dat hun strijd voor den verrader, een strijd der vrijheid en der Republiek tegen het clericalisme en de reactie is." Generaal ZurliDden is benoemd tot militair-gouver neur van Parijs en lid van den hoogsten krijgsraad. Deze herbenoeming werd door de »Siècle" en de »Aurore" voorzien en afgekeurd. Het laatstgenoemde blad zeide er 0. m. het volgende van »Zij zon een eerste stap zijn op den weg tot den bur geroorlog, waarin gelijk wij willen hopen de heer Brisson het land niet zal willen wikkelen. »Wjj bezweren den ministers te denken aan de inci denten die de terugkeer van Dreyfus van het Duivels eiland zou kunnen verwekken en zal verwekken als Zur- linden terugkeert naar het Hötel des Invalides. »Welke waarborgen zou men onder deze omstandig heden hebben voor het werk der gerechtigheid »Men zou alles kunnen vreezen". Den 21 is het proces tegen kolonel Picqnart en mr. Leblois begonnen. Beiden staan terecht Picquart als hoofdschuldige en Leblois als medeplichtige wegens het mededeelen van stukken rakende de veiligheid van den Staat naar buiten aan een persoon die niet bevoegd was kennis daarvan te nemen, en wegens het gebruik maken van deze mededeeling. Met het oog op mogelijke betoogingen zijn door den prefect van politie dezelfde veiligheidsmaatregelen genomen als bij het proces tegen Zola. Volgens de »Siècle" bereiden de anti-semietische aanvoerders een groote betooging DOOR 4) »Daar vrees ik in 't geheel niet voor. Hij zal ervoor waken als voor zijn oogappel. Hij weetdat de eenige kans om de verdiende straf te ontloopen, daarin bestaat, dat hij er goed voor zorgt." «Kolonel Ross leek mij er de man niet naar, om veel genade te toonen." »Ik stoor mij hierin niet aan kolonel Ross. Ik volg mijn eigen methode en vertel net zooveel of zoo weinig als ik verkies. Dat is het voordeel van een onafhankelijk, particulier detective. Ik weet niet, Watson of gij hebt opgemerktdat de kolonel mij een beetje trotsch heeft behandeld en nu wil ik mij een beetje ten zijnen koste vermaken. Spreek niet met hem over het paard." »Zeker niet zonder uw verlof." »En natuurlijk is dit alles van minder belang dan de vraag, wie John Straker vermoord heeft." »En wilt gij alleen die vraag trachten op te lossen Integendeelwij gaan beiden met, den avondtrein naar Londen terug." Mijns vriends woorden deden mij ontstellen. Wij waren slechts een paar uur in Devonshire geweest en het kwam mij onbegrijpelijk voor, dat hij zijne nasporingendie dadelijk met zoo schitterend gevolg waren bekroond wilde opgeven. Ik kon geen woord uit hem krijgen, voor wij aan het huis van den pikeur kwamen. Hier werden wij in de voorkamer door den kolonel en den inspecteur op gewacht. »Mijn vriend en ik keeren met den trein van midder nacht naar de stad terug," zeide Holmes. »Wij hebben eene opwekkende wandeling in uw frissche Dartmoorlucht gemaakt." voor. De heeren die zich bezighouden met het werven der betoogers (tegen den prijs van 4 frs. tot een maxi mum van 20 frs. voor hen die zich bijzonder onder scheiden, zegt het blad) beweren dat zij tienduizend menschen bij elkaar zullen hebben, die allen met stokken gewapend zullen worden. De bende zal misschien nog belangrijk versterkt worden door een aantal volgelingen van den heer Déronlède. De chef van den verloopen patriottenbond is, naar de »Aurore" mededeelt, expres uit Chareote naar Parijs gekomen »om het leger te helpen verdedigen". OOSTENRIJK. Keizer Frans Joseph heeft in een schrijven aan den minister-president graaf Thun zijn vol keren dank gezegd voor de liefde en de trouw die hem zijn bewezen in de uren van lijden. De Keizer eindigt dit schrijven met de bede dat de Hemel zijn volkeren voorlichte om den weg der liefde en der eendracht te vinden, waarop zij gelukkig kunnen worden. Ter nagedachtenis zijner ongelukkige gemalin, heeft de Keizer een Elisabeth-orde gesticht, welke verleend zal worden aan vrouwen, die zich, in welken kring ook, op religieus, humanitair en philanthropisch gebied onder scheiden. De orde heeft drie klassen en geeft het recht een medaille te dragen, die aan de eene zijde de beeltenis van de Heilige Elisabeth van Thuringen en aan de keerzijde een E. bevat. De Keizer heeft het grootkruis van deze orde verleend aan gravin Sztaray, de hofdame die der Keizerin in haar .natste oogenblikken heeft bijgestaan. SFANJB. De >San Ignacio" heeft duizend vrijge laten Spaansche krijgsgevangenen te Barcelona aangebracht. Onderweg zijn 123 gestorven. Men wijt hun dood aan te spoedig vervoer. Inderdaad zonden de Amerikanen de Spanjaarden hebben gedwongen ook hun zieken in te schepen om plaats te krijgen in de hospitalen. TURKIJE. De Porte schikt zich geheel naar de Engelsche eischen betreffende Kreta. De Sultan heeft aan Edhem-paeha last gegeven om het bevel van admiraal Noël tot ontwapening der bevolking uit te voeren. Daarmede is het gestelde ultimatum geheel ingewilligd, TRANSVAAU. President Steyn van den Oranje- Vrijstaat werd den 20 te Pretoria met geestdrift ont vangen. Aan het station werd hij door de hooge Staats ambtenaren verwelkomd. In antwoord op hunne toespraken zeide de heer Steyn, dat hij hoopte dat zijn bezoek de banden van eendracht tnsschen de beide republieken zou versterken, en dat presi dent Kruger zijn overige levensdagen in vrede zou slijten. Zulke samenkomsten deden goed en strekten om kleine geschillen uit den weg te ruimen. Hij besloot met te zeggen dat de beide republieken nooit iets in het geheim hadden gedaan dat strijdig was met het welzijn der andere Zuidafrikaansche Staten. De inspecteur zette groote oogen op en de kolonel krulde zijn bovenlip tot een minachtenden glimlach. »Ge wanhoopt dus den moordenaar van den armen Straker te arresteeren," zeide hij. Holmes haalde de schouders op. »Deze zaak levert ongetwijfeld groote moeielijkheden op," zeide hij. »Toch heb ik alle hoop, dat uw paard aanstaanden Dinsdag aan de wedrennen kan deelnemen en ik verzoek u er voor te zorgen dat uw jockey dien dag gereed is. Mag ik u om een portret van John Straker verzoeken De inspecteur nam een portret uit zijn portefeuille en reikte het Holmes over. »Ge voorkomt wel mijn wenschenbeste Gregory. Mag ik u verzoeken hier een oogenblikje te wachten ik zou gaarne het dienstmeisje iets willen vragen." »Ik moet zeggen dat onze Londensche raadgever mij wel iets heeft teleurgesteld," sprak kolonel Ross, toen mijn vriend de kamer had verlaten. »Ik zie niet in, dat wij iets verder zijn dan vóór zijne komst." »Ge hebt tenminste de verzekering, dat uw paard aan de wedrennen zal deelnemen was mijn antwoord. »Jadie verzekering heb ikzei de kolonelzijn schouders ophalende. »Ik zou liever het paard hebben." Ik was juist van plan iets ter verdediging van mijn vriend te antwoorden, toen deze de kamer binnentrad. »Nu mijneheeren, ik ben klaar om naar Tavistock terug te rijden zeide hij. Toen wij het rijtuig binnenstaptenopende een van de staljongens het portier voor ons. Plotseling scheen er een denkbeeld bij Holmes op te komen, want hij boog voorover en tikte den staljongen op den arm. sGij hebt eenige schapen in het park," zeide hij»wie past er op »Ik mijnheer." »Hebt gij in den laatsten tijd ook opgemerkt, dat er bij hen iets niet in orde is?" »Wel mijnheer, niets van beteekenis, alleen loopen er thans drie kreupel." Ik bemerkte, dat Holmes bijzonder in zijn schik was, want hij wreef zich van genoegen in de handen. Zuivelbereiding in Zweden. In Zweden bestaan thans 1900 zuivelinrichtingen, en wel 945 boerderijen, 615 inrichtingen, die aan eene maatschappij behooren en 340 coöperatieve zuivelfabrie ken. Van de 945 boerderijen verwerken 625 alleen hun eigen melk, terwijl 320 ook melk van anderen verwer ken. Van de 23 miljoen hectoliters melk, die het vorig jaar tot boter en kaas werden verwerkt, werd naar schat ting ongeveer 11 miljoen, dus ongeveer de helft, door de groote boerderijen verwerkt. De uitvoer van boter uit Zweden over 1897 bedroeg meer dan 25 miljoen kilo grammen, waartegenover stond een invoer van slechts 75,000 K.G. De invoer van boter uit Finland in Zweden, vóór 1891 nog zeer beduidend, heeft thans geheel opge houden. (Landbouwweekblad.) Laatste Berichten. Het proces Plcquart-Ueblols. PARIJS 21 Sept. Voor de correctionneele rechtbank werd heden de zaak Picquart-Leblois behandeld. De substituut vraagt verdaging omdat op verzoek van den militairen gouverneur van Parijs nieuwe inlichtingen worden genomen tegen Picquart betreffende het veelbe sproken petit bleu" (kaarttelegram). Mr. Labori bestrijdt dit verzoek en biedt aan in het openbaar uitleg te geven. Hij wil niet, dat kolonel Pic quart wordt onttrokken aan de burgerlijke justitie om aan de militairen te worden overgeleverd. Hij bevestigt de echtheid van het kaarttelegram. Kolonel Picquart verzet zich eveneens tegen de ver daging en voegt er aan toe »het is misschien de laatste maal dat ik in het openbaar spreek ik zal wellicht in de gevangenis het scheermes vinden van Henry. Dat zou moord zijn, want ik heb geen plan tot zelfmoord." (Kreten »Leve Picquart De rechtbank gelast verdaging der zaak tot zoo spoedig mogelijk. Een ovatie wordt gebracht aan Picquart, die heengaat, door agenten geleid en er van afziet voorloo- pige invrijheidstelling te vragen. De zaak-Flcquart. PARIJS, 21 Sept. Kolonel Picquart is teruggebracht, naar de gevangenis van de Santé, waar de militaire over heid hem kwam opeischen. Men verzekert dat tnsschen de burgelijke en de militaire overheid een botsing bestaat over de verandering van gevangenis. PARIJS, 21 Sept. Het initiatief tot het nieuwe onder zoek tegen Picquart is enkel van de militaire overheid uitgegaan. Daar de correctioneele Kamer besloten had tot uitstel kwam de militaire justitie tusschenbeide en er zou geen sprake van kunnen zijn daartegen iets te ondernemen. Het vierjarig kind, dat te Utrecht is ontvoerd, is, volgens een bericht in de »N. R. Ot.", door de politie te Rotterdam opgespoord en aan de moeder teruggegeven. »Een ontdekking, een zeer goede ontdekking, Watson zei hij, mij in den arm knijpende. «Gregory, mag ik uw attentie verzoeken voor deze vreemde epidemie onder de schapen Voortkoetsier Op des kolonels gezicht was nog altijd de geringe dunk te lezen dien hg van mijn vriends bekwaamheden had, maar op het gezicht van den inspecteur las ik dat er iets diens opmerkzaamheid had gewekt. «Is dit feit van zooveel gewicht," vroeg hij. »Van 't hoogste gewicht!" »Is er nog iets, waarop gjj mijne aandacht wenscht te vestigen «Op het zonderlinge gedrag van den hond in dien nacht." »De hond deed niets bijzonders." «Dat was juist het zonderlinge", antwoordde Sherlock Holmes. Vier dagen later bevonden Holmes en ik ons weer in den treinthans op weg naar Winchester om de Wessex Cup te zien. Volgens afspraak werden wij door koloDel Ross buiten het station opgewacht en in zijn rijtuig reden wij naar de plaats van de wedrennen buiten de stad. De kolonel keek zeer ernstig, en de ontvangst was buitengewoon koel. »Ik heb nog niets van mijn paard gezien," zeide hij. «Ik hoop toch, dat gij het wel zult kennen als gij het ziet?" vroeg Holmes. De kolonel werd boos. «Ik heb twintig jaren aan de wedrennen deelgenomen en nooit is mij zoo iets gevraagd. Een kind zou Ziiverbles kennen met zijn witharigen kop en zijn gevlekte voorpooten." »PIoe staan de weddenschappen «Wel, dat is het vreemdste van de zaak. Gisteren hadt gij vijftien tegen een kunnen krijgen, maar de prijs is al minder en minder geworden, zoodat ge nu nauwelijks drie tegen éen kunt krijgen." «Hum!" zei Holmes, »'t is duidelijk, dat sommigen er iets van weten." Toen het rijtuig de omheining nabij den hoofdingang

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1