Opening der Tweede Kamer. De heer Jansen opende als oudste lid de zitting der Tweede Kamer, met de volgende rede «Mijne Heeren!'' Bij de aanvaarding der taak waarvoor ik mij geplaatst zie om op te treden als tijdelijk voorzitter uwer ver gadering nog geheel onder den indruk van de groote nationale gebeurtenis, de troonsbestijging en inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilbelmina, een gebeur tenis, welke door het geheele land met ongekende vreug de en geestdrift gevierd is gevoel ik mij gedrongen, thans van deze plaats, aan die heugelijke gebeurtenis een beseheiden en kort woord te wijden. De liefdedoor het geheele Nederlandsche volk in zulke onbegrensde mate jegens onze dierbare Koningin aan den dag gelegd, heeft wederom bewezen, hoe innig oprecht Oranje en Nederland vereenigd zijn, met hoeveel vreugde het voortbestaan van het aloude roemrijke Huis van Oranje begroet wordt. Dankbaar gedenken wijhoe onschatbaar veel Hare Majesteit de Koningin-Moeder voor Nederland heeft ver richt door de wijze waarop zij Haar verheven doch zware taak heeft vervuld. Hare Majesteit heeft zich daardoor den dank der geheele natie verworven die daarvan veelvuldig en oprecht blijken gaf. Wij zijn, Mijne Heeren, getuigen geweest van de in drukwekkende plechtigheid -der inhuldiging van onze dierbare Koningin. Diep geroerd hoorden wij in treffende bewoordingen Harer Majesteits opvatting der door God Haar opgelegde taak, in nauwe vereeniging met de bevolking van Neder land. Gewis zal ons dit aansporen om, als vertegenwoordi gers van het geheele Nederlandsche volk, bij oprechte eerbiediging van elkanders meeningen en begrippen, onzen arbeid zóó te verrichten en onze beraadslagingen zóó te voeren dat zij onder den onmisbaren Hoogeren zegen, Strekken mogen tot waarachtig heil van Koningin en Vaderland Met hartelijk welkom aan U, Mijne Heeren, verklaar ik deze vergadering te openen.'' Deze rede werd met toejuichingen begroet. Op de nominatie van voorzitter werden bij stemming geplaatst mr. Gleichman, mr. Veegens en mr. Michiels v. Verduijuen. Den Haag. Den 19 hadden des avonds te 7 uur reeds eenige personen post gevat op het Binnenhof bij den opgang naar de publieke tribune van de vergader zaal der Tweede Kamer, met de bedoeling aan liefheb bers voor de bijwoning van de plechtige opening der zitting van de Staten-Generaal hun plaats in de queue tegen idem zooveel af te staan. Een der mannen had zich een wollen deken omgeslagen om zich te beveiligen tegen de nachtkoelte. Den 19 stond de markt reeds op f 5- per plaats en vroeg in den morgen van den 20 was de koers f 7. - Ter gelegenheid van de opening der Staten-Gene raal werden te Botterdam (D. P.) door de Hollandsche Spoorwegmaatschappij 7000 extra plaatskaarten naar den Haag uitgegeven. Typlius. Te Molenaarsgraaf is een typhus-epidemie uitge broken ruim dertig gevallen zijn reeds geconstateerd. Een lid van het geneeskundig staatstoezicht heeft een onderzoek ingesteld en het Graafwater besmet verklaard. Dubbeldam. Zoodra de nieuwe kwartjes met de beeltenis van H. M. de Koningin in voldoenden getale verkrijgbaar zijn, zal namens jhr. P. J. J. Bepelaer, den voorzitter van het officieele feestcomité, door den burge meester alhier aan elk der 850 kinderen, die aan het schoolfeest deelnamen, ter herinnering aan dat feest zulk een nieuw kwartje worden uitgereikt. Te Tilburg is dezer dagen door eenige kwaad willigen de pas geplante Wilhelminaboom beschadigd. De verontwaardiging hierover is zoo algemeen, dat in verscheidene koffiehuizen eene lijst ter inteekening ligt, «iqt MjEnBBM«ijira3gEa«B naderde, zagen wij op het bord om de weddensehap- aanteekeningen te zien. «Wel, wat is dat? Zilverbles Favorite?" riep de kolonel opeens. Vijf tegen vier op Zilverbles schreeuwde het publiek. Vijf tegen vier op Zilverbles! Vijftien tegen vijf op Desborough «Daar staan de kansen genoteerd,'' riep ik. »Ze staan er alle zes op." «Alles zesDan loopt mijn paard ook riep de kolo nel zeer opgewonden. «Maar ik zie het niet. «Mijn kleuren zijn nog niet voorbijgekomen." «Slechts vijf zijn voorbijgekomen. Dit moet het zijn." Terwijl ik dit zei, kwam een groot vospaard uit de stevige omheining en liep ons in matigen galop voorbij, op zijn rug de welbekende roode en zwarte kleuren van den kolonel dragende. «Dat is mijn paard niet," riep de eigenaar. «Dat beest heeft geen wit haar op zijn lichaam. Wat hebt gij gedaan, mijnheer Holmes «Wel, wel, laten wij eens zien, hoe het loopt," ant woordde mijn vriend met onverstoorbare kalmte. Hij zag een paar minuten door mijn verrekijker. «Uit- mnntend, uitmuntendriep hij. «Daar komen zij aan zij komen nu juist om de kromming van den weg." Uit ons rijtuig hadden wij een uitmuntend gezicht op de renbaan. De zes paarden waren zoo dicht bij elkaar, dat men ze met een vloerkleed had kunnen bedekken maar halverwege de baan, had de gele van den Mapletonstal de leiding. Vóór zij ons evenwel bereikten, was Desborough reeds weer in de achter hoede geraakt en het paard van den kolonel, plotse ling zijn loop versnellende, passeerde den eindpaal zes paarden-lengten vóór zijn mededinger, terwijl Iris an den hertog van Balmoral no. 3 van de aangekome- nen was. «Ik heb den wedren gewonnen, om 't even hoe," hijgde de kolonel, zich met de hand over de oogen strijkende. «Ik wil eerlijk bekennen, dat ik er geen zier van begrijp. Gelooft ge niet, uw geheim nu lang om op deze wijze een flinke som als premie voor aan wijzing van den dader te kunnen uitloven. Iiandbouwcursus. Vanwege de afdeeling der «Hollandsche Maatschappij van Landbouw" aldaar, zal op Texel een landbouw-cur- sus worden gehouden. Er hebben zich reeds 17 personen aangemeld voor het volgen der lessen, die gratis zullen worden gegeven. De teger-revue. De groote wapenschouwing op deRenkumsche heide is evenals alle Septemberfeesten begunstigd geworden door mooi weder. Het was een schitterend schouwspel en zeer vroeg in den morgen stroomden de toeschouwers in grooten getale toe. Omstreeks elf uur kwam de Koninklijke trein aan de halte aan. Hare Majesteiten werden aldaar ontvangen door deD bevelhebber der vereenigde troepen chef van den generalen staf, luitenant-generaal Kool, en diens staf. Kort daarna kwam de Koninklijke stoet op de heide. Voorop reed de Koningin gezeten op een bruin paard. De Koningin was gekleed in witte amazone en zwarten amazonehoed. Half terzijde achter de Koningin reden de generaals en de stafwaarbij o. a. goneraal van der Heijden. De Koningin-Moeder, gekleed in licht grijs, volgde in open rijtuig, vierspan a la Daumont. Het eerst reed de Koningin langs het terrein waar het publiek stonden daarna inspecteerde H. M. de troepen, beginnende bij de koloniale reserve, het gecom bineerde regiment en de overige regimenten. Bij den rit langs de troepen reden naast de Koningin generaal Kool on de Minister van Oorlog. De Koningin reed eerst langs het frontbeginnende bij den rechter vleugel, en daarna, achter de regimenten infanterie om, langs de daarachter geplaatste cavalerie en artillerie. De achterste linie infanterie maakte toen rechtsomkeert. Toen na de inspectie de Koningin met den staf langs de koloniale reserve linksom zwenkte reed Hare Ma jesteit in korten galop over de heide naar een kleine hoogte op het terrein, om de troepen te laten defileeren. De ordonnansen renden heen en weeren de troepen kwamen in colonne voor défilé. Eerst de troepen te voet, daarna de bereden wapens in stap en vervolgens deze voor de tweede maal, de veld-artillerie in draf, de cava lerie en rijdende artillerie in galop. Na afloop van het défilé reed de Koningin langs officieren, welke niet ingedeeld waren en zich bij den staf geplaatst hadden. In het gevolg der Koninginnen waren ook de Indische Vorsten, in schitterende kleeding. Omstreeks half twee was de revue geëindigd. Kort daarna vertrokken de Koninginnen onder een groot ge juich van het terrein. Tentoonstelling van trekhonden. Te Kielden wordt op 3 October gehouden een ten toonstelling van trekhonden, waarbjj prijzen zijn uitge loofd voor den grootsten en sterksten trekhond, voor den in den besten toestand verkeerenden trekhond en voor de doelmatigste aanspanning. Deze tentoonstelling is uitgeschreven door de afdeeling Leiden van de Neder landsche Vereeniging tot bescherming van dieren. Deemster. De Veefokkerij-vereeniging alhier heeft voldaan aan het verzoek van den archivaris van den Keizer van Ruslandelk der 27 runderen, tentoon gesteld te Edam tijdens het bezoek der journalisten, is afzonderlijk gephotographeerd. Deze afbeeldingen zijn bestemd voor het Keizerlijk Russisch Archief. - Rotterdam. Alhier is dezer dagen in hechtenis genomen eene weduwe, verdacht van vergiftiging harer dochter, onderwijzeres van beroep. Bij de gerechtelijke lijkschouwing zijn giftdeelen gevonden, welke gelijkenis toonen met den inhoud van enkele fleschjes, die bij de huiszoeking door de Justitie in beslag zijn genomen. De overleden onderwijzeres had eene levensverzekering, waarvan f 2000 was opgenomen. Wervershoof. Het Provinciaal Bestuur van den Algemoenen Boerenbond in Noordholland heeft eene Commissie aangewezen voor den gemeenschappelijken inkoop van lijnkoek enz. Reeds vroeger werd door enkele afdeelingen Coöperatief ingekocht met gunstige resul- genoeg voor u gehouden te hebben Mr. Holmes «Zeker, kolonel. Ge zult alles weten. Laten wij maar eerst eens wat rondloopen en al de paarden be kijken. Hier is hij," vervolgde hij, toen wij binnen de afgesloten, voor het wegen der jockeys bestemde ruimte gingen, waar alleen eigenaars en hunne vrienden toegang hebben. «Ge behoeft alleen zijn kop en pooten met wijnspiritus te wasschen, en gij zult ondervinden, dat hij dezelfde Zilverbles van voorheen is." «Gij doet mij geheel verbaasd staan." «Ik vond hem in de handen van een oplichter en was zoo vrij er beslag op te leggen, juist toen hij weggezonden zou worden." «Mijn waarde heer, gij hebt wonderen gedaan. Het paard ziet er goed uit. Ik moet u wel duizendmaal ver schooning vragen, dat ik aan uwe bekwaamheid getwij feld heb. Gij hebt mij een grooten dienst bewezen door mijn paard terug te vinden gij zoudt mij nog grooter dienst bewjjzen door den moordenaar van John Straker te arresteeren." «Dat heb ik al gedaan," zei Holmes kalm. «De kolonel en ik zagen hem verbaasd aan. «Gij hebt hem al in handen! Waar is hij dan?" «Hier is hij." «Hier Waar «In mijn tegenwoordigheidop ditzelfde oogenblik." Des kolonels gelaat werd rood van drift. «Ik moet erkennen," zeide hij, «dat ik verplichtingen jegens u heb, mijnheer Holmes, doch wat gij nu zegt, moet ik óf als een ongepaste aardigheid èf als een beleediging opnemen." Sherlock Holmes lachte. «Ik verzeker u, dat ik u niet als schuldig aan de misdaad beschouw, kolonel de wezenlijke moordenaar staat achter u." Dit zeggende legde Holmes zijn hand op den glanzenden nek van het volbloedpaard. «Het paard 1" riepen de kolonel en ik tegelijk. „Ja, het paard. En het wordt zeker minder schuldig in uwe oogen, als ik zeg, dat het den moord bedreven heeft uit zelfverdediging en dat John Straker een man was, uw vertrouwen onwaardig. Maar daar gaat de taten doch niet zonder moeielijkheden. Het doel van de benoeming eener Prov. Commissie is te trachten de moeielijkheden zooveel mogelijk te voorkomen en de beste waar tegen den minsten prijs te bekomen. Aan de voorzitters der Afdeelingen zullen formulieren worden toegezonden, terwijl verdere inlichtingen te bekomen zijn bij den secretaris van den Boerenbond den heer A. J. Benthem te Wognum. De Commissie bestaat uit de heeren G. Groot, voorzitter, te Zuidscharwoude; J. Koning, te Oosthuizen, en N. Dekker, secretaris, te Obdam. In de nabijheid van 's-Gravenzande is door het schrikken van het paard, een rijtuigje met 7 personen in de vaart geraakt. Gelukkig werd het onheil opge merkt door de passagiers der stoomtram, die onmiddellijk stoptemet vereende krachten mocht het gelukken, alle drenkelingen op het droge te brengen. Het manmoedig gedrag van het trampersoneel verdient zeer zeker eervol vermeld te worden op een oogenblik geraakte de machinist Bötcher gevaarlijk gekneld tus- schen wagen en menschen, en na zijn reddingswerk werd hij onwelna eenige oogenblikken kon hij echter weer zijn plaats innemen, evenals de conducteurs Bogert en Van der Nol. Te Urommcnle is den 21, 's morgens te 5 uur> de arbeiderswoning van K. de Roo door brand vernield. In nachtgewaad moesten de bewoners vluchten. Eender negen kinderen, een meisje van 5 jaar, bleek niet gered te zijn en is in de vlammen omgekomen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door het omvallen eener lamp. Den 20 schrikte een koe op den Boulevard te Ro- zendaal. De geleider, die het touw om zijn hand had gebonden, werd door het dier een eind medegesleurd, waardoor de man aan hoofd en handen geheel bebloed werd. Een jongen wilde het beest tegenhouden, doch werd op de horens genomen en een meter of tien ver weggeworpen. De vrouw van J. Dekkers, die eveneens het dier wilde vatten, moest haar hulpvaardigheid duur betalen. Het woedende beest wierp de oude vrouw tegen den grond en stak haar onophoudelijk met de horens. Zwaar inwendig verwond, werd zij opgenomen. Spoedig daarna werd het woedend dier gevangen. Te Oranjewoud, de vroegere woonplaats der Friesche stadhouders van wie H. M. de Koningin in rechte lijn afstamt, zijn twee lanen thans genoemd Wil- helminalaan en Emmalaan. Een plechtigheid ging daar mee gepaard en de schoolkinderen vierden feest. UJoordscIiarwoude. Alhier kan men tegen woordig eene soort wetsontduiking waarnemen die te ergerlijker is, omdat niet alleen de wet wordt ontdoken, maar ook kinderen daarvan het slachtoffer zijn. Daar de wet op den kinderarbeid het werken van kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren in de fabriek verbiedt, laat de eigenaar van eene fabriek van ingelegde groenten de kinderen thuis voor de fabriek werken. Verscheiden kinderen zijn daar in hun ouders huis bezig met het afhalen van snijboonen ten dienste van de fabriek van ingelegde groenten. Het is duidelijk dat het school verzuim hierdoor zeer in de hand wordt gewerkt. Geen vrouwen Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Twentsche Stoombierbrouwerij der heeren Hagedoorn en Kirchmann te Almeloo zullen de arbeiders voor rekening der firma a.s. Zaterdag een uitstapje maken naar Am sterdam. Den volgenden dag brengt men een bezoek aan den Haag en Schevenirgen. De patroons hebben hunne arbeiders in de gelegenheid gesteld, dit uitstapje te maken met hunne echtgenooten. Bij stemming met gesloten briefjes is evenwel door het personeel beslist, dat de vrouwen thuis zullen blijven. Volgens een te Scheveningen ontvangen telegram van den Nederl. consul te Hull is aldaar binnengebracht de equipage van de bomschuit «Jonge Guortje", reeder S. van Leeuwen schipper A. C. Pronk welk vaartuig Zondag in de Noordzee is aangevaren door het stoomschip «Ceres". Ooster-Blokker. In den nacht van den 17 zijn hier bij den heer Entius achtentwintig kazen gestolen. Eenige dagen geleden heeft er een diefstal van een twaalftal kazen plaats gehad bij den heer K. Bakker alhier. toKwrrr Ti jji fTiiWfirii'riiini' Ttrr i rrira ninnr r jiirjir r'nanrrrin n r-TTiiiirrmiTm imTTirmrr m bel, en daar ik voornemens ben, bij den volgenden ren een beetje te winnen, zal ik mijn meer volledige ver klaring tot gelegener tijd uitstellen." Wij hadden dien avond op de terugreis naar Londen een coupé voor ons alleen, en ik geloof, dat de reis den kolonel al even kort viel als mij, terwijl wij luis terden naar het verhaal dat mijn vriend gaf van het geen dien bewusten Maandagnacht in de stallen van Dartmoor was gebeurd en door welke middelen hij alles was gewaar geworden. «Ik beken," zeide hij, «dat ik naar Devonshire ging met de overtuiging, dat Fitzroy Simpson de misdadiger was, ofschoon ik natuurlijk wel zag, dat de bewijzen tegen hem in geenen deele overtuigend waren." «Terwijl wij in het rijtuig zaten, juist toen wij aan de woning van den pikeur kwamen, viel mij het ge wicht op van de mededeeling betreffende het gekruide schapenvleesch. «Door kruiden wilde men den smaak wegnemen. Het is niet denkbaar, dat deze vreemdeling, Fitzroy Simpson, het gezin van den pikeur overgehaald zou hebben dien nacht een gekruid maal op te dienen en het is zeker eene te groote toevalligheid om als waar schijnlijk aangenomen te worden, dat hij poeder-opium meegenomen heeft denzelfden avond, dat een gekruid maal werd opgediendwelke den geur van de opium kon wegnemen. Daarom nam ik aan, dat Simpson niet met het geval gemoeid was, en bepaalde zich dus onze aandacht tot Straker en zijne vrouw, de eenige twee menschen, die dien avond schapenvleesch voor avond eten uitgekozen kunnen hebben. De opium werd op het vleesch gestrooid, toen het eten voor den staljongen werd weggezet, want de anderen hadden van het vleesch gegeten zonder slechte gevolgen. Wie van beiden nu had toegang tot het etenzonder door de meid gezien te worden «Alvorens deze vraag te beantwoorden, had ik begre pen, waarom ae houd zich dien nacht zoo stil had gehou den, want de eene gevolgtrekking sleept steeds de andere

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2