De „Gloria Scott." No. 115. Honderdste jaargang, 1898. WOENSDAG 28 SEPTEMBER. Haagsche Brieven. FEUILLETON PARIJSCHE BRIEVEN. Kostelooze bezichtiging v. on vermogenden, A. CONAN DOYLE. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Blosi» g-> Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8O franco door het geheele rijk t 1. 3 Nummers f 0,0». Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,1S. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BEZICHTIGING tegen 10 Cts. de persoon op Kon dag 2 October, 's namiddags van 1—3 uur. op Kondag 9 October, 's namiddags van 13 uur, waarvoor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter verga dering der Commissie op Donderdag 6 October, 's namiddags van 23 uur, ten Stadshuize. Aan en voor kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangskaarten afgegeven. Het Museum is voorts te bezichtigen iederen MAAN DAG en VRIJDAG, van 's namiddags 13 uur, tegen betaling van cts. de persoon. BETObiilNO. Onderstaande persoon worden in zijn belang dringend nitgenoodigdzich ten spoedigste aan te melden ter gemeente-secretarie (afdeeling bevolking) L. de Rover, laatste woonplaats Amsterdam. XI. Bij het schitterend vuurwerk van Dinsdag 13 Septem ber op 't strand te Scheveningen waren zooveel duizen den kijkers tegenwoordig geweest, dat er na 't eindigen een aanhoudende menschenstroom van de strandmuur en de duinen door de Keizerstraat afvloeide, die pas tegen drie uur in den nacht geheel ophield. Den volgenden dag heerschte groote stilte in de stad. De scholen waren weer begonnen en de eigenlijke lees ten voor het volk afgeloopen. Maar onze Koningin wist, dat ook de bewoners van omliggende dorpen zoo ver langend naar Haar uitkeken. Woensdag werd dus een rijtoer naar Wassenaar gemaakt, en Maandag 19 Sept. werden de dorpen Loosduinen Monster, 's-Gravezande, Naaldwijk en Wateringen bezocht. Voor dien tyd was al een bezoek aan Rijswijk en Voorburg gebracht. Overal ontmoette H.M. dezelfde geestdrift, maar ook overal nam Zij het volk voor zich in door Hare lieve persoonlijkheid. Een geheel apart volksfeest had nog plaats in dat deel van den Haag, dat in den mond van 't volk .Buiten de Viaduct'' heet. Het wordt omsloten door Rijswijkschen wegZwammerdamstraat, Trekvaart en de Viaduct van den spoorweg, 't Was een volksfeest in 't klein, waar het zeer huiselijk toeging. Kinderen vanaf 6 jaar mochten meödoen, zoodat het eigenlijk evenveel kinder- als volks feest was. 't Werd pas Donderdagmiddag gehouden, omdat men vóór dien tijd geen muziekkorps kon bemach tigen Hiermede waren de Haagsche feesten afgeloopen. Of we er tevreden over mogen zijn Me dunkt ja. De illuminatie was schitterend, 't bloemencorso rijk en prach tig alles is begunstigd door goed weer, behalve één regenbui bij 't kinderfeest in de Maliebaan. Alleen bestaat bier ontevredenheid over 't optreden van de DOOR i) »Ik heb hier nog eenige papieren, die wel de moeite waard zijn, dat gij ze eens inziet,'' zei mijn vriend Sher lock Holmes op zekeren winteravond, terwijl wjj bij het vuur tegenover elkaar zaten. »Het zijn documenten van de buitengewone geschiedenis van de Gloria Scott en dit is het bericht dat den vrederechter Trevor van schrik doodde, toen hg het las." Hij had uit een lade een kleine doffe cylindervormige doos gehaald en na er bet deksel afgenomen te hebben reikte hij mij een kort briefje toe, op een half vel grjjs papier gekrabbeld. »Het tot heden vrije en rijke leven »der poeliers is voor oen groot deel uit. Jachtopziener .Hudson van London heeft maatregelen getroffen alles .aangenomen wat verteld wordt die vluchten grond .wild voor immer tegen het ongeoorloofde stroopersleven .zullen beschermen." Toen ik na het lezen van dit raadselachtige bericht opkeek, zag ik Holmes lachen. >Gij kijkt een weinig verbaasd," zeide hij. .Ik begrijp niet, hoe dergelijk bericht zooveel schrik kon aanjagen. Het ljjkt mg eer grappig dan schrik wekkend." .Heel wel mogelijk. En toch werd de lezer, een knappe en sterke oude man, er geheel door tegen den grond geslagen, als ware hij door een pistoolschot ge troffen." .Gij maakt mijne nieuwsgierigheid gaande. Maar waarom zegt gij juist thans, dat er voor mg zeer bij zondere redenen zijn, om deze geschiedenis te bestu deeren .Omdat het de eerste zaak was, waarin ik mijne tusschenkomst verleende." politie op sommige avonden, ook o. a. bij 't vuurwerk, waar men tot acht uur toe den heelen bovenweg vol had laten stroomenom toen plotseling tot de ontruiming over te gaanook bij de taptoe, toen een kring van rustige toeschouwers plotselingzonder voorafgaande waarschuwing door paardevolk werd verdreven. Maar op andere avonden is 't merkwaardig geweest, hoe goed en gemakkelijk de rust werd bewaard. De manier waarop de pers beschermd werd, was boven alle lof verheven Of ook anderen die niet zich door schittering de oogen laten verblinden, reden tot tevredenheid hebben Mijns inziens zeer zeker. Het eerste optreden van Hare Majesteit belooft veel. Uit alles spreekt een eigen persoonlijk heid een vast karakter. Een Harer eerste instellin gen is geweestdat de uitnoodigingen van het Hof voortaan in 't Hollandsch zullen zijn. 't Lijkt zoo weinig en 't is toch zoo veel. Als die Hooggeplaatste Vrouwe voorgaat, met aan ons eigen, mooi Nederlandsch de voor keur te geven, wat kan onze taal daardoor niet winnen Dan zal ze langzamerhand weer den boventoon gaan voeren, waar ze maar al te vaak in 't geheel niet meer gehoord werd, en ons Haagje, op 't oogenblik vergiftigd door de geur van .het vreemde'', dat alles moet zijn, wil men het goed noemen, zal dan misschien weer eene echt Hollandsche stad worden. De winkels worden dan Hofleverancier van H. M. de Koningin" in plaats van .Pournisseur de la cour de S. M. la Reine des Pays-Bas", en ook andere opschriften in 't Fransch of Engelsch zul len verdwijnen. Het Hollandsch zal mode worden. Van middag had de plechtige opening der Staten-Gene- raal plaats, 't Was evenals ieder jaar een schitterende stoet, waarvoor onnoemlijk veel vreemdelingen in de stad waren gekomen. Voorop een groote troep huzaren te paard, daarachter 4 hofrijtuigen ieder bespannen met 6 paarden, waarvan de voorste twee door een jockey gereden en de 4 laatste van den bok af bestuurd werden. Daarop volgde weer een troep paardevolk en daarachter de statie koets met de beide koninginnen, bespannen met acht paarden. Op den buitengewoon hoogen bok troont de koet sier met een poederprnikje en daarboven eeu steekhoed. Op de koets ligt op een rood fluweelen kussen een konings kroon. Kwart vóór een werden zeer geleidelijk en voor zichtig de straten ontruimd, waarbij de politie zéér be leidvol te werk ging. Even na éénen dreunde het kanon schot, als teeken, dat de koningin was afgereden. De troonrede lijkt me toe niet uitsluitend uit officieels woor den te bestaan. .Verbetering van woningtoestanden tegengaan van overmatigen arbeid van volwassen menschen in fabrieken en werkplaatsen, herziening van de drankwet och, dat Haar de kracht gegeven zij, die schoone beloften tot flinke daden te maken. Verbetering van woningtoestan den, in kleine plaatsen heeft men er geen begrip van in wat verschrikkelijke krotten hier soms menschen wonen. Daarvoor zou men hier de hofjes op »'t Ledig Erf" moeten kennen of op Scheveningen. Het hofje van Sint de naa^ji ben ik vergeten, maar in den mond van Ik had dikwijls van mijn vriend trachten te vernemen wat hem het eerst er toe gebracht had, zich aan het opsporen van misdaden te wijden, maar nooit was hij in een stemming geweest, mg dit mede te deelen. Nu zat hij in zijn leunstoel en spreidde de papieren op zijn knie uit. Toen stak hij zijn pijp aan en rookte langen tijd, terwijl hij de papieren nog eens doorlas. .Hebt gij mij nooit hooren spreken over Victor Tre vor?" vroeg hij. .Het was de eenige persoon met wien ik vriendschap sloot gedurende de twee jaren, dat ik de hoogeschool bezocht. Ik was nooit een zeer gezellige jongen, Watson. Ik zat altijd graag in mgne kamer te droomen en mijne kleine redeneeringen uit te werken, zoodat ik mg weinig met de jonge lieden van mijn leeftijd ophield. Schermen en boksen uitgezonderd had ik weinig smaak voor lichaamsoefeningen en daarbij verschilde mijn studie zeer veel van die van de andere jongelui, zoodat wij weinig aanrakingspunten hadden. Trevor was de eenige man, dien ik kende en dat alleen door het toeval, dat zijn bulhond mg, toen ik op zekeren morgen naar de kerk ging, in den enkel beet. Het was al een zeer prozaïsche wijze van vriendschap sluiten ik stem dit gaarne toe. Ik moest tien dagen lang de kamer houden en Trevor kwam mij dagelijks bezoeken om te vragen hoe of het er mee ging. In 't eerst bleef hij maar een paar minuten praten, doch weldra duurden zijn bezoeken langer en voor ik geheel hersteld was, waren wij de beste vrienden. Trevor was een ge zonde, volbloedige man, vol geest en wilskracht; in vele opzichten het tegendeel van wat ik was. Maar wij vonden dat wjj in sommige opzichten overeenstemden en toen ik gewaar werd, dat hg evenmin vrienden had als ik, was dit een reden te meer om vriendschap met elkander te sluiten. Ten slotte noodigde hg mg uit bij zjjn ouders te Donnithorpe in Norfolk te komen logeerenik nam de uitnoodiging aan en genoot zijn gastvrijheid gedurende een maand van de lange vacantle. De oude Trevor was naar 't scheen een man van aanzien en vermogeneen landeigenaar. Donnithorpe is een klein gehucht ten noorden van Langmere. De villa van de familie Trevor was een deftig oud, ruim t volk heet het .Bloedpoort". Door de ellendige ligging van die nog ellendiger hokken zijn het de broeinesten voor besmettelijke ziekten, als er te Scheveningen typhus heerscht is 't gewoonlijk in een hofje, óf dat dus drin gend verbetering behoeftOver de beide andere onder werpen is al zooveel geschreven, dat het hier geen nadere toelichting behoeft. Woensdag 21 Sept. Vanmiddag 6 uur is de tentoon stelling voor vrouwenarbeid gesloten. Men hoorde of las er weinig meer van in den laatsten tijd. Of de dames, die er zich zoo voor ingespannen hebben, tevreden zijn mogen met 't resultaat van haar werk Zij zelf zeggen»ja." Ik vond het een kolossale fout, dat het congres over .moeders en opvoedsters" 't allerlaatst werd gehouden, dat had wel in de eerste plaats een beurt mogen hebben, 't Is me opgevallen, dat er op de daar gehouden congressen in 't algemeen zoo weinig tegen standers waren van de meening, die men bij de vooruit strevende dames vrij wel verwachten kon. En toch, waar gezegd werd, en zelfs als stelling aangenomen.Men moet een kind in alles de waarheid zeggen," had ik véél meer tegenspraak verwacht. Ik vond dat zulk een kolos sale overdrijvingdat die m. i. veel minder flauw moest tegengesproken worden. Dat dit niet is gebeurd kon alleen uit afwezigheid van tegenstandsters worden ver klaard. Voor de uitvoeringen in de congreszaal op elk gebied had ik de dames meer succes toegewenscht. Al de keeren, dat ik er geweest ben, was de zaal treurig bezet. En toch waren er altijd goede krachten. Op de historische matinée, verleden maandag, zong mevrouw Oldeboom Liitkemann heel mooi, een prachtig mooi Pleyel-spinet werd zeer goed bespeeld, mevrouw Roy aards-Spoor décla- meerdede kostumes waren rijk, maar 't publiek mankeerde. En dat was bepaald jammer. Insulinde alleen bleef trekken tot het laatst aan toe. Deze maandagavond was het tjok-vol onder het ver vooruitstekende dak van het Indische danshuis. Daar zijn goede zaken gemaakt. Natuurlijk is ook aan deze tentoonstelling eene loterij verbondendie 1 November trekt, er zijn heel aardige prijzen bij. Ook in de omstreken van den Haag zal 't nu weder rustig worden, want met het groote sportfeest op Clin- gendaal is hier nu alles afgeloopen. XXIII. Parijs, 23 September 1898. Hoe gaarne wij deze brieven schrijven, wij moesten ze laten rusten, en ook nog heden staat ons hoofd eigenlijk niet naar eene rustige, aangename kroniek. Die Drey- fus-zaak wordt hier eene ware nachtmerrie, er komt geen einde aan men voelt dat hier ieder denkend mensch zich die zaak aantrekt, men voelt dit, want er over spre ken durft men niet. Het is alles duisternis, men waagt het niet meer zijn oordeel uit te spreken, men gelooft niet langer aan de goede trouw der tegenpartg zoo- gebouw met eene mooie lindenlaan, van den weg naar den hoofdingang. Het moeras in de nabijheid leverde een uitmuntende gelegenheid op wilde eenden te jagen .de vijvers en beeken van de buitenplaatsen waren rijk aan visch de leeszaal had een kleine maar uitgelezen boekerij. Het huis had een vrij goede keuken, zoodat men al zeer veeleischend moest wezen, om er niet een maand pleizierig te kunnen doorbrengen. Trevor senior was een weduwnaar, mijn vriend was zijn eenige zoon. Hij had ook een dochter gehad maar die was, terwijl ze te Birmingham bij familie logeerde, aan diphtheritis gestorven. De oude Trevor boezemde mjj veel belang in. Hij was een man van niet veel beschaving, maar bezat veel gezond verstand en groote lichaamskracht. Boekenkennis bezat hij niet, doch hjj had verre reizen gedaan, had veel van de wereld gezien en ontbonden al wat hg had ondervonden, Hij was een zwaar gebouwd dik persoon met grijzend haar verweerd gelaat en scherpe doordringende blauwe oogen. Hg had trots zijn min vriendelijk voorkomen den naam zeer goedhartig te zijn en was om zijn toegevendheid als vrederechter bekend. Op een avond, kort na mijn aankomst op de buiten plaats, zaten wjj na het diner gezellig onder een glas wijn bij elkaar, toen de jonge Trevor begon te spreken over de gewoonten van waarnemen en afleiden, die ik reeds begonnen was tot eene methode te vormenof schoon ik toen nog niet wist welke rol zij later in mijn leven zoude spelen. De oude Trevor dacht onge twijfeld, dat zijn zoon overdreef in de beschrijving van een of twee alledaagsche daden, die ik had verricht. »Komaan, mijnheer Holmes," zeide hij lachend en goed gehumeurd; »ik ben een goed sujetprobeer eens uwe ge volgtrekkingen op mij te maken." »Ik vrees, dat er uit hetgeen ik aan u zie, tot niet veel te besluiten valt," gaf ik ten antwoord. »Ik zon durven gissen, dat u de laatst» twaalf maanden vrees koestert voor een persoonlijken aanval." De lach verdween van zijn gelaat en hg staarde mij verbaasd aan. »Hé, dat is helaas waar. Ge weet, Victor," zeide hij,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1