Ingezouden Stukken. Gemeentelijke Huishouding. Stadsberichten. Arroudissements-Recktbank te Alkmaar. kennisgeving: BURGERLIJKE STAND. eigenbelang mogen velen doen besluiten af te zien van een vogelversiering en zoo te protesteeren tegen een barbaarsche en schadelijke mode. De contributie van den Bond ter bestrijding van den vogelmoord bedraagt minstens f 0.50 's jaars. Secretaris is de heer C. F. J. Brands, Willemsparkweg 175, Am sterdam. Men schrijft uit de Betuwe Er heerscht hier een ware rupsenplaag, duizenden en duizenden van dat schadelijke ongedierte zijn er reeds doodgemaakt zonder dat hun aantal maar eenigszins merkbaar vermindert. Het is nog nooit zoo erg geweest als dit jaar en dat goedje heeft ons al heel wat tijd en werkloon gekost wat natuurlijk op de prijzen terugslaat. De vogels, onze beste vriendenzijn daarentegen dit jaar veel minder dan anders zoodat wij hen zeer missen. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Den 21 September 11. is de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid gesloten. Dien dag had een eigenaardige plechtigheid in de congreszaal plaats. De door H, M. de Koningin beschikbaar gestelde me dailles werden met oen toepasselijk woord door de pre sidente, mevrouw Goekoop De Jong van Beek en Donk, uitgereikt. Mejuffrouw Cornelie van Oosterzee, de be gaafde componiste der feest-cantate, ontving de gouden medaille. Voorts werden gouden medailles uitgereikt aan mejuffrouw'Naber, de redactrice van het orgaan van de tentoonstelling, mejuffr. Marie Sparnaay, de bekwame inspectrice en niet te vergeten de hoofd-inspectrice, me juffrouw Lubach. Voorts ontving in de Indische afdee- ling de dochter van den regent van Djapara een gouden medaille. Bronzen medailles werden uitgereikt aan de drie in dustriescholen den Haag, Botterdam en Amsterdam, ter wijl aan verschillende rubriek-commissiën eveneens bron zen medailles werden aangeboden. Mejuffrouw Jnngins reikte aan de rubriek »industrio" de medailles uit. Alle arbeidsters in de Industriezaal ontvingen tot aan denken een zilveren broche, terwijl aan de mannen, die hunne diensten hadden gegeven in de machine-galerij, een gedenkpenning werd aangeboden. Spanbroek. Den 22 werd de gewone jaarlijksche vergadering der Sociëteit »de Vier Eenen" gehouden. Uit de rekening van den penningmeester bleek dat de ontvangst in het afgeloopen jaar f 125,40 en de uitgaven 85,07® bedroegen zoodat de rekening sloot met een batig slot van 40,42®. De aftredende bestuursleden werden herkozen en voorts werden tot korpskolvers op den nationalen wedstrijd te Krommenie aangewezen de heeren H. de Boer, Jr. Smit en C. Igesz. De jaarlijksche onderlinge wedstrijd zal worden gehouden op 21 October, ieliagen- Wognum. Vóór eenigen tijd deed in de bladen de ronde het bericht, als zou de ljju SchagenWognum den 20 October worden geopend. Onze correspondent te Spanbroek be twijfelt dat. Vooreerst is de locomotief weder geheel defect ten andere moet een massa grint nog worden vervoerd en ten derde ligt de lijn op de meeste plaatsen eenige duimen te laag. Onbegrijpelijk is 't. ook, dat men den aannemer niet tot wat meer spoed aanzet. Alkmaar—Schagen. Voor de stoomtram Alkmaar—Schagen is thans door al do betrokken gemeente- en polderbesturen con cessie verleend. De meeste dezer corporaties hebben deel genomen in het aandeelenkapitaal of de rente garantie. Alkmaar en Schagen namen tot heden in de finaccieele medewerking nog geen besluit. (Handelsblad.) Aan den kerkeraad der Ger. gemeente op Urk werd dezer dagen een keikorgel ten geschenke aange boden. De kosten voor de plaatsing waren niet van over wegend bezwaar, doch met meerderheid van stemmen werd besloten het geschenk niet te aanvaarden, omdat orgeltonen wanklanken" zijn in het kerkgebouw en men het getoet. niet bevorderlijk achtte voor de belangen der gemeente. (N. R. C. Westgraftdijk. Voor de vacante betrokking van onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier hebben zich 12 sollicitanten aangemeld. Oostgraftdyk. auwege het zeevarend fonds alhier is aanbesteed het leveren der petroleum voor de straatverlichting in het a.s. seizoen. Laagste inschrijver was de heer A. Olie voor f 6.37® per 100 L. Concert-Agenda. De Algemeeno Muziekhandel »Stumpff en Koning" heeft weder uitgegeven een concert-agenda, voor 1898/99 die vele nuttige gegevens voor onze mnsici bevat. Voorin prijkt een portret van Willem Mengelberg. De flnanclëele positie der onderwijzers In deze gemeente elscht dringend verbetering. Onder de stukken bij don Raad ingekomen is naar wij vernamenvoor de zooveelste maal een adres der onderwijzers hier ter stede inhoudende het verzoek zoo spoedig mogelijk tot eene herziening hunner salarisrege ling over te gaan. Omtrent den uitslag van deze herhaalde poging wen- sehen wij niets te profeteeren maar toch gelooven we dat de ondsrwijzers verstandig gedaan hebben deze zaak opnieuw op 't tapijt te brengen. De Raad zalnaar wij hopen eindelijk gaan inzien, dat het beneden zijne waardigheid is eene zoo talrijke klasse gemeente-ambtenaren met een kluitje in 't riet te sturen en als antwoord op het verzoekschrift de adres santen op eenige dooddoeners te vergasten. Deze weten nu reeds voldoende wat het wil zeggen als B. en W. de belofte afleggen spoedig de onderwijs verordeningen te zullen herzien wat zij tnsschen de regels moeten lezen als misschien herziening wordt uit gesteld met het oog op het wetsontwerp op leerplicht en wat zij to verwachten hebben van hen die de finan- ciëele draagkracht van de gemeente als „boeman" door de vergadering laten rondspoken en zich dan van allo argnmenteering ontslagen achten. Hoe Alkmaar's ingezetenen over de inwilliging van het verzoek denkenlaten we gaarne in het midden, doch stellig mogen we beweren, dat, de Raad niet zou handelen in den geest van het weldenkende deel van het publiek wanneer hij niet aan een grondige behandeling de voorkeur gaf boven eenig parlementair gebazeldat slechts ten doel heeft zich van de zaak af te maken. Laat men deze kwestie toch eens flink en grondig overwegen, dan zullen, wat ook de uitslag wezen moge, de onderwijzers zelf de eersten moeten zijn die den ernst appreciëeren waarmee hun verzoek behandeld is en de laatsten, die op eene herhaling ervan aandringen. Zoodanige bespreking zal tijd kosten maar rechtvaar digt het belang van de zaak dit niet geheel en al Voor- en tegenstanders zullen zich doen hooren en het is vrij waarschijnlijk, dat zich daarbij het verschijnsel voordoet, dat men van geheel verschillende grondgedachten uitgaat. Sommigen zullen denken aan de weinige uren, die de onderwijzers werken, aan de vele vrije dagen en de vacan- tiën, die zij hebben en dit vergelijken met het aantal uren, dat door anderen gearbeid wordt. Anderen zullen hun begrip van »stand ophouden" als grondslag hunner redeneering nemen en eindelijk zullen er zijn die bewust of onbewust eene verge lijking maken, niet wat het aantal werkuren betreft maar wat de waarde van den arbeid der onderwijzers en die van andere personen aangaat. En zonden we willen vragen zullen er ook zijn die aan de belan gen van het onderwijs zelf in de eerste plaats denken We weten het nietmaar weidat het allen moeilijk zal vallen een onbevangen oordeel uit te spreken door de gedachte aan de financiëele gevolgen eener verbeterde salarisregeling. Misschien dat deze laatste gedachte bij sommigen de logica op de vlucht jaagt, zoo niet, dan moeten zij o. i. tot inwilliging van het verzoek concludeereu tot welke groep zij ook behooren. In de eerste plaats zij, die het salaris afhankelijk stellen van het aantal uren dat gearbeid wordt. Elk lid dat opstaat om dit te betoogen levert zoo gelijk bet bewijs, dat zijne redeneering valsch is, want aan de tien minuten, die hij daaraan besteedt, zijn toch zeker wel driemaal 10 minuten van overdenking, van arbeid dns, voorafgegaan. En zon nu de onderwijzer zijn vijf nnr arbeid kunnen leveren zonder dat daaraan tal vau nren van voorbereiding en overdenking zijn opgeofferd. Die meent, dat het werk van den onderwijzer gemakkelijk genoeg is om het daar zonder te kunnen doen, denkt zeker alleen aan dat, wat gegeven wordt en niet aan de wijze waarop en levert door zijne opper vlakkige redeneering misschien het bewijsdat hij het slachtoffer is geworden van zulk een slechts vijf nren per dag werkenden onderwijzer. Neem nn het z.g.n. »stand ophouden" tot maatstaf der beoordeeling. Ieder huisvader weet, wat met f 700 per jaar gedaan of liever, niet gedaan kan worden. Denkt men daarbij nog aan de vele verplichte uitgaven, die de onderwijzers hebben, dan zal het niemand ver wonderen, dat gehuwde onderwijzers in de arbeiderswijken verzeild raken, dat door een jagen naar allerlei bijver diensten het financieele evenwicht bewaard moet worden, dat zij van elke genieting, hoe nuttig en noodig ook voor hun mensch-zijn en goed-onderwijzer blijven, ver stoken zijn. Hoe nadeelig dit alles op het onderwijs moet werken, behoeft geen betoog en zeker is het, dat de gemeente het recht verliest onder znlke omstandig heden goed onderwijs te eischen. Moesten we ons niet beperken gaarne zonden we uit voerig aantoonen dat waar zuivere waardeering van don arbeid in vergelijking met die van anderen de grond slag der salariëering vormtmen het loon den Alkmaar- schen onderwijzers toegekend beslist onvoldoende moet noemen. Wat eischt men tegenwoordig al niet van de lagere schoolVoor al wat nuttig en noodig is moet zij den grondslag leggen al wat schadelijk en nadeelig is, moet zij uitroeien. Goed: Ook wij gelooven, dat de taak der lagere school zich meer en meer zal uitbreiden, maar dan ook niet voor de gevolgen daarvan teruggedeinsd. Zeker, het financieële bezwaar aan eene betere regeling verbonden zal gewicht in de schaal leggen, doch die het dool wil, moet ook de middelen willen. Elk Raadslid, dat het verzoek van de onderwijzers zou willen steunen, overtuigd van de hooge waarde, die goed onderwijs heeft voor arm on rijk in de gemeente, die inziet dat goed onderwijs niet geëischt kan worden, waai de belooning ontoereikend is, zon zijnen medeleden kun nen toeroepen »Weegt de verschillende gemeente-belan gen tegen elkander en mocht het zijn, dat de schaal van het lager onderwijs doorslaat, plaats dan de guldens en rijksdaalders zóó, dat er ook een financiëele doorslag is." X. Aan de Redactie van de Alkmaarsche Courant. M. H. Zoudt U in uw rubriek .Gemeentelijke huishouding'', indien deze niet voor goed verdwenen is, nog plaats kunnen vinden voor den volgenden rebus »Naar welk systeem worden tegenwoordig de ingezete nen van Alkmaar geregeerd (geëxploiteerd) en hunne belangen genegeerd?'' Vóór mij heb ik de bewijzen, dat iemand die vroeger f 1,rioolbelasting betaalde, zonder eenige uitbreiding van eigendom, thans f 18,betaalt, dat iemand, die vroeger voor gebruik van water en wal f 3 betaalde, thans door de havengelden het twintigvond en meer betaalt terwijl de straatbelasting dreigend nadert. Een fiscaal vernuft schijnt dus wel uit Alkmaar's débacle van '95 ontsproten, maar waar is nu het handels- en industrieel vernuft, noodig, om het product van het fiscaal genie, niet te verknoeien, doch nuttig aan te wenden Vóór een paar jaar kreeg Alkmaar voor eenige duizen den zijn miniatuur Rijn-Merwedekanaal tnsschen Heilooër poort en Groot Noordholl. kanaal, met bruggelden en beweegbaar vaste brng, benevens en passant een gedempt Damrak aan het eind van do Laat (gelukkig voorloopig nog zonder Beursgebouw), en nu zoowaar wordt in de werkelijk onsterfelijko Kamer van koophandel en fabrieken, in a)lo ernst gesproken yan een echte Alkmaarsche Noor der Handelskade (zonder golfbreker gelukkig) op een plaats waar geen enkel opslag- of handelsterrein gelegen is, en waar slechts enkele keeren in het jaar eenige vaartuigen laden en lqissen, en dat, terwijl het afgesneden kauaalvak zoo langzamerhand geheel toevallig gedempt wordt, oipdat men geen raad weet met den afval van de gemeentereiniging, terwijl ern open riool in den vorm van een vervuilde gracht achter langs gasthuis, weeshuis en jongensgesticht ongedempt blijft. Zou men, alvorens voor f 11,000 een onnoodige Noorder Handelskade langs de Kanaalkade te maken, met het door nieuwe belastingen gevonden geld niet iets noodigers en nuttigers knnnen doen. Misschien leert de statistiek der havenbelasting, waarvoor het fiuantieel vernuft zeker wel zal zorgen, hoe ongemotiveerd de aitgaaf van dui zenden is, jvaar honderden voldoende zijn. Brand meelfabriek. Naar men mededeelt, zijn bij den brand in de Alk maarsche Stoom meel fabriek de volgende assurantie-maat schappijen betrokken, voor zoover de hoofdgebouwen met, de daarin aanwezige goederen betreftelke maatschappij voor het achter den naam der maatschappij vermeld bedrag Prenssiscbe National f 100,000 Holl. Brand- en Levens- verz. Sociëteit f 48,000Providentia f 30,000Excess t 24,000Salamander f 17,500Pboenix (Londen) f 17000; Thnringia (Erfnrt) f 13,500; Brand-Mij. (Am- sterd.) f 12,000Northern f 12,000Ned. Ind. Zee- en Brand-Ass.-Mij. f 10,300 Royal Exchange f 8000Com mercial Union f 7500 Verzekering Mij. Bato f 7500 Ned. Lloyd f 6000Kent f 6000Renniona Adriatica di Sicurta f 6000 Bayerische Hyp. u. Wecbselb. Mnnehen f 6000; Oosterling f 5000; West deutsche f 5000, Brand- waarb.-Mij. f 5000 Alliance f 4000 Insulinde f 4000 Oostbroek f 3500; O.-I. Zee en Brand-Ass. Mij. f3000; Rheinland f 3000Mercurius f 3000Vesta f 3000 Flevo f 3000Ned. Verz. Mij. tegen Brandsch. f 3000 Ned. Brand-Ass.-Mij. f 3000; De Amstel f2500; Schie dam f 2000; Onderl. Ned. Brandw. Mij. f 2000; Nij- meegsche Brandw. Mij. f 2000; Verzekering-Vennootscb. f 2000 Javasche Brand Ass.-Mij. f 2000 Noord-, Zuid- Holl. en Zeeuwsche f 2000Gnardian f 1500 Amsterd. Brand-Ass.-Mij f 1000 Sumatra f 1000. Totaal op de hoofdgebouwen met voorradige goederen f 397,800, waarvan circa f 120,000 op de goederen. Van de ongeschonden ruïne, dns voordat van gemeente wege gedeelten uit veiligheidsredenen waren omvergehaald, werd door den heer C. If. Steensel van der Aa alhier eene fotografische opname gedaan van 40 X 50, die zeer scherp den indrnkwekkenden bouwval weergeeft. Door van het eerst verkregen negatief weder een foto grafische opname te doen verkreeg bedoelde heer eene opname, die geacht kan worden den aanblik bij nacht terug te geven. Deze heeft hij zoo beschilderd, dat hij daarmeê een fantastisch moment van den brand bedoelt weer te geven. Voor het raam van gezegden fotograaf uitgestald zjjnde, kan men zich gemakkelijk overtuigen in hoeverre deze poging is gelukt. Cadettenschool, De navermelde cadetten, die, alvorens te kunnen overgaan in het hoogste Studiejaar, in enkele vakken nog examen moesten afleggen, hebben aan dat nader examen voldaan, t.w. voer den dienst hier te lande; Oetgens van Waveron Panoras ClifiordAlting van Geusau, Baron Oreutz, Mensing, De Waal, Van der Man- dele, Apol en Hasselman; voor den dienst in O.-I.: Van Resteren, De Jonge van der Halen, Fransen, De Ridder, Scheurleer, Linden, Van Driest, Brevet, Van Eek, Hul- stijn, Knoote, Snel, Roelants, Mejjer eu Sonstral. 4 Cadetten werden afgewezen en zullen andermaal de lessen van het le studiejaar moeten volgen. Badhuis Witte Bruis. In de week van 18 Sept. tot 25 Sept. zijn in het badhuis van het »Witte Kruis" genomen 31 kuip baden, 79 regenbaden le klas, 142 regenbaden 2e klas totaal 252 baden. De heer ds. A. M. A. Keijndcrs, pred. bij de rem. geref. gemeente alhier, is beroepen te Groningen Huishoud- en Industrieschool. (Per telegram.) Op de begrooting voor binueulandsche zaken wordt voor do Alkmaarsche Hnishond en Industrieschool eene subsidie van f 3500 voorgesteld. Zitting van 27 Sept. 1898. N. S., Heiloo, en C. K., Helder, diefstal, de le 10 maanden gev., de 2e 2 jaar en 6 maanden gev. H. H., Heiloo, beleediging van een ambtenaar, f 5 boete, subs. 3 dagen hecht. D. v. W., als boven, wederspannigheid, 14 dagen gev. C. R., Helder, verduistering, 3 maanden gev. K. L., C. W. on K. A., Wogmeer, diefstal, ieder 14 dagen gev. W. B., Wognum, beleediging, f 4 boete, subs. 2 dagen hecht. J. G. d. B. en J. V., Hoorn oponbare schennis der eerbaarheid, ieder 14 dagen gev. J. W., Opmeer, ontuchtige handeling met een beest ;n het openbaar, 1 maand gev. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Aikmaar brengtop grond van artikel 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het kwartaalsch kohier der personeele belasting no. 5 dienstjaar 1898 op 24 September 1898 door den Directeur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ont vanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. Alkmaar, den 24 Sept. 1898. GETROUWD. 25 Sept. Jurrianus Johannes Meijer en Johanna Mar- garetha Keijsper. Machiel Antonie Ramselaar en Sara Margaretha de Mnnk. GEBOREN. 24 Sept. Emma Constance d. van Mr. Willem Henric van Nes van Meerkerk en Hermine Borghardina Isabelle Wilhelmine Charlotte Roijer. 25 Catharina Elisabeth d. van Simon Jonker en Elisabeth Winder. Cornelis Wonter z. van Tennis Smit en Maartje Oostwouder. OVERLEDEN. 18 Sept. Jan, z. van Bartbolomeus Huiberts en Leentje Jansen, 2 m., overleden te Woerden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3