De „Gloria Scott." No. 118. Honderdste jaargang. 1898. WOENSDAG Telefoonnummer 3. 5 OCTOBER. Onbestelbare Brieven, Amsterdamsche Brieven. FEUILLETON. Kostelooze bezichtiging y. onvermogenden, Crevonden Uoor werpen. A. C0NAN D0YLE. ALRHAARSCHE COÏ RANT. Deze Courant wordt DInsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,§0 5 franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. op Zondag 9 October, 's namiddags van 13 uur, waarvoor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter verga dering der Commissie op Oonderdag 6 October, 's namiddags van 23 uur, ten Stadshuize. Aan en voor kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangskaarten afgegeven. Het Museum is voorts te bezichtigen iederen MAAN DAG en VRIJDAG, van 's namiddags 13 uur, tegen betaling van 35 ets. de persoon. Te bevragen aan het bnrean van politie op werkdagen, des morgens tusschen 9 en 12 uur Een streng zwart garen, een portret, een band van een kinderwagen, een nickelen horlogeketting, een kin derzak met 5 cent, een nickelen horloge met ketting, een tafelkleedje, een sportriem, een gele hond, 4 zak meel, 2 zak aardappelen. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 30 Sept. 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. verzonden gedurende de le helft der maand Sept. van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders H. J. Hessing, Amsterdam; mej. G. Goes, 's-Gravenhage; C. Poland, Haarlem; Ch. B. Linsehoten, Rotterdam. Briefkaarten: J. Klok, Edam; J. Rotteveel, 's-Gravenhage. XXXIV. Onze gemeenteraad heeft Woensdag jl. voor een moeilijk geval gestaan. Er was ingekomen een verzoek om een jaarlijksch subsidie van f 5000 van de Vereeniging voor spraak- gebrekkige en achterlijke kinderen, die daar'' voor op zich wilde nemen het stichten van een afzon' derlijke school aanvaakelijk voor 60 leerlingen. Op verschillende plaatsen in het buitenland bestaan derge lijke inrichtingen en daarmee worden prachtige resul taten verkregen. Achterlijke kinderen toch zijn al mee van de beklagenswaardigste schepselen, die men zich in de schoolwereld denken kan. Vooreerst voor zichzelf, want 't werkt doodend op de energie als zij zien, dat ondanks de inspanning van hunne beste krachten hunne klas-genooten hen altijd weer voorbijstreven wie het DOOR 3) Nachten achtereen hoorde ik hem zijn kamer op en neer stappen en toen hij weer een weinig op streek kwam, viel de doodelijke slag.'' »En hoe vraagde ik nieuwsgierig. »Op een buitengewone wijze. Gisterenavond kwam er een brief voor mijn vader met het postmerk Fording bridge. Mijn vader las hem. sloeg zich met de beide vuisten voor 't hoofd en begon in kleine kringen de kamer rond te loopen als iemand die zinneloos is ge worden. Toen ik hem, naar de sofa had geleid, waren zijn mond en oogleden aan een zijde geheel vertrok ken en nu zag ik dat hij een beroerte had. Dr. Ford ham kwam terstond en wij brachten mijn vader naar bedmaar hij was geheel verlamdhij is nog niet weer tot bewustzijn teruggekeerd en ik betwijfel het, of wij hem nog in leven zullen vinden.'' »Gij doet mij schrikken, Trevor 1''riep ik uit, »wat kan er in dien brief gestaan hebben, om zoo vreeselijke ge volgen na zich te slepen Niets. Dat is juist het onverklaarbare. Hot bericht was onbegrijpelijk en alledaagsch. Ach, mijn God, het is zoo als ik vreesde." Wij kwamen op dit oogenblik juist een bocht van de oprijlaan om en in het schemerend avondlicht zagen wij dat al de luiken van het huis waren gesloten Toen wij de deur naderden, trok het gelaat van mijn vriend van smart samen er kwam iemand in het zwart naar buiten. Wanneer is hij gestorven, dokter?" vroeg Trevor »Bijna onmiddellijk nadat gij vertrokken waart." Heeft hij zijn bewustzijn nog teruggekregen »Een oogenblik voor zijn dood." »Heeft hij eenige boodschap voor mij achtergelaten Alleen die, dat zijn papieren zich bevinden in de achterste lade van het Japansch kabinet." eene jaar nog een klasse lager zat, is na twee jaar hun alweer een klasse vooruit. Ten andere zijn zij een groot struikelblok voor de meer intelligente kinderen, want de toegewijde onderwijzer zal aan hen bjjzonder veel tijd be steden, die anders aan de overigen ten goede kwam. Om beide redenen behooren zij feitelijk niet op een gewone school thuis hun geestelijk belang brengt mede een opvoeding onder hunsgelijken. Deze overwegingen waren 't, die ook bij B. en W. zwaar hadden gegolden en zelfs bij den Wethouder voor Onderwijs, den heer Van Hall* zoozeer, dat hij meende aan de Vereeniging, die zich het lot dezer misdeelden wilde aantrekken, te moeten toestaan wat zjj vroeg. Zijne ambtgenooten, hoezeer in principe op zijn hand, meenden evenwel, dat men aan de belangen van een en kelen groep niet die van de geheele belasting-betalende burgerij mocht teD offer brengen. De fiscus stelt nu al zoo zware eischen, dat veel, waarvan de uitvoering wenschelijk was, ongedaan moet blijven en althans geen zaken mogen worden geëntameerd, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Wanneer men heden in de bres springt voor de achterlijke kindereD, waarom zal men dan morgen de lijders aan besmettelijke ziektende blinden en de stommen ongeholpen laten staan Als eenmaal de deur op een kier wordt gezet, willen er zoo- velen naar binnen dringen, dat de opening al grooter wordt. Op grond van deze consideraties adviseerde dan ook de meerderheid van B. en W. om afwijzend te beschikken op het adres. Toch wilde ook zij toonen, dat zij zich van het groote belang der zaak volkomen bewust was en daarom had zij zich bereid verklaard voor elk onver mogend kind van een openbare of bijzondere school, dat de inrichting zou bezoeken, een schoolgeld te betalen, een som van f 40.'sjaars, d. i. f 10.meer dan een kind kost, dat de openbare lagere school bezoekt. De vereeniging kon deze toegestoken hand ejhter niet aan nemen, want bij zoo weinig steun achtte zij zich niet verantwoord, de zaak op touw te zetten. Van de loffelijke voornemens zou derhalve niets ko men De Raad deinsde er voor terug om daartoe mede te werken. De financieele bezwaren werden ook wel er kend, maar aan den anderen kant was men van oor deel, dat een groote gemeenschap zich niet door zuinig heid mag onttrekken aan plichten, die de humaniteit voorschrijft. Al kostte 't dan ook veel geld, toch was er een sterke drang om dezen sprong in hot duister te wagen. Hoezeer Dr. Blooker daarvoor ook waarschuwde, den achterlijken kinderen wilde men de kans om tot menschen te worden opgeleid, die zelf in hnn onderhoud kannen voorzien, niet laten ontgaan en met een flinke meerderheid werd besloten aan de Vereeniging de ge vraagde f 5000 toe te staan. De Amsterdamsche Raad overtrof zich zelf daarmee in kloekheid van besluiten Mijn vriend ging met den dokter in de sterfkamer, terwijl ik in de studeerkamer bleef, en over de zaak peinsde in een hoogst sombere stemming. Wat was het verleden van dezen nu gestorven Trevor? Vuist vechter, zwerver en goudgraverhoe was hij in de macht van dezen zeeman met zijn terugstootend ge zicht geraakt? Waarom ook viel hij in zwijm bij eene toespeling op de half uitgewischte letters op zijn arm en stierf hij van schrik, toen hij een brief uit For- dingbridge ontving Het schoot mij te binnen, dat Fordingbridge in Hampshire ligt en dat die Mr Beddoes, naar wien de zeeman zich wilde begeven, waarschijnlijk ook om hem af te persen volgens diens zeggen eveneens in Hampshire woonde. De brief moest dus wezen of van Hudson, den zeeman, en de mededeeling behelzen, dat hij het misdadig geheim, dat waarschijnlijk bestond had verraden of var Beddoes, en in dit geval een oud kameraad waarschu wen, dat zulk een verraad dreigde. Zoo verscheen de zaak duidelijk genoeg. Maar hoe kon dan de brief onbegrijpelijk en alledaagsch wezen, zooals de zoon zeide. Hij moest den brief ongetwijfeld verkeerd ge lezen hebben. Mocht dit zoo zijn, dan was het een van die vernuftige geheime brieven, die een zekere zaak noemen en een andere zaak bedoelen. Ik moest dien brief lezen. Werd daarin iets verborgen, dan vertrouwde ik, dit wel aan 't licht te zullen brengen Zoo zat ik bijna een uur in 't halfduister over de zaak na te denken, toen een dienstmeisje de lamp binnenbracht. Onmiddellijk na haar kwam mijn vriend Trevor, nu tot bedaren gekomen, maar nog bleek met deze zelfde papieren in de hand, die thans op mijn knie liggen uitgespreid. Hrj ging tegenover mij zitten, schoof de lamp naar een hoek van de tafel en reikte mij een kort briefje toe, zooals gij ziet, op grijs papier ge- »schreven»Het, tot heden, vrije en rijke leven der »poeliers is voor goed uit. Jachtopziener Hudson van »Londen heeft maatregelen getroffen alles aange- »nomen wat verteld wordt die vlucht en grondwild »voor immer tegen het ongeoorloofde scroopers leven »zullen beschermen." »Ik durf gerust zeggen, dat ik even verbijsterd keek als gij zooeven, toen ik dit briefje voor de eerste maal las. Nu herlas ik het nauwkeurig het was blijkbaar Immers, ditmaal zou er alle aanleiding zijn geweest om eerst nog eens bij deskundigen wat meer licht op te steken. Men had dan kannen informeeren, hoeveel ach terlijke kinderen er ongeveer te Amsterdam zijn en of de zestig plaatsen wel voldoende znllen wezen. Ook had men in algemeene omtrekken kannen vaststellen, wat onder een achterlijk kind wordt verstaan, opdat met eenige zekerheid kon worden gezegd, wie onder het be reik der nieuwe gunstige bepalingen zullen vallen. Als nu binnenkort blijkt, dat er driemaal zooveel kinderen zijn dan er ruimte is in de nieuwe stichting, zal dan dezelfde Raad de vrijmoedigheid kunnen vinden om ook voor de andere twee derden uitgaveD aan de gemeentekas op te leggen Uit een philanthropisch oogpunt is de gedane stap natuurlijk onberispelijk, maar ondoordachte liefdadigheid wordt een onrecht tegenover anderen, die ongeholpen blijven. Philanthropic met de Nïeilerlandsclie Opera is 't, helaas, zoover gekomen, dat ook zij daarop een beroep heeft moeten doen. De kunst-instelling, aan wier hoofd thans naa9t den heer van der Linden de zoon van wijlen den bekenden blinden professor Loman staat, heeft zware dagen moeten doorworstelen. Bij de opening van het seizoen waren de Amsterdammers nog zoo verzadigd van het vele uitgaan tijdens de Kroningsfeesten, dat zij naar geen enkele publieke vermakelijkheid waren te lokken en aller minst naar een schouwburg, waar 't bij de hooge tem peratuur van het begin van September verre van frisch was. Toen eindelijk het kwik wat begon te dalen en ook de uitgaanslnst weer meer naar het normale peil neigde, kwam ziekte van de hoofdpersonen tot tweemaal toe een voorstelling onmogelijk maken. Voor het eerst was men nog wel door een waarborgfonds tegen alle eventnaliteiten gewapend, maar tegen dergelijken ramp spoed was men toch niet opgewassen. Nog geen veertien dagen was men aan den gang, of van het geheels fonds, ten bedrage van f 10.000, was zoo goed als niets meer over. Dat waren moeilijke dagen voor de directie en onder den druk der omstandigheden besloot zij nog een uiterste poging te doen om het zinkeude schip te redden. Op zichzelf behaalde zij de overwinning om naar Orelio te gaan, den geliefden zanger, dien zij niet opnieuw had geëngageerd wegens een hom door den heer van der Linden aangedaan proces en hem verzocht zij gastvoor- stellingen te geven, waaraan door Orelio gereedelijk is voldaan. Voorts zocht zij er haar heil in om aan het publiek openhartig den desolaten toestand bloot te leggen een nieuwe knak van eigen eerzucht. Het loon daarvoor is niet uitgebleven. De muziek- vrienden werden als bet ware uit een dommel wakker geschud en hun werd 't duidelijk, dat spoedige hulp dubbele waarde had. Zoowel te Amsterdam als te Utrecht en Rotterdam zijn zij in veel grooter aantal naar de opvoeringen getogen, waardoor voor het eerst in dit zooals ik had gedacht, er moest in deze vreemde combinatie van woorden nog een andere beteekenis verscholen liggen. Of kon het zijn, dan te voren de beteekenis van uitdrukkingen als »vlucht wild" en »stroopers leven" was vastgesteld. Zulk eene meening leek mij vrij willekeurig en kon uit niets worden af geleid. Voorloopig was ik dus niet geneigd te gelooven, dat dit het geval was en de aanwezigheid van het woord »Hudson" scheen aan te toonen dat het onder werp van het bericht was zooals ik had vermoed en dat het eer van Beddoes dan van den zeeman kwam. Ik probeerde door van achter naar voren te lezen de beteekenis te vinden, maar de samenvoeging »wild, groot en vlucht" was niet zeer bemoedigend. Toen beproefde ik het om het andere woord, doch ook nu kreeg ik nog geen licht uit»Het heden en leven." Op datzelfde oogenblik evenwel had ik den sleutel van het raadsel in handen en zag, ik, dat, beginnende met het eerste woord en telkens twee woorden over slaande, ik een bericht kreeg, wel in staat den ouden Trevor tot wanhoop te brengen. De waarschuwing, zooals ik ze nu aan mijn vriend vo.rlas, was kort en duidelijk en luidde »Het vrije leven is uit. Hudson heeft alles verteld. Vlucht voor het leven." Victor Trevor sloeg zijn bevende handen voor 't ge zicht. »Dat zal het beteekenen", zeide hij. >Dat is erger dan de dood; want het beteekent eveneens schande, maar wat beteekenen nu de andere woorden »Die hebben niets met het eigenlijk bericht temaken; maar ze zonden toch voor ons van veel belang kunnen ziju, als wij geen ander middel hadden, om den afzender te ontdekken. Hij is begonnen te schrijvenHet.... vrije leven is.... uit. Later heeft hij om zich aan het vooraf bepaalde cijfer te houden, maar woorden ingelascht. Natuurlijk bezigde hij de eerste en de beste woorden die hem in de gedachten kwamen en daar er zooveel bij zijndie betrekking hebben op de jacht kunt gij er verzekerd van zijn, dat hij èf een hartstoch telijk jager is öf iemand die veel doet aan het opkoopen van wild. Kent gij dien mijnheer Beddoes »'Nu gij er over spreektherinner ik mij dat mijn arme vader eiken herfst door hem werd uitgenoodigd aan een jachtpartij op zijn privaat jachtterrein deel te nemen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1