Buitenland. Nederland. Een groot geluk isdat de vertegenwoordiger van Reuter te Amsterdam de zaak met groot beleid heeft behandeld. Het gevaar bestond, dat het op zichzelf meer belachelijke dan ernstige feit in de bnitenlandsche pers zou worden opgeblazen tot een aanslag en daarvoor heeft hij gewaakt door het bericht in zoo kalm mogelijke bewoordingen ter kennis van de wereldpers te brengen. Toch zullen er wel speciale telegrammen in de bniten landsche bladen komen, die nu wraak, zullen nemen over het onlangs zoo krachtig en afdoend tegengesproken bericht, als zou te Soestdijkeen aanslag zijn gepleegd op de Koninginnen, maar dat valsche alarm zal, naar ver wacht mag worden na het correcte gedrag van Reuter wel spoedig zijn natuurlijken dood sterven. Dit is wel het voornaamste Amsterdamsche nieuws, dat de afgeloopen week ons bracht. Daarnevens is echter, nu wij weer in het volle seizoen der vergaderingen zijn, veel meer voorgevallen. Met het oog op de ons ter be schikking gestelde ruimte zullen wij daarover echter maar zwijgen en alleen nog met een enkel woord mel ding maken van het droeve verscheiden van een zeer ge acht onderwijs-man, den heer Haverkamp. Vele jaren achtereen is hij hoofd eener scnool geweest, waar hij zich bij zijn personeel zeer populair wist te maken. Ook daar buiten was hij echter een gaarne geziene verschijning, met name in zangerskringen, waarvoor hij veel heeft ge daan, getuige zijn eere-lidmaatschap van de mannen-zang- vereenigingen »Amicitiae" en »Kunst na Arbeid Een zijner laatste werken is geweest het bekende Kronings lied, waarvoor de heer Scholten de muziek schreef en dat bekroond werd in den wedstrijd van de Vereeniging tot verbetering van den Volkszang Hoezeer onbewust heeft deze goed geslaagde arbeid hem veel leed berokkend' Van den zomer logeerde Haverkamp te Apeldoorn, waar hij een ongeluk had met een rijtuig dat hem een ziekte bezorgde. Daarvan hersteld was zijn groote illusie, dat bem een onderscheiding te beurt zou vallen voor zijn Kroningslied en werkelijk moet daarop uitzicht bestaan hebben. Des te grooter was zijne teleurstelling, toen bij den milden decoratie-regen wel zijn collega Hinse werd geridderd, maar hij zelf werd gepasseerd. Die ontgooche ling is de vroeger toch zoo eenvoudige Haverkamp niet te boven gekomen het werd bij hem een idéé fixe, dat hij onrechtvaardig was behandeld en met zijn levens lust was 't gedaan. Hij is gaan mokken en nu is het treurige einde gekomen. Op deD dag vóór zijn dood werd hem toegezonden een portret van de Koningin met eigen handige onderteekening, maar toen was het te laat de groote deceptie had de levensdraden gebroken. Toch zal zijn nagedachtenis door vele Amsterdammers in vrien delijk aandenken worden gehoudenwant in het beste zijner dagen heeft hij verschillende cantates gedichtdie niet den stempel der vergankelijkheid dragen. Onze gemeenteraad staat deze week voor het doorwor stelen der begrooting. Vele dag- en avond-zittingen zul len daarmee gemoeid zijn, want allerlei adressen zullen bij de afzonderlijke posten in behandeling komen. Ver moedelijk zal ook wel de financieele toestand der gemeente ter sprake komen, een weinig opwekkend onderwerp, dat ieder jaar tot somberder beschouwingen aanleiding geeft. In onzen volgenden brief zullen wij daarop waarschijnlijk nog wel terugkomen. EK6KLA91D. In de stemming jegens Frankrijk is in de laatste dagen een wijziging ten goede gekomen. Niet dat de Regeering er een oogenblik aan denkt, haren eisch (ontruiming van Fashoda) te laten varen, maar er bestaat alle hoop, dat zij Frankrijk de gelegenheid zal bieden den vlag te strijken, zonder zich te vernederen, en wellicht zal zij, een voor Fransche Congo zoozeer ge- wenschte haven, aan den Boven Nijl, in ruil voor Fashoda afstaan. Het blijkt thans dat de onrustbarende berichten van wederzijdsche mobilisatie uit de lucht gegrepen waren. Een leuter-telegram uit London meldt: »Er bestaat weinig of geen bezorgdheid dat de Fashoda- quaestie een ernstig verloop zal hebben, zooals ton deze de pers schijnt te vreezen. Officieel wordt bekend gemaakt, dat in de marine-dépots geen buitengewone werkzaamheden plaats hebben." gij kunt ze niet bij een lamp aansteken, zonder den kop te blakeren. En die blakering vertoont zich uit sluitend op de rechterzijde van de pijp. Hieruit maak ik de gevolgtrekking, dat hij linksch is. Gij kunt uw eigen pijp tegen de vlam houden. Gij moogt het een enkelen keer anders doen, maar niet geregeld. Maar hij heeft altijd zijn pijp zoo gehouden. Daarbij heeft hij het barnsteen doorgebeten. Men moet een krachtig gespierd man wezen en met goede tanden, om zoo iets te doen. Doch als ik mij niet vergis, hoor ik hem daar op de trap en zullen we een belangrijker voor werp dan deze pijp te bestudeeren krijgen.'' Een oogenbiik later werd de deur geopend en trad een lange jonge man de kamer binnen. Hij was zeer fatsoenlijk gekleed in een donkergrijs costuum en droeg een bruinen phantasiehoed in de hand. Ik schatte zijn leeftijd op 30 jaren, ofschoon hij werkelijk eenige jaren meer telde. »Ik vraag u excuuszeide hij. »Ik geloofdat ik geklopt moest hebben. De zaak is eigenlijk, dat ik een beetje in de war ben, en daaraan moet u alles toeschrijven." Hij streek zich met de hand over het voorhoofd als iemand, die half verbijsterd is en liet zich toen op een stoel neervallen. »Ik zie, dat ge in geen twee nachten geslapen hebt," zeide Holmes. »Dat brengt iemands zenuwen meer van streek dan hard werken, en zelfs meer dan uitgaan en pleizier maken. Mag ik u vragen, waarmede ik u van dienst kan zijn >Ik heb uw raad noodig, mijnheer. Ik weet niet wat ik moet aanvangenmijn gehoele leven schijnt verwoest te zijn." »Gij wenscht mij als detective te raadplegen »Dat niet alleen. Ik wensch uw oordeel te vernemen als dat van een verstandig man, als een man van de wereld. Ik wensch te weten, wat ik nu in de eerste plaats moet doen. Ik hoop bij God, dat gij het mij kunt zeggen." Hij sprak in scherpe, kort uitgestooten klanken, en Toch zal de Fransche regeering wèl doen uitermate voorzichtig te zijn, want het Engelsche volk is over de zaak verbitterd, de groote pers en verscheidene staats lieden van naam laten zich zeer heftig tegen Frankrijk uit en het gevolg zoude kunnen zijn, dat de Engelsche Regeering ten slotte niet sterk genoeg bleek te zijn zich tegen den algemeenen stroom te kanten of ook al was zij dit wèl, een of ander incident zeer ernstige gevol gen na zich sleepte. FRANKRIJK. De tegenstanders der herziening zijn voornemens, onder leiding van den bekenden on ruststoker Deroulède bij gelegenheid der opening der Kamerzitting een groote betooging tegen het ministerie te houden. De »Ligue anti-sémite" heeft een oproeping doen aan plakken aan alle Franschen, waarin gezegd wordt dat de Joden, die meester zijn van het fortuin, in Frankrijk de nationale verdediging in gevaar kunnen brengen en verantwoordelijk zijn voor de economische crisis, een beroep willen doen op het buitenland. Bovendien willen zij den burger-oorlog doen uitbreken in Frankrijk. «Daartegen moet handelend worden opgetredenwij moeten de Algerijnen navolgen, die weldra van hen zullen bevrijd zijn. «Dat Dinsdag om het Palais Bourbon de kreten weer klinken Leve FrankrijkWeg met de JodenLeve het leger Weg met de verraders Brisson, die volgens de «Aurore," volstrekt niet voornemens is af te treden, wachten moeielijke dagendoch de meeste bladen gelooven, dat hij over een betrekkelijk groote meerderheid zal beschikken, wijl menig oppositie-lid in dit geval het ministerie zal steu nen, welks val wellicht het einde der republiek en de aanvang der sabel-regeering zoude zijn. Het rapport van Marchand, dat kapt. Baratier uit Kaïro heeft geseind, bevat nog niet het slot, de ontmoe ting met Kitchener-pacha en den toestand, waarin Mar chand zich thans bevindt. Over deze punten zal Bara tier de regeering persoonlijk inlichten. Hij wordt Don derdag te Parijs verwacht. Merkwaardig is het, dat dezelfde boot van de «Messageries maritimes'' zoowel Kitchener-pacha als Baratier aan boord heeft. OOSTRNRIJK-HONGARIJE. Geheel onver wacht is te Weenen de pest uitgebroken en heeft eenige slachtoffers gemaakt onder het personeel der kliniek. Vermoedelijk is een, overigens zeer vertrouwd, bediende onvoorzichtig geweest met de behandeling der met smet stof ingeënte dieren, die voor bacteriologische onderzoe kingen ter beschikking der doctoren gehouden werden. De man zelf is het eerst overleden, spoedig werden een paar verpleegsters eveneens slachtoffers der ontzettende ziekte, terwijl volgens de laatste berichten ook een docter, die aan de kliniek verbonden was, aan de pest ge storven is. Er worden strenge maatregelen genomen om de ver breiding der ziekte tegen te gaan. TRANSVAAE. De laatste telegram omtrent den Kaffer-opstand luidt: De Magato-kaffers werden door de Boeren teruggeslagen, die hen naar do bergen ver joegen. Een groot aantal Kaffers werd gedood. De ar tillerie werd met goeden uitslag aangewend. DeTrans- vaalsche troepen leden geen verliezen. TURKIJE. De troepen hebben Kanea verlaten. Wel waren de schepen waarmede zij moesten worden overgebracht, nog niet aanwezig, maar ze zijn aan boord gebracht van een paar Turksche oorlogsschependie twee jaren in de baai hebben gelegen. Te Kandia daar entegen is een transportschip aangekomen, dat reeds sol daten aan boord had en er in de haven nog 370 bij heeft ingenomen. De soldaten hebben toen zij uit het cordon terugtrokken, wel gedreigd, dat zij hunne ka zernes eerst in brand zonden steken, maar er is niets gebeurd. A T J E H. »Den 19en en 20en dezer veel tegenstand ondervonden in Matang-Koh. Twee officieren en vier militaire beneden dien rang werden ongevaarlijk gewond. Vijand had een totaal van 61 dooden. Tengkoe Tjihik het scheen mij toe, dat het spreken hem zeer moei lijk viel en zijn wil zijn neigingen voor een oogen blik beheerschte. »Het is een zeer kiesche zaak," zeide hij. »Men spreekt niet gaarne met een vreemde over zijn hui selijke aangelegenheden. Het schijnt vreeselijk te spreken over het gedrag van zijn vrouw met twee mannen, die ik vroeger nooit gezien heb. Het is ver schrikkelijk dat te moeten doen. Maar ik moet mijn beproeving tot het eind dragen en moet raad hebben." Waarde heer Grant Munro," begon Holmes. Onze bezoeker sprong overeind. »Hoe kent gij mij V' riep hij uit. «Indien gij uw incognito wenscht te bewaren zeide Holmes glimlachend «moet ik u raden uw naam niet meer op de voering van uw hoed te merken of anders den bol naar den persoon met wien gij spreekttoe te keeren. Ik wilde u zeggen dat mijn vriend en ik in deze kamer naar menige vreemde geheimzinnige geschiedenis hebben geluisterd en dat wij het geluk hadden aan menig verstoord gemoed den vrede terug te geven. Ik vertrouw, dat wij evenveel voor u kunnen doen. Mag ik u verzoeken daar de tijd wel eens zeer kostbaar kon blijken te zijn mij onmiddellijk de feiten van uw ge schiedenis mede te deelen Onze bezoeker streek weer met de hand over zjjn voor hoofd alsof hij dit verzoek erg hard vond. Uit ieder gebaar en uitdrukking kon ik opmakendat hij een voorzichtig bedaard man wasmet ietwat fier karakter, meer geneigd zijn leed te verbergen dan het te open baren. Na een paar seconden het stilzwijgen bewaard te hebben maakte hij plotseling een woest gebaar met de gesloten vuist, als iemand die een vast besluit laat varen en begon het volgende verhaal »Ik ben sedert drie jaren getrouwd. Gedurende dien tijd hebben mijne vrouw en ik elkaar zoo lief gehad en leefden wij zoo gelukkig als een gehuwd paar ooit te voren. Wij hadden nooit eenig geschil, noch in woorden noch in daden. En nu sinds Maandag is er plotseling Gedong en de beruchte Toekoe Baroet sneuvelden in het gevecht van den 15 dezer. Aan het Handelsblad werd het volgende geseind: In Kerti heeft de legertrein herhaalde klewangaanvallen te verduren gehad, waarbij 30 dwangarbeiders zijn gewond. De vijand had 39 dooden. Onzerzijds werden de luitenants Van Bakel en Luchsinger licht gewond. De tocht naar Samalangan is opgegeven. Provinciale Staten van Noordholland. Voor de uitvoering van buitengewone werken wordt eene eerste suppletoire begrooting voorgesteld van f 15.143.30. Verder deelen Ged. Staten aan Prov. Staten mede dat de Holl. Spoor zich tegenover het comité voor den spoorweg (stoomtramweg) VolendamEdamKwadijk bereid heeft verklaard dien aan te leggen. De minister van waterstaat wil voor deze lijn 30 pCt. in de kosten van aanleg, tot hoogstens f 72,000 beschikbaar stellen, wanneer de Holl. Spoor zich ook tegenover den Staat wil verbinden en Prov. Staten en het gemeentebestuur van Edam hunne bijdrage handhaven. Ged. Staten stellen dienovereenkomstig vooronder de reeds vroeger bepaalde voorwaarden omtrent aanslui ting aan den spoorweg te Kwadijk en spoorwijdte aan de Holl. Spoor, voor genoemde lijn een renteloos voor schot te verleenen van 30 pCt. der aanlegkosten, tot hoogstens f 72000 o.a., met bepaling, dat de weg voor den 1 October 1902 moet zijn gebouwd en in exploitatie gebracht, zoodanig dat, behalve des Zondags, minstens 4 treinen heen en terug rijden. De Boterwet. Het dagelijksch bestuur van het Ned. Landbouw- comité, overtuigd, dat, welke oorzaken ook aanleiding hebben gegeven tot vertraging, een wetsontwerp betref fende wijziging der boterwet niet langer mag uitblijven en dat met alle kracht bij de regeering dient te worden aangedrongen om de indiening daarvan te bespoedigen, heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met dringend verzoek a. de indiening van een ontwerp-boterwet, in den zin als in het tot het college door het Landbouwcomité ge richt adres van 20 Februari 1897 werd gevraagd, bij de Regeering te willen bevorderen met de aan de vergade ring ten dienste staande middelen b. na de indiening van het ontwerp de behandeling er van zooveel mogelijk te willen bespoedigen. Zaandam. Door het departement «Zaandam" der Maatschappij »Tot Nut van 't Algemeen" is aan J. Bronsdijk alhier een zilveren medaille uitgereikt voor 40jarigen trouwen dienst bij de firma J. Werry thans vertegenwoordigd door Gebroeders Verheyden. Conservator! urn-kwartet. Een telegram uit Berlijn over het concert van het conservatorium-kwartet (J. CramerA. SpoorH. W. Hofmeester J Mossel) maakt van veel succes melding. Het had eene volle zaal. De élite van het publiek waaronder de grootste kunstenaars, o. m. Nikisch, Wirth, BurmesterRuif-Lessmannwaren tegenwoordig. De hollandsche kunstenaars werden herhaaldelijk terugge roepen en aan het slot bij Schumann's Quintet weid luide gejubeld en hoera geroepen. Viermaal moesten de Hollanders voor het voetlicht terugkomen. Alle bladen waren vertegenwoordigd. In de pauze werd door alle kunstenaars aan onze landgenooten hunne opwachting gemaakten spraken zij hunne bewondering uit. Hofberichten. Den 24 vertrokken de Koninginnen, met gevolg, per extra-trein naar Arolsen. Barsingerhorn. De dienst der posterijen zal na opening der tramdienst Wognum Schagen eene belangrijke uitbreiding ondergaan. Het suikerbietenveld in de polders Waard en Groet is nog lang niet ontbloot. Eerst werd het delven door de droogte en tengevolge daarvan ijzerharden grond, zeer bemoeilijktde vorige week kon geen beladen vaar tuig wegens tegenwind de haven verlaten. Ook voor de schippers is dit zeer nadeelig; sommige hebben hier meer dan twee weken gelegen. een slagboom tnsschen ons gerezen en vind ik, dat er iets in het leven en in de gedachten van mijne vrouw is waarvan ik even weinig weetals ware zij eene on bekende vrouw die ik bij toeval door de straat zag loo- pen. Wij zijn van elkander vervreemd en ik wil weten, door wien. «Nu moet ik uw aandacht vooral op een zaak vesti genmijnheer Holmes. Mijne vrouw Effie bemint mij. Daaraan behoeft gij niet te twijfelen. Zij heeft mij lief met geheel haar hart en zielals niemand ooit te voren. Ik weet het ik voel het. Ik behoef daarover niet meer uit te weiden. Een man kan gemakkelijk genoeg weten of een vrouw hem bemint. Maar er bestaat een geheim tnsschen ons en wij konnen nooit weer dezelfde van vroeger voor elkaar wezen zoolang dit gehoim niet is opgehelderd." »Wees zoo vriendelijk, mij meö te deelen wat er ge beurd is," zei Holmes eenigszins ongeduldig. «Ik zal u vertellen wat ik aangaande Effie's geschie denis weet. Toen ik haar vooi de eerste maal ontmoette, was zij weduwe, ofschoon nog zeer jong slechts vijf en twintig jaren. Haar naam was mevrouw Hebron. Op jeugdige leeftijd was zij naar Amerika vertrokken en woonde daar in de stad Atlanta, waar zij den heer Hebron trouwde, die advokaat was en een goede praktijk had. Zij had een kindmaar de gele koorts brak in hevige mate uit en beiden echtgenoot en kind stierven er aan. Ik heb zijn overlijdensacte gezien. Zij kreeg een afkeer van Amerika, kwam in Engeland terug en ves tigde zich met een oude dienstmeid te Pinner in Middle sex. Ik moet nog vermelden dat haar echtgenoot haar goed verzorgd achterliet en dat zij een kapitaal bezat van ongeveer vierduizend vijf honderd pond, hetwelk hij zoo goed belegd heeft dat zij daarvan gemiddeld 7 pCl. trok. Zes maanden later ontmoette ik haarwij kregen elkaar lief en huwden een paar weken daarna. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2