Stadsberichten. Markt- en Beursberichten. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Reclitbank te Alkmaar. Coöperatieve Leenbanken. In Hoorn kwamen den 19 de besturen van elf Coöperatieve Leenbanken bijeen, ten einde te beraad slagen over het toetreden tot de Centrale Vereeniging van Raffeissen-Banken en Landbouw-vereenigingen. De inspeetenr dezer Vereeniging gaf een kort over zicht van de werking dezer Bank gedurende de laatste twee jaren hier te lande. Daaruit bleek o. a., dat de Vereeniging, door den Boerenbond gesticht, aanvankelijk met bezwaren en moeielijkheden aan elke nieuwe zaak verbonden te kampen had, doch zich spoedig in veler belangstelling mocht verheugen, zoodat de stichters en leiders op het denkbeeld kwamen een middenpunt te vormen, waaruit propaganda voor de zaak en omloop van het kapitaal gemakkelijker kon gemaakt worden. Al spoedig kwam men echter tot de overtuiging, dat de grondvester der Banken Raffeisen, de zaak zoo al gemeen mogelijk opgevat wensehte te zien, als een Bond, die alle Landbouw-vereenigingen zou omvatten, Dit is geschied en de Vereeniging hier te lande werkt even als die in Nenwied. Bij de bespreking nu van het voorstel tot de veree niging werd de wensch geuit om oen afzonderlijke (cen trale) Bank voor Noord-Holland op te richten. Dat ver langen of die meening werd in geenen deele aannemelijk geacht. Men zou zoodoende weder op indeeling in pro vinciën komen, en daardoor krachten versnipperen, waar eendrachtig samenwerken hoog noodig is. Ook zouden de kosten alsdan te hoog loopen. Het confessioneel karakter van den Boerenbond was vervolgens onderwerp van langdurig debat. De stelling, dat Vereenigingen. tot den Boerenbond behoorende, zich bij de Centrale Vereeniging niet mochten aansluiten, vond ernstige bestrijding op grond dat bet verkieselijker was, dat dit karakter aan het licht kwam door veree- nigd samenwerken en onderling hulpbetoon dan uit en met woorden waarmede niemand en niets wordt gebaat. Het resultaat van het debat was dat zeven van de elf aanwezige Leenbanken tot de Centrale Vereeniging toetraden drie wenschten de zaak nog nader aan het oordeel harer leden in de dorpen te onderwerpen, doch de vertegenwoordigers waren van gevoelen, dat toetre ding ook dezer Banken wel zou volgen, terwijl de ver tegenwoordigers van een Bank vooralsnog niet wenschten toe te treden. Van vier niet aanwezige Vereenigingen was bericht ontvangen zich te zullen aansluiten. Westgraftdljk. De hear A. Drostpredikant te Angerloo (Geld.)., heeft voor het beroep naar de ned. herv. gemeeDte te West- en Oostgraftdijk bedankt. Ursem. De heer A. Stramrood predikant bij de herv. gemeente alhier, heeft het beroep naar T w i s k aangenomen. Door velen werd dit bericht met leedwezen vernomen. Brand. Te Meerhugowaard is de bergplaats van den groentenhandelaar C. F. door brand vernield. Ruim 200 baal uien ging hierbij verloren alsmede voor eene waarde van ongeveer duizend gulden aan zakken en balen. De oorzaak van den brand is niet bekend. Harken. In den ouderdom van 60 jaren is alhier overleden de heer J. Jansen wachter op den vuurtoren. Het loodswezen verliest in hem een trouw beambte, die stipt zijn plicht deed. De familie Jansen heeft ruim 84 jaren het licht op den toren ontstoken. Hen Haag. Omdat de kinderen op school het haar zoo lastig hadden gemaaktzoodat zij geen orde in hare klasse had kunnen houden sprong dezer dagen een jeugdige onderwijzeres aan de Suezkade te water. Zij werd nog bijtijds gered door een bewoner der Wes- terstraatdie zich daartoe gekleed te water had begeven. Rotterdam. De predikant Jorissen die den 23 voor de laatste maal voor zijn gemeente optrad reed na afloop van den dienst met een drietal dames huis waarts. Op den Mauritsweg kwam het rijtuig in botsing met de van Schiedam komende stoomtram. Het paard werd omvergeworpen en door een politie-agent gegrepen, nadat de tuigen en het lemoen waren gebroken. De ma chinist remde onmiddellijk en de predikant en de dames verlieten zeer ontdaan het gekantelde rijtuig. Inbraak. In den nacht van den 23 is in den 3*rooien IJ polder bij den landbouwer van Prooijen een brutale inbraak gepleegd. Door het indrukken van een glasruit hebben de dieven zich toegang verschaft en alle kasten opengebroken waaruit zij tal van kleedingstukken, gou den en zilveren voorwerpen hebben medegenomen. Waar schijnlijk zijn dit dezelfde inbrekers, die in den nacht van Donderdag op Vrijdag bij den landbouwer Eijken hebben ingebroken. Te Purmerend is, ouder leiding van den hesr II. de Goede Az., voorzitter der Hengsten-Associatie »Beemster", »Purmerend", »Wijde-Wormer" en »Omstre- ken" een leden-vergadering gehouden. Door het Bestuur werd medegedeeld, dat de kas der vereeniging in uitstekenden toestand verkeerde. Hoewel nog slechts een halfjaar bestaande, zouden de ontvangsten op het einde van het vereenigingsjaar (Maart 1899) bodragen t 4290 en de uitgaven i 2882,50, zoodat er een saldo zal aan aanwezig zijn van f 1407.50. Op dit oogenblik bedraagt het kasgeld f 982.50, waarvan f 800 is belegd bij de Beemsterbank. De voorstellen tot het wederinkoopen door het Bestuur van de aandeelen van f 25 voor f 20 van hen, die daar van afstand zouden willen doen, tot schulddelging, bene vens om 8 pCt. rente van de geplaatste aandeelen uit te keeren, werden aangehouden tot de Maartvergadering. Door den te Purmerend gestationeerden hengst zijn in dit halfjaar gedekt 37 paarden van leden f 10 en 33 stuks van niet-leden a f 15 por paard, te zamen f 865. Het bestuurslid J. W. H. Geerlings, Rijks-Veearts, was door ambtsbezigheden verhinderd de vergadering bij te wonen tot inleiding van zijn ontwerpDe beengebreken bij een paard. Git de bus kwam eene vraag van den heer S. A. Hup- kes, te Purine:end, of het niet in het belang van de paar denfokkerij zou zijn, om bet volgend najaar een keuring te houden van ter markt te koop aangeboden veulens, die van den hengst der vereeniging afstammen, en daar aan premiën ter aanmoediging te verbinden. Dit voorstel vond algemeen bijval, terwijl tevens, op voorstel van den heer De Leve, het Bestuur gemachtigd werd bij Rijk, Provincie en omliggende gemeenten de noodige stappen te doen tot het verkrijgen van de daar voor benoodigde subsidiën. Veemarkten. De groote najaar3markten te Hoorn zullen dit jaar gehouden worden op 14 en 28 November. Spanbroek. Dezer dagen is ten nadeele van den manufacturier B. alhier eene collectie kant tot een vrij aanzienlijk bedrag ontvreemd. De politie doet onderzoek. Schagen. Den 23 werd in het Noordhollandsch koffiehuis eener bloemententoonstelling gehouden van wege de afdeeling Ploralia van het nutsdepartement aldaar. Het aantal ingezonden planten was bedroevend weinig, wat zeker voornamelijk te wijten is aan de late uitreiking der stekken en het plaats hebben der tentoon stelling in eene jaargetijde, waarin bijna alle planten zijn uitgebloeid. De heeren Zot, Kroone en de Gier kenden als jury aan een zestal ingezonden planten eene fraaie plant als prijs toe. De Harmonie bracht tjjdens de ten toonstelling, die ook zeer slecht bezocht werd, een paar nummertjes ten gehoore, het eenige wat met de inzen ding planten ter opluistering van den beer Jung uit Alkmaar de tentoonstelling nog een weinig aantrekkelijk maakt. Als een derde tentoonsteling in het volgende jaar weer zoo onbeduidend zal zijn vreezen wij dat Ploralia in Schagen helaas voor haar langsten tijd gebloeid heeft. Laatste Berichten. He Dinsdag te Parijs. PARIJS, 24 Oct. Voor morgen zijn door de politie strenge maatregelen genomen. Alle verzamelingen op straat zijn verbodenpersonen die daaraan deelnemen zullen onmiddelijk worden gearresteerd. Als oproerkreten zullen beschouwd worden de uitroepenWeg met Frankrijk, weg met het leger, weg met de Joden, dood aan de Joden en weg met Brisson. He Hreyfus-zaak. PARIJS, 24 Oct. De »Liberté" beweert te weten dat het requisitoir van den procureur in de zaak-Dreyfus zoo stellig mogelijk is en twee officieren in staat van be schuldiging stelthet rapport van mr. Bard moet even beslist zijn. Het Hof schijnt besloten te wezen, kort en goed de revisie te bevelen, om een enquête te vermij den die zou leiden tot ontdekkingen waarvan het bekend maken pijnlijk zou zijn. Van de 15 raadsheeren van het Hof van Cassatie zijn er 10 vóór de revisie. He Fashoda-quaestle. LONDEN, 24 Oct. Een nieuw Blauwboek, heden ver schenen, bevat een dépêche van den regent van Egypte aan lord Cromer van 9 October. Daarin wordt de houding van sir H. Kitschener ten opzichte van Marchand goed gekeurd, met bijvoeging dat de herovering van Khartoem geen effect zou hebben als het Nijldal niet aan Egypte werd teruggegeven. De regent verzocht lord Salisbury er voor te waken, dat de onbetwistbare rechten van Egypte erkend worden en dat alle provinciën welke het vóór den opstand van Arabi-Pasha bezetteweer aan Egypte komen. Een jubileum. In de uitstalkast van den heer C. van der Aa, alhier, prijken twee mansportretten, door hem aan het begin en aan het einde van eene 25-jarige loopbaan als fotograaf hier ter stede vervaardigd Er blijkt duidelijk uit, hoezeer de kunst der fotografie in dat tijdsverloop aan volmaking gewonnen heeft, en eveneens dat onze volijverige stadgenoot zijn vak goed heeft bijgehouden. Dat 27 October voor hem dus een gedenkwaardige datum is, valt gemakkelijk te begrijpen. Urankmlsbruik. Vanwege de afdeeling Alkmaar van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, worden de lotelingen uit deze gemeente op woensdag 26, en donderdag 27 October (uit de buitengemeenten) in het lokaal Har monie onthaald op brood, koffie en sigaren, terwijl van 103*/2 uur een orkest aanwezig zal zijn. De afdeeling hoopt en vertrouwt, dat de beide lotingsdagen zich zullen kenmerken door orde en rast, en de lotelingen zich van het drinken van sterken drank zullen onthouden. Vleeschverglftiging. Weder is een gezin hier ter stede ongesteld gewor den, na het gebruik van schadelijk vleesch. Bloedvergiftiging. Een meisje bezeerde zich dezer dagen, tengevolge waarvan zij een klein wondje bekwam. Blijkbaar werd daaraan niet dadelijk de noodige aandacht geschonken en was bloedvergiftiging het gevolg, waardoor het leven van het kind in ernstig gevaar verkeert. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 our. als volgt: den 23 765.4 den 24 765.3 den 25 7601. Badhuis Witte Kruis. In de week van 16 tot 22 Oct. zijn in het bad huis van het »Witte Kruis" genomen 28 kuip baden, 53 regen baden le klas, 113 regenbaden 2e klas, totaal 194 baden. Benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school voor meisjes te Hoorn mej. «F. Hunnewoldalhier. Hubbel spoor. Door de in werking treding der nieuwe spoorlijn Alkmaar—Hoorn en tengevolge van het daardoor ont stane drukkere verkeer voora) met Zuidholland over UitgeestHaarlem, is men thans begonnen met het leg gen van dubbel spoor van Alkmaar naar Uitgeest. Deze maatregel zal zeer in het belang zijn der thans ingelegde snelverbindingen, daar d- sneltreinen tot heden aan de tusschenstations telkens ofschoon niet tot in- en uitla ten, van reizigers moeten stoppen. .Aanhouding. Den 22 werd door de politie alhier aangehouden J. G., die in het Algemeen Politieblad stond gesignaleerd tot het ondergaan van twee maanden gevangenisstraf wegens diefstal. Hij werd ter beschikking gesteld van den heer officier van justitie. GETROUWD. 23 Oct. Dirk Hildering en Magdalena Bakker. 25 Cornells Jacobus Kluften Elisabeth Maria Meeues. Hermanns Koot en Geertruida Johanna Maria Veer. GEBOREN. 21 Oct. Johanna Elisabeth en Johanna Maria ds. van Antbonius Zwaanswijk en Dirkje Stroomer. 22 Alida Maria d. van Willem de Leeuw en Geer truida Maria Oukes. Rimada Carolina, d. van Abraham de Wilde en Trijntje Krijgsman. Dirk Jan z. van Jan Kommer en Trijntje Schot. 24 Jacoba, d. van Pieter Kroon en Guurtje Duin. OVERLEDEN. 21 Oct. Adriaan z. van Arie Rentenaar en Elbregt Klomp 7 w. Zitting van 25 Oct. 1898. W. F. H., zonder vaste woonplaats, en W. V., Petten, beiden gedetineerd, bedelarij, de le 5 dagen hecht, en 1 jaar en 6 maanden opzending naar een bedelaarsge sticht., de 2e 5 dagen hecht, en 2 jaar en 6 maanden opzending naar hetzelfde gesticht. B. v. T., Zijpe, wederspannigheid, 1 maand gev. A. G., hvr. van H., Egmond aan Zee, beleediging, f 10 boete, subs. 2 dagen hecht. J. Z. Limmen, mishandeling, 10 dagen gev. Th. M., Schagen, wederspannigheid, 14 dagen gev. M. M., Medemblik, mishandeling, 7 dagen gev. J. M., Limmen mishandeling4 weken gev. W. L., Wieringen, huisvredebreuk en vernieling, 14 dagen gev. S. M., Texel, wederspannigheid, 7 dagen gev. R. W. en D. K., hvr. van d. R., als boven, diefstal, de le f 15 boete, subs. 5 dagen hecht., de 2e vrijgespr. Alkmaar 24 Oct. Aangevoerd 1 Paarden f a 13 koeien en ossen f 160 a 190, 154 vitte kalveren, f 35 a 80.per pond 65 a 75 ct., 44 nuchtere kalveren f 8 a 16, 0 magere schapen fa 815 vette id. f 16.a 23.75, 203 vette varkens per P. f 0.35 a 0.39, 32 magere, id. f 13 a 15, 0 bokken en geiten. Amsterdam 24 Oct. Priesche Dokkumer Jammen f 2.50 a 3.Franeker f 0.a 0.Zaaiers f 1.90 a 2.10, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80, Flakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f0.aO. Pruisische Hamburgers f2.90 a 3.10, Roode f 0.a 0. Westlandsche Zand f 3.a 4.50 per H.L. Petroleum onveranderd. Amsterdam 24 Oct. Aangevoerd 274 runderenvette le qual. f 0.60 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 170 melk- en kalfkoeien f 100 a 225, 0 vette kalveren 0.a 0.a 0.per P. 4 Gras id., f a per stuk, 28 nuchtere kalveren f 7 a 9, 6 scha pen f af464 vette varkens f 0.34 a 0.37 per P., 0 lammeren f a Delft, 22 Oct. Ter kaasmarkt aangevoerd 32 stapels, wegende 9261 Kg. Prijs f 20.a 27. Edam 22 Oct. KaasAangevoerd 66 stapels, weg. 13313 Kg. Hoogste prijs f 27.50 a Haarlem, 24 Oct. Roode tarwe f 0.witte tarwe f 6.50 a 7.10, rogge f 4.90 a 5,haver f 3.50 a 3.67s, gerst f 5.25 a groene erwten f 7.50 a 9.capucijners f12.karwijzaad f 10.70 a f 10.80 per 50 K. G. Haarlem, 24 Oct. Boter, aangevoerd 87 KG., f 1.20 a 1.30, 91 biggen, verk. 83, f 6 a 8.43 schrammen verk. 43, f 10 a 14. Aangevoerd 890 mud Aardappelen verk. 890, f 2.a 3.a 0.—, 165 H.L. appelen, verk. 143, f 6.a 10.108 mnd peren, verk. 78, f 5. a 16.-. Leiden 22 Oct. Boter. Aanvoer groot. Prijs le qual. f 56.a 60.per Kg. f 1.40 a 1.50, 2e qual. f 50.a 54.per Kg. f 1.25 a 1.35. De handel was traag Kampen 24 Oct. Boter Per '/8 vat. 1 23.50 a 26. per lll6 vat f 11.75 a 13.per 1/2 K.G. 50 a 55 ct., Aangevoerd 315 achtste, 140 zestiende v. en 300 stukken. Schiedam 24 Oct. Moutwijn f 13,Jenever i 17, id. Amsterd. proef f 18,50, Spoeling f 1.bij den Bran- dersbond Moutwijn f 121/2 a 123/4. Londen 21 Oct. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Priesche boter was traag, wegens te prijzen. Alle andere soorten eveneens traag, sommige lager in prijs. Laatste noteeringen BoterPriesche ordinaire tot fijnste 90 - a 98/-, fa- brieksboter 96/— a 100/ Norm. extra 112/- a /0, gew. 90/- a 108/-, Brittany le qual. 14/6, id. 2e qual. 13/6 3e qual. 12/6, 4e qual. 11/6 per 12 Eng. ponden; Jersey /- a /-Deensche prima 106/, 116/-, Iersche 86/— a 104/-, Pinsche 96'- a 104/ Amerikaansche /0 a /0/, a /O Nieuw-Zeelandsche /- a /- Russische 80/- a 94. Kaas Canadeesche 38/- 43/- a /- nieuw a Goudsche 30/a 40/nienwmelkte a -/Edammer 44/-, 50/-a /-, Australische /- a Nienw-Zeelandscbe /0 a /0. Londen, 20 Oct. Aangevoerd 100 runderen 0/0 a 0/0, 1000 schapen en lammeren 3/0 5/6, 20 kalveren 4.2 a 5.8. Zwolle 21 Oct. Boter per kg. f 1.a f 1.30, per '/4 vat f 21.— af 25.50. Aangevoerd 431 achtste en 155 zestiende v. en 2840 stukken, wegende samen 11590 Kg. Meppel 20 Oct. Boter, le soort f24.50, 2e soort f 23. 3e soort 21.50, per 1,5 K.G. f 1.70 a 1.90. Aangevoerd 10000 Kg. Enkhcizen 19 Oct. Aangevoerd 10 stapels kaas hoog ste prijs f 27,50, boter, per kop 62s a 65.—. Karwei- zaad f 10.50 a mosterdzaad f 17.50 a 19. Maanzaad f 13.50 aerwtengrauwe f 14.75 a 18.groene f 10.a 12.25, vale f 12.a 14.50, wijker vale f 11.50 a 12, Platte boonen f 6.a 7.paar- deboonen f 5.50 a 6.50, bruine boonen f 10.75 a 11.75. gerst f 4.a 5.haver f 3.25 a 3.75. Hoorn, 21 Oct. Aangevoerd377 schapen f 18 f 25, 321 lammeren f 14.a 20.per stuk, handel vlug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3