ArronflissBiiits Roclanïte Altaar. Het zieke Huisdier Met 165 afbeeldingen. r-, en 1. Aanbesteding. VAN ZUYLEN's VOORDRACHTEN. Cadettenschool. LEZING Advertentie n. J. VAIV DER VEEN Puik beste Duinaardappelen, Boekh. HERMs. COSTER Zn. L. STEUEHT, Veearts. Prijs f f 1,75. Aardappelen, f 1,75. Puike Zandaardappelen f 1,75 Agent en Subagenten (boden) J. C. SCHOONEMAN. (jroote Najaars veemarkt Alkmaarsche J. Bruinwold Riedel. Boekh. y. Herms. Coster Zoon, Een duidelijk verstaanbare raad gever bij de herkenning en behan- ling der ziekten aan PaardenRun deren, Schapen, Varkens, Honden en Pluimgedierte. Groningen. J. H. MEIJER. De Znid-Hollandsebe Maatschappij van Ver zekering op bet leven en bij ziekte Üudegracht D 11. ALKMAAR. te BEVERWIJK. van den algemeenen Secretaris, Lokaal ,,Harmonie." 9 Nummers ad f 0,50. Met ingang van 1 Januari a.s. zullen de contracten der levering van het gedurende één jaar voor de menages, benevens het brood voor het personeel benoodigd, wor den vernieuwd. PURMEREND 25 Oct. Aangevoerd 797 vette run deren f 0.46 a 0,56 p. p., 14 stieren prijshoudend, handel stug, 251 vette kalveren f 0.60 a 0.80 p.p., 134 nucht. idem f7 a 17, handel stug, 20 paarden, 1979 schapen en lammerenprijshoudend handel matig, 260 vette varkens 34 a 37 ct. p. p., handel matig, 101 magere id. f 12 a 18487 biggen, t 4 a 8.—, beide handel stug, 920 ganzen f 2,50 a 2.90, 700 zak appelen f 3,50 a 4,550 zak peren f 3,a 4.per zak. Kleine kaas f 29,50, middelbare f 25.commissie f Aangevoerd 278 stapels, weg.kg., 1918 kg. boter f 1.20 a 1,30, Kipeieren f 5,a 5,50. AH»IKgOAI 24 Oct. 25 Oct. Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 1« 2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov.' dito, 1889 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand'. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Fastowo Spw. Mij., dito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A...! dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasliv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St". L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 100 .Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 ditodito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten dito, dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij pCt. 2 3 3 5 5 5 5 5 3 4* 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 6 4 3* 5 85J 97^ 97 85f 83* 83fè 83* 83-ni 33| 64* 97| 97! 94* 101| 1101 82 103A 103A 84| 96! 97! 83 83! 83i 83f 33 644 97* 97* 93! 22-j% 106! 34! 98! 32 98! 65| 59! 48| 84 227 89* 111! 35 91! 100# 93 53* 57! 156 98! 87 99! 98! 97! 13f 93 24th 13! 10 107 55| 10! 86! 19! 109! 116 A 136# |138 117! 166 148! 190 163! 254 120 22 34* 30 65i 59* 48 85 226 89 111! 90 54# 56# 99! 98# 98# 12! 92| 23# 18* 9* 54f 10f 86! 146 127 Bevallen van een zoon H, L. VAN DER HEIDEJanssen. Amsterdam 24 Oct. Broek op Langedijk, 18 Oct. 1898. Heden avond overleed onze geliefde moeder en behuwd- moeder AALTJE WAGENAAR wed. van Jb. STRIJ- BIS na een langdurig docb geduldig lijden in den ouderdom van 84 jaar en ruim negen maanden. Wed. G. PEETOOMStbijbis. J. STRIJBIS Babsingebhorn. Wed. G. STRIJBISKeoonenbeeg. G. STRIJBIS. G. STRIJBIS Küipee. C. STRIJBIS. J. STRIJBIS. G. STRIJBIS-Rms. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar den 10 October 1898 gewezen, ten verzoeke van COR NELLS VAN DEN BERG, koopman, wonende te Gel- dersch Veenendaal, isCORNELIS ANTONIE KROES- BERGEN, verpleegd wordende in het Krankzinnigenge sticht te Medemblik en aldaar wonende, terzake van Krankzinnigheid" gesteld onder curateele. Namens den verzoeker, Mr. W. C. BOSMAN Procureur. Notaris te ALKMAAR, ig voornemens op Dinsdag 1 November 1898 bij opbod en 8 November 1898 bij afslag, telkens des avonds te 7 nre, in het Café Central, van den heer S. PIJPER, te Alkmaar, in het openbaar te ver- koopen Een voor verschillende doeleinden geschikt Pakhuis, met afzonderlijk Bovenhuis en Erf te ALKMAAR aan de Achterstraatkadaster sectie A, nummer 154 groot 51 centiaren. Eigendom van Mejuffrouw wed. C. GROOT en kinderen. Het perceel is te bezichtigen des namiddags tusschen 2 en 4 nnr. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris aan de Zaadmarkt No. 85 te Alkmaar. f 5 per mnd, franco Alkmaar; te bevragen bij J. BLOM, te Petten. Tweede Aankondiging. Bij vonnis van 15 September 1898 van bovengenoemde Rechtbank, is het huwelijk van AUGUSTINUS JOHAN NES SARLEMIJN, machinist, wonende te Helder, en HENDRIKA CLASINA JACOBA PAUWELINA LIG- TERINGEN zonder beroep, wonende mede te Helder, ontbonden verklaard door echtscheidingen zulks ten verzoeke van den man. Alkmaar, 24 October 1898. De Procureur des eischers Mr. A. M. DE LANGE. DOOR per hectoliter franco ieder station bij afname van 150 H.L. (10000 Kilo). SPOED. SPOED. Voorraad beperkt. gevestigd te 's Gravenhage directeur: Mr. Tj. SLEES- WIJK zoekt op gunstige voorwaarden een voor Alkmaar en Omstreken. Franco brieven onder lett. B. R. a/h Algem. Advert. Bureau ROUMA Co., Amsterdam. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor hot gieten draalen enz. van alle soorten van Doper- werk en Detalen voor Molenwerken, Machi- neriën, Land- en Scheepsbouw enz. Neemt ook bestellingen aan voor het gieten van IJzer naar modellen en teekening tegen concurreerende prijzen. ter vervanging van aardap- JÜJCL IIU. lijol> pelen bij het middagmaal, want het onderzoek van rijst en aardappelen heelt het volgend resultaat gehad Water Voedingsst. (zetmeel, eiwit, vet enz.) Rijst 13 85.71 °/0 Aardapp. 75 241 o| Men bekomt dan voor weinig geld een veel groo- tere hoeveelheid voedingsstoffenindien de rijst zóó wordt gereed gemaakt dat het water bij het koken tot op een minimum verdampt en de korrels los blijven. Waarom zal men dus aardappelen eten welke bijna zesmaal zooveel water bevatten als rijst, die bij het middagmaal zeker de plaats van aard appelen kan vervullen 7^™™# doL+oti dat ge goede rijst bekomt, gl CGILuCl Neemt eens de proef met de uitstekende Java-Rijatmerk „(Izaar Peter" of „Phenix" in den handel gebracht door de firma C. KAMPHIJIJS, Hofleverancier, te Zaandam en verkrijgbaar in de meeste comestibles- en kruide nierswinkels en ge wenscht nimmer andere soorten. Te Alkmaar bij C. J. LISSONE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BEVER WIJK brengen in herinnering dat de aldaar zal gehouden worden op ZATERDAGden 5 NOVEMBER 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd STRIOK VAN L1NSCHOTEN. Beverwijk De Secretaris den 24 Oct. 1898. VAN LOENEN. sa» Een JONGMENSCMgoed op de hoogte met boekhouden en alle kantoor werkzaamheden, mod. talen, de avond uren disponibel hebbende zag die gaarne bezet op een of ander kantoor. Pr. br. lett. A. bureau v/d blad. Aangifte van nieuwe Leerlingen voor den cursus 1898 99, aanvangende 1 November e.k., moet geschieden ten hnize van Mevrouw VAN REE- NENVöltee, Ondegracht 183, eiken Vrijdag der maand October, des namiddags van 2-4 uur. Als leerlingen worden toegelaten meisjes van ten minste 12-jarigen leeftijd, die met vracht lager onderwijs hebben genoten. Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen." Departement ALKMAAR. den Heer Vrijdag 28 October (8 uur). Het COLLEGE van REGENTEN over de GEVAN GENISSEN en het RIJKSOPVOEDINGSGESTICHT te ALKMAAR, zal op Vrijdag 28 Octo ber 1898, 's avonds uur, in de Regentenkamer van het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, aanbeste den de benoodlgdheden voor de gestichten onder hun beheergedurende bet jaar 1899 met uit zondering van het Roggebroodwaarvoor de aanbesteding geschiedt voor het eerste halfjaar 1899 als voor Roggebrood Wittebrood Tarwebrood Rund vleesch 8pek Margarine Rijst GroentenAardappelen, Zout, Peper, Azijn, Koffiebonnen CichoreiZoetemelk, Karne melk, witte Suiker, Siroop groene Zeep, witte Zeep Ligstroo Bezems Boenders Soda Ruhr-Steenkolen, Hijncokes Smeekolen, korte Turf, lange Turf, Schoolbehoeften. De voorwaarden der aanbesteding liggen dagelijks uitgezonderd Zondags van af Vrijdag 21 October 1898, van 's morgens 9 nnr tot 's namiddags 4 uur, ter inzage aan het bureau van den Directeur van het Rijksopvoe dingsgesticht te Alkmaar. De biljetten van inschrijving op zegelonderteekend door den inschrijver met opgaaf van borgen, moeten op den dag der aanbesteding vóór het nur der aanbesteding bezorgd zijn in eene bus geplaatst aan het bureau van bovengenoemden Directeur. De inschrijvers worden herinnerd, dat geene inschrij vingen worden aangenomen die niet geschied zijn vol gens de maat of het gewicht bij de voorwaarden aan gegeven en wordt hun buitendien ter voorkoming van misrekening van de voorwaarden. zeer aanbevolen kennis te nemen Het College voornoemd M. BUCHNERVoorzitter. N. H. DE LANGESecretaris. ALKMAAR. Nr. 3 bevat »Een zindelijk mensch", naar het Fransch van Char les Gros, door A. van Sprinkhnijzen. «Eerste liefde", naar het fransch door Piccolo. «Listen en lagen", anti-politieke verhandeling door Boontje. »Op reis", door Jan C. de Vos. »De pianist", naar het fransch van E. Morand, door Jacobus de Vos. «Het paard", naar het fransch van Pirouette, door Jacobus de Vos. «De portefeuille", naar het fransch van Emile Gonget door Jan O. de Vos. «Specialiteit van onze zaak", naar het fransch door Jacobns de Vos. »Peti de Zigeuner", naar het Dnitsehdoor P. «Solo voor fluit", naar het fransch. «Een vrouw, die niet komt", naar het fransch. «Een mandie geeuwt", naar het fransch van E. Grenet-Dancourt. «Onder familie", naar het fransch van G. Moynet. Gegadigden worden uitgenoodlgd hunne In schrijvingsbiljetten vóór den 7 NOVEMBER 1898 's namiddags 1 uur in te leveren. Inlichtingen zijn op iederen werkdag van 1012 en van 12 uur te bekomen op het bareel van den luite nant belast met het beheer der menage aan de Cadetten school waar tevens de voorwaarden ter inzage liggen. De Luitenant-Kolonel Directeur der Cadettenschool DOORNBOS. Drukkerij v. Herms. Ooster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4