Groote Veemarkten No. 129. Eerste blad. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 30 OCTOBER. Onderwijzeres 5 te ALKMAAR, Groote Najaarsveemarkt. Onbestelbare Brieven, Gevoaden oor werpen. Buitenland. UklIAAIISCIlE COUIIAXT. Deze Courant wordt DInsda g-, Honderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door bet geheele rijk f 1. 3 Nummers f U,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de open te vallen betrekking van in bet bezit van de akten voor de franscbe taal nutt. handw. en vrije- en ordeoef., aan de openb. school voor meisjes (hoofd. Mej. J. H. PRUIM) op eene jaarwedde van f ÏOO,-. Stukken (adres op zegel) franco in te zenden vóór of op 9 November a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat bij gelegenheid der groote najaarsveemarkt op maandag 7 November a.s. het veedat niet per vaartuig naar de markt wordt gebrachtalléén aangevoerd mag worden langs den Hennemerstraatwegden Helderschen weg en over de draaibrug over het Kroot Xoord-Hol landsch Kanaal, bij welke plaatsen het vee dooreen deskundige moet worden onderzocht. Aanvoer van vee langs het Zeglisover de Kees- terbrugover de Vlotbrugover de Vleuwlander brug en over de rustieke voetbrug is AKRBOHKN. Het vee hetwelk per vaartuig aangevoerd wordt mag niet gelost worden dan onder het toezicht van den daarmede belasten veeartsdie lossing maguitgezonderd voor de gewone marktschuiten en vletten welke aan de Kaarsenmakersgracht moeten lossen alléén geschieden aan de Kanaalkadeop de door den havenmeester aantewijzen plaats. Geen vee mag ter markt geplaatst wordenhetwelk niet vooraf is gekeurd en gestempeld. Het is voorts aan stalhouders uitdrukkelijk ver boden mest of stroo op de marktplaats neer te leggen of te strooien. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. ,:29 October 1898. C. D. DONATHSecretaris. verzonden gedurende de le helft der maand Oct. van bet postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders W. H. de Klein, Mej.. A. van Veen, Mej. J. Bakker, Mej. F. Spaans Vorst, allen Amsterdam; Mej. J. Mor tier, 's GravenhageR. Petersen Haarlem T. J. B. Luns., Van Heerhngowaard: Firma Wed. Danwe EgbertsAmsterdam. Van Stompetoren: W. Jongejan Alkmaar. Briefkaarten: Mevr. W. de Jongfc-de Groot, Amsterdam; R. Koster, Amsterdam Mej. van Hoek, Zaandam. Buitenland. Brieven: L. Kok, Miilheim. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen, des morgens tusschen 9 en 12 uur Een paar kousentwee portemonnaies, twee kinder zakken een sleuteleen duimstok een achterbord van een boerenwageneen doode zwaaneen kist met konijneneen staafje Oost.-Ind. inkteen postduif, ge merkt 9.96. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd 28 Oct. 1898.S. M. S. MODDERMAN Jr. HMTSCMKANB. Den 27 is het Keizerpaar te Jaffa aangekomen. Zij ontvingen de Duitsche kolonie ten gehoore. De vertegenwoordiger der Dnitsche Ka tholieken in Palestina, Pater Biever, dankte voor de Keizerlijke bescherming. De Keizer antwoordde daarop, dat hij deze gelegenheid aangreep om eens en voor altijd te verklaren dat zijn Katholieke onderdanen, waar en wanneer die zijn bescherming mochten behoeven, steeds daarop konden rekenen. In den vroegen morgen van den 28 werd de reis voortgezet naar het kamp te Babelwad, vanwaar men in een dagreis Jeruzalem hoopt te bereiken. Na de zoo hartelijke ontvangst te Konstantinopel, is het bericht van een moordaanslag der Tnrksche rniterij in Armenië op een aldaar reizenden Duitsehen professor, een donderslag nit helderen hemel. De »Times" deelt daaromtrent het volgende mede »De Tnrksche Hamidiéh-rniterij nit Regisch vnnrde op den Duitsehen professor Belck, een bekend archaeo- loog, die onderzoekingen deed in den Sipan Dagh. Belck werd zeer ernstig gewond. »Daar er aldaar geen vertegenwoordiger van Duitsch- land is, heeft de Engelsche vice-consul, kapitein Elliot, de zaak ernstig ter hand genomen en poogt hij de schuldigen aan de justitie uit te leveren. De vali van Van is goedgezind, doch hij durft niet handelend op te treden nit vrees voor Hussein-pacha, den commandant der Hamidiéh-ruiterij. De Engelsche gezant te Konstan tinopel eischt thans, op raad van kapitein Elliot, de af zetting van Hussein-pacha.'' KNtxKKAlVB. Generaal Kitchener is te Londen aangekomen en met al den Inister ontvangen, die hem van rechtswege toekomt. Zijne moeielijke taak is op schitterende wijze volbracht en niemand zal hem de eer bewijzen misgunnen, die hem van alle zijden ten deel vallen. De inname van Omdurman, de kroon op zijn werk, is, welk een schitterend wapenfeit ook, slechts een klein onderdeel van de geheele expeditie, dat de ja renlange zorgvuldige voorbereiding, de rustelooze werk zaamheid, die tot dit eind-resultaat moest leiden, niet mag doen vergeten. Voorzeker was Kitchener in een gunstige positie. Zijn middelen waren ruim, manschap pen, noch geld behoefden gespaard te worden, hij had den tijd zich geleidelijk den weg te effenen, spoor- en telegraaflijnen aan te leggen naarmate hij voortschreed, zoodat hij in voortdurende verbinding bleef met zijn operatie-basisin het rijk van den Khalief heerschte groote ontevredenheid en de meeste volksstammen vielen den Engelschen bijmaar toch waren er ernstige moeielijkheden te overwinnen en blijft deze Soudan-ex- peditie een der schitterendste bladzijden in Eugelands overzeesche geschiedenis, een geschiedenis, die vele der gelijke bladzijden rijk is. Niettemin stemmen de geestdriftige demonstraties wee moedig, wanneer men aan het lot van Gordon denkt, die nu 13 jaar geleden door het ministerie Gladstone zoo schandelijk in de steek werd gei tten en wiens ramp zalig einde door de onlangs te Omdurman gehouden lijkdienst opnieuw in ieders geheugen is teruggeroepen, FRANKRIJK. Terwjjl de president der republiek nog geen stap verder schijnt te zijn met de vorming van een nieuw ministerie, is de Dreyfus-zaak met reu zenschreden vooruit gegaan. In de zittingen van het hof van cassatie van 27 en 28 Oct., concludeerde de raadsheer-rapporteur, na een zeer lang rapport, dat er niets overblijft van de beschul diging tegen Dreyfus, zoodat hij de vraag stelt of er geen voldoende grond is om het vonnis van 1894 te cas- seeren, zonder verwijzing naar een nieuwe rechtbank, en eenvoudig de onschuld van Dreyfus te constateeren. Evenwel, de militaire autoriteiten zijn nog niet over tuigd, de overgelegde stukken vertoonen te veel leemten om aan het te vellen oordeel al het vereischte gezag te geven en uit eerbied voor de overtuiging van degenen die Dreyfus te goeder trouw schuldig achten, adviseerde da rapporteur tot een volledig onderzoek, in te stellen door het hof van cassatie zelf. De advocaat van mevrouw Dreyfus, mr. Mornard, vroeg daarop in zijn conclusies een nieuw onderzoek. De procureur-generaal vroeg revisie, in 't midden la tend of het Hof wil gebruik maken van zijn recht om zelf een ondersoek in te stellen. De cassatie zonder ver wijzing naar een nieuwe behandeling acht hy juridisch onmogelijk. Ziedaar de voorloopige resultaten van een streng on derzoek van het Dreyfus-dossier, door onpartijdige, scherp zinnige en deskundige mannen. De overwegingen, die den rechter-rapporteur tot zijne eindconclusie geleid hebben, kunnen hier niet in het breede vermeld worden. Trou wens voor hem, die de zaak gevolgd heeft, zijn er onder die overwegingen geen verrassingen. Wèl echter zijn er bijzonderheden aan het licht gekomen, die, zoo mogelijk, de beruchte generaals in een nog ongunstiger daglicht stellen, dan reeds het geval was, zoo schreef Picquart aan den minister van justitie Sarrien. «Dreyfns is enkel in hechtenis genomen op het ver moeden dat hij het borderel had gemaakt. De stukken in het borderel genoemd, zijn van geringe waarde. »Men heeft getracht het dossier-Dreyfns te versterken door daaraan toe te voegen de stukken aan den Krijgs raad medegedeeld in raadkamer. Dreyfus heeft steeds zijn onschuld betuigd; de beken tenis waarvan Lebrun-Renault spreekt is een manoeuvre van zijn tegenpartij. Generaal Billot eu generaal de Boisdeffre hebben nooit tegenover de bewijzen die ik hun gaf van de onschuld van Dreyfusbewijzen gesteld van zijn schuld. Henry en du Paty de Clam hebben misdadige ma noeuvres gepleegd om Dreyfus te doen veroordeelen. »Met de bewjjzen in handen overtuigde ik generaal Gonse van Dreyfus' onschuld. »»Wat maakt dat uit antwoordde de generaal mij »nu Dreyfus toch op het Duivelseiland zit", waarop ik antwoordde »»Maar generaal, hij is onschuldig!" »En toen hernam generaal Gonse »»Waar denkt ge aan? Ge weet wel dat de generaals Mercier en Saussier bij deze zaak zijn betrokken wilt gij ze dan compromitteeren r" »Tegen het eind van 1896 versterkte men het dossier- Dreyfns daar men het niet bezwarend genoeg achtte men nam toen zijn toevlucht tot valsche stukkeu." Is het wonder, dat de »Voss. Zaitung" uitroept »Brave lieden als deze Chanoine en Zurlinden Bilot en Mercier, Pellieux en Gonse, en hoe zij verder mogen heeten, de ministers van oorlog en de legercommandanten, wier namen in de laatste jaren zulk een treurige be roemdheid kregen zouden in geen ander officierskorps van Europa zelfs niet in het Spaansche één dag wor den geduld." Niettegenstaande de verwarring die de val van het ministerie medebrengt, is de kans niet verminderd, dat de Pashoda-quaestie een vredelievende oplossing vindt. Generaal Kitchener werd in Frankrijk met geestdrift en sympathie ontvangen en liet zich zijnerzijds met veel lof uit over Marchand en Baratier. Fashoda, zoo meende Kitchenerwas niet waard dat er een oogenblik aan een afbreken der betrekkingen gedacht mag worden. Aanvaring. Volgens telegram uit Kobe zijn de Japansche stoom schepen »Miyagala" en »Kinshin" met elkander in aan varing geweest, waardoor eerstgenoemd stoomschip zonk en 60 Japanners verdronken. Botsing. Een ernstig ongeluk is te Duisburg gebeurd. Een electrische tram werd niet tijdig geremd toen zij de ge sloten slagboom van den spoorweg naderde en reed door deze heen, terwijl een spoortrein nabij was. Door de botsing werden een vronw en twee kinderen, die in den tramwagen zaten, gedood en anderen zwaar gewond. De koetsier is in hechtenis genomen. Ken huishouden In de kazerne. Te Perpignan heeft een weduwnaar, opgeroepen tot de voorgeschreven veertien daagsche wapenoefeningen, zijne vijf kinderen van twee tot negen jaar naar de kazerne meegenomen, daar hij te arm was om tijdens zijne afwezigheid op andere wijze voor hen te zorgen. De kleinen worden er op kosten van het regiment onder houden en door de manschappen om strijd verzorgd en geliefkoosd. Telephoon. De telephoon heeft onlangs weder in een hötel te Parijs goede diensten bewezen. Een heer, die in een groot Boulevard hötel logeerde, werd 's nachts om drie uur wakker door een geluid als het dichtgaan van een deur. Hij stond op, draaide het electrische licht aan en ont dekte, dat een aanzienlijke som geld, welke hij in de lade van het nachttafeltje had gelegd, was verdwenen. Hij maakte geen alarm, maar waarschuwde met de telephoon in zijn kamer den portier niemand het huis uit te laten, omdat hij bestolen was en de dief nog bin nen moest zijn en in een heer, die een oogenblik later de trap afkwam en uitgelaten wenschte te worden, werd de dief ontdekt. Hij bleek, op het politiebureau, waar heen men hem bracht, het gestolen geld in den zak te hebben. Ken krasse grijsaard. Bij een wedstrijd voor nationale muziek en natio nale dansen in de Noorsche stad Skiën heeft een tach tigjarig grijsaard uit Selford den eersten prijs als Halling- danser behaald. Kaatste Berichten. He zaak-Hreyfus. PARIJS, 28 Oct. De procureur-generaal, mr. Manan, was zeer gereserveerd in zijn requisitoir, maar liet niet temin doorschemeren de overtuiging dat Dreyfus onschuldig is. Hij noodigde Esterhazy uit te bekennen dat hij het borderel heeft geachreven en requireerde in hoofdzaak tot ontvankelijk verklaring van het verzoek tot revisie, subsidiair onderzoek door het Hof, in elk van beide gevallen met onmiddellijke schorsing van de straf van Dreyfus. Mr. Mornhardt, de advocaat van mevrouw Dreyfus, nam het woord om de beide nieuwe feiten, door den minister van justitie aangegeven, uiteen te zetten. Hg zal morgen zijn rede voortzetten. In de zittingszaal en in den omtrek van het paleis van justitie was het volkomen kalm. Er waren dezeltde maatregelen van orde genomen als gisteren. ministerie. PARIJS, 28 Oct. Volgens geruchten zal het nieuwe ministerie aldns zijn samengesteld Dupny president en binnenlandsche zaken, Ribot justitie, De Freycinet oorlog Lockroy marine, Delcassé buiten- landsche zaken Delombre financiën Leygnes onderwijs, Krantz koophandel, Viger landbouw, Moustier of Guérin openbare werken. He Fashoda-quaest ie. KAïRO28 Oct. Marchand heeft Fashoda Zondag verlaten, alleen, en is hedenmiddag te Khartoem aange komen hij vertrekt morgen naar Kaïro. De andere Franseheu blijven te Fashoda. Het vertrek van Marchand wordt niet beschouwd als een beslechting van het geschil.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1